PLANER

Postaw ludzi na pierwszym miejscu w firmie a wtedy oni postawią klienta na pierwszym miejscu.Claus Möller

Menu

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W ROKU 2019 ORAZ 2020

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Ekonomia, finanse

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wprowadzonymi w roku 2019 oraz 2020.
Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw i rozporządzeń.
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób zaawansowanych w problematyce VAT, w szczególności na szkolenie zapraszamy:

 • Głównych Księgowych i księgowych
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego
 • Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe dokonywanie rozliczeń podatkowych w firmie
Program szczegółowy szkolenia

1. Aspekty prawne związane ze stosowaniem wybranych definicji legalnych pomieszczonych w art. 2 ustawy o VAT, w tym w szczególności definicji:

 • sprzedaży w aspekcie jej praktycznego stosowania w ramach transakcji krajowych i międzynarodowych
 • pierwszego zasiedlenia w brzmieniu obowiązującym po zmianach dokonanych z dniem 1.09.2019r. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 4 lipca 2019r.
 • terenów budowlanych
 • pojazdów samochodowych

2. Modyfikacja niektórych definicji legalnych oraz nowe definicje ustawowe od dnia 1.04.2020r. wprowadzone do ustawy o VAT na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9.08.2019r.

3. Czynności podlegające opodatkowaniu oraz czynności wyłączone z systemu VAT

 • problemy praktyczne związane z prawidłową identyfikacją realizowanych aktywności jako czynności podlegających lub niepodlegających systemowi VAT (kiedy właściwa jest nota a kiedy faktura ?)
 • zastosowanie tzw. „fikcji prawnej” dla potrzeb uznania nieodpłatnych czynności za odpłatną dostawę towarów bądź odpłatne świadczenie usług
 • czynności uznane z mocy prawa za dostawę towarów
 • konstytutywne warunki właściwe dla ustalenia, że miało miejsce świadczenie usług

4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2020r. – tzw. pakiet Quick Fixes

5. Legalne definicje podatnika dla potrzeb stosowania określonych w ustawie o VAT procedur podatkowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1.11.2019r. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9.08.2019r.

6. Obowiązek podatkowy – zasady ogólne oraz szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Przykłady praktyczne

7. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów – jakie elementy transakcji należy wziąć pod uwagę dla prawidłowego ustalenia miejsce świadczenia przy dostawie towarów?

8. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wynikających z postanowień rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

9. Podstawa opodatkowania – jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania przy dokonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT ? Studium przypadków na przykładach transakcji krajowych oraz międzynarodowych

10. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia od podatku. Sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT w okresie do 31.03.2020r. oraz od 1.04.2020r. Nowa matryca stawek VAT – wybrane problemy

11. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – tryb oraz zasady wydawania WIS począwszy od 1.11.2019r. Zakres oraz zasady mocy wiążącej WIS w stosunku do organów podatkowych

12. Odliczenie i zwrot podatku VAT. Odliczanie częściowe oraz korekta roczna i wieloletnia podatku VAT

 • tryb i zasady oraz terminy i ograniczenia dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 • ustawowe wyłączenia prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego z uwzględnieniem tez wynikających z wyroku TSUE z dnia 2.05.2019r. w polskiej sprawie prejudycjalnej C-225/18
 • zasady oraz tryb stosowania tzw. wskaźnika struktury w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych
 • zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza
 • zasady oraz tryb stosowania tzw. prewskaźnika oraz wskaźnika struktury w układzie „piętrowym”

13. Nabycie i eksploatacja samochodów osobowych – problemy praktyczne przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk prezentowanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego

14. Deklaracje oraz ewidencje VAT – obowiązek przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencji VAT łącznie z deklaracją podatkową (nowy plik JPK VAT od 1.04.2020r.)

 • informacje jakie muszą zostać zamieszczone w ewidencji VAT od 1.04.2020r.
 • zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego na podatnika kary pieniężnej za błędy ujawnione w ewidencji VAT które nie zostały przez tego podatnika skorygowane w odpowiednim trybie
 • kasy on-line, kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy z papierowym zapisem kopii w świetle bieżących zmian prawnych – usystematyzowanie zagadnienia

15. Wybrana problematyka dotycząca dokumentowania transakcji za pomocą faktur ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych wprowadzonych w tym zakresie z dniem 1.11.2019r. oraz 1.01.2020r., w tym w szczególności:

 • okoliczności mające wpływ na obowiązek zamieszczania w fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (tzw. obligatoryjny MPP)
 • zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasy rejestrujące z uwzględnieniem problematyki dotyczącej ujawniania na paragonie numeru identyfikacyjnego nabywcy stosowanego na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej

16. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT czyli tzw. „biała lista podatników” – wybrane zagadnienia związane z wykazem na przykładach praktycznych przy uwzględnieniu objaśnień podatkowych z dnia 20.12.2019r. wydanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a §1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa

17. Instytucja solidarnej odpowiedzialności w ustawie o VAT po zmianach dokonanych od dnia 1.11.2019r.

18. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników szkolenia

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Znany i ceniony prawnik, wybitny ekspert z zakresu podatków i rozliczeń podatkowych, biegły sądowy.

Wysoko oceniany przez uczestników wykładowca-praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Dodatkowe informacje

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do około 20 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akcpetacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania