logotyp-prestige-eck

Pamiętaj, że twój charakter jest twoim przeznaczeniem

Menu

Publikacje

Ochrona ppoż. i bezpieczeństwo pracy-wymagania prawne

Wymagania prawne w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa pracy

W kolejnym artykule cyklu o aktach prawnych regulujących pracę magazynu przybliżymy wymagania w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa pracy. Znajdziecie tu informacje o:

– obowiązkach właścicieli obiektów i terenów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

– sposobach i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

– klasyfikacji budynków według odporności pożarowej,

– podstawowych obowiązkach pracownika i pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ustawy o rachunkowości  w zakresie regulacji obiegu dokumentów magazynowych oraz organizacji i przebiegu inwentaryzacji, zapraszamy do poprzedniego artykułu:

https://prestige-eck.pl/blog/ustawa-o-rachunkowosci-obieg-dokumenoow-i-przebieg-inwentaryzacji/

Więcej informacji przekazujemy na szkoleniach w Europejskim Centrum Kształcenia Prestiż podczas wielu szkoleń na temat gospodarki magazynowej:

https://prestige-eck.pl/produkcja/planowanie-i-zarzadzanie-magazynami/

https://prestige-eck.pl/logistyka-transport/zarzadzanie-gospodarka-magazynowa-3-dni-nowosc/

https://prestige-eck.pl/logistyka-transport/gospodarka-magazynowa-od-projektu-zagospodarowania-magazynu-do-wdrozenia-systemu-wms/

Pożar jako największe zagrożenie dla magazynów

Jednym z największych zagrożeń w funkcjonowaniu magazynu jest zagrożenie pożarem. Na podatność ogniową magazynu mają wpływ nie tylko konstrukcja, wyposażenie i materiały z jakich został zbudowany, ale również i zapasy w nim przechowywane, zarówno ich podatność na zapalenie jak i opakowania i ich palność.

To reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351

Art.4.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno- budowlanych, instalacyjnych technologicznych,

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Art.13.

  1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W rozporządzeniu, tym uwzględnia się:

1)  czynności, których wykonywanie w obiektach budowlanych oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się albo możliwość wystąpienia utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji,

2) sposób, w jaki właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów budowlanych lub terenów powinni spełniać swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3) sposoby postępowania przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych,

4) odpowiednie warunki ewakuacji oraz warunki, w których użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi,

5)  wymagania, jakie powinny spełniać instalacje wodociągowe przeciwpożarowe,

6)  zakres obligatoryjnego stosowania w obiektach budowlanych stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej obejmujących urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych i gaśnic,

7) wymagania, jakie powinny spełniać instalacje i urządzenia techniczne w obiektach budowlanych,

8) sposoby prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i oceny zagrożenia wybuchem,

9) sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów,

10) sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru palnych płodów rolnych, ich transportu i składowania.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określił, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

W takim rozporządzeniu, uwzględnia się:

1) rodzaje obiektów, w stosunku do których jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

2) sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych,

3) wymagania przeciwpożarowe, jakie powinny spełniać sieci wodociągowe,

4) źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru,

5) wymagania, jakie powinny spełniać hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe,

6) rodzaje obiektów budowlanych, do których powinna być doprowadzona droga pożarowa,

7) wymagania, jakie powinna spełniać droga pożarowa.

Wyliczenie podatności ogniowej i obciążenia ogniowego

Aby ustalić właściwe dla bezpieczeństwa parametry magazynu, w szczególności długości, szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych niezbędne jest wyliczenie podatności ogniowej i obciążenia ogniowego.

OBCIĄŻENIE OGNIOWE (Qd)

– ilość drewna w kg o średnim cieple spalania 4400 kcal/kg (18,4 MJ/kg) przypadająca na 1 m2 powierzchni rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pożarowej), odpowiadająca ciepłu wywiązującemu się przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w tym pomieszczeniu (strefie pożarowej).

OBIEKT BUDOWLANY

– stałe i tymczasowe budynki i urządzenia budowlane związane z budynkami, obiekty inżynierskie, urządzenia techniczne, instalacje przemysłowe, obiekty architektury ogrodowej.

STREFA POŻAROWA

  • powierzchnia w obiektach budowlanych lub składowiskach oddzielona od innych obiektów składowisk w sposób uniemożliwiający przerzut pożaru.

Klasyfikacja budynków według odporności pożarowej

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

  1. Budynki ze strefą pożarową o obciążeniu ogniowym większym

od 4000MJ/m2

  1. Budynki zawierające strefę pożarową o obciążeniu ogniowym

od 2000 MJ/m2 do 4000 MJ/m2 oraz budynki wysokie i wysokościowe

ze strefą o obciążeniu ogniowym do 2000 MJ/m2

  1. Budynki zawierające strefę pożarową o obciążeniu ogniowym

od 1000 MJ/m2 do 2000 MJ/m2 oraz budynki wysokie i wysokościowe

ze strefą o obciążeniu ogniowym do 1000 MJ/m2

  1. Budynki zawierające strefę pożarową o obciążeniu ogniowym

od 500 MJ/m2 do 1000 MJ/m2 oraz wielokondygnacyjne budynki

ze strefą o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2

  1. Budynki jednokondygnacyjne ze strefę pożarową o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2

Źródło: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351

Po informacje o kalkulacji stref bezpieczeństwa zapraszamy na nasze szkolenie:

https://prestige-eck.pl/logistyka-transport/prawo-w-magazynie-uwarunkowania-prawne-funkcjonowania-gospodarki-magazynowej/

Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp określają zapisy zawarte w Kodeksie pracy

Art. 211.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

7)         współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • 11 ust. 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

art. 283 § 1 Kodeksu pracy

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

art. 220 § 1 Kodeksu karnego

Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wiedza jaką przekazujemy podczas szkoleń w Europejskim Centrum Kształcenia Prestige, jest niezbędna dla wszystkich pracowników magazynowych. Robimy to fachowo, dlatego tak cieszą nas opinie kursantów:

https://www.opineo.pl/opinie/prestige-eck

W kolejnym artykule przeczytacie o normach prawnych w zakresie przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych.

 

 


Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

Zobacz więcej opinii