Przejdź do treści
Gospodarka magazynowa
28 września 2022

Gospodarka magazynowa

Każda firma w kraju: produkcyjna czy usługowa musi dostosować się do obowiązujących wymogów prawnych. Zapewniają one uczciwe prowadzenie biznesów i zapewniają pracownikom prawa i bezpieczeństwo pracy.  Gospodarka magazynowa kumuluje w sobie zdecydowanie najwięcej ustaw, przepisów i rozporządzeń regulujących pracę magazynu.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak efektywna gospodarka magazynowa działa wpływa na procesy w przedsiębiorstwie,
 • jak sprawnie zarządzać gospodarką magazynową,
 • jak ważne jest kontrolowanie stanów magazynowych, aby utrzymać odpowiedni przepływ towarów.
 • Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się więcej o planowaniu produkcji, która pozwala na utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów przeczytaj ten artykuł

Procesy magazynowe podstawy. Co możemy nazwać magazynem?

Zgodnie z polską normą: „Magazyn to zespół organizacyjny funkcjonalny, posiadający wyodrębnioną przestrzeń, wyposażenie i sprzęt do przechowywania i obsługi zapasów oraz ich ewidencji i wyszkolony personel do obsługi tych urządzeń”.

Brzmi może i prosto, ale definicja pokazuje, jak prawnie obwarowana jest praca ludzi w tych przestrzeniach. Dotyczą one praktycznie każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw i dlatego zapraszamy na cykl artykułów, które szczegółowo przedstawią:

 • zasady funkcjonowania magazynu,
 • proces, jak odbywa się zarządzanie magazynem,
 • uwarunkowania i szczegółowe zasady obsługi zapasów magazynowych i przestrzeni magazynowej,
 • znaczenie, rolę i zadania pracowników zatrudnionych przy magazynowaniu, czyli kwestię tego, gdzie może wkroczyć automatyka magazynowa, a gdzie, potrzebne jest zarządzanie gospodarką magazynową przez człowieka.

Przedstawimy także wszystkie uwarunkowania prawne, od kodeksu i prawa pracy, poprzez wymagania w zakresie ppoż. i bhp, ustawę o rachunkowości regulującą obieg dokumentacji magazynowej i inwentaryzację, zasady odpowiedzialności materialnej i służbowej pracowników, zasady przechowywania i obsługi zapasów niebezpiecznych, procesów transportu wewnętrznego, aż po elementy prawa cywilnego i karnego.

Rodzaje i przeznaczenie magazynów oraz ich miejsce w systemie przedsiębiorstwa

Magazyn to ważne miejsce w firmie, który spełnia określone role, zadania i musi być świetnie zorganizowane. Ma kluczowe znaczenie wpływające na szybkość dostarczania zamówień. Rozmieszczanie ładunków zgodnie z obowiązującymi w przedsiębiorstwie procedurami i przepisami prawa wpływa na szybkie kompletowanie zamówień. Istotne są role magazynu, podziały na funkcje, a także 6 elementów, które tworzą gospodarkę magazynową.

Kompletną wiedzę na temat organizacji procesu magazynowego można zdobyć podczas naszego kursu: https://prestige-eck.pl/wp/logistyka-transport/organizacja-procesu-magazynowego/

Nazwy magazyn używa się najczęściej w dwóch znaczeniach. Pierwsze obejmuje: budynek, pomieszczenie lub powierzchnię, gdzie przechowuje się dobra materialne (materiały i towary). Jest to więc miejsce przestrzeni magazynowej. W tym sensie magazyn ma znaczenie rzeczowe. Drugie znaczenie określane jest jako funkcjonalne: magazyn jest miejscem przeznaczonym do przechowywania zapasów surowców, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych. To plac czy budynki, które są wyposażone w urządzenia zabezpieczające trwałość i bezpieczeństwo składowanych towarów oraz regały magazynowe. Obejmuje ono także fachowy personel, prowadzący ewidencję obrotu materiałowego i stanu zapasów oraz odpowiedzialny za całość procesów magazynowych.

Gospodarka magazynowa – elementy składowe

Gospodarka magazynowa zawiera w sobie 6 elementów:

– dobra materialne, czyli zapasy materiałowe,

– wyodrębnioną przestrzeń,

– wyposażenie techniczne,

– personel posiadający odpowiednie kwalifikacje,

– właściwą organizację i strukturę organizacyjną,

– odrębną dokumentację.

Zadania gospodarki magazynowej

Magazyn ma też zadania do spełnienia, to:

– gromadzenie w odpowiednich ilościach i asortymentach materiałów i ich racjonalne składowanie,

– wyrównywanie wahań podaży i popytu w procesach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,

– zabezpieczenie towarów przed kradzieżą, pożarem lub innym zniszczeniem albo uszkodzeniem,

– wykonywanie czynności niezbędnych w pewnych sytuacjach,  w okresie między wytwarzaniem a zużyciem (np. sezonowanie, kompletowanie, przygotowanie partii do produkcji, itp.),

– wykonywanie czynności pomocniczych w procesie transportu zewnętrznego    (przeładunek, zabezpieczenie ładunku w czasie przerw w transporcie itd.),

– zabezpieczenie ludzi i otoczenia przed ewentualnymi szkodliwymi własnościami przechowywanych produktów.

Klasyfikacja magazynów

Magazyny klasyfikuje się według różnych kryteriów. Wiele z nich jest zależnych od specyfiki przedsiębiorstwa, warunków na lokalnym rynku czy też zadań, jakie mają spełniać. Najważniejsze to odpowiedzieć na pytania – do czego magazyn jest przeznaczony i jakie musi spełniać funkcje.

Z punktu widzenia przeznaczenia gospodarczego magazyny dzielą się na: przemysłowe, handlowe i spedycyjne. Z kolei w logistyce przedsiębiorstwa wyróżnia się: magazyny zaopatrzenia, produkcji, zbytu i inwestycyjne. To jednak nie wszystko, bo mamy jeszcze podział na organizację procesu wytwarzania i tutaj mamy: magazyny główne, pomocnicze, podręczne, wysyłkowe, przygotowawcze oraz wydziałowe lub odcinkowe.

Podział występuje też, jak chodzi o rodzaj składowanych towarów. Wydziela się magazyny: metali, drewna, węgla, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, surowców i materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, opakowań, odpadów lub złomu itp.

Ważna jest również konstrukcja. Magazyny dzielą się na: otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalne.

Magazyny otwarte, to po prostu place, na których składowany jest surowiec, który nie potrzebuje ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Place tego typu powinny posiadać ogrodzenia, odpływ wody opadowej oraz utwardzoną powierzchnię wykluczającą zanieczyszczenia ziemią materiałów, szczególnie sypkich. Powinno się też oznaczać tabliczkami surowce tego samego rodzaju, a przy magazynach posiadających bocznice kolejowe powinny być zbudowane rampy za- i wyładowcze.

Magazyny półotwarte, to zadaszenia, brogi, wiaty, szopy i podcienia. Buduje się je na placach składowych i służą do przechowywania materiałów wymagających ochrony przed wpływem niektórych warunków atmosferycznych i słońca, np. tarcica, materiały ścierne, materiały ogniotrwałe, duże profile wyrobów walcowanych itp.

Magazyny zamknięte są to pomieszczenia całkowicie zamknięte i zadaszone, które muszą spełniać określone warunki techniczne, szczególnie w zakresie odporności ogniowej. Piwnice w budynkach magazynowych wykorzystuje się na przechowywanie towarów w beczkach oraz towarów wymagających niższych temperatur i większej wilgotności, parter na towary masowe i ciężkie oraz o dużym ruchu, piętra na towary lżejsze.

 

Magazyny specjalne służą do przechowywania: materiałów łatwopalnych i wybuchowych, artykułów zbożowych,  owoców i warzyw oraz materiałów sypkich jak cement czy miał węglowy. Najczęściej przechowuje się w nich jeden rodzaj produktów, które nie mogą być składowane w magazynach ogólnych. Magazyny takie powinny być wybudowane według specjalnej konstrukcji i wyposażone w specjalne urządzenia, np. wentylacyjne i muszą zapewniać specjalne warunki przechowywania towarów, a także odpowiadać specjalnym wymaganiom techniczno- budowlanym i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

To jednak wcale nie koniec, bo magazyny w firmach, dzielimy też ze względu na funkcje, jakie mają spełniać. Najczęściej można spotkać się z podziałem na: magazyny centralne, produkcyjne, pomocnicze i wypożyczalnie przedmiotów nietrwałych.

Magazyny centralne to zespoły pomieszczeń zamkniętych oraz składowisk i wiat, które są przeznaczone  do przyjmowania, przechowywania i bezpośredniego obsługiwania przedsiębiorstwa. W ich skład wchodzą też magazyny branżowe, czyli takie, w których przechowuje się jeden rodzaj materiałów np. wyrobów metalowych, gumowych, drewnianych, chemicznych itd.

Magazyny produkcyjne mogą być główne lub samodzielne. Główne to zespół wszystkich miejsc składowania towarów, które obsługuje zwykle jeden pracownik, ale podlegają wspólnemu kierownictwu. W jednostkach produkcji pomocniczej  i usługowych istnieją tylko magazyny samodzielne.

Magazyny pomocnicze, nazywane również przechowalniami występują w produkcji specjalizowanej zamiast magazynów w miejscach produkcji, w których przechowuje się materiały pobrane do produkcji z odległych magazynów centralnych lub produkcyjnych, a niekiedy nawet bezpośrednio od dostawcy.

Przechowalnie to miejsca, gdzie krótko składuje się materiały do wykonania ściśle określonego zlecenia. Wypożyczalnie przedmiotów zaopatrują produkcję w środki potrzebne do pracy jak: narzędzia, drobny sprzęt, odzież ochronna i robocza, przyrządy itp.

Podczas organizowanych kursów, przekazujemy jeszcze więcej kompletnej wiedzy i jest z czego wybierać:

https://prestige-eck.pl/wp/harmonogram/

O ich skuteczności i wysokim poziomie, świadczą opinie naszych klientów:

https://www.opineo.pl/opinie/prestige-eck

W kolejnym artykule zajmiemy się procesami magazynowymi i ich elementami składowymi.[1]

 

Procesy magazynowe i ich elementy składowe

 

Magazynowanie, to zespół czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych w wyznaczonym do tego miejscu w określonych warunkach. [2]

Z opracowania dowiesz się:

– jakie fazy składają się na proces magazynowy,

– jakie są metody magazynowania, które znajdą zastosowanie w poszczególnych fazach procesu magazynowego,

– jakie są systemy transportowe w procesie magazynowym i jak go usprawnić, żeby przebiegał bezproblemowo

Więcej na temat procesów magazynowych można dowiedzieć się podczas naszego szkolenia o optymalizacji procesów magazynowych:

https://prestige-eck.pl/wp/produkcja/lean-in-warehouse-optymalizacja-procesow-magazynowych-z-wykorzystaniem-narzedzi-lean-manufacturing/

Magazynowanie wymaga konkretnych warunków w postaci lokalizacji, wyposażenia do manipulacji, transportu i składowania, personelu i innych środków techniczno – organizacyjnych. Wbrew pozorom współczesny magazyn, szczególnie rozdzielczy, jest bardzo złożoną strukturą, o czym szczegółowo mówimy podczas naszych szkoleń:

https://prestige-eck.pl/wp/logistyka-transport/organizacja-efektywnej-gospodarki-magazynowej-w-przedsiebiorstwie-3-dni/

Etapy procesu magazynowego

 

–           przyjęcie towarów do magazynu,

–           złożenie w wyznaczonym miejscu (składowanie),

–           kompletacja,

–           wydanie z magazynu.

Przyjmowanie towarów, to faza procesu magazynowego. Dostawca przejmuje towary według określonych warunków dostawy. Odbywa się to w wydzielonym miejscu w strefie przyjęć do magazynu i obejmuje następujące zadania:

– sprawdzenie dokumentów dostawy,

– wyładunek dostawy ze środków transportu zewnętrznego,

– przyjmowanie dostawy zgodnie z listem przewozowym oraz sprawdzenie stanu fizycznego przesyłki,

– odbiór ilościowy dostawy na podstawie dokumentacji,

– kontrolę jakościową przeprowadzaną zgodnie z warunkami technicznymi odbioru,

– segregowanie, sortowanie, przepakowywanie i oznakowanie dostawy zgodnie z ustaloną organizacją pracy magazynu,

– formowanie i sprawdzanie jednostek ładunkowych odpowiednio do wymagań technologii składowania,

– zapewnienie ochrony dostawy zareklamowanej,

– zapewnienie ochrony zapasów do czasu przekazania ich do strefy składowej,

– przekazanie dostawy przyjętej do strefy składowej,

– sporządzenie dokumentacji związanej z przyjęciem dostawy.

Systemy transportowe w procesie magazynowym

Charakterystyczny dla tej fazy jest dobór systemu transportowego do przeładunku z odpowiednimi urządzeniami pomocniczymi oraz możliwości sterowania procesem. Znajdą tu zastosowanie:

ręczny rozładunek w powiązaniu z odpowiednimi urządzeniami pomocniczymi lub środkami transportowymi zależnie od masy ładunku (normy bhp dla prac ręcznych),

wózki widłowe unoszące i podnośnikowe dla dostaw w postaci jednostek ładunkowych (lub ich formowanie przy rozładunku); zastosowanie wózków zwiększa elastyczność prac rozładunkowych,

specjalistyczne, automatyczne urządzenia rozładunkowe, których zastosowanie warunkuje dostawy w jednostkach ładunkowych uformowanych na przystosowanych paletach ładunkowych; charakteryzują je wysokie nakłady inwestycyjne, możliwość współpracy z kompatybilnym wyposażeniem na frontach rozładunkowych.

Szybkie, operatywne i efektywne działanie w tej fazie można osiągnąć przez:

–           ustalone organizacyjnie czynności przyjmowania,

–           stosowanie właściwej technologii rozładunku pojazdów,

–           posiadanie odpowiednich procedur postępowania oraz wyposażenia przy kontrolach ilościowej i jakościowej,

–           przekazanie przyjętych towarów odpowiednimi środkami transportowymi zgodnie z dyspozycjami do składowania.

Prowadzenie prac przeładunkowych

Do istotnych czynników mających wpływ na technologię przyjmowania towarów do magazynu należą:

–           sposób ukształtowania frontu przeładunkowego magazynu,

–           postaci przyjmowanych towarów.

Front przeładunkowy magazynu jest to miejsce, w którym następuje proces przeładunkowy towarów (wyładunek lub załadunek) ze środka transportu zewnętrznego na środek transportu magazynowego. [3]

Wyróżniamy dwa podstawowe typy frontów przeładunkowych: bezrampowy i rampowy.

Front bezrampowy, usytuowany na poziomie terenu, ma zastosowanie przy zmechanizowanych procesach przeładunkowych i manipulacji jednostkami ładunkowymi. Wymaga dużej powierzchni stanowisk ładowania dla umożliwienia prowadzenia prac rozładunkowych ze wszystkich stron skrzyni ładunkowej.

Front rampowy, usytuowany na poziomie podłogi burty samochodu umożliwia, poprzez mostek ładunkowy wjazd środków transportowych do wnętrza skrzyni pojazdu, co znacznie przyspiesza dokonywanie przeładunków.

Rampa magazynowa może mieć postacie: czołową (prostą), grzebieniową lub gwiaździstą i umożliwiać rozładunek skrzyni samochodowej zgodnie z potrzebami procesu przeładunkowego. Ze względu na potrzeby prowadzenia prac rozładunkowych środkami transportu oraz różną wysokość skrzyni ładunkowej pojazdu względem rampy wyposaża się je w stałe, uchylne lub przenośne mostki ładunkowe.

Stosowanie bezrampowego lub rampowego rozwiązania frontu przeładunkowego zależy od występujących w rozpatrywanym przypadku od kryteriów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Wprowadzanie w magazynie dostaw według zasady „Just in Time” wiąże się ze wzrostem przepustowości frontów przeładunkowych, co ma wpływ na wzrost liczby bram magazynowych i wydłużanie długości frontu.

Jak widać, proces magazynowy jest bardzo złożony. Nie wystarczy jedynie artykuł, żeby zagłębić się w temat, dlatego w Europejskim Centrum Kształcenia Prestiż oferujemy szereg szkoleń o organizacji, zarządzaniu, optymalizacji i prawie w gospodarce magazynowej.

https://prestige-eck.pl/wp/harmonogram/

 

Jesteśmy mistrzami w tym temacie, co potwierdzają napływające do nas rekomendacje po szkoleniach:

https://prestige-eck.pl/wp/o-nas/referencje-2/

W kolejnym artykule opowiemy, jak usprawnić procesy magazynowe, jakie są kryteria doboru środków transportu do prac przeładunkowych i jakie są podstawowe metody rozmieszczania asortymentów towarowych w strefie składowej.

 

 

 

Usprawnianie procesów przeładunkowych w procesie magazynowym

 

Mechanizacja i operowanie jednostkami ładunkowymi w całym łańcuchu dostaw- to one mają najistotniejsze znaczenie przy usprawnianiu procesów przeładunkowych

Temat jednak jest dużo bardziej obszerny, dlatego w dalszej części omówimy:

– operacje przeładunkowe w procesie magazynowym,

– kryteria doboru środków transportu do prac przeładunkowych i przemieszczania,

– metody lokalizacji towarów w strefie składowej.

Więcej można dowiedzieć się podczas szkoleń w Europejskim Centrum Kształcenia Prestige

GOSPODARKA MAGAZYNOWA – od projektu zagospodarowania magazynu do wdrożenia systemu WMS

Mechanizacja i operowanie jednostkami ładunkowymi w procesie magazynowym

 

Operacje przeładunkowe w procesie magazynowym

W zależności od charakteru wzajemnych relacji pomiędzy postacią przeładowywanych ładunków, urządzeniem przeładunkowym oraz człowiekiem występującym w procesie wyróżniamy operacje przeładunkowe:

– nie zmechanizowane z ręcznymi pracami przeładunkowymi,

– częściowo zmechanizowane z udziałem urządzeń przeładunkowych oraz ręcznych czynności przeładunkowych,

– zmechanizowane (zautomatyzowane) z mechanicznym przeładunkiem za pomocą urządzeń przeładunkowych.

Prace nie zmechanizowane występują przy ręcznym rozformowywaniu skrzyni ładunkowej pojazdu samochodowego lub kontenera oraz przemieszczaniu ładunku drobnicowego (w opakowaniach transportowych) ręcznie, wózkiem naładownym lub przenośnikiem specjalnym o zmiennej długości na pole odkładcze strefy przyjęć.

Prace częściowo zmechanizowane z udziałem urządzeń przeładunkowych oraz ręcznych czynności przeładunkowych występują przy ręcznym formowaniu jednostek ładunkowych z opakowań transportowych i ręcznym przemieszczaniu ładunku wózkami widłowymi unoszącymi lub podnośnikowymi.

Prace zmechanizowane (zautomatyzowane) z mechanicznym podejmowaniem i przemieszczaniem ładunku występują przy podejmowaniu i przemieszczaniu ładunków w postaci jednostki ładunkowej za pomocą wózków widłowych podnośnikowych, przenośników wałkowych, suwnic specjalnych wyposażonych w uchwyty do podejmowania ładunku (widły lub trzpień).

W zależności od powiązań gospodarczych i handlowych w łańcuchu dostaw są stosowane specjalizowane pojazdy samochodowe wyposażone w urządzenia umożliwiające zautomatyzowany przeładunek, wymagające wyposażenia zewnętrznego frontów przeładunkowych w takie same urządzenia, np. przenośniki wałkowe wmontowane w nawierzchnie rampy i w podłogę skrzyni pojazdu, na których są ustawiane jednostki ładunkowe. Prostsze urządzenia montowane na pojazdach a mające zastosowanie w rozładunkach to np. żurawiki lub małe urządzenia dźwigowe.

Kryteria doboru środków transportu do prac przeładunkowych i przemieszczania

 

Ważnym elementem, mającym wpływ na efektywność pracy, jest stosowanie odpowiednich środków transportowych (wózków) oraz ich dobór do konkretnych prac, takich jak:

– przemieszczanie z frontu przeładunkowego na pola odkładcze strefy przyjęć,

– przemieszczanie ze strefy przyjęć do strefy składowej.

Przy doborze środków transportowych należy rozpatrywać jednocześnie następujące warunki:

– odległość przemieszczeń,

– nośność lub udźwig środka transportowego.

Odległość przemieszczeń

Wykorzystanie środków transportu zależy w głównej mierze od ich cech ruchowych i geometrycznych, przy uwzględnieniu specyfiki organizacji pracy w danym magazynie.

Przy rozładunku i przemieszczaniu jednostek ładunkowych stosuje się wózki jezdniowe w zależności od długości dróg transportowych zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Wózki jezdniowe unoszące ręczne do prac rozładunkowych środków transportu zewnętrznego oraz przemieszczeń jednostek ładunkowych na odległość do 30m, wózki jezdniowe unoszące z napędem elektrycznym – od 30 do 80m.
 2. Wózki jezdniowe podnośnikowe o niskiej wysokości podnoszenia wideł (do ok. 2,5m) na odległość do 80m, z jednoczesnym piętrzeniem jednostek ładunkowych na polu odkładczym strefy przyjęć.
 3. Wózki jezdniowe podnośnikowe o średniej wysokości podnoszenia wideł (ok. 5,0m), z przemieszczaniem ze strefy przyjęć i piętrzeniem jednostek ładunkowych w strefie składowej na odległość do 170m. Stosowanie wózków podnośnikowych jest uzasadnione ekonomicznie tylko wtedy, gdy czas ruchu pionowego wynosi ok. 70% , a czas przemieszczania 30% całego cyklu pracy przy odległościach transportu 100 – 200m.
 4. Wózki ciągnikowe z przyczepami i naładowne przy dużych odległościach przemieszczania powyżej 170m. Wymagają one dodatkowych urządzeń załadunkowych i rozładunkowych na końcach odcinka przemieszczania.

Nośność lub udźwig środka transportowego[4]

Ze względu na manipulacje przeładunkowe istotna jest masa brutto jednostki ładunkowej, która powinna wynosić:

Qj < Qu

gdzie:

Qj – masa brutto jednostki ładunkowej,

Qu – nośność lub udźwig urządzenia przeładunkowego.

Wydajność pracy urządzenia przeładunkowego jest tym większa, im bardziej masa jednostki ładunkowej jest zbliżona do udźwigu lub nośności urządzenia.

Składowanie towarów[5]

Składowanie towarów jest to zbiór czynności związanych z umieszczeniem (ułożeniem) zapasów na powierzchni lub przestrzeni składowej, w sposób usystematyzowany, odpowiednio do właściwości zapasów i istniejących warunków składowania.

Podstawowe zadania przy składowaniu.

Do głównych zadań fazy składowania należą przede wszystkim:

–           przyjmowanie zapasów ze strefy przyjęć,

–           kontrola profilu jednostek ładunkowych,

–           przeprowadzenie korekty uformowania jednostek ładunkowych,

–           przemieszczanie zapasów do czoła regałów lub stosów składowych,

–           umieszczanie zapasów w urządzeniach do składowania lub stosach według ustalonej lokalizacji,

–           przemieszczanie zapasów pomiędzy strefami składowymi,

–           konserwacja zapasów,

–           okresowa kontrola jakościowa zapasów,

–           przemieszczanie zapasów z miejsc składowania do strefy kompletacji lub do strefy wydań.

Strefa składowa w pewnych warunkach może mieć zróżnicowane przeznaczenie, zależne od charakteru składowanych towarów (rezerwowe, bieżące). Charakterystyczną cechą tej sfery jest składowanie towarów w ustalonym miejscu oraz jednorodność postaci fizycznej od wejścia do wyjścia ze strefy.

Przy dokonywaniu doboru środków transportowych, które będą wykorzystywane w strefie składowej należy brać pod uwagę:

– dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa,

– kompatybilność z posiadanymi urządzeniami,

– wydajność umożliwiająca przyszły wzrost obrotów magazynowych,

– możliwość rozwoju technicznego prowadzenia prac transportowo – magazynowych,

– współdziałanie (synergię) poszczególnych operacji i czynności w przepływach towarów przez magazyn.

Metody lokalizacji towarów w strefie składowej

Ze względu na organizację pracy magazynu ważne jest rozmieszczenie towarów w strefie składowej. Odpowiednio do warunków pracy magazynu organizacja rozmieszczenia towarów wpływa na cykl realizacji operacji magazynowych, ich pracochłonność, wielkość potrzeb przestrzeni składowej oraz zarządzanie magazynem.

Wyróżnia się następujące podstawowe metody rozmieszczania asortymentów towarowych w strefie składowej:

 1. Rozmieszczenie według stałych miejsc składowych, polegające na przeznaczeniu dla poszczególnych grup towarowych stałych miejsc składowania (pól, sektorów składowych, gniazd w regałach). Metoda ta daje przejrzystość zagospodarowania przestrzeni, łatwość odszukania pożądanego asortymentu. W metodzie tej potrzebna jest duża przestrzeń składowa, równa maksymalnym zapasom każdego asortymentu.
 2. Rozmieszczenie według wolnych miejsc składowych, polegające na zagospodarowaniu przestrzeni składowej odpowiednio do wolnego miejsca w przestrzeni składowej, czyli tam, gdzie jest wolne miejsce. Zapasy są umieszczane w miejscach składowych wolnych w chwili dostawy. W metodzie tej potrzebna jest przestrzeń na poziomie średnich zapasów każdego asortymentu. Ponieważ częstotliwość przyjmowania i wydawania asortymentów towarowych jest zazwyczaj różna, dla składowanych zapasów jest potrzebna przestrzeń mniejsza o 20 – 25%. Metoda wymaga kontroli zarządzania przestrzenią składową za pomocą tablic dyspozytorskich a w dużych magazynach asortymentowych sterowania komputerowego.
 3. Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji), pozwalające wyodrębnić w strefie składowej sektory składowe zgodnie z kryteriami analizy ABC zapasów. Posiadając rozeznanie co do podziału asortymentów towarowych według kryteriów analizy ABC, należy je odnieść do maksymalnego skracania drogi przepływu towarów w magazynie. W układzie poziomym towary grupy A należy rozmieszczać w miejscach składowych w pobliżu najkrótszej odległości od drogi łączącej wejście i wyjście towarów w strefie składowej. W układzie pionowym asortymenty towarowe według kryteriów analizy ABC należy rozmieszczać:

– w magazynach obsługiwanych układnicą lub wózkami wysokiego składowania, zgodnie z charakterystyką podnoszenia środków transportu (średnia wysokość podnoszenia),

– w magazynach obsługiwanych ręcznie, zgodnie z zasadami ergonomii pracy rak człowieka.

 1. Inne metody rozmieszczania towarów w strefie składowej. W zależności od potrzeb stosuje się metody rozmieszczania według:

– grup asortymentowych,

– szybkości rotacji,

– dostawców lub dostaw,

– odbiorców lub odbiorów,

– przynależności do określonego wyrobu (według kompletów),

– zastosowanych pomocniczych urządzeń magazynowych.

      Organizacja rozmieszczenia towarów charakteryzuje się tym, że są one umieszczane w przestrzeni składowej obok siebie według podanych kryteriów.

Istnieje możliwość realizacji różnorodnych kombinacji organizacji rozmieszczenia towarów w strefie składowej. Dobór metody jest uzależniony od wymagań, jakie muszą być spełnione względem składowanego zapasu oraz wynikają z funkcji i zadań magazynu w łańcuchu dostaw, przy czym bezwzględne jest przestrzeganie zasady FIFO wobec składowanych grup towarowych.

W kolejnej publikacji omówimy temat kompletacji towarów i jej roli w gospodarce magazynowej.

W Europejskim Centrum Kształcenia Prestige wkładamy ogrom pracy i serca w oferowane szkolenia. W temacie gospodarki magazynowej mamy ich naprawdę sporo, dlatego polecamy zajrzeć do naszego harmonogramu i wybrać to, które będzie spełniać Wasze potrzeby. Czy warto? Na to niech odpowiedzą nasi zadowoleni klienci: https://www.opineo.pl/opinie/prestige-eck

PN-84/N-01800

Kompedium wiedzy o logistyce. Pr.zb. pod  red. Elżbiety Gołembskiej, wyd PWN Warszawa, Poznań 1999. s 77

Słownik terminologii logistycznej. Pr. Zb. pod red. Marka Fertscha. Wyd. ILIM Poznań 2006r s.99

[2] Słownik terminologii logistycznej. Pr. Zb. pod red. Marka Fertscha. Wyd. ILIM Poznań 2006r s.99

[3] Słownik terminologii logistycznej. Pr. Zb. pod red. Marka Fertscha. Wyd. ILIM Poznań 2006r s.55

[4]   Kompedium wiedzy o logistyce. Pr.zb. pod  red. Elżbiety Gołembskiej, wyd PWN Warszawa, Poznań 1999. s 82

[5] Logistyka. Pr. zb. pod red. Danuty Kisperskiej – Moroń i Stanisława Krzyżaniaka Wyd. Biblioteka Logistyka Poznań 2009, s 179