PLANER

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego także dokonaćWalt Disney

Menu

GOSPODARKA MAGAZYNOWA – od projektu zagospodarowania magazynu do wdrożenia systemu WMS

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zrozumienie roli i miejsca magazynu w organizacji przedsiębiorstwa
 • Poznanie zasad zagospodarowania przestrzeni magazynu
 • Rozpoznanie obszarów możliwych usprawnień gospodarki magazynowej
 • Zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi stosowanymi w magazynowaniu
 • Zrozumienie istotnych dla zarządzania magazynem różnic w możliwościach funkcjonalnych systemów ERP i WMS, niekiedy wykorzystywanych nieadekwatnie do ich przeznaczenia
 • Zapoznanie się ze standardami wykorzystywanymi w skali globalnej dla usprawniania funkcjonowania łańcuchów dostaw
 • Uświadomienie, jakie kody kreskowe i dlaczego takie powinny być używane w systemowej obsłudze łańcuchów dostaw
 • Zorientowanie się w możliwościach odpowiedniego zastosowania urządzeń do automatycznej identyfikacji
 • Uświadomienie reguł i zasad efektywnego wykorzystywania narzędzi informatycznych w codziennej eksploatacji magazynu
 • Zapoznanie się z najnowszymi trendami bezstykowego, automatycznego identyfikowania jednostek logistycznych na bazie fal radiowych (RFID)

Grupa docelowa szkolenia

 • Pracownicy zajmujący się na co dzień realizacją zagadnień logistycznych w przedsiębiorstwie
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw zamierzających budować nowy magazyn lub restrukturyzować magazyn istniejący
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw, w których zamierza się wprowadzić nowe techniki informatyczne dla obsługi procesów magazynowych
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw, które mają problemy z identyfikacją swoich produktów i jednostek logistycznych
 • Przedstawiciele przedsiębiorstw, w których osiągnięto już pewien pułap możliwości zarządzania w oparciu o istniejący system informatyczny i występuje konieczność jego rozwoju lub wymiany
 • Studenci kierunków: zarządzania, produkcji, ekonomii, logistyki, towaroznawstwa, informatyki, którzy w przyszłości zamierzają działać w obszarach magazynowania i dystrybucji towarów
 • Nauczyciele szkół średnich prowadzący przedmioty związane z logistyką, którzy zamierzają wzbogacić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technik stosowanych w logistyce
Program szczegółowy szkolenia

Szkolenie w I części obejmuje zagadnienia związane z zagospodarowaniem planowanej przestrzeni magazynowej lub usprawnieniem już posiadanej oraz właściwą organizacją procesów magazynowych. Przed-stawione zostaną podstawowe zasady projektowania przestrzeni magazynowej, doboru technologii składowania i transportu wewnętrznego oraz organizacji i dokumentacji procesów magazynowych. W ramach zagadnień dotyczących organizacji pracy magazynu omówione zostaną podstawowe normatywy gospodarki magazynowej oraz zasady odpowiedzialności materialnej pracowników.
Zaprezentowane zostaną wybrane nowoczesne rozwiązania techniczno – technologiczne stosowane w magazynie. Część zagadnień zilustrowana zostanie przykładami obliczeniowymi.
Podczas II części szkolenia omawiane są zagadnienia charakterystyczne dla racjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem takie, jak: systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i WMS (Warehouse Management System), automatyczna identyfikacja i przechwytywanie danych ADC (Automatic Data Capture), wykorzystanie standardów globalnego Systemu GS1 (Global System One), zasady wykorzystywania komunikatów EDI (Electronic Data Interchan-ge) oraz najnowsze trendy w automatycznej identyfikacji: EPC (Electronic Product Code) funkcjonujący na bazie technologii RFID (Radio Frequency Identification).
Wykład wspomagany jest krótkimi filmami ilustrującymi wybrane zagadnienia oraz prezentacjami rzeczywistych rozwiązań informatycznych stosowanych w zarządzaniu łańcuchami dostaw dla zilustrowania zakresu tematycznego szkolenia. W trakcie szkolenia prezentowany jest również sprzęt wykorzystywany do automatycznej identyfikacji towarów i jednostek logistycznych przemieszczanych w łańcuchach dostaw.

1. Dzień pierwszy – zagospodarowanie magazynu

 • Miejsce i funkcje magazynu w strukturze przedsiębiorstwa
 • Zasady organizacji gospodarki magazynowej
 • Organizacja procesu magazynowego
 • Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej
 • Stosowane rozwiązania techniczno-technologiczne
 • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników
 • Podsumowanie i dyskusja

2. Dzień drugi – aspekty informatyczne w magazynie

 • Wprowadzenie do informatyki w logistyce
 • Infrastruktura magazynowa a identyfikacja miejsc
 • Aspekty informatyczne opakowań w logistyce
 • Rodzaje systemów informatycznych dla logistyki
 • Automatyczna identyfikacja i przechwytywanie danych opisujących towary przemieszczane i składowane
 • Narzędzia elektronicznej wymiany danych między różnymi systemami informatycznymi
 • Podsumowanie i dyskusja

3. Dzień trzeci – magazyn ogniwem w łańcuchu dostaw

 • Firma jako uczestnik łańcucha dostaw
 • Reguły międzynarodowej identyfikacji towarów
 • Zastosowania zunifikowanej etykiety logistycznej
 • Realizacja śledzenia pochodzenia towarów wg wymagań Unii Europejskiej (informatyczne rozwiązania dla „traceability”)
 • Informatyczna obsługa magazynu – prezentacja systemu informatycznego klasy WMS
 • Światowe trendy rozwojowe w rozwiązaniach automatycznej identyfikacji (RFID, EPC, sieć EPCglobal)
 • Podsumowanie i dyskusja

Motto szkolenia nakierowuje jego tematykę na zagadnienia związane z systemowym postrzeganiem procesów zachodzących w magazynie. Procesy te będą efektywne, jeżeli działać będą w ramach prawidłowo zaprojektowanej organizacji i technologii magazynowania, racjonalnie wykorzystującej dostępną infrastrukturę.
Punktem wyjścia dla sprawnej organizacji procesów magazynowych jest właściwe zdefiniowanie roli i zadań magazynu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Zakres realizowanych zadań wymaga doboru technologii magazynowych odpowiednich dla struktury składowanego zapasu i wielkości obrotów magazynowych. Zastosowane rozwiązania technologiczno-organizacyjne powinny zapewnić wysoką efektywność pracy magazynu w ujęciu ilościowym i jakościowym.
Właściwe zarządzanie pracą magazynu wymaga wsparcia informatycznego w postaci magazynowych systemów informatycznych (WMS – Warehouse Management System) i technik automatycznej identyfikacji (ADC – Automatic Data Capture) usprawniających obsługę procesów i umożliwiających ciągły ich monitoring.
Składowane w przestrzeni magazynowej opakowania z materiałami pochodzą z różnych kierunków: są to dostawy z zewnątrz pochodzące od różnych dostawców lub są to dostawy wewnętrzne, np. z produkcji. Opakowania znajdujące się w magazynie są również przemieszczane wewnątrz zdefiniowanej przestrzeni składowania. Opakowania z materiałami opuszczają magazyn w różnych kierunkach: są to wysyłki na zewnątrz do różnych odbiorców lub są to wydania wewnętrzne, np. na cele produkcyjne.
Obsługa informatyczna tych działań jest skomplikowana, ponieważ zawsze musi uwzględniać rzeczywistość zachodzącą w magazynie. Pomyłki w wydaniu materiału (nie „te” opakowania lub nie „te” kierunki wysyłki) nie można w prosty sposób naprawić w systemie, gdy w rzeczywistości „te” materiały już są daleko poza jego zasięgiem. Kluczem do uniknięcia tego rodzaju niebezpieczeństw, jest prawidłowa identyfikacja i interpretacja rozmaitych opakowań, które fizycznie znajdują się w magazynie. Służą temu techniki ADC pozwalające na systemowe identyfikowanie i przechwytywanie danych z etykiet opisujących rozmaite opakowania. Dane te są następnie przetwarzane w systemie informatycznym klasy WMS, gdzie na szczegółowym planie zaprojektowanej przestrzeni składowania powstaje szczegółowa „mapa” fizycznego rozmieszczenia zapasów. Pojawiają się możliwości efektywnego wykorzystywania zaprojektowanej przestrzeni magazynowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: WMS + ADC.
Zastosowane rozwiązanie informatyczne, aby było efektywnie wykorzystywane, musi funkcjonować na bazie dobrze zaprojektowanego sposobu identyfikowania zarówno opakowań z materiałami wykorzystywanymi w działalności wytwórczej, jak i wszelkich jednostek handlowych i logistycznych wykorzystywanych w działalności dystrybucyjnej. Łatwe komunikowanie się na linii systemowej z różnorodnymi kontrahentami (dostawcami i odbiorcami) wymaga zastosowania jednolitego „języka” do identyfikowania i interpretowania kodów kreskowych znajdujących się na etykietach opakowań z materiałami. Jednolity sposób identyfikacji jest znany w świecie od blisko 40 lat i stosowany przez ponad milion firm na całym świecie. Standardem tym jest międzynarodowy system GS1 (Global System One), opracowany i upowszechniany po to, aby racjonalnie realizować wszelkie przepływy logistyczne w globalnych łańcuchach dostaw. System GS1, często określany, jako „The Global Language of Bussines” jest w Polsce używany juz przez blisko 18 tys. przedsiębiorstw, które mogą wykorzystywać coraz bardziej efektywnie narzędzia informatyczne: WMS + ADC + GS1.
Szczegółowe rejestrowanie rozmieszczenia zapasów na planie magazynu, nie jest wymagane przez systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resourcess Planning), na bazie których działają dysponenci zapasów (kupujący, zarządzający produkcją, sprzedający). Osoby te powinny planować działalność przedsiębiorstwa bazując na rzeczywistych danych o składowanych w przestrzeni magazynowej zapasach. Z wykorzystaniem standardów komunikacyjnych typu XML (eExtensible Markup Language), co umożliwia łatwą wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. W ostatecznym rozrachunku systemowym, przedsiębiorstwa powinny w swej działalności wykorzystywać różne powiązane ze sobą narzędzia informatyczne WMS, ADC, GS1, XML, ERP, co pozwala im działać w warunkach systemu SCM (Supply Chain Management).

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania