PLANER

Ten, kto ciągle pyta ,,Dlaczego”, zawsze w końcu dowiaduje się ,,Jak”Nietzsche

Menu

EFEKTYWNY KUPIEC – unikalne 2-dniowe szkolenie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW SZKOLENIA OTRZYMA:

  • Wzory umowy z dostawcą
  • Wzory umowy z firmą transportową
  • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
  • Wzory arkuszy oceny dostawcy
  • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
  • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
  • Narzędzie kalkulacji TCO (MS EXCEL)
  • Narzędzie kalkulacji CKN (MS EXCEL)

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

Cele i korzyści szkolenia

• Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów

• Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie

• Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw

• Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw

• Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców

• Zasady radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy

• Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia

• Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców

• Przedstawienie metod kalkulacji kosztów zakupów

• Poznanie nowoczesnych metod konstrukcji i lokalizacji działu zaopatrzenia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz utrzymaniem zapasów w przedsiębiorstwach.

Program szczegółowy szkolenia

1. Rola zakupów w przedsiębiorstwie
• Organizacja zakupów
• Rola zakupów w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstwa


2. Organizacja zakupów
• Strategia zakupowa
• Procedura zakupowa
• Procedura oceny dostawców
• Instrukcje zakupowe
• Inne dokumenty warunkujące zakupy


3. Tryby realizacji zakupów
• Zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
• Analiza ofert
• Przetargi
• Konsolidacja zakupów


4. Kategoryzacja zakupów
• Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości,
• Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko


5. Polityka współpracy z dostawcą
• Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
• Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowe
• Strategie sprzedażowe dostawców


6. Przygotowanie do procesu zakupu
• Źródła informacji na potrzeby zakupu
• Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu,
• Wykorzystanie Internetu w zakupie, E procurment,
• Platformy zakupowe
• Ocena własnej pozycji zakupowej
• Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
• Tworzenie grup zakupowych


7. Ocena ofert dostawców
• Sporządzenie planu zakupów
• Wpływ zapasów na plan zakupów , eliminacja dublujących się indeksów materiałowych
• Sformułowanie zapytania ofertowego
• Wstępna ocena oferty
• Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
• Parametryzacja oceny oferty metodą PEO


8. Wybór dostawcy i formalizacja współpracy
• Techniki negocjacji w zakupach
• Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
• Zakres odpowiedzialności stron w umowie
• Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
• Klauzule incoterms loco i franco w realizacji dostaw


9. Kwalifikacja dostawców
• Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
• Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
• Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
• Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
• Audyt dostawców
• Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców


10. Sposoby konstrukcji cen przez dostawców
• Struktura ceny
• Metody konstrukcji cen
• Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny


11. Koszty zakupów
• Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
• Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
• Praktyczny rachunek kosztów zakupów


12. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa
• Integracja gospodarki materiałowej z zakupami
• Zapasy – ogólna charakterystyka
• Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
• Klasyfikacja zapasów
• Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC i XYZ
• Alokacja zapasów w magazynie
• Kontrola zapasów typu „pchania”
• Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
• Planowanie potrzeb materiałowych – MRP


13. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem
• Źródła ryzyka związanego z zakupami
• Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
• Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
• Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami


 14. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi

Obecnie w Polsce wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania oraz nasilającej się konkurencji krajowej i zagranicznej. Dodatkowo przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z barierą popytu u swoich klientów. W związku z tym z coraz większą uwagą zaczynają się one analizować te obszary, w których znacząco mogłyby obniżyć koszty.
Doświadczenie uczy, iż duża część kosztów leży po stronie organizacji zakupów oraz jest wytworzona poprzez decyzje w obszarach okołozakupowych – zapasach, transporcie i magazynowaniu.
Dlatego skuteczne i efektywne zarządzanie zakupami jest kluczem do stałego a jednocześnie relatywnie małoinwazyjnego zredukowania kosztów funkcjonowania firmy.
Metody szkoleniowe

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.


Wybrane z podpunkty szkolenia są ilustrowane stosownym casem (przypadkiem).


Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzących szkolenie przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu, czy to związanego z gospodarką zapasami, strategią zakupów, czy też transportem.


Czas i charakter tych caseów jest zróżnicowany w zależności od danego tematu.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania