PLANER

Jeśli możesz coś zrobić lub marzysz, że mógłbyś to zrobić, zabierz się za to. Odwaga ma w sobie moc geniuszu.Johann Wolfgang von Goethe

Menu

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – przygotowanie do certyfikatu ECBL Junior Level

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: I zjazd 2 dni, II zjazd 2 dni, III zjazd 2 dni, IV zjazd 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zapraszamy na  kurs przygotowujący do zdobycia certyfikatu ECBL Junior Level

 

Proces certyfikacji przewidziany dla osób zarządzających logistyką „pierwszej linii”.

Posiadanie certyfikatu Europejskiego System Certyfikacji Logistyków odgrywa coraz większą rolę, jako poświadczenie kompetencji zawodowych w logistyce na terenie państw członkowskich organizacji i nie tylko.

European Junior Logistician jest podstawowym poziomem certyfikacji kompetencji zawodowych logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Potwierdzenie kompetencji na poziomie Junior jest dedykowane dla kierowników realizujących działania operacyjne oraz menadżerów operacyjnych w logistyce firmy lub firmy logistycznej.

Od kandydata wymaga się wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu działań, zwykle realizowanej w szerokim zakresie zadań, złożonych i nie rutynowych. Ponieważ jest to potwierdzenie kompetencji zawodowych poza udowodnieniem posiadanych zasobów wiedzy zarówno w obszarach obowiązkowo wyznaczonych, jak i samodzielnie wybranych, kandydat musi wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Przez odpowiednią praktykę należy rozumieć branie aktywnego udziału w projektach logistycznych, ponoszenie odpowiedzialności za kontrolę lub prowadzenie innych pracowników.

Warunkiem przyznania certyfikatu „European Junior Logistician” jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym.W tym dwóch egzaminów obowiązkowych z zakresu:

 • Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
 • Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania

Oraz dwóch egzaminów z poniższych obszarów kompetencji zawodowych, do wyboru przez kandydata, spośród pięciu:

 • Zarządzanie Zapasami
 • Planowanie Produkcji
 • Zaopatrzenie i Zakupy
 • Zarządzanie Magazynem
 • Zarządzanie Transportem

Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdą Państwo tutaj

Cele i korzyści szkolenia

Dlaczego warto uzyskać Certyfikat?

 • Jest to dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki według wymagań i standardów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) wydawany imiennie i rejestrowany w rejestrze prowadzonym przez ELA
 • Certyfikat ELA jest honorowany jako dokument potwierdzający umiejętności we wszystkich krajach stowarzyszonych w ELA, ale również i wielu krajach pozaeuropejskich
 • Stanowi de facto swoiste świadectwo zawodowe dla logistyków
 • Uczestnik certyfikacji poszerzy i uporządkuje swoją wiedzę z zakresu logistyki operacyjnej
 • Niewielu Logistyków w Polsce może pochwalić się takim dokumentem, a może on stanowić znaczną wartość dodaną w rozmowach kadrowych, czy szukaniu nowej pracy

Warto wziąć udział w naszym kursie również dlatego, że:

 • Prowadzić go będą trenerzy doświadczeni i od wielu lat prowadzący takie kursy w systemie kursów otwartych, jak i realizowanych na zamówienie Firm
 • Uczestnicy kursu otrzymają rzetelną wiedzę, wartościowe materiały pomocnicze do uzupełnienie wiedzy i przygotowania się do egzaminów
 • Terminy i zakres tematyczny dostosowane są do wyznaczonych terminów egzaminów, w taki sposób, że uczestnik będzie mógł i zdąży uzupełnić wiedzę i na „świeżo” zdać egzaminy
 • Cena kursu, jak na polskie standardy jest bardzo atrakcyjna
Program szczegółowy szkolenia

Moduł I – Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
Obszar kompetencji obowiązkowy

 • Rola i zakres składowych działań w ramach łańcucha dostaw.
 • Mapa łańcucha dostaw identyfikującą składowe działania.
 • Identyfikacja Ľródeł i cechy charakterystyczne podaży i popytu.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez sterowanie łańcuchem dostaw.
 • Identyfikacja, jak działanie łańcucha dostaw wpływa na ciągłość.
 • Określenie finansowego wpływu działań łańcucha dostaw.
 • Wyjaśnienie jak działają konfiguracje MTS, ATO, MTO ETO.
 • Określenie czasów realizacji (ang. lead times) w ramach łańcuchów dostaw.
 • Identyfikacja istnienia wzmocnienia podaży i jego wpływ.
 • Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw.
 • Identyfikacja, jak zmiany w popycie i podaży wpływają na koszt obsługi.
 • Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

W wyniku ciągłego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nie zdefiniowano w modułach wymaganych technologii. Ważnym jest by obecne technologie miały zastosowanie na wszystkich polach. Kompetencje obejmujące znajomość technologii informatycznych i telekomunikacyjnych wymagane są w każdym module.

Moduł II – Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania
Obszar kompetencji obowiązkowy

 • Stworzenie, utrzymanie i poprawa efektywnych zależności w pracy.
 • Efektywny sposób komunikowania się.
 • Interpretacja wyników finansowych.
 • Wspomaganie rozwoju przyjętych celów poprzez uzyskiwanie i rozprzestrzenianie informacji.
 • Określanie kierunków i działań dla polepszenia efektywności operacyjnej.
 • Pozyskiwanie, ocena i prezentacja istotnych informacji dotyczących łańcucha dostaw innym działom w firmie.
 • Planowanie, organizacja i poprowadzenie prac zespołu i jednostek.
 • Wspomaganie rozwoju zespołów i jednostek.
 • Implementacja procesu śledzenia rzeczywistych kosztów w stosunku do przyjętego budżetu.
 • Wspomaganie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska pracy.
 • Stosowanie obowiązującego ustawodawstwa i przepisów.
 • Stosowanie narzędzi, metod i technik zarządzania, takich jak statystyka oraz zarządzanie procesowe.
 • Inicjowanie inicjatywy wdrożenia zmian.
 • Identyfikacja, jak różne działania w ramach łańcucha dostaw wpływają na siebie.
 • Identyfikacja możliwości stworzenia funkcji pozwalających na pracę inaczej razem.

Moduł III – Zarządzanie Zapasami
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 • Ocena środowisk związanych zapasami.
 • Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów.
 • Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu.
 • Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC.
 • Określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu.
 • Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
 • Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points).
 • Określenie zamawianych ilości.
 • Stosowanie różnych systemów zarządzania zapasami.
 • Ocena i poprawa działania dostawcy.
 • Weryfikacja poziomów zapasu i wskazanie możliwości poprawy.
  Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.
 • Uaktualnienie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy zapasów.
 • Weryfikacja działań związanych z zapasami stosując odpowiednie pomiary.
  Inicjowanie zabezpieczeń zasobów zapasu.
 • Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zapasami.
  Wspomaganie rozwoju planów i procedur.
 • Wspomaganie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zapasów.

Moduł IVZarządzanie Magazynem
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 • Ocena środowiska związanego z magazynowaniem.
 • Uzgodnienie celów działań w zakresie magazynowania.
 • Określanie operacji związanych z przyjęciami do magazynu.
 • Określanie operacji związanych ze składowaniem w magazynie.
 • Określanie operacji związanych z gromadzeniem zamówień i pakowaniem.
 • Określanie operacji związanych z wysyłką.
 • Określanie operacji związanych z kontrolą zapasu w magazynie.
 • Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu.
 • Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem.
 • Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z magazynowaniem.
 • Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem.
 • Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym magazynowania.
 • Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 • Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących magazynowania.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

I zjazd
2 dni

II zjazd
2 dni

III zjazd
2 dni

IV zjazd
2 dni

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania