PLANER

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego także dokonaćWalt Disney

Menu

NOWOŚĆ

NEGOCJACJE Z PARTNERAMI Z AZJI, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga od wielu polskich instytucji czy przedsiębiorstw włączenia się do niego, co może być warunkiem ich przetrwania lub rozwoju w długoterminowej perspektywie.

Znajomość języka angielskiego i asortymentu towarowego nie jest już nie wystarczająca, żeby odnieść sukces na rynku międzynarodowym i musi być wsparta:

 • znajomością systemów politycznych i religijnych, zwyczajów kulturowych, szczególnie istotnych przy nawiązywaniu kontaktów  bezpośrednich
 • wiedzą o organizacji firm, zasadach ich funkcjonowania i procedurach podejmowania decyzji biznesowych
 • wiedzą na temat strategii i technik negocjacyjnych stosowanych w różnych regionach świata

Z każdym rokiem coraz większego znaczenia nabiera współpraca z krajami azjatyckimi, będącymi  głównym centrum światowej produkcji i handlu międzynarodowego, szczególnie z Chinami.

Wiedza o partnerach pochodzących z tych krajów zwiększa szansę na prowadzenie biznesu z sukcesem.

Cele i korzyści szkolenia

Wzrost praktycznych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych uczestników poprzez:

 • Poznanie najistotniejszych elementów kulturowych, mających istotny wpływ na przebieg i efektywność negocjacji z partnerami z Azji
 • Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad prowadzenia negocjacji z partnerami azjatyckimi
 • Praktyczne rozwinięcie umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi w oparciu o sytuacje występujące w bieżącej praktyce negocjacyjnej

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie wiedzy o systemach wartości i kulturowych oraz standardach działania w różnych krajach Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin
 • Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji biznesowych z partnerami azjatyckimi, ze szczególnym naciskiem na negocjacje jako proces komunikacji międzykulturowej


Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie podstawowych kodów kulturowych i stylów zachowań oraz ich wypływu na charakter i sposób prowadzenia biznesu w krajach azjatyckich
 • Poznanie typowych zachowań negocjacyjnych kontrahentów z obszaru azjatyckiego
 • Poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kręgach kulturowych
 • Poznanie zasad: stosowania elementów etykiety i protokołu w biznesie oraz zachowań w określonych sytuacjach w kontaktach z partnerami azjatyckimi
 • Poznanie własnego stylu komunikacji i negocjacji oraz metod ich skutecznego  zastosowanie w pertraktacjach z negocjatorami azjatyckimi
 • Poznanie różnych technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów azjatyckich oraz zasad przeciwdziałania próbom manipulacji z ich strony
 • Zdobycie w praktyce nowych umiejętności i doświadczeń negocjacyjnych
Adresaci szkolenia
 • Kadra kierownicza i managerowie firm działających lub planujących działania biznesowe na rynkach azjatyckich
 • Specjaliści ds. handlu zagranicznego, tak po stronie importowej, jak i eksportowej
 • Przedstawiciele sektora samorządowego i administracji publicznej, współpracujący z partnerami azjatyckimi
 • Działacze izb gospodarczych i pracownicy specjalnych stref ekonomicznych
 • Przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów naukowych i wszyscy zainteresowani poszerzeniem własnych umiejętności interpersonalnych  w kontaktach  interkulturowych z obszarem azjatyckim
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ I

1. Pojęcie i wymiary kultury

 • Definicja
 • Wymiary
 • Kultura polska a kultury krajów azjatyckich – podobieństwa i różnice

2. Czynniki kulturowe wpływające na prowadzenie biznesu i przebieg negocjacji

 • Stosunek do świata
 • Sposób komunikacji
 • Stosunek do czasu
 • Status hierarchiczny
 • Stosunek osoby do społeczeństwa
 • Zasady i relacje międzyludzkie
 • Stopień ceremonialności
 • Znaczenie młodości i dojrzałości, pierwiastka męskiego i żeńskiego

3. Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego

 • Profil osobowości partnera negocjacyjnego
 • Profil komunikacji interpersonalnej, jego wpływ na charakter, przebieg  oraz ostateczne rezultaty negocjacji
 • Profil stylu negocjowania

4. Istota i typy negocjacji biznesowych

 • Na podstawowych obszarów kulturowych świata,
 • W krajach azjatyckich: Chinach, Indii, Korei i Japonii

5. Główne różnice kulturowe między zasadami funkcjonowania firm europejskich i azjatyckich, wpływające na negocjacje biznesowe

 • Harmonia jako ważny element prowadzenia biznesu
 • Nacisk na relacje a nacisk na zadanie
 • Niewerbalne zachowania w kulturze biznesu
 • Stopień tolerancji poziomu niepewności sytuacji biznesowych
 • Polichroniczne a monochroniczne podejście do czasu
 • Hierarchiczność w strukturze  społeczeństwa i przedsiębiorstw azjatyckich
 • Kolektywizm instytucjonalny i rodzinny

6. Główne różnice kulturowe między ludźmi Zachodu a mieszkańcami krajów azjatyckich, wpływające na negocjacje biznesowe

 • Etykieta biznesowa i chiński savoir-vivre: wręczanie wizytówek, spożywanie posiłków, dawanie prezentów
 • Znaczenie: zachowania twarzy, godności, honoru (np. „Mianzi”)
 • Kultura  społecznych interakcji (np. „Guanxi”)  i jej wpływ na budowanie długoterminowych relacji biznesowych
 • Powściągliwość w komunikacji jako istotny element azjatyckiej kultury biznesu
 • Przestrzeń interpersonalna w sytuacjach  oficjalnych i prywatnych
 • Asertywność azjatyckich partnerów

7. Specyfika negocjacji z partnerami azjatyckimi

 • Struktura i reguły rządzące przebiegiem negocjacji
 • Taktyki negocjacyjne
 • Taktyki wywierania presji
 • Style argumentacji
 • Specyfika rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych
 • Kontrakt i jego przestrzeganie

8. Systemowe przygotowanie do negocjacji z partnerami azjatyckimi

 • Bezpośrednie i pośrednie metody zdobywania wiedzy o partnerze przed negocjacjami
 • Ocena pozycji i potencjału odbiorcy
 • Określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych
 • Analiza stanu wyjściowego i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej
 • Scenariusz działania w poszczególnych fazach negocjacji


DZIEŃ II

1. Ćwiczenia praktyczne – prowadzenie zespołowych negocjacji międzykulturowych z partnerami azjatyckimi

 • Negocjacje umowy na wyłączną dostawę określonego asortymentu
 • Negocjacje cen lub redukcji cen określony asortyment
 • Negocjowanie warunków kontraktowych
Metody szkoleniowe
 • mini wykłady i prezentacje
 • dyskusje grupowe moderowane przez trenera
 • „burze mózgów”
 • analiza przypadków
 • testy
 • praktyczne ćwiczenia: indywidualne i grupowe wdrażające nowe umiejętności i zdobytą wiedzę
 • video trening, bazujących na scenariuszach przygotowanych specjalnie na szkolenie i nagrywanych na video, analizowanych pod względem: przebiegu negocjacji, zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych, komunikacji międzykulturowej
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania