Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Akademia międzynarodowego negocjatora biznesowego

W erze postępującej globalizacji rynków światowych następuje rozszerzenie obszarów prowadzenia biznesu, stąd też dla wielu polskich firm włączenie się do tego procesu jest warunkiem ich przetrwania lub rozwoju. Skuteczne negocjacje stają się coraz ważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w biznesie międzynarodowym. Sama znajomość języków obcych przez negocjatorów już nie wystarcza, musi być wsparta: znajomością systemów politycznych i religijnych oraz kulturowych zwyczajów biznesowych na świecie, wiedzą o organizacji, zasadach działania i procesie podejmowania decyzji biznesowych w firmach z innych krajów, znajomością strategii i technik negocjacyjnych, charakterystycznych dla różnych regionów świata Wiedza o partnerach pochodzących z różnych kręgów kulturowych zwiększa szansę na prowadzenie z sukcesem biznesu na rynkach międzynarodowych, zaś brak tych kompetencji często prowadzi  do fiaska działań biznesowych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

W erze postępującej globalizacji rynków światowych następuje rozszerzenie obszarów prowadzenia biznesu, stąd też dla wielu polskich firm włączenie się do tego procesu jest warunkiem ich przetrwania lub rozwoju. Skuteczne negocjacje stają się coraz ważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w biznesie międzynarodowym.

Sama znajomość języków obcych przez negocjatorów już nie wystarcza, musi być wsparta:

 • znajomością systemów politycznych i religijnych oraz kulturowych zwyczajów biznesowych na świecie,
 • wiedzą o organizacji, zasadach działania i procesie podejmowania decyzji biznesowych w firmach z innych krajów,
 • znajomością strategii i technik negocjacyjnych, charakterystycznych dla różnych regionów świata.

Wiedza o partnerach pochodzących z różnych kręgów kulturowych zwiększa szansę na prowadzenie z sukcesem biznesu na rynkach międzynarodowych, zaś brak tych kompetencji często prowadzi  do fiaska działań biznesowych

Celem szkolenia jest wzrost praktycznych umiejętności negocjacyjnych uczestników na różnych obszarach kulturowych poprzez przekazanie wiedzy o zasadach prowadzenia biznesu i najistotniejszych czynnikach kulturowych, mających istotny wpływ na przebieg i efektywność negocjacji międzynarodowych.

Cele:

• przekazanie wiedzy o systemach wartości i kulturowych, standardach działania i sposobach komunikowania się z partnerami biznesowymi w różnych regionach świata,

• zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji na rynkach międzynarodowych , ze szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji międzykulturowej z negocjatorami biznesowymi,

• rozwinięcie praktyczne umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi, reprezentującymi różne kulturowo style prowadzenia biznesu i sposobów negocjowania.

Korzyści:

• poznanie czynników kulturowych, wypływających na charakter i przebieg negocjacji biznesowych,

• poznanie zasad stosowania etykiety i protokołu biznesowego w kontaktach z partnerami z różnych obszarów kulturowych, umożliwiających budowanie sympatii i właściwych relacji,

• zapoznanie się z charakterystycznymi zachowaniami negocjacyjnymi kontrahentów z różnych obszarów kulturowych i najważniejszych krajów świata,

• poznanie przez uczestników ich stylów: komunikacji i negocjacji oraz metod skutecznego zastosowanie tej wiedzy w negocjacjach z partnerami zagranicznymi,

• poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i body language oraz zasad przeciwdziałania próbom wpływania czy manipulacji w negocjacjach międzykulturowych,

• poznanie różnych technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów zagranicznych

• podniesienie kompetencji negocjacyjnych i pewności siebie, co wpłynie na wzrost skuteczności negocjacji międzynarodowych

• nabycie praktycznych umiejętności i doświadczeń negocjacyjnych oraz informacja zwrotna trenera i uczestników szkolenia w tym zakresie

Program szkolenia

1. Czym jest kultura?

Na początku warsztatów uczestnicy wypracują definicje kultury. W oparciu o tzw. „model góry lodowej” określą wymiary kultury widoczne i ukryte.

2. Jakie są modele kultury?

W tej części zostanie wypracowany model polskiej kultury i porównany z modelami innych kultur. Zostaną omówione szczegółowo takie pojęcia jak: tożsamość kulturowa, stereotypy, uprzedzenia oraz zjawisko i fazy szoku kulturowego.

3. Jakie są zasady protokołu, dobrych obyczajów i etykiety w biznesie i w negocjacjach?

Znajomość zasad protokołu i dobrych obyczajów jest nieodzowna i szczególnie ważna przy pierwszych kontaktach z przedstawicielami innych kultur. Wygląd i ubiór są niezmiernie istotne dla właściwego zbudowania pierwszego wrażenia. Dawanie i otrzymywanie upominków to sztuka i brak jej znajomości często prowadzi do nieporozumień i falstartu w budowaniu relacji biznesowych.
Również spożywanie wspólnych posiłków jest bardzo skomplikowane zależnie od kultury, zaś umiejętności jedzenia pałeczkami jest nieodzowna dla tych, którzy chcą prowadzić poważne biznesy na rynkach azjatyckich.

4. Jakie czynniki kulturowe wpływają istotnie na prowadzenie handlu i przebieg negocjacji międzynarodowych?

W tym module zostaną przedstawione ,wybrane spośród wielu, czynniki kulturowe, które w sposób najbardziej istotny wpływają tak na sposób prowadzenia biznesu, jak na sam przebieg negocjacji. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, w których krajach „time is money” a w których króluję filozofia „maniana”.

5. Z jakimi osobowościami pośród partnerów międzynarodowych możemy mieć do czynienia?

W tej części zostaną omówione podstawowe typy osobowości i przyporządkowane określonym regionom/krajom, dzięki czemu uczestnicy dowiedzą się, w których krajach żądanie najniższej ceny jest związane ze prezentowanymi tam najczęściej wartościami i oczekiwaniami a w których jest to czysta gra negocjacyjna.

6. Jakie są style komunikacji interpersonalnej na świecie, jak one wpływają na charakter, przebieg oraz ostateczne wyniki negocjacji?

Wykonanie testu stylu interpersonalnego pozwoli uczestnikom poznać lepiej siebie i ich partnerów negocjacyjnych. Będą wiedzieli, w jaki sposób komunikują się negocjatorzy na poszczególnych obszarach kulturowych świata. Poznają narzędzie, umożliwiające lepszą komunikacje z drugą stroną stołu negocjacyjnego, służące osiągnięciu lepszego poziomu zrozumienia i bardziej efektywnego końca negocjacji.

7. Jakie style negocjacji prezentują partnerzy z różnych stron świata?

W tej części uczestnicy wykonają test stylu negocjacji i dowiedzą się, które regiony świata prezentują styl negocjacji oparty bardziej na danych i analizach a w których elementy niepewności lub braku wiedzy wpływają na bardziej intuicyjny sposób negocjowania. Dzięki temu poznanemu narzędziu, uczestnicy będą mieli lepsze możliwości kształtowania struktury negocjacji oraz bardziej skuteczny sposób argumentacji stanowiska negocjacyjnego.

8. Jakie są typy przedsiębiorstw, sposób ich zarządzania oraz preferowane style negocjowania?

Na świecie istnieje wiele typów przedsiębiorstw. Proces prowadzenia biznesu oraz podejmowania decyzji negocjacyjnych jest zupełnie inny w firmach rodzinnych niż w wielkich korporacjach międzynarodowych.

9. Jaka jest istota, typy i przebieg negocjacji międzynarodowych na podstawowych obszarach kulturowych świata i z najważniejszymi partnerami handlowych Polski?

W tym module zostaną przedstawione charakterystyki negocjacji na obszarach posiadających pewną wspólnotę czynników kulturowych oraz krajów posiadających najważniejsze znaczenie w wymianie międzynarodowej z Polską, takich jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania , USA, Chiny i Japonia. Uwaga będzie skoncentrowana na podobieństwa i różnicach w stosunku do stylu preferowanego przez polskich negocjatorów.

10. Jak systemowo przygotować do negocjacji z partnerami międzynarodowymi ?

Część to służy przedstawieniu metody przygotowania się do negocjacji międzykulturowych , opartej na logice dedukcyjnej. Obejmuje ona: określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych; analizę wyjściowych warunków brzegowych i ustalenie obiektywnych parametrów negocjacyjnych; zdefiniowanie stanowiska negocjacyjnego; określenie strategii negocjacyjnej i scenariusza działań w poszczególnych fazach negocjacji.

11. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerem/partnerami z Europy, prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

12. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerem/partnerami z Ameryki Północnej lub Południowej, prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

13. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerem/partnerami z Afryki, prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

14. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerami z Azji, prowadzonych przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

Metody szkoleniowe

Dzień 1

 • mini wykłady i prezentacje
 • dyskusje grupowe moderowane przez prowadzącego
 • testy
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe

Dzień 2 i 3

Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzykulturowych: indywidualne i zespołowe, wdrażające nowe umiejętności i zdobytą wiedzę.

Podstawą ćwiczeń są scenariusze przygotowane specjalnie na to szkolenie, uwzględniające specyfikę branż reprezentowanych przez uczestników oraz regiony kulturowe świata, z których przedstawicielami mają oni lub będą mieli do czynienia w swojej praktyce negocjacyjnej. Otrzymują je poszczególne pary uczestników lub zespoły negocjacyjne i mają odpowiedni czas na przygotowanie strategii negocjacyjnej, argumentów, technik i kalkulacji. Przebieg negocjacji jest rejestrowany kamerą video.

Film z nagrania jest analizowany przez uczestników szkolenia (trener jest głównie moderatorem) pod kątem:

 • struktury i przebiegu negocjacji
 • sposobów argumentacji negocjacyjnej
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zastosowania stylów komunikacji i negocjacji, charakterystycznych dla określonych obszarów kulturowych
 • osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania osiągniętych wyników z przyjętymi założeniami

Adresaci

Intensywne warsztaty szkoleniowe są adresowane przede wszystkim do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, prowadzących biznesy na rynkach zagranicznych
 • managerów i specjalistów ds. eksportu/importu, finansistów, prawników i innych osób odpowiedzialnych na kontakty międzynarodowe
 • przedstawicieli sektora samorządowego, instytucji publicznych oraz izb i organizacji gospodarczych, współpracujący z partnerami zagranicznymi

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie