PLANER

Musisz nauczyć się zasad gry. A potem – grać lepiej niż wszyscy inniAlbert Einstein

Menu

PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA BRYGADZISTÓW – warsztaty dla kierowników operacyjnych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia


Szkolenie dla brygadzistów, liderów i kierowników produkcji


Nikt nie rodzi się brygadzistą, kierownikiem ani menedżerem.
W praktyce można się tego nauczyć, przestać się bać być menedżerem.
Należy tylko trenować i doskonalić pewne obszary własnej osobowości i zdolności,
adekwatnie do potrzeb.

Czas realizacji – 16 godzin lekcyjnych,
w tym 10 godzin ćwiczeń praktycznych

1. Główne obowiązki brygadzisty:

– realizacja prac w czasie (dni pracy i ilości godzin wynikających z harmonogramu prac) ustalonym z kierownikiem kontraktu lub kierownikiem robót/budowy/produkcji,
– dbałość o całokształt dokumentacji produkcyjnej,
– realizację planów produkcyjnych,
– nadzór i dbałość o powierzony sprzęt firmowy – urządzenia, maszyny,
– wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów,
– właściwe reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz w kontaktach z przedstawicielami zleceniodawcy.

2. W zakresie BHP Kodeks Pracy określa obowiązki osoby kierującej pracownikami. Są to:

– organizacja miejsca pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
– organizacja, przygotowanie i prowadzenie prac, z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
– dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
– dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
– egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami zarządzania ludźmi w działaniach operacyjnych przedsiębiorstwa
 • Przedstawienie zasad i technik przekazywania poleceń oraz organizacji przepływu informacji
 • Wskazanie barier komunikacyjnych w komunikacji werbalnej
Nabyte umiejętności:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się jaką postawę należy przyjąć wobec podwładnych w przypadku awansu wewnętrznego, aby dobrze realizować cele i zadania zespołu
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się jak przekazywać „trudne zadania”, aby podwładni je zaakceptowali
 • Szkoleni nabędą umiejętność formułowania komunikatów i zadawania pytań dla celów zarządzania
 • Szkoleni nauczą się zasad i sposobów zarządzania operacyjnego, czyli kierowania pracą podwładnych, ich motywowania, oceniania i sposobów kontrolowania efektów pracy
Adresaci szkolenia
Brygadzista to Menedżer, osoba, która sprawuje nadzór nad brygadą robotników. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników, rozliczanie pracowników z przepracowanych godzin, koordynacja i ustalenia robót z kierownictwem, kontrola nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa oraz kontrola przestrzegania zasad BHP. Osoba pozostająca na tym stanowisku powinna służyć wsparciem merytorycznym pracownikom oraz stać w pierwszej linii kontaktu kierownictwa z pracownikami. 

Na szkolenie zapraszamy:

 • brygadzistów
 • mistrzów
 • liderów
 • kierowników produkcji
Program szczegółowy szkolenia
1. Podstawy zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie
 • Pojęcie zarządzania
 • Miejsce i rola zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem (HRM, ZZL)
 • Uwarunkowania organizacyjno – prawne zarządzania ludźmi (Kodeks Pracy, Regulamin Organizacyjny, Opis Stanowiska Pracy, Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności, Prawo Karne, Kodeks Cywilny)
 • Wyznaczniki działalności kierowniczej (przedmiotowe – style kierowania, podmiotowe – zachowania indywidualne, organizacyjne – zakresy obowiązków, praw i odpowiedzialności, normy regulacyjne)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Sprawdzenie własnych predyspozycji kierowniczych i stylu kierowniczego na podstawie testu
 • Analiza stanowiska pracy
2. Przywództwo i motywacja
 • Układ cech znamionujących dobrego przywódcę
 • Autorytet w zarządzaniu
 • Przywódca a realizacja potrzeb dotyczących zadania, jednostki i grupy
 • Kierownik a grupa – zachowania kierownicze przydatne i niepożądane
 • Motywowanie pracowników – dobór technik i narzędzi motywowania przy wykorzystaniu motywacji podjęcia pracy przez pracownika (teoria Herzberga i piramida potrzeb Maslova)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Dobór narzędzi do motywowania pracownika (kobiety i mężczyzny) młodego (do 30 lat) i pracownika +50
3. Umiejętność postępowania z ludźmi
 • Umiejętności konceptualne (analizowanie sytuacji, ustalanie celów możliwych do osiągnięcia, wybór zachowań werbalnych i wizualnych)
 • Umiejętności działania (panowanie nad swoim zachowaniem, kształtowanie zachowań podwładnych, bieżące śledzenie zachowań własnych i cudzych)
 • Style zarządzania a zachowania kierownicze w praktyce (jak odbierają osobowość kierownika i jego zachowanie podwładni? „Jak się ustawić”)
 • Panowanie nad swoim zachowaniem i zachowaniem podwładnych
Ćwiczenie praktyczne:
 • próba określenia sposobów zachowania się kierownika w sytuacji pokonania wrogości oraz nawiązania porozumienia
4. System okresowych ocen pracowników (SOOP)
 • Główne zasady oceniania
 • Typowe metody i kryteria oceny
 • Wykorzystywanie ocen do kształtowania przebiegu kariery zawodowej pracownika i na potrzeby motywowania
Ćwiczenie praktyczne:
 • Dokonanie oceny przez grupę wybranego uczestnika szkolenia
5. Budowanie zespołów pracowniczych
 • Analiza przyczyn tworzenia zespołów (kiedy zespół musi powstać?)
 • Metodyka tworzenia zespołu
 • Dobór osób, funkcji i roli jednostek (jakie predyspozycje ludzi są w zespole potrzebne)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Określenie wymaganych predyspozycji dla funkcji „łączącego” – kierownika
6. Komunikowanie się w zarządzaniu ludźmi
 • Sposoby komunikowania się i ich skuteczność
 • Bariery w porozumiewaniu się
 • Wybór środków porozumiewania się
 • Wywiad jako technika porozumiewania się
 • Umiejętność zadawania pytań
Ćwiczenie praktyczne:
 • Umiejętność „czytania zachowań podwładnych” jako podstawa komunikacji niewerbalnej
7. Umiejętność prezentacji. Skuteczne przemawianie
 • Słuchacze (do kogo będę przemawiał?)
 • Struktura i treść wystąpienia
 • Przygotowanie się mówcy do wystąpienia
 • Sposób prezentacji (sposób przemawiania, notatki, pomoce wizualne, odpowiedzi na pytania)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Wystąpienie przed grupą z prezentacją na wybrany temat z działalności firmy – co zmieniłbym na swoim stanowisku pracy?
Metody szkoleniowe
 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania