PLANER

Bywają straty będące nieocenioną korzyścią.Maurice Maeterlinck

Menu

Lean Manufacturing – warsztat LEAN IT z wykorzystaniem gry symulacyjnej

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe opanowanie przez uczestników technik, metod i uwarunkowań wspierających wdrożenie Lean Manufacturing, jak i szerzej rozumianego Lean Management.

Przedstawiane są konkretne projekty implementacji – uzyskane efekty, problemy wdrożeniowe.
Przykłady zbudowane są w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw japońskich, polskich, niemieckich i amerykańskich. Dla lepszego zrozumienia Lean zastosowano krytyczne porównanie względem TOC (teorii ograniczeń). Takie podejście do tematu pozwala wskazać na konkretnych przykładach możliwe kierunki rozwoju.

W trakcie szkolenia realizowane są liczne warsztaty uzupełniające, które są częściami nadrzędnego warsztatu pt. „LEAN it”.

„LEAN it” prezentuje planszowo mapę fabryki, wraz z głównymi magazynami i biurami. Przedstawiony layout posiada różne parametry wskaźnikowe, logistyczne, dostępne dane, zdjęcia, filmy, jak i cele postawione przez management symulowanej fabryki i magazynu.

Uczestnicy warsztatu „Lean it” starają się rozwiązywać kolejne problemy przedstawiając propozycje implementacji poznawanych technik Lean. Nie jest to jednak tylko warsztat zawierający w sobie elementy analizy metod i technik. Zespoły Kaizen (grupy utworzone są w trakcie szkolenia) muszą również umieć ustalać priorytety i reagować na dodatkowe przekazywane z wykonanych obserwacji (filmy, zdjęcia, scenariusz symulacji) informacje.

Większość danych przedstawione jest na planszy gry, w zdjęciach, w materiałach filmowych – twórcy gry zgodnie z zasadami Lean postawili na wyższość wizualizacji nad informacjami przekazywanymi wyłącznie tekstowo.

Spośród technik Lean szczególny nacisk położono na TQM, Value Stream i identyfikację obszarów strat, SMED, Pull, JIT/JIS, Yamazumi, 5S/6S, Kanban, TPM, techniki twórczego rozwiązywania problemów, jak i w oparciu o model pracy Kaizen i Quick Kaizen generowanie pomysłów konkretnych usprawnień.

W zajęciach zawarty został również element doradczy – uczestnicy zachęcani są do zgłaszania tematów wymagających wsparcia, również po zajęciach nieodpłatnie przez sześć miesięcy kontakt do trenera pzostaje „otwarty”.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe opanowanie przez uczestników technik, metod i uwarunkowań wspierających wdrożenie Lean Manufacturing, jak i szerzej rozumianego Lean Management.
Przedstawiane są konkretne projekty implementacji – uzyskane efekty, problemy wdrożeniowe.

Przykłady zbudowane są w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw japońskich, polskich, niemieckich i amerykańskich. Dla lepszego zrozumienia Lean zastosowano krytyczne porównanie względem TOC (teorii ograniczeń). Takie podejście do tematu pozwala wskazać na konkretnych przykładach możliwe kierunki rozwoju.

Korzyści dla uczestników – zdobyta wiedza i umiejętności:

 • Zrozumienie jakie funkcje można pełnić w projekcie transformacji do lean przedsiębiorstwa – ustalanie priorytetów.
 • Dokładne wykazanie w jaki sposób Lean wpływa na redukcję strat, wskazanie w temacie przykładów dobrych i błędnych praktyk.
 • Procesowe zrozumienie interakcji zachodzących w firmie (produkcja, zakupy, magazyny, biura) wykorzystując interfejs symulacji „Lean it”.
 • Nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów – focused improvement (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości – VSM).
 • Praktyczne przedstawienie, jak technicznie mapować strumień wartości.
 • Poznanie metod TOC (teoria ograniczeń) w odniesieniu do Lean Management.
 • Poznanie możliwości informatycznych technologii redukujących obok technik Lean, jak 5S/6S zbędny ruch i wykorzystywanych do skracania LT (czasu), np. WMS, RFID.
Adresaci szkolenia
 • Osoby, które chcą zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zapasami
 • Liderzy Kaizen, liderzy wdrażania zmian, inżynierowie procesów
 • Członkowie zespołów Kaizen
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ 1.


1. Świat Lean – przyczny powstania koncepcji i historia jej rozwoju

Wprowadzenie do Lean i myślenia logistycznego – postrzegania otaczających nas procesów. Przedstawienie licznych analogii logistycznych aby pomóc otworzyć „serca i umysły”. Żeby wyjaśnić – osoby uczestniczące w szkoleniu pochodzą często z różnych firm, analogie umożliwiają docenić techniki Lean, ich uniwersalności użycia.

 • Historia rozwoju lean (konkretnie).
 • twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych.
 • Przyczyny powstania TPS (Toyota Production System).
 • Siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean – przykłady.
 • Identyfikacja strat.
 • Focused Improvement.
 • Silne i słabe strony koncepcji, podejście „paretowskie” do wdrażania technik.
 • Myślenie logistyczne w przykładach.

2. Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie Lean

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami.

 • Koordynacja wdrożenia Lean dla zarządzania priorytetami i promocji efektu synergii w konktekście celów przedsiębiorstwa.
 • „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.
 • Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady) w odniesieniu do szeroko rozumianego łańcucha dostaw.

3. Strategie wytwórcze, a cele Lean

 • Trzy główne strategie wytwórcze – MTO, ATO, MTS.
 • Cele Lean dostosowane do dominującej w danej rodzinie, produkcie strategii.
 • Wskaźnik P/D – i stabilność granicy między „niebem” Pull, a „piekłem” Push?

4. Teoria ograniczeń TOC w odniesieniu do Lean

Praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł”. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”. Podobieństwa i różnice względem Lean Management.

5. Kaizen, praca zespołowa i wdrożenie Lean („LEAN it” – utworzenie zespołów)

Poznajemy zasady realizacji „ciągłego doskonalenia się” – „Kai” „Zen” czyli zmiany na lepsze, w kierunku „dobra”.

 • Dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia w firmie podejścia Lean?
 • Typy osobowości ludzkich i EIQ (inteligencja emocjonalna). Paradoks Abilene – mądrzy ludzie, „nie tak mądre” organizacje?
 • Definicja Kaizen i Kaizen Blitz – reguły postępowania.
 • Dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
 • Właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim. Składniki sytemu motywacyjnego.

6. „LEAN it” – warsztat

Rozpoczęcie warsztatu „LEAN it” – symulacji kompleksowego przedsiębiorstwa.
Uczestnicy szkolenia zostają wprowadzeni w opis gry, planszę/layout zakładu i podstawowe wizualizacje opisujące stan bieżący. Poznają również cele, które są postawione przed przedsiębiorstwem względem wskazanych rodzin wyrobów. Od tego momentu uczestnicy zajęć samodzielnie wskazują obszary usprawnień, proponują stosowanie konkretnych metod (zawsze ze wsparciem trenerskim), wykonują też właściwe obliczenia. Stają się liderami zmian.

 • Prezentacja zasad gry i rozpczęcie symulacji.
 • Prezentacja planszy gry.
 • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami strumienia wartości w przedsiębiorstwie.
 • Eliminacja braku efektywności – obszarów strat.

7. „LEAN it” – stosowanie w warsztacie twórczych metod rozwiązywania problemów

Trener wprowadza do planszy gry losowe zdarzenia, które wymagają rozwiązania w ramach pracy zespołowej – 8D, 5W, 5W1H, ishikava, statystyczna kontrola procesów i inne metody wsparcia kreacji i analiz w poszukiwaniu rozwiązań.


DZIEŃ 2.


1. „LEAN it” – mapowanie strumienia wartości (VSM)

Trener wprowadza w warsztat opis obserwacji wykonanej w symulowanej fabryce. Uczestnicy modelują proces i redukują lub usuwają elementy nie dodające wartości dla klienta.

 • Co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?
 • Wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów.
 • Identyfikacja strat.
 • Wiarygodność zebranych danych – metody obserwacji. Zasady pomiaru czasu, „nagrywania” kamerą.
 • „LEAN it” – warsztat, studium przypadku (case) i mapowanie strumienia wartości.
  • Identyfikacja elementów wchodzących w skład siedmiu obszarów strat.
  • Pomysły zmian, usprawnień.
  • Yamazumi (równoważenie obciążeń), kontrola cyklu i taktu produkcji – synchronizacja i równoważenie przepływów.
 • Wsparcie informatyczne w mapowaniu.

2. „LEAN it” – rozwój Pull, redukcja Push

Pull czyli „zasysanie produkcji” jako metoda synchronizacji celów z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu. W ramach warsztatu trener przedstawia na planszy gry/fabryki dane wskazujące na problemy destabilizujące cykl i takt pracy. Uczestnicy wskazują możliwe do użycia technki Lean, rekomendują je mając na uwadze spełnienie warunków dla, lub/i celowość implementacji. Zespoły argumentują wskazując priorytety.

 • Wymagania dla Pull i taktyka Just In Time.
 • Pull – redukcja Lead Time.
 • Metoda – supermarket produkcyjny.
 • Metoda – modyfikacja layoutu i „one piece flow”.
 • Metoda – uruchomienie komórek produkcyjnych i focused factories.
 • Metoda – redukcja czasu przezbrojenia – SMED.
 • Metoda – Total Productive Maintenance i unikanie wszelkich wypadków, braków, awarii, wdrożenie wkaźnika OEE.
 • Metoda – 5S/6S i rozwiązania typu Poka-Yoke. Uczestnicy na praktycznych pomysłach w oparciu o przedstawione materiały filmowe/zdjęcia proponują rozwiązania redukujące zbędny ruch. Starają się zachować tu zasady Poka-Yoke czyli budowania procesów trwale odpornych na błędy.
  • 5S i jego pięć elementów – zasady postępowania na każdym etapie prac (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain).
  • Metody i techniki kontroli wizualnej dla podtrzymania funkcjonowania 5S.
  • Uzupełniający warsztat – „porządek i czystość”.
 • Metoda – wsparcie przez Kanban wybranych obszarów nie tylko w obszarze kooperacji produkcji i zakupów.
  Szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie „zasysać” proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban – ruchu i produkcji. Dowiaduje się również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań.

  • Zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania.
  • „LEAN it” – Obliczanie ilości kart Kanban.
  • Uzupełniający warsztat (lego) – „fabryka w takcie”

3. Planowanie wdrożenia Lean w „pigułce” – trzy główne kroki

Warsztatowo uczestnicy omawiają projekt wdrożenia Lean – poznają wymagane trzy kroki planistyczne wymagane w realizacji takiego przedsięwzięcia.

4. Podsumowanie uzyskanych wyników warsztatu „LEAN it”, podsumowanie zajęć

Następuje celebracja sukcesów, jak i komunikacja dalszych możliwości rozwijania własnych umiejętności w obszarze Lean. Trener wskazuje follow-up, literaturę i dobre źródła w sieci. Przedstawia zasady prowadzenia wsparcia po zajęciach i przekazuję ankiety do wykonania oceny szkolenia.

5. Statystyczna kontrola procesów – w drodze do Six Sigma – BONUS!
Przedstawione tu zostają podstawowe zasady analizy statystycznej wykorzystywanej dla usprawniania procesów.

 • Kiedy proces jest poza kontrolą.
 • Dlaczego poszukiwanie przyczyn jest ważniejsze od skutków?
 • Cykl prac Six Sigma.
 • Test jednej zmiennej.
 • Wykresy X-Bar, R.
Metody szkoleniowe

Szkolenie realizowane jest w oparciu o warsztat ciągniony „LEAN it” wsparty materiałami filmowymi, zdjęciami, uzupełniającymi warsztatami i wprowadzającymi krótkimi wykładami.

Uczestnicy w trakcie realizacji poznają metody doskonalenia praktyk stosowanych w swoich firmach – ewolucji.
Takie podejście ma zapewnić nie tylko zdobycie wiedzy, ale również jej łagodną implementację w działaniach przedsiębiorstwa.

Wszelkie rysunki wykonywane przez trenera, użyte pomoce wizualizacyjne zostają zdigitalizowane i są dostępne po zajęciach do pobrania z sieci internetowej.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania