Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Aktualne przepisy celne – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

Celem szkolenia z przepisów celnych jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie międzynarodowego oraz wewnątrzunijnego obrotu towarowego. Program szkolenia skupia się na omówieniu szczegółowych kwestii dotyczących przepływów towarowych oraz aktualnych i planowanych zmianach w prawie celnym. Przykłady praktyczne zostaną przedstawione w celu lepszego zrozumienia omawianych zagadnień.  

Do rozpoczęcia pozostało:

39 dni
650 zł brutto/os.
02.08.2024
 • 02.08.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Czas trwania
7 godz.

Język
Polski

Miejsce
Online

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Celem szkolenia z przepisów celnych jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie międzynarodowego oraz wewnątrzunijnego obrotu towarowego.

Program szkolenia skupia się na omówieniu szczegółowych kwestii dotyczących przepływów towarowych oraz aktualnych i planowanych zmianach w prawie celnym. Przykłady praktyczne zostaną przedstawione w celu lepszego zrozumienia omawianych zagadnień.

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie potrafił obsługiwać zgłoszenie celne: formy zgłoszeń, załączniki, kody stosowane w zgłoszeniu, dokumenty obowiązkowe i dodatkowe.

Program szkolenia

1. Prawo celne – zasady funkcjonowania w Polsce i Unii Europejskiej

 • Przegląd polityki celnej i prawa celnego
 • Unia celna: znaczenie dla handlu zagranicznego w UE
 • Organy celne w krajach UE i w Polsce: zakres kompetencji

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

 • Właściwość miejscowa
 • Właściwość rzeczowa

3. Podstawy stosowania prawa celnego

 • Prawne podstawy procedur celnych UKC / AKTY WYKONAWCZE / AKTY DELEGOWANE
 • Procedury celne (dopuszczenie do obrotu, wywóz, powrotny wywóz, tranzyt, składowanie)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, przeznaczenie końcowe )

4. Dokumenty stosowane w wymianie towarowej z zagranicą

 • Elektroniczne wersje systemów administracji celnej
 • Faktury, faktury celne, faktury proforma
 • Dokumenty dodatkowe, specyfikacje, atesty, pozwolenia, dowody pochodzenia
 • Listy przewozowe
 • Współpraca-pomoc pomiędzy eksporterem-importerem w zakresie organizacji dokumentów

5. Przedstawicielstwo w sprawach celnych i podatkowych

 • Bezpośrednie
 • Pośrednie

6. Zgłoszenie celne

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych
 • Zgłoszenie standardowe
 • Zgłoszenie uproszczone
 • Techniczne rozwiązania / programy do obsługi systemów / przesyłania zgłoszeń celnych
 • Systemy AIS, AES, NCTS, OSOZ, ZEFIR
 • Komunikaty stosowane w zgłoszeniach celnych
 • Komunikaty stosowane do rozliczeń księgowo-podatkowych

7. Elementy kalkulacyjne stosowane w odprawach celnych

 • Pochodzenie towarów
 • Wartość celna
 • Taryfikacja towarów i Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
 • Stosowanie kursów walut

8. Pochodzenie towarów w handlu zagranicznym

 • Cel, zakres i zasady ustalania pochodzenia towaru
 • Pochodzenie niepreferencyjne
 • Dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego
 • Uproszczenia w dokumentowaniu niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art. 49 RWKC wraz z procedurą „in-blanco”
 • Pochodzenie preferencyjne
 • Umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
 • Ogólny System Preferencji (System GSP)
 • Produkty całkowicie uzyskane
 • Istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu, protokoły przetwarzania
 • Zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
 • Zasada transportu bezpośredniego i wymagania dokumentacyjne (dozór celny)
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • Świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja upoważnionego eksportera na fakturze
 • Procedura wystawiania świadectw pochodzenia, w tym świadectw wystawianych z mocą wsteczną, duplikatów i świadectw zastępczych
 • Warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
 • Instytucja Upoważnionego Eksportera
 • Terminy ważności dowodów pochodzenia
 • Weryfikacja dowodów pochodzenia
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

9. Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

 • Istota statusu AEO i jego adresaci
 • Warunki, wytyczne , normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
 • Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO
 • Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
 • Procedura audytu na podstawie najnowszych obowiązujących przepisów prawnych
 • Zawieszanie i cofanie świadectw AEO

10. Procedury celne uproszczone

 • Kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
 • Zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
 • System komunikatów, stosowane dokumenty
 • Korzyści i przykłady zastosowania procedur uproszczonych
 • Rola i znaczenie przedstawicielstwa pośredniego w procedurach uproszczonych
 • Pojedyncze zezwolenie administracyjne na skróconą procedurę celna (SASP)

11. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Kontrola towarów, w trakcie odprawy celnej i aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
 • Postępowanie administracyjne w praktyce

12. System kontroli eksportu ECS

 • Warunki sporządzania i składania zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowania i unieważnienia
 • Standardowy i uproszczony proces obsługi zgłoszenia celnego w systemie ECS
 • Aktualne zasady dokumentowania wywozu towarów spoza obszaru celnej UE i uzyskiwania komunikatów potwierdzających wywóz dla celów podatkowych

13. Rozliczenie podatku VAT w przypadku importu towarów w deklaracji podatkowej

 • Rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów zgodnie z przepisami art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych.
 • Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej (JPK ) w przypadku importu towarów.
 • Korzyści wynikające ze zniesienia obowiązku zabezpieczania należności z tytułu podatku VAT w imporcie
 • Zniesienie obowiązku stosowania procedury uproszczonej w zakresie odroczonego podatku vat
 • Odpowiedzialność solidarna przedstawiciela / zgłaszającego

14. Korekta zgłoszeń celnych, system składania wniosków i wydawania decyzji.

15. Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego

 • Korzyści wynikające z deregulacji wykonywania zawodu agenta celnego.
 • Pozytywne aspekty związane z deregulacją tego zawodu.
 • Negatywne aspekty lub potencjalne wyzwania związane z deregulacją wykonywania zawodu agenta celnego.

Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do podmiotów – uczestników obrotu międzynarodowego, w szczególności dla pracowników działów:

 • eksportu/importu
 • handlowych
 • spedycji
 • logistyki
 • księgowości
 • oraz pracowników agencji celnych

Prowadzący

Ekspert PRESTIGE Europejskiego Centrum  Kształcenia, praktyk w zakresie prawa celnego, od kilkunastu lat zawodowo związany z obrotem towarowym z zagranicą, specjalista z zakresu przepisów celno–podatkowych, zagadnień spedycyjnych, transportowych i logistycznych.

Pracuje jako agent celny w jednej z największych firm spedycyjnych  na stanowisku zarządzającym.
Posiada  licencję agenta celnego. Reprezentuje klienta przed Urzędem Celnym.

W firmie PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia od 2014 roku prowadzi cenione szkolenia np.:


Jest osobą dynamiczną, łatwo nawiązującą kontakty i dobrze zorganizowaną. Chętnie dzieli się  doświadczeniem nabytym w zawodzie agenta celnego. Posiada dostęp do najbardziej aktualnych przepisów z zakresu WKC, Prawo Celne, IINTRASTAT. Żywo interesuje się zagadnieniami transportu i spedycji, ponieważ są one ściśle związane z Jej pracą zawodową, która jest Jej PASJĄ. Uczestnicy wyrażają swoje uznanie za znaczący zasób wiedzy, który umożliwia im skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami zawodowymi, minimalizując ryzyko popełnienia błędów i niepowodzeń.

Miejsce

WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

E—szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz technicznych aspektów szkolenia:

1. Platforma szkoleniowa:

 • Zajęcia są prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Zoom, która umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy wykładowcą a uczestnikami.

2. Zaproszenie:

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie na e-maila wskazanego w karcie zgłoszeniowej, wraz z linkiem oraz kodem dostępu do wirtualnej sali szkoleniowej.

 • Prosimy, aby podane w karcie zgłoszeniowej numery telefonów oraz adresy e-mail były aktualne na wypadek ewentualnych problemów technicznych.

3. Materiały szkoleniowe:

 • Materiały szkoleniowe zostaną przesłane każdemu uczestnikowi w formacie PDF na podany adres e-mail.

4. Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

 • Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Prawa autorskie:

 • PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia i trenerzy nie wyrażają zgody na żadną formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
 • Treść szkolenia i materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi.

6. Informacja dotycząca programu:

 • Wykładowca, ekspert, praktyk zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu szkolenia wyłącznie w celu zapewnienia większych korzyści uczestnikom.
WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cena i zapisy

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

KONKURENCYJNE CENY

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie