logotyp-prestige-eck

Homo sapiens, jakiego znamy, zapewne zniknie w ciągu mniej więcej stulecia, ale nie wskutek zniszczenia przez zabójcze roboty – zostanie zamieniony za pomocą biotechnologii i sztucznej inteligencji w coś odmiennegoYuval Noah Harari

Menu

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
2016 - 2020

BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH: Złóż wniosek i… wykorzystaj szerokie spektrum możliwości i działań rozwojowych!

Skorzystaj z naszej bogatej oferty szkoleń specjalistycznych i menedżerskich!  Zdaj egzaminy i pozyskaj uprawnienia!

 

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia posiada uprawnienia do realizowania projektów doradczych i szkoleniowo-rozwojowych finansowanych w ramach EFS (Europejski Fundusz Społeczny) oraz szkoleń wspieranych finansowo przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Dofinansowanie kursu z Powiatowych Urzędów Pracy

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania dla właścicieli firm oraz ich pracowników z PUP w ramach środków z KFS. Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki KFS powinni skontaktować się z PUP właściwym ze względu na swoją siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej, aby uzyskać więcej informacji.


Zniesienie bariery wiekowej ułatwi Państwu pozyskanie pieniędzy m.in. na szkolenia, egzaminy, uprawnienia dla wszystkich pracowników Waszej Firmy.

Często przeszkodą dla mikroprzedsiębiorstw są koszty, aby pracownicy mogli podnosić kwalifikacje. Teraz pojawiła się ogromna szansa, w której służymy Państwu pomocą.

Kompetencje, wiedzę i umiejętności trzeba cały czas rozwijać. Teraz otrzymaliście Państwo szansę pozyskania środków na ten cel z KFS mającego do rozdysponowania 200 milionów złotych.

Program zaadresowany jest do wszystkich osób pracujących (umowa o pracę), ze szczególnym uwzględnieniem osób poniżej 30 roku życia. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu środków KFS.

 

kfs-2015-home

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO?

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ:

 • 100% kosztów: Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 pracowników)*
 • 80% kosztów: Male i średnie firmy (do 250 pracowników)*

* maksymalna kwota na 1 uczestnika nie przekracza 300% średniego wynagrodzenia w roku

CO NALEŻY ZROBIĆ?

 • KROK 1
 • Sprawdź, gdzie znajduje się Twój Powiatowy Urząd Pracy (właściwy ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności) i jak prowadzi nabór wniosków w ramach KFS.
 • KROK 2
 • Sprawdź naszą ofertę na: www,eck-prestige.pl  lub skontaktuj się z nami i wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb.
 • KROK 3
 • Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go do Urzędu Pracy.
 • KROK 4
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (ok. 30 dni), podpisz umowę z Urzędem Pracy.
 • KROK 5
 • Otrzymasz dofinansowanie na wskazany we wniosku numer konta bankowego, dzięki któremu opłacisz fakturę za szkolenie.
 • KROK 6
 • Zapisz się na szkolenie za pomocą formularza lub skontaktuj się z nami.
 • KROK 7
 • Zrealizuj wybrane szkolenie i zdobądź potrzebne Tobie i Twoim pracownikom kwalifikacje i kompetencje.
 • KROK 8
 • Potwierdź odbycie szkolenia w Urzędzie Pracy (rozliczenie na podstawie faktury i potwierdzenia wpłaty).

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Świadczenie przyznawane jest na pisemny wniosek pracodawcy. Pracodawca wypełnia wniosek, wraz z załącznikami  nr 1, 2 i 3  w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny). Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. PUP będzie rozpatrywać wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informować pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

CEL DZIAŁANIA KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS):

 • Wsparcie zmiany kwalifikacji lub aktualizacja oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności dla pracowników firmy i jej właściciela.
 • Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.
 • Zwiększenie potencjału kadrowego, w celu podniesienia pozycji firmy na rynku oraz pracowników na rynku pracy

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić WSZYSCY PRACODAWCY.

Wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, wraz z włączeniem jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne (warunkiem jest zatrudnianie, co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę) oraz duże przedsiębiorstwa.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen, czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR.

W przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa tylko 20% kosztów szkolenia.

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 Środki KFS można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  w związku z podjętym kształceniem

Uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem , któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu  rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę  bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) związany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie on zwraca je do urzędu.

Podstawa prawna:

Art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 maja 2014r w sprawie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  ( Dz.U z 2014r., poz.639)

Szczegółowe informacje nt. ubiegania się, kompletu dokumentów i procedury przyznawania środków z KFS znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

img-3

Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
Zobacz więcej opinii