Przejdź do treści
NOWE KWALIFIKACJE
AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE REKRUTACJA HARMONOGRAM KONTAKT

Aktualności

Informujemy, że z dniem 20.07.2018 zakończył się I nabór rekrutacji do projektu Nowe kwalifikacje z Prestige Europejskim Centrum Kształcenia.

Rekrutację do projektu " Nowe kwalifikacje z PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia " rozpoczynamy 06.07.2018 od godz. 7:30 Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 06.07.2018 do dnia 20.07.2018 z możliwością wcześniejszego zamknięcia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych - (nabór I) Każdy uczestnik przystępujący do projektu zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 250 zł oraz wkładu własnego w wysokości 300 zł zgodnie z Regulaminem projektu.

O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje z PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Osi priorytetowej:

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego z Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r.  
Celem projektu jest nabycie przez 100 uczestników, pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego (6K/94M) z terenu woj. śląskiego - osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące kwalifikacji i formalnych uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego poprzez udział w kompleksowych i specjalistycznych szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym z wyłączeniem: -osób prowadzących dział. gospodarczą; -osób odbywających karę pozbawienia wolności.
W ramach projektu oferujemy udział w szkoleniach zawodowych
 
Uczestnik przystępujący do projektu otrzyma następującą formę wsparcia:
Kurs prawa jazdy kat. C obejmujący:
 1. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki
 2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki.
 
oraz w przypadku zakwalifikowania i wolnych miejsc  
Szkolenie uzupełniające kurs ADR: 40 godz. teorii - dla 60 osób
Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:
 • kobiety,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby pochodzące z terenów wiejskich
W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:
 • wymagane dla danego kursu badania lekarskie oraz psychologiczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas zajęć teoretycznych,
 • egzamin zewnętrzne.
Uczestnik Projektu – to osoba, która
 • jest osobą pełnoletnią tzn. w przypadku uczestnictwa w szkoleniach na prawo jazdy kat. C – ukończone 21 lat, pochodzi z obszaru województwa śląskiego
 • jest osobą fizyczną, która uczy się lub pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zgłaszającą z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności).
 • podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne, udostępniła dane osobowe;
 • została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w Projekcie;
 • podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego konieczne jest uczestnictwo w 100 % zajęć przewidzianych w danym szkoleniu.

 

Rekrutacja

Rekrutację do projektu " Nowe kwalifikacje z PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia " rozpoczynamy 06.07.2018 od godz. 7:30

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 06.07.2018 do dnia 20.07.2018 z możliwością wcześniejszego zamknięcia w przypadku zebrania odpowiedniej ilości formularzy zgłoszeniowych - (nabór I)

Osoby przystępujące do rekrutacji będą musiały spełnić następujące kryteria:

 1. formalne (spełnia/nie spełnia – w przypadku niespełniania kandydat jest odrzucany):
 2. wpływu kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do biura projektu):
 • przynależność do grupy docelowej;
 • zamieszkiwanie, zatrudnienie lub kształcenie się na terenie woj. ślą
 • skiego.
 1. jakościowe: (punktowane w przypadku os. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, pozostałe na podst. kolejności zgłoszeń - decyduje data
 2. kobiety + 10 pkt.
 • osoby powyżej 50 r.ż. + 2 pkt.
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie + 2 pkt.
 • osoby o niskich kwalifikacjach + 2 pkt.
 • osoby pozostające bez zatrudnienia + 2 pkt.

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans do wyczerpania puli miejsc oraz ok. 10% osób na liście rezerwowej - wyłącznie osoby spełniające kryteria formalne.

  Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Punkcie Rekrutacyjnym, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej, czy też przesyłki kurierskiej oraz poprzez e-mail.     Wydrukowany formularz należy czytelnie uzupełnić (uzupełniamy każdy punkt, poprzez udzielenie odpowiedzi, podpisujemy się w każdym wymaganym polu, dokument uzupełniamy z datą bieżącą). Przed wypełnieniem Formularza Rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem dostępnym również na stronie. Uzupełniony Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w dowolnie wybrany przez Państwa sposób, tj.:
 1. Osobiście do Punktu Rekrutacyjnego mieszczącego się przy ul. Darwina 17; 43-603 Jaworzno – pok. 1.05 lub w przypadku dostarczania dokumentów po godzinie 16:00 dokumenty należy zostawić na parterze w Biurze Obsługi Klienta;
 2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres wskazany powyżej, z dopiskiem na kopercie dot. Rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje - z PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia";
 3. Mailowo poprzez utworzenie nowej wiadomości w formie zeskanowanych (podpisanych) dokumentów na adres [email protected] - w tytule wiadomości proszę wpisać „Formularz Rekrutacyjny do udziału w projekcie – Imię i nazwisko”.

Forma dostarczenia dokumentów nie ma znaczenia, dostarczenie za pośrednictwem maila prawidłowo zeskanowanych (podpisanych) dokumentów jest tak samo ważne jak dostarczenie ich osobiście.

 

Harmonogram Harmonogram szkoleń - informacje pojawią się w późniejszym terminie.

Kontakt

Biuro Projektu:  PRESTIGE EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA

Ul. Wyzwolenia 27

43-190 Mikołów

Punkt Kontaktowy - Rekrutacja ul. K. Darwina 17 43-603 Jaworzno Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 Kontakt:

tel. kom. 518 481 636

email: [email protected] Regulamin uczestnictwa - PRESTIGE - aktualizacja 2018 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.