logotyp-prestige-eck

Innowacje rodzą się z twórczego burzeniaYoshihisa Tabuchi

Menu

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI, GOSPODARKĄ MATERIAŁOWĄ – poprawa poziomu rotacji

Termin: 16-11-2023 - 17-11-2023

Do rozpoczęcia: 56 dniFIRST MINUTE! Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2dni)

Miasto: Wisła

Cena: 2290,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 2090,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Hotel: śląskie, Hotel Stok Wisła **** SKI&SPA

Rotacja zapasów, wskaźniki poziomu obsługi klienta są elementami, które nie zawsze łatwo jest ze sobą pogodzić. Obszar ten można rozszerzyć o planowanie części zamiennych, jak i inne powiązane wskaźniki np. dotyczące utrzymania ruchu.

W trakcie szkolenia zaprezentowane będą standardy dotyczące rejestracji obrotu materiałowego (dokumenty, metody rozliczenia), jak i również metody śledzenia ruchu np. barcoding, RFID.

Główny nacisk warsztatów położony będzie na podkreślenie roli zarządzania zapasami w procesach biznesowych przedsiębiorstwa, we wsparciu realizacji konkretnych wskaźników. Program oparty jest w większości na praktycznych przykładach i ćwiczeniach.
W ramach zajęć realizowany jest warsztat Beer Game, jak i warsztat z analizy przepływów – Value Stream (VS).
Szczególny nacisk położony jest na planowanie ruchu zapasów poczynając od metod MRP (planowanie potrzeb materiałowych) i kodyfikowania liczonych wielkości partii, a kończąc na systemach typu Pull wspartych przez zastosowanie KANBAN.
Cele i korzyści szkolenia

Celem zajęć jest poznanie sposobów i metod planowania gospodarki materiałowej wraz z uwzględnieniem integracji działań sprzedaży, produkcji, jak i zakupów

 • Opanowanie zasad wielowymiarowego klasyfikowania zapasów dla określenia zasad kodowania wielkości kupowanej/produkowanej partii np. FTL, FOQ, MOQ, POQ, L4L, EOQ, LUC …
 • Ustalenie zapasów bieżących, maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, czasu zamawiania
 • Wprowadzenie analizy 6’o wymiarowej rozszerzając klasyfikacje ABC i XYZ
 • Nabycie umiejętności analizy procesów zgodnie z modelem Value Stream (VS) dla identyfikacji przyczyn występowania niewłaściwych poziomów zapasów
 • Zrozumienie zbieżnych/rozbieżnych celów wewnątrz i na zewnątrz organizacji i ich implikacji dla planowanej rotacji
 • Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie
 • Zrozumienie reguł kontroli i koordynacji przepływów zapasów w całym łańcuchu logistycznym, kwestie prawne, rynek globalny
 • Określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów, koszt kapitału zamrożonego
 • Podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Nabycie umiejętności planowanie poziomu zapasów dla części serwisowych, eksploatacyjnych
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych)
 • Planiści, logistycy, planiści gospodarki materiałowej
 • Odpowiedzialni za zapewnienie utrzymania ruchu
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie i planowanie obsługi popytu
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zaopatrzenia, zakupów
 • Inżynierów procesu wewnętrznego i zewnętrznego (SCM)
 • Osoby odpowiedzialne za rachunkowość zarządczą
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania zapasami
Program szczegółowy szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. Wpływ jakości tych relacji na planowanie zapasu.

 • Wskaźnik OTP (Order to Payment Process)
 • „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy rozbieżnych celów
 • Zbieżność i rozbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych współpracującyh w ramach jednego łańcucha dostaw

2. Charakterystyka zarządzania zapasami, koszty

 • Przyczyny gromadzenia zapasów
 • Podział zapasów
 • Mierników i wskaźniki wykorzystywane w ocenie zapasów np. wskaźnik rotacji zapasów magazynowych
 • Problematyka nieterminowych dostaw
 • Koszty gromadzenia i utrzymywania zapasów
 • Odpowiedzialność za zapas – Incoterms, składy konsygnacyjne – VMI
 • Dokumenty w obrocie magazynowym dokumenty – PZ, ZPZ, dokumenty wydania WZ, ZWZ, listy spedycyjne i przewozowe, dokumenty celne
 • Wycena zapasu – LIFO, FIFO, średnia ważona. Możliwości stosowania, zalety i wady
 • Metody i typowe błędy w inwentaryzacji
 • Wyjątki od reguły maksymalizacji rotacji – „inwestowanie” w zapasy
 • Utracone przychody i wskaźnik poziomu obłsugi klienta w odniesieniu do strategii obsługi rynku
 • Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

3. Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów

 • Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału
 • Wskaźniki w obsłudze popytu – PAB, ATP
 • Planowanie popytu
  • Horyzont planistyczny
  • Prognozowania krótko i długoterminowe
  • Współczynniki sezonowości i trendu
  • Standardy obsługi klienta i dopasowanie planu zakupów i produkcji do planów sprzedaży
  • Plan operacji i sprzedaży (SOP). Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP
  • Rozwiązania typu DRP w planowaniu potrzeb dystrybucji

4. Teoria ograniczeń – TOC, Goldratt

 • Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”
 • Wpływ wąskiego gardła na pozycjonowanie stoku
 • Metoda Drum Buffer Rope

5. Warsztat – planowanie zapasów w oparciu o Beer Game

Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

 • Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji
 • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów)
 • Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania – sprzeczne cele i błędne poziomy zapasów
 • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia

Dzień 2

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja.

 • Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów w przedsiębiorstwie i zewnętrznym łańcuchu dostaw
 • Identyfikacja czynników podnoszących koszty
 • Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów dostaw
 • Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego

2. Konfigurowanie i planowania potrzeb materiałowych – MRP

Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady

 • Weryfikacja strategii obsługi rynku MTO, ATO, MTS dla danej rodziny pozycji magazynowych lub indywidualnych indeksów
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
  • Analiza 6’o wymiarowa zapasów i ich klasyfikacja dla ustalenia kodowania wielkości partii
  • Analiza ABC, XYZ
  • Minimalna, maksymalna wielkość zamówienia
  • Zapas minimalny, a zapas bezpieczeństwa SS i zapas czasu ST
  • Decydowanie o i kodowanie wielkości partii: FTL, L4L, MOQ, FOQ, EOQ – ekonomiczna wielkość zamówienia, POQ, LUC, ROP – punkt ponownego zamówienia itd
  • Przeliczanie jednostek miary w procesie
  • Zasady zmiany decycji względem kodów np. zdarzenia losowe, zidentyfikowane trendy, cele utrzymania ruchu, wnioski z SOP
  • Symulacja kalkulacji MRP i współpraca działu planowania i zakupów
 • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. System RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Praktyczne przykłady wdrożeń RFID

3. Warsztat – KANBAN w „zasysaniu” Pull ruchu zapasów

Grupa dowiaduje się kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań

 • Zrozumienie opisu Value Stream
 • Zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania
 • Obliczanie ilości kart Kanban, warsztat

4. Nowoczesne, zintegrowane narzędzia – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning)

Przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS. Zasady postępowania przy wdrożeniu. Czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?

 • Wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych

5. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów – prosty przykład ABC (Activity Based Costing)

Przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu.

 • Rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych
 • Prezentacja różnych „kluczy” ABC i „nośników” dla rozliczenia kosztów
Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

Hotel Stok Wisła **** SKI&SPA
ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła
tel. 33 856 41 00
www.hotelstok.pl


Serdecznie zapraszamy do Hotelu STOK **** SKI&SPA położonego w malowniczej dolinie Jawornika w Wiśle.

Do dyspozycji Gości jest basen rekreacyjny, jacuzzi oraz Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa). Hotel dysponuje łącznie 205 komfortowo wyposażonymi pokojami z możliwością korzystania z bezprzewodowego Internetu.

W hotelu znajduje się również 4 torowa kręgielnia, świetne miejsce do spędzenia czasu po szkoleniu.

Hotel STOK jako jedyny obiekt w Beskidach posiada 2 własne wyciągi narciarskie zlokalizowane bezpośrednio przy hotelu. Trasy sztucznie naśnieżane, oświetlone i ratrakowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

2290,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 2090,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Szkolenia organizowane przez PRESTIGE ECK są zwolnione z podatku VAT.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • poczęstunki kawowe, obiad

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii