PLANER

Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy dopóki się nie wyczerpiąDenis Waitley

Menu

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI, GOSPODARKĄ MATERIAŁOWĄ – poprawa poziomu rotacji

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Rotacja zapasów, wskaźniki poziomu obsługi klienta są elementami, które nie zawsze łatwo jest ze sobą pogodzić. Obszar ten można rozszerzyć o planowanie części zamiennych, jak i inne powiązane wskaźniki np. dotyczące utrzymania ruchu.

W trakcie szkolenia zaprezentowane będą standardy dotyczące rejestracji obrotu materiałowego (dokumenty, metody rozliczenia), jak i również metody śledzenia ruchu np. barcoding, RFID.

Główny nacisk warsztatów położony będzie na podkreślenie roli zarządzania zapasami w procesach biznesowych przedsiębiorstwa, we wsparciu realizacji konkretnych wskaźników. Program oparty jest w większości na praktycznych przykładach i ćwiczeniach.
W ramach zajęć realizowany jest warsztat Beer Game, jak i warsztat z analizy przepływów – Value Stream (VS).
Szczególny nacisk położony jest na planowanie ruchu zapasów poczynając od metod MRP (planowanie potrzeb materiałowych) i kodyfikowania liczonych wielkości partii, a kończąc na systemach typu Pull wspartych przez zastosowanie KANBAN.
Cele i korzyści szkolenia

Celem zajęć jest poznanie sposobów i metod planowania gospodarki materiałowej wraz z uwzględnieniem integracji działań sprzedaży, produkcji, jak i zakupów

 • Opanowanie zasad wielowymiarowego klasyfikowania zapasów dla określenia zasad kodowania wielkości kupowanej/produkowanej partii np. FTL, FOQ, MOQ, POQ, L4L, EOQ, LUC …
 • Ustalenie zapasów bieżących, maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, czasu zamawiania
 • Wprowadzenie analizy 6’o wymiarowej rozszerzając klasyfikacje ABC i XYZ
 • Nabycie umiejętności analizy procesów zgodnie z modelem Value Stream (VS) dla identyfikacji przyczyn występowania niewłaściwych poziomów zapasów
 • Zrozumienie zbieżnych/rozbieżnych celów wewnątrz i na zewnątrz organizacji i ich implikacji dla planowanej rotacji
 • Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie
 • Zrozumienie reguł kontroli i koordynacji przepływów zapasów w całym łańcuchu logistycznym, kwestie prawne, rynek globalny
 • Określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów, koszt kapitału zamrożonego
 • Podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Nabycie umiejętności planowanie poziomu zapasów dla części serwisowych, eksploatacyjnych
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych)
 • Planiści, logistycy, planiści gospodarki materiałowej
 • Odpowiedzialni za zapewnienie utrzymania ruchu
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie i planowanie obsługi popytu
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zaopatrzenia, zakupów
 • Inżynierów procesu wewnętrznego i zewnętrznego (SCM)
 • Osoby odpowiedzialne za rachunkowość zarządczą
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania zapasami
Program szczegółowy szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. Wpływ jakości tych relacji na planowanie zapasu.

 • Wskaźnik OTP (Order to Payment Process)
 • „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy rozbieżnych celów
 • Zbieżność i rozbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych współpracującyh w ramach jednego łańcucha dostaw

2. Charakterystyka zarządzania zapasami, koszty

 • Przyczyny gromadzenia zapasów
 • Podział zapasów
 • Mierników i wskaźniki wykorzystywane w ocenie zapasów np. wskaźnik rotacji zapasów magazynowych
 • Problematyka nieterminowych dostaw
 • Koszty gromadzenia i utrzymywania zapasów
 • Odpowiedzialność za zapas – Incoterms, składy konsygnacyjne – VMI
 • Dokumenty w obrocie magazynowym dokumenty – PZ, ZPZ, dokumenty wydania WZ, ZWZ, listy spedycyjne i przewozowe, dokumenty celne
 • Wycena zapasu – LIFO, FIFO, średnia ważona. Możliwości stosowania, zalety i wady
 • Metody i typowe błędy w inwentaryzacji
 • Wyjątki od reguły maksymalizacji rotacji – „inwestowanie” w zapasy
 • Utracone przychody i wskaźnik poziomu obłsugi klienta w odniesieniu do strategii obsługi rynku
 • Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

3. Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów

 • Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału
 • Wskaźniki w obsłudze popytu – PAB, ATP
 • Planowanie popytu
  • Horyzont planistyczny
  • Prognozowania krótko i długoterminowe
  • Współczynniki sezonowości i trendu
  • Standardy obsługi klienta i dopasowanie planu zakupów i produkcji do planów sprzedaży
  • Plan operacji i sprzedaży (SOP). Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP
  • Rozwiązania typu DRP w planowaniu potrzeb dystrybucji

4. Teoria ograniczeń – TOC, Goldratt

 • Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”
 • Wpływ wąskiego gardła na pozycjonowanie stoku
 • Metoda Drum Buffer Rope

5. Warsztat – planowanie zapasów w oparciu o Beer Game

Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

 • Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji
 • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów)
 • Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania – sprzeczne cele i błędne poziomy zapasów
 • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia

Dzień 2

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja.

 • Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów w przedsiębiorstwie i zewnętrznym łańcuchu dostaw
 • Identyfikacja czynników podnoszących koszty
 • Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów dostaw
 • Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego

2. Konfigurowanie i planowania potrzeb materiałowych – MRP

Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady

 • Weryfikacja strategii obsługi rynku MTO, ATO, MTS dla danej rodziny pozycji magazynowych lub indywidualnych indeksów
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
  • Analiza 6’o wymiarowa zapasów i ich klasyfikacja dla ustalenia kodowania wielkości partii
  • Analiza ABC, XYZ
  • Minimalna, maksymalna wielkość zamówienia
  • Zapas minimalny, a zapas bezpieczeństwa SS i zapas czasu ST
  • Decydowanie o i kodowanie wielkości partii: FTL, L4L, MOQ, FOQ, EOQ – ekonomiczna wielkość zamówienia, POQ, LUC, ROP – punkt ponownego zamówienia itd
  • Przeliczanie jednostek miary w procesie
  • Zasady zmiany decycji względem kodów np. zdarzenia losowe, zidentyfikowane trendy, cele utrzymania ruchu, wnioski z SOP
  • Symulacja kalkulacji MRP i współpraca działu planowania i zakupów
 • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. System RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Praktyczne przykłady wdrożeń RFID

3. Warsztat – KANBAN w „zasysaniu” Pull ruchu zapasów

Grupa dowiaduje się kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań

 • Zrozumienie opisu Value Stream
 • Zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania
 • Obliczanie ilości kart Kanban, warsztat

4. Nowoczesne, zintegrowane narzędzia – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning)

Przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS. Zasady postępowania przy wdrożeniu. Czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?

 • Wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych

5. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów – prosty przykład ABC (Activity Based Costing)

Przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu.

 • Rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych
 • Prezentacja różnych „kluczy” ABC i „nośników” dla rozliczenia kosztów
Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania