PLANER

Tajemnica prowadzenia biznesu polega na tym, by wiedzieć coś, czego nie wie nikt innyArystoteles Onassis

Menu

UMOWY LOGISTYCZNE – TWORZENIE I WYKONYWANIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
Wejście Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej spowodowało znacząca intensyfikację wymiany towarowej z innymi państwami członkowskimi oraz państwami spoza UE. Z tego powodu zagadnienia prawno – organizacyjne procesu logistycznego są niezwykle istotne zarówno dla przedsiębiorstw spedycyjno – przewozowych, odbiorców oraz dostawców. Zarazem istotne jest prawidłowe zabezpieczenie zarówno transakcji jak i samego ładunku w czasie przewozu w interesie wszystkich podmiotów uczestniczących w danej operacji logistycznej. Dlatego znajomość prezentowanych zagadnień jest ściśle i funkcjonalnie związana z pracą zawodową osób obsługujących proces logistyczny w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu jego szczegółowej działalności.
Wobec powyższego celem szkolenia jest umożliwienie przede wszystkim poprawnej wykładni przepisów prawnych drogowego prawa przewozowego, krajowego jak i międzynarodowego ( Konwencja CMR) oraz zmian dotyczących umowy ubezpieczenia i zmian w regulacji działalności ubezpieczeniowej, które weszły zasadniczo w życie z dniem 1 stycznia 2004r.( tzw. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych). Zwrócona zostanie także uwaga na węzłowe dla praktyki zagadnienia transportu morskiego na podstawie kodeksu morskiego z 2001 roku oraz zagadnieniom reklamacyjnym międzynarodowego transportu szynowego na przykładzie „ nowej” Konwencji COTIF, która weszła w życie 1 lipca 2006 roku. Podkreślone zostanie także znaczenie umów składu i przechowania dla prawidłowego wykonywania usług logistycznych.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom bezpośrednio od-noszącym się do regulacji prawnej trybu reklamacyjnego oraz zawierania umów przewozu ( zleceń przewozowych) również w kontekście zmian dokonanych ustawą o swobodzie gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przewozowym. Podkreślone zostanie znaczenie akcesu do UE ze względu na zmianę zasad wykonywania działalności usługowej, a prze-wozowej/spedycyjnej oraz ubezpieczeniowej w szczególności.
Ilustracją szkolenia będą przykłady z orzecznictwa, zarówno polskich sądów powszechnych jak i też orzecznictwa europejskiego.
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zgodnie z nowelizacją KC

 • Odniesienie do ustawy o swobodzie gospodarczej – odpowiedź na pytanie kto może być profesjonalnym dostawcą usług logistycznych w rozumieniu prawa polskiego
 • Na czym w świetle obowiązującego prawa polega przewóz3. Konsument – jako usługobiorca usługi logistycznej4. Sposoby zawarcia umów w praktyce przewozowej: oferta, negocjacje
  • Charakter prawny zlecenia transportowego ( przewozowego)
  • Umowa przechowania a składu
  • Działalność domów składowych zgodnie z ustawą z 2001 roku
  • Znaczenie formy umowy przewozu

  5. Prezentacja najbardziej popularnych klauzul umownych w międzynarodowych usługach logistycznych

  • Rebus sic stantibus (klauzula nadzwyczajnych okoliczności)
  • Klauzula waloryzacyjna
  • Kara umowna
  • Odsetki umowne
  • Wyboru sądu / arbitrażu
  • Wyboru prawa właściwego; konsekwencje braku wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych

  6. Wprowadzenie do zasad odpowiedzialności wg CMR oraz ustawy prawo przewozowe (por. art. 80 inn.)

  • Zwrócenie szczególnej uwagi na par. 17 Konwencji CMR– przyczyny zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności
  • Pojęcie szkody oraz przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; na kim ciąży obowiązek udowodnienia w/w przesłanek
  • List przewozowy i jego znaczenie w konwencji CMR oraz polskim prawie przewozowym; odniesienie do handlu morskiego oraz kolejowego
  • Odpowiedzialność prowadzącego skład w świetle ustawy o domach składowych; porównanie z regulacją kodeksu cywilnego o umowie składu i przechowania
  • Analiza bazy dostawy na przykładzie wybranych przez uczestników (DDP. DD, ExW) reguł Incoterms

  7. Charakter prawny reklamacji w polskim prawie przewozowym

  • Porównanie z prawem konwencyjnym (CMR, COTIF, uregulowania handlu morskiego)
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych a problem przedawnienia roszczeń – kiedy przewoźnik lub spedytor może uchylić się od zapłaty np. odszkodowania?

  8. Założenia zmian w zakresie ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia ładunku (por. Klauzule Instytutowe) oraz OC Przewoźnika/Spedytora/ Prowadzącego Dom Składowy

  9. Jak należy zawierać umowę ze spedytorem

  • Wskazówki praktyczne w kontekście wyłączenia jego odpowiedzialności na przykładzie art. 799 kodeksu cywilnego
  • Szczegółowa charakterystyka relacji umowy sprzedaży oraz umowy dostawy do zakresu odpowiedzialności stron kontraktu przewozowego

  10. Znaczenie akcesu do UE

  • Wybrane aspekty prawa konkurencji w świetle regulacji usług ubezpieczeniowych i transportowych
  • Znaczenie rozporządzenia nr 44/ 2001 dla usług ubezpieczeniowych i transportowych – zagadnienia jurysdykcyjne

  11. Podsumowanie – dyskusja nad casusami

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania