logotyp-prestige-eck

Jeśli wydaje ci się, że potrafisz coś osiągnąć, osiągniesz to. A jeśli wydaje ci się, że nie potrafisz, masz rację.Mary Kay Ash

Menu

Kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 4 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

? Aby, zwiększyć szanse na egzaminie państwowym w ITS przygotowaliśmy z doświadczonymi ekspertami specjalistyczny kurs, na którym każdy prestiżowy Uczestnik otrzyma pakiet:
wykłady, warsztaty, ćwiczenia, podręcznik, dostęp do bazy pytań i na koniec próbny egzamin wewnętrzny.


ONLINE – 1990,00 zł brutto od osoby,  z dofinansowaniem 80% koszt: TYLKO 398 zł brutto


Termin: 5 dni,  24-25.01.2022, 26.01.2022, 31.01-01.02.2022 – ⏰16:00-20:30, Liczba godzin dydaktycznych: 30


Podana wyżej cena zawiera:

? udział w szkoleniu online w formie webinarium
? dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym
? przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
? autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
? certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

 


STACJONARNE  –  2450,00 zł brutto od osoby,  z dofinansowaniem 80% koszt: TYLKO 490 zł brutto

CENA PROMOCYJNA: 1799,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję oraz osobom indywidualnym

Termin: 4 dni, 05-06.02.2022, 12-13.02.2022 – ⏰ 9:00-17:00, Liczba godzin dydaktycznych: 40


Podana wyżej cena zawiera:

? koszty organizacji 4-dniowego kursu
? materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
? przeprowadzenie szkolenia przez cenionych ekspertów
? certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
? poczęstunki kawowe, obiad
? konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia

Możliwość uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, więcej:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędnym dokumentem dla wszystkich tych osób, którzy planują założenie działalności gospodarczej w branży transportowej.

Po zdaniu egzaminu państwowego dokument wydaje Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

Zasady wykonywania zarobkowych przewozów drogowych rzeczy pojazdami o dmc pomiędzy 2,5 a 3,5 tony, wejdą w życie najwcześniej 21 lutego 2022 r. W tym dniu nowymi regulacjami zostaną objęci przewoźnicy posiadający pojazdy o dmc powyżej 3,5t oraz pojazdy o dmc od 2,5 t do 3,5 t.

Więcej czasu, bo do 21 maja 2022 r. (polski ustawodawca może określić wcześniejszy termin stosowania nowych regulacji w okresie od 21 lutego do 21 maja 2022 r.), będą mieli przewoźnicy wykonujący międzynarodowe przewozy wyłącznie pojazdami o dmc do 3,5t.
Przewoźnicy, którzy wykonują pojazdami o dmc nieprzekraczającej 3,5 t wyłącznie przewozy krajowe nie są objęci regulacjami pakietu mobilności.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu  na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy przed Instytutem Transportu Drogowego.

Pozytywny wynik egzaminu Państwowego przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego do:
prowadzenia firmy transportowej w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym osób i rzeczy, uzyskania licencji spedytora krajowego i międzynarodowego oraz do zarządzania.

Na szkoleniu przedstawimy przepisy prawne oraz omówimy jak prawidłowo przygotować dokumenty niezbędne do uzyskania licencji transportowej.

KORZYŚCI

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik:

 • Nabędzie wiedzę z zakresu stosowania procedur z prawa cywilnego, socjalnego, handlowego, podatkowego, działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem, norm dotyczących czasu pracy i jazdy kierowców, konwencji CMR, konwencji TIR, przepisów regulujących przewozy specjalistyczne.
 • Będzie potrafił  prawidłowo przygotować dokumenty  do uzyskania licencji transportowej.
 • Otrzyma niezbędną wiedzę do pełnienia funkcji zarządzającego transportem w firmach transportowych w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy oraz osób
 • Zdobytą wiedzę z powodzeniem zastosuje w praktyce.
 • Po egzaminie wewnętrznym, sprawdzającym wiedzę uczestnik otrzyma imienny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

? Certyfikat Kompetencji Przewoźnika jest niezbędny dla uzyskania licencji przewoźnika i przeprowadza go Instytut Transportu Samochodowego. ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r. Obszarem działania ITS jest teren całego kraju: https://www.its.waw.pl/9856,pl,Jak-uzyskac-certyfikat.html

? Przed przystąpieniem do egzaminu można zdobyć potrzebną wiedzę na szkoleniu  lub też przygotować się samodzielnie. Trzeba włożyć sporo wysiłku w opanowanie materiału.

? Aby, zwiększyć szanse na egzaminie państwowym w ITS przygotowaliśmy z doświadczonymi ekspertami specjalistyczny kurs, na którym każdy prestiżowy Uczestnik otrzyma pakiet:
wykłady, warsztaty, ćwiczenia, podręcznik, dostęp do bazy pytań i na koniec próbny egzamin wewnętrzny.


? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.


? Każdy przedsiębiorca zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób i rzeczy powinien mieć Certyfikat Kompetencji Przewoźnika.


? W dużych firmach wystarczy, że CKP posiada tylko jedna osoba z zarządu.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach szkolenia przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych zapewniamy dostęp do wiedzy z dziedzin wymaganych przy prowadzeniu firmy transportowej.

Jeżeli 23 maja 2022 roku przewoźnik będzie wykonywał międzynarodowy przewóz rzeczy  bez wymaganego zezwolenia lub licencji, waga naruszenia zakwalifikowana powinna być jako najpoważniejsze naruszenie (NN) zagrożone karą 12 000 złotych.

Adresaci szkolenia
 • Właściciele firm transportu drogowego osób oraz rzeczy
 • Kierownicy, liderzy, spedytorzy oraz logistycy zatrudnieni w firmach transportowych
 • Osoby ubiegające się o licencję na krajowy i/lub międzynarodowy transport rzeczy oraz osób
 • Osoby chcące przygotować się do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Program szczegółowy szkolenia

Na zajęciach kursu „Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym” zostaną poruszone następujące tematy:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych – Podstawowe Informacje

 1. Rodzaje wydanych certyfikatów w Polsce i UE.
 2. Składanie wniosków.
 3. Reguły przeprowadzania egzaminu. Sposób oceny prac.
 4. Techniczno – administracyjne aspekty wydawania certyfikatu.

Prawo Cywilne

 1. Umowy zawierane w zarobkowym przewozie drogowym.
 2. Podział umów.
 3. Rodzaje roszczeń i ich przedawnienie.

Prawo Handlowe

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej na terenie RP.
 2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Osoba fizyczna jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 4. Spółki cywilne.
 5. Spółki prawa handlowego.

Prawo Pracy I Zagadnienia Socjalne

 1. Prawne i praktyczne aspekty stosunku pracy.
 2. Umowa o pracę i jej rodzaje.
 3. Wynagrodzenie związane ze stosunkiem pracy.
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy.
 5. Prawa i obowiązki pracownika.
 6. Regulamin pracy.
 7. Składniki wynagrodzenia pracowników.
 8. Nagrody i kary porządkowe.
 9. Odpowiedzialność pracownika.
 10. Czas pracy i urlopy z uwzględnieniem specyfiki pracy kierowców.
 11. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 13. Wynagrodzenie minimalne.
 14. Wynagrodzenie brutto i netto.
 15. Potrącenia z wynagrodzenia.
 16. Obciążenia dodatkowe pracodawcy.
 17. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.
 18. Wynagrodzenie za czas zwolnienia chorobowego.
 19. Sposób naliczania wynagrodzenia.
 20. Wymiar urlopów oraz świadczenia urlopowe.
 21. Związki zawodowe i organizacje pracowników.

Podatki I Ubezpieczenia

 1. Opłaty w transporcie drogowym.
 2. Podatki w transporcie drogowym.
 3. Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym.

Działalność Gospodarcza. Organizacja Ryku Przewozów Drogowych

 1. Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe rodzaje działalność gospodarczej w transporcie drogowym.
 2. Dopuszczenie do zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.
 3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika i licencje na wykonywanie transportu drogowego.
 4. Bilateralne oraz multilateralne umowy międzynarodowe w transporcie drogowym.
 5. Zezwolenia w przewozach osób.
 6. Zezwolenia w przewozach rzeczy.
 7. Przewozy kabotażowe – zasady wykonywania.
 8. Zasady wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.
 9. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego.
 10. Dodatkowe obowiązki przewoźników w transporcie osób.
 11. Ulgi za przejazd w przewozie osób.
 12. Rozkłady i formularze jazdy.
 13. Rachunkowość. Podstawowe pojęcia.
 14. Amortyzacja i odpisy amortyzacyjne.
 15. Sprawozdawczość finansowa.

Leasing

 1. Umowa leasingu. Rodzaje leasingu.
 2. Kalkulowanie kosztów.
 3. Obliczanie opłacalności inwestycji.

Czas Pracy I Odpoczynków Kierowcy

 1. Czas pracy kierowcy.
 2. Normy i zasady czasu prowadzenia pojazdu.
 3. Wymagane przerwy w jeździe/pracy oraz i odpoczynki.
 4. Pojęcie załogi.
 5. Pora nocna dla   kierowców.
 6. Odpoczynek na promie/kolei.
 7. Tachografy cyfrowe i analogowe. Obowiązki kierowców oraz przedsiębiorców.
 8. Zasady prowadzenia kontrola na drodze i w przedsiębiorstwie. Organy kontrolne oraz ich uprawnienia.
 9. Kary za naruszenia obowiązków i warunków przewozu drogowego.
 10. NORMY ORAZ TECHNICZNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ
 11. Przewóz odpadów.
 12. Przewóz szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP).
 13. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (ADR).
 14. Przewóz zwierząt.
 15. Zasady wykonywana przewozów nienormatywnych.
 16. Przewóz kontenerów.
 17. Przewóz kombinowany. Transport multimodalny oraz intermodalny.

Bezpieczeństwo Drogowe

 1. Ładunki ich rodzaje. Sposoby zabezpieczania ładunków
 2. Przewóz drewna.
 3. Przewóz towarów sypkich.
 4. Dopuszczenie pojazdów do ruchu.
 5. Zasady obsługi pojazdu.
 6. Wymagania dla kierowców.
 7. Okresowe ograniczenia w ruchu.

Rozwiązywanie Zadań

 1. Uposażenie kierowców/pracowników.
 2. Obliczanie opłacalność inwestycji.
 3. Czas pracy kierowców. Obliczanie trasy przejazdu z uwzględnieniem norma czasy pracy oraz prowadzenia pojazdów.
 4. Pora nocna dla kierowców i wynikające z niej ograniczenia.
 5. Kalkulacja kosztów wycieczki – przewóz osób.
 6. Praca przewozowa.

Przeprowadzamy również egzamin wewnętrzny oraz analizę i sposób rozwiązywania  porównywalnych zadań egzaminacyjnych Instytutu Transportu Samochodowego.

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone przez prawników, wieloletnich pracowników organów kontroli transportu drogowego, którzy posiadają m. in. uprawnienia doradców d/s przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (DGSA).

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Wymagana wiedza przy prowadzeniu firmy transportowej

  I. Prawo cywilne

  Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:

  • znać rodzaje umów zawieranych najczęściej w   transporcie drogowym oraz wynikające z   nich prawa i obowiązki;
  • umieć negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;

  W odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

  • być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie, oraz rozumieć w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną;
  • znać uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);

  W odniesieniu do transportu drogowego osób:

  • być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

  II. Prawo handlowe

   Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:

  • znać warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku, znać ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.) oraz konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa;
  • posiadać odpowiednią wiedzę o   różnych formach spółek handlowych oraz o   zasadach ich zakładania i funkcjonowania.

  III. Prawo socjalne

  Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności znać:

  • rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.);
  • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników;
  • przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.);
  • przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy,
  • przepisy stosowane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców,

  IV. Prawo podatkowe

  Wnioskodawca, w odniesieniu do   transportu drogowego rzeczy i   osób, musi w   szczególności znać przepisy dotyczące:

  • podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych;
  • podatku od pojazdów silnikowych;
  • podatku od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury;
  • podatku dochodowego.

  V. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:

  • znać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności;
  • znać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki;
  • wiedzieć, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje;
  • być w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat;
  • być w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych;
  • być w stanie opracować budżet;
  • znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz być w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę;
  • być w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.;
  • znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.;
  • znać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki;
  • znać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;

  W odniesieniu do transportu drogowego rzeczy

  • być w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie;
  • znać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz – w odpowiednich przypadkach – ich status;

  W odniesieniu do transportu drogowego osób

  • umieć stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób;
  • umieć stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.

  VI. Dostęp do rynku

  Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi znać w szczególności:

  • związane z zawodem przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje;
  • przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego;
  • dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;

  W odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

  • przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki;
  • formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi;

  W odniesieniu do transportu drogowego osób:

  • przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób;
  • przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz być w stanie sporządzać plany transportowe.

  VII. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

  Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:

  • znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków;
  • być w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa;
  • znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów;
  • wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin;
  • być w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia;

  W odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:

  • znać różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz być w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.);
  • znać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego;
  • być w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów,
  • być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP);
  • być w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

  VIII. Bezpieczeństwo drogowe

  Wnioskodawca, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób, musi w szczególności:

  • wiedzieć, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.);
  • być w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.);
  • być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych;
  • być w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych;
  • być w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki;

  W odniesieniu do transportu drogowego osób:

  • posiadać podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich

  Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

   

  Założenie firmy transportowej, czy spedycyjnej wiąże się z posiadaniem wielu uprawnień i zezwoleń. Bez tego ani rusz. Są one konieczne do tego, by takie przedsiębiorstwo mogło funkcjonować. Wśród tych konieczności znajduje się Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych. Czym jest i dlaczego warto go uzyskać? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

   

  Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych?

   

  Jest to dokument potwierdzający odpowiednie przygotowanie osoby, która się o niego ubiega w zakresie obowiązków spoczywających na przewoźniku drogowym. Dzięki posiadaniu tego certyfikatu będziesz mógł otrzymać licencję na prowadzenie firmy transportowej. Zanim podejdziesz do egzaminu, musisz posiąść obszerną wiedzę, a także umiejętność związane z branżą, w której chcesz pracować. Jeśli zależy Ci na jego zdaniu skorzystaj z doświadczenia naszych mentorów, wybierając kurs pod Certyfikat Kompetencji Zawodowych PRESTIGE.

   

  Kto musi posiadać Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

   

  Bezwarunkowo Certyfikat Kompetencji Zawodowych musi posiadać przynajmniej jedna osoba z zarządu firmy. Mówimy tu nie tylko o właścicielach, ale również udziałowcach, czy prezesach. Choć w tym roku zasada ta uległa zmianie. Zdarza się, że Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest „użyczany” przez osoby, które go posiadają. Jednak wiąże się to comiesięcznymi kosztami, które w skali roku znacznie przekraczają wartość certyfikatu i szkolenia przygotowującego do egzaminu. Dlatego przed skorzystaniem z oferty „użyczenia” warto zastanowić się, czy jest to rzeczywiście opłacalne. Ponadto osoby korzystające z tego typu rozwiązań narażone są na:

   

  • Kary finansowe nakładane przez organy kontrolujące firmę,
  • Niebezpieczeństwo związane z możliwą rezygnacją osoby posiadającej CKZ z pełnionej funkcji.

   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy przedsiębiorca, zajmujący się transportem drogowym z pomocą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej trzy i pół tony, musi posiadać CKZ lub przyjąć do pracy osobę posiadającą taki dokument.

   

  Kto organizuje i jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym?

   

  Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego składa się z dwóch części – praktycznej i teoretycznej. Każda z nich trwa 2 godziny. Pierwsza zazwyczaj dotyczy obliczania czasu pracy kierowcy, obliczania kosztów leasingu lub zadań z zakresu kadr i płac. Z reguły są to dwa zadania. Natomiast druga wymaga od osoby podchodzącej do egzaminu znajomości przepisów prawa związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego. Znajdziesz w niej 64 pytania. Aby przystąpić do egzaminu, musisz złożyć wniosek o wydanie certyfikatu. W tym celu należy wysłać go do ITS w Warszawie. Trzeba to zrobić nie później niż 24 dni przed dniem egzaminu. Aby zdać egzamin, musisz uzyskać minimum 60% punktów z każdej części. Tu przyda się z pewnością wiedza z zakresu:

   

  • Prawa cywilnego,
  • Prawa międzynarodowego transportu rzeczy i osób,
  • Prawa pracy,
  • Prawa podatkowego,
  • Prawa handlowego,
  • Prawa celnego i dewizowego,
  • Bezpieczeństwa ruchu
  • Standardów technicznych pojazdów do przewozu osób i rzeczy,
  • Rachunkowości i sprawozdawczości finansowej firmy,
  • Organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą.

   

  Jeśli nie zaliczysz egzaminu, będziesz mógł złożyć wniosek do ITS o egzamin poprawkowy. Za kolejną próbę zapłacisz 500 zł.

   

  Z testu teoretycznego wyjątkowo mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione osoby, które są absolwentami:

   

  • studiów drugiego stopnia,
  • jednolitych studiów magisterskich,
  • studiów podyplomowych,

   

  obejmujących niektóre lub wszystkie zagadnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Potwierdzenie ukończenia wspomnianych szkół należy dołączyć do wniosku składanego w ITS Warszawa.

  Jaki jest koszt egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

  Egzamin jak widać, nie należy do najłatwiejszych, dlatego warto się do niego odpowiednio przygotować. Wybierając kurs pod Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oferowany przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia, zyskujesz rzetelną wiedzę i wsparcie profesjonalistów prowadzących szkolenie.

  Aktualnie koszt uzyskania certyfikatu wynosi 800 zł.

   

  • 500 zł — egzamin
  • 300 zł — wydanie dokumentu

   

  Za każdy moduł, z którego egzaminowana osoba zostanie zwolniona, odejmowana jest kwota 50 zł. W przypadku całkowitego zwolnienia z części teoretycznej pobierana jest jedynie opłata za wydanie dokumentu.

  Jeśli chcesz poznać daty najbliższych egzaminów i wiedzieć, w jakich miastach się odbywają, wejdź na stronę ITS — Plan egzaminów.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii