Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – przygotowanie do certyfikatu ECBL Junior Level

European Junior Logistician jest podstawowym poziomem certyfikacji kompetencji zawodowych logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Potwierdzenie kompetencji na poziomie Junior jest dedykowane dla kierowników realizujących działania operacyjne oraz menadżerów „pierwszej linii” w logistyce firmy lub firmy logistycznej. Od kandydata wymaga się wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu działań, zwykle realizowanej w szerokim zakresie zadań, złożonych i nie rutynowych. Ponieważ jest to potwierdzenie kompetencji zawodowych poza udowodnieniem posiadanych zasobów wiedzy zarówno w obszarach obowiązkowo wyznaczonych, jak i samodzielnie wybranych, kandydat musi wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Przez odpowiednią praktykę należy rozumieć branie aktywnego udziału w projektach logistycznych, ponoszenie odpowiedzialności za kontrolę lub prowadzenie innych pracowników.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce działa od lipca 2000 roku i do roku 2010 przyznał 350 certyfikatów European Junior Logistician i 30 certyfikaty European Senior Logistician.

Posiadanie certyfikatu Europejskiego System Certyfikacji Logistyków odgrywa coraz większą rolę, jako poświadczenie kompetencji zawodowych w logistyce na terenie państw członkowskich organizacji i nie tylko.

European Junior Logistician jest podstawowym poziomem certyfikacji kompetencji zawodowych logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Potwierdzenie kompetencji na poziomie Junior jest dedykowane dla kierowników realizujących działania operacyjne oraz menadżerów „pierwszej linii” w logistyce firmy lub firmy logistycznej. Od kandydata wymaga się wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu działań, zwykle realizowanej w szerokim zakresie zadań, złożonych i nie rutynowych. Ponieważ jest to potwierdzenie kompetencji zawodowych poza udowodnieniem posiadanych zasobów wiedzy zarówno w obszarach obowiązkowo wyznaczonych, jak i samodzielnie wybranych, kandydat musi wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Przez odpowiednią praktykę należy rozumieć branie aktywnego udziału w projektach logistycznych, ponoszenie odpowiedzialności za kontrolę lub prowadzenie innych pracowników.

Warunkiem przyznania certyfikatu „European Junior Logistician” jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym.

W tym dwóch egzaminów obowiązkowych z zakresu:

 • Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
 • Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania

Oraz dwóch egzaminów z poniższych obszarów kompetencji zawodowych, do wyboru przez kandydata, spośród pięciu:

 • Zarządzanie Zapasami
 • Planowanie Produkcji
 • Zaopatrzenie i Zakupy
 • Zarządzanie Magazynem
 • Zarządzanie Transportem

Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdą Państwo tutaj

Program szkolenia

Moduł I – Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania
Obszar kompetencji obowiązkowy

 1. Stworzenie, utrzymanie i poprawa efektywnych zależności w pracy.
 2. Efektywny sposób komunikowania się.
 3. Interpretacja wyników finansowych.
 4. Wspomaganie rozwoju przyjętych celów poprzez uzyskiwanie i rozprzestrzenianie informacji.
 5. Określanie kierunków i działań dla polepszenia efektywności operacyjnej.
 6. Pozyskiwanie, ocena i prezentacja istotnych informacji dotyczących łańcucha dostaw innym działom w firmie.
 7. Planowanie, organizacja i poprowadzenie prac zespołu i jednostek.
 8. Wspomaganie rozwoju zespołów i jednostek.
 9. Implementacja procesu śledzenia rzeczywistych kosztów w stosunku do przyjętego budżetu.
 10. Wspomaganie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska pracy.
 11. Stosowanie obowiązującego ustawodawstwa i przepisów.
 12. Stosowanie narzędzi, metod i technik zarządzania, takich jak statystyka oraz zarządzanie procesowe.
 13. Inicjowanie inicjatywy wdrożenia zmian.
 14. Identyfikacja, jak różne działania w ramach łańcucha dostaw wpływają na siebie.
 15. Identyfikacja możliwości stworzenia funkcji pozwalających na pracę inaczej razem.

Moduł II – Zarządzanie Zapasami
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowisk związanych zapasami.
 2. Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów.
 3. Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu.
 4. Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC.
 5. Określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu.
 6. Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
 7. Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points).
 8. Określenie zamawianych ilości.
 9. Stosowanie różnych systemów zarządzania zapasami.
 10. Ocena i poprawa działania dostawcy.
 11. Weryfikacja poziomów zapasu i wskazanie możliwości poprawy.
 12. Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.
 13. Uaktualnienie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy zapasów.
 14. Weryfikacja działań związanych z zapasami stosując odpowiednie pomiary.
  Inicjowanie zabezpieczeń zasobów zapasu.
 15. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zapasami.
  Wspomaganie rozwoju planów i procedur.
 16. Wspomaganie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zapasów.

Moduł III – Zarządzanie Magazynem
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowiska związanego z magazynowaniem.
 2. Uzgodnienie celów działań w zakresie magazynowania.
 3. Określanie operacji związanych z przyjęciami do magazynu.
 4. Określanie operacji związanych ze składowaniem w magazynie.
 5. Określanie operacji związanych z gromadzeniem zamówień i pakowaniem.
 6. Określanie operacji związanych z wysyłką.
 7. Określanie operacji związanych z kontrolą zapasu w magazynie.
 8. Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu.
 9. Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem.
 10. Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z magazynowaniem.
 11. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem.
 12. Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym magazynowania.
 13. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 14. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących magazynowania.

Moduł IV – Planowanie Produkcji
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowiska związanego z produkcją.
 2. Uzgodnienie celów działań w zakresie planowania produkcji.
 3. Identyfikacja popytu i jego określenie.
 4. Budowa planów produkcyjnych, wnoszenie poprawek i jego monitorowanie.
 5. Przygotowanie planów produkcyjnych.
 6. Określanie spisów materiałowych.
 7. Budowa i przeglądy planów możliwości produkcyjnych.
 8. Ocena zapotrzebowań materiałowych i składanie zamówień u dostawcy.
 9. Ocena i poprawa działań dostawcy.
 10. Weryfikacja poziomów zapasu materiału i możliwości jego poprawy.
 11. Określanie zastosowań IT dla działań związanych z planowaniem produkcji.
 12. Uaktualnianie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy materiałowe.
 13. Weryfikacja działań związanych z planowaniem produkcji przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów.
 14. Inicjowanie zabezpieczania zasobów planowania produkcją.
 15. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z planowaniem produkcji.
 16. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 17. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących planowania produkcji.

Moduł V – Zarządzanie Transportem
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowiska związanego z transportem.
 2. Uzgadnianie celów działań w zakresie transportu.
 3. Wybór formy transportu.
 4. Określenie działań operacyjnych związanych z planowaniem transportu.
 5. Planowanie podstawowych operacji związanych z transportem realizujące założone cele.
 6. Planowanie podstawowych operacji związanych z transportem (dostawy lokalne) realizujące założone cele.
 7. Planowanie operacji związanych transportem dalekosiężnym (ang. transhipment) realizujące założone cele.
 8. Określenie operacji transportowych związanych z załadunkiem i wyładunkiem.
 9. Weryfikacja prawidłowości pakowania jednostek (produktów) na czas transportu.
 10. Utrzymanie wyposażenia związanego z transportem.
 11. Określenie zastosowań IT dla działań związanych z transportem.
 12. Weryfikacja działań związanych z transportem przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów.
 13. Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z transportem.
 14. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z transportem.
 15. Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym transportu.
 16. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 17. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących transportu.

Moduł VI – Zaopatrzenie i Zakupy
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowisk związanych z zaopatrzeniem.
 2. Uzgodnienie celów działań w zakresie zaopatrzenia
 3. Uszczegóławianie zapotrzebowania materiałowego.
 4. Identyfikacja źródeł materiałowych.
 5. Przygotowanie planów dostawy i składanie zamówień do dostawców.
 6. Kontrolę jakości i działania związane z przeglądem.
 7. Weryfikacja działań związanych z odbiorem zamówienia.
 8. Ocena i poprawa działań dostawcy.
 9. Określenie zastosowań IT dla działań związanych z zaopatrzeniem.
 10. Weryfikacja działań związanych z zaopatrzeniem stosując odpowiednie pomiary.
 11. Inicjowanie zabezpieczenia zasobów związanych z zaopatrzeniem.
 12. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zaopatrzeniem.
 13. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 14. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zaopatrzenia.

Moduł VII – Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
Obszar kompetencji obowiązkowy

 1. Rola i zakres składowych działań w ramach łańcucha dostaw.
 2. Mapa łańcucha dostaw identyfikującą składowe działania.
 3. Identyfikacja źródeł i cechy charakterystyczne podaży i popytu.
 4. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez sterowanie łańcuchem dostaw.
 5. Identyfikacja, jak działanie łańcucha dostaw wpływa na ciągłość.
 6. Określenie finansowego wpływu działań łańcucha dostaw.
 7. Wyjaśnienie jak działają konfiguracje MTS, ATO, MTO ETO.
 8. Określenie czasów realizacji (ang. lead times) w ramach łańcuchów dostaw.
 9. Identyfikacja istnienia wzmocnienia podaży i jego wpływ.
 10. Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw.
 11. Identyfikacja, jak zmiany w popycie i podaży wpływają na koszt obsługi.
 12. Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

W wyniku ciągłego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nie zdefiniowano w modułach wymaganych technologii. Ważnym jest by obecne technologie miały zastosowanie na wszystkich polach. Kompetencje obejmujące znajomość technologii informatycznych i telekomunikacyjnych wymagane są w każdym module.

Metody szkoleniowe

 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe
 • zajęcia praktyczne – organizacja procesu inwentaryzacji

Adresaci

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie