PLANER

Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.Przysłowie chińskie

Menu

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWEM – przygotowanie do certyfikatu ECBL Junior Level

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce działa od lipca 2000 roku i do roku 2010 przyznał 350 certyfikatów European Junior Logistician i 30 certyfikaty European Senior Logistician.

Posiadanie certyfikatu Europejskiego System Certyfikacji Logistyków odgrywa coraz większą rolę, jako poświadczenie kompetencji zawodowych w logistyce na terenie państw członkowskich organizacji i nie tylko.

European Junior Logistician jest podstawowym poziomem certyfikacji kompetencji zawodowych logistyków według zasad Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Potwierdzenie kompetencji na poziomie Junior jest dedykowane dla kierowników realizujących działania operacyjne oraz menadżerów „pierwszej linii” w logistyce firmy lub firmy logistycznej. Od kandydata wymaga się wiedzy i umiejętności z szerokiego zakresu działań, zwykle realizowanej w szerokim zakresie zadań, złożonych i nie rutynowych. Ponieważ jest to potwierdzenie kompetencji zawodowych poza udowodnieniem posiadanych zasobów wiedzy zarówno w obszarach obowiązkowo wyznaczonych, jak i samodzielnie wybranych, kandydat musi wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Przez odpowiednią praktykę należy rozumieć branie aktywnego udziału w projektach logistycznych, ponoszenie odpowiedzialności za kontrolę lub prowadzenie innych pracowników.

Warunkiem przyznania certyfikatu „European Junior Logistician” jest uzyskanie, w przeciągu trzech lat od pierwszego egzaminu, wyniku pozytywnego z czterech egzaminów w różnych obszarach kompetencji zawodowych, udokumentowanie odpowiedniej praktyki zawodowej oraz pozytywnej opinii Oceniającego w Końcowym Postępowaniu Kwalifikacyjnym.

W tym dwóch egzaminów obowiązkowych z zakresu:

 • Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
 • Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania

Oraz dwóch egzaminów z poniższych obszarów kompetencji zawodowych, do wyboru przez kandydata, spośród pięciu:

 • Zarządzanie Zapasami
 • Planowanie Produkcji
 • Zaopatrzenie i Zakupy
 • Zarządzanie Magazynem
 • Zarządzanie Transportem

Szczegółowe informacje na temat egzaminu znajdą Państwo tutaj

Adresaci szkolenia
Program szczegółowy szkolenia

Moduł I – Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania
Obszar kompetencji obowiązkowy

 1. Stworzenie, utrzymanie i poprawa efektywnych zależności w pracy.
 2. Efektywny sposób komunikowania się.
 3. Interpretacja wyników finansowych.
 4. Wspomaganie rozwoju przyjętych celów poprzez uzyskiwanie i rozprzestrzenianie informacji.
 5. Określanie kierunków i działań dla polepszenia efektywności operacyjnej.
 6. Pozyskiwanie, ocena i prezentacja istotnych informacji dotyczących łańcucha dostaw innym działom w firmie.
 7. Planowanie, organizacja i poprowadzenie prac zespołu i jednostek.
 8. Wspomaganie rozwoju zespołów i jednostek.
 9. Implementacja procesu śledzenia rzeczywistych kosztów w stosunku do przyjętego budżetu.
 10. Wspomaganie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska pracy.
 11. Stosowanie obowiązującego ustawodawstwa i przepisów.
 12. Stosowanie narzędzi, metod i technik zarządzania, takich jak statystyka oraz zarządzanie procesowe.
 13. Inicjowanie inicjatywy wdrożenia zmian.
 14. Identyfikacja, jak różne działania w ramach łańcucha dostaw wpływają na siebie.
 15. Identyfikacja możliwości stworzenia funkcji pozwalających na pracę inaczej razem.

Moduł II – Zarządzanie Zapasami
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowisk związanych zapasami.
 2. Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów.
 3. Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu.
 4. Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC.
 5. Określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu.
 6. Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
 7. Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points).
 8. Określenie zamawianych ilości.
 9. Stosowanie różnych systemów zarządzania zapasami.
 10. Ocena i poprawa działania dostawcy.
 11. Weryfikacja poziomów zapasu i wskazanie możliwości poprawy.
 12. Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.
 13. Uaktualnienie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy zapasów.
 14. Weryfikacja działań związanych z zapasami stosując odpowiednie pomiary.
  Inicjowanie zabezpieczeń zasobów zapasu.
 15. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zapasami.
  Wspomaganie rozwoju planów i procedur.
 16. Wspomaganie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zapasów.

Moduł III – Zarządzanie Magazynem
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowiska związanego z magazynowaniem.
 2. Uzgodnienie celów działań w zakresie magazynowania.
 3. Określanie operacji związanych z przyjęciami do magazynu.
 4. Określanie operacji związanych ze składowaniem w magazynie.
 5. Określanie operacji związanych z gromadzeniem zamówień i pakowaniem.
 6. Określanie operacji związanych z wysyłką.
 7. Określanie operacji związanych z kontrolą zapasu w magazynie.
 8. Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu.
 9. Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem.
 10. Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z magazynowaniem.
 11. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem.
 12. Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym magazynowania.
 13. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 14. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących magazynowania.

Moduł IV – Planowanie Produkcji
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowiska związanego z produkcją.
 2. Uzgodnienie celów działań w zakresie planowania produkcji.
 3. Identyfikacja popytu i jego określenie.
 4. Budowa planów produkcyjnych, wnoszenie poprawek i jego monitorowanie.
 5. Przygotowanie planów produkcyjnych.
 6. Określanie spisów materiałowych.
 7. Budowa i przeglądy planów możliwości produkcyjnych.
 8. Ocena zapotrzebowań materiałowych i składanie zamówień u dostawcy.
 9. Ocena i poprawa działań dostawcy.
 10. Weryfikacja poziomów zapasu materiału i możliwości jego poprawy.
 11. Określanie zastosowań IT dla działań związanych z planowaniem produkcji.
 12. Uaktualnianie, analiza i weryfikacja (rekordów) listy materiałowe.
 13. Weryfikacja działań związanych z planowaniem produkcji przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów.
 14. Inicjowanie zabezpieczania zasobów planowania produkcją.
 15. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z planowaniem produkcji.
 16. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 17. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących planowania produkcji.

Moduł V – Zarządzanie Transportem
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowiska związanego z transportem.
 2. Uzgadnianie celów działań w zakresie transportu.
 3. Wybór formy transportu.
 4. Określenie działań operacyjnych związanych z planowaniem transportu.
 5. Planowanie podstawowych operacji związanych z transportem realizujące założone cele.
 6. Planowanie podstawowych operacji związanych z transportem (dostawy lokalne) realizujące założone cele.
 7. Planowanie operacji związanych transportem dalekosiężnym (ang. transhipment) realizujące założone cele.
 8. Określenie operacji transportowych związanych z załadunkiem i wyładunkiem.
 9. Weryfikacja prawidłowości pakowania jednostek (produktów) na czas transportu.
 10. Utrzymanie wyposażenia związanego z transportem.
 11. Określenie zastosowań IT dla działań związanych z transportem.
 12. Weryfikacja działań związanych z transportem przy zastosowaniu odpowiednich pomiarów.
 13. Inicjowanie zabezpieczania zasobów związanych z transportem.
 14. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z transportem.
 15. Inicjowanie zgodności działań z ustawodawstwem dotyczącym transportu.
 16. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 17. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących transportu.

Moduł VI – Zaopatrzenie i Zakupy
Obszar kompetencji do wyboru przez kandydata

 1. Ocena środowisk związanych z zaopatrzeniem.
 2. Uzgodnienie celów działań w zakresie zaopatrzenia
 3. Uszczegóławianie zapotrzebowania materiałowego.
 4. Identyfikacja źródeł materiałowych.
 5. Przygotowanie planów dostawy i składanie zamówień do dostawców.
 6. Kontrolę jakości i działania związane z przeglądem.
 7. Weryfikacja działań związanych z odbiorem zamówienia.
 8. Ocena i poprawa działań dostawcy.
 9. Określenie zastosowań IT dla działań związanych z zaopatrzeniem.
 10. Weryfikacja działań związanych z zaopatrzeniem stosując odpowiednie pomiary.
 11. Inicjowanie zabezpieczenia zasobów związanych z zaopatrzeniem.
 12. Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z zaopatrzeniem.
 13. Inicjowanie rozwoju planów i procedur.
 14. Inicjowanie rozwoju i stosowania procesów i procedur dotyczących zaopatrzenia.

Moduł VII – Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw
Obszar kompetencji obowiązkowy

 1. Rola i zakres składowych działań w ramach łańcucha dostaw.
 2. Mapa łańcucha dostaw identyfikującą składowe działania.
 3. Identyfikacja źródeł i cechy charakterystyczne podaży i popytu.
 4. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez sterowanie łańcuchem dostaw.
 5. Identyfikacja, jak działanie łańcucha dostaw wpływa na ciągłość.
 6. Określenie finansowego wpływu działań łańcucha dostaw.
 7. Wyjaśnienie jak działają konfiguracje MTS, ATO, MTO ETO.
 8. Określenie czasów realizacji (ang. lead times) w ramach łańcuchów dostaw.
 9. Identyfikacja istnienia wzmocnienia podaży i jego wpływ.
 10. Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw.
 11. Identyfikacja, jak zmiany w popycie i podaży wpływają na koszt obsługi.
 12. Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.

W wyniku ciągłego rozwoju technologii informatycznych i telekomunikacyjnych nie zdefiniowano w modułach wymaganych technologii. Ważnym jest by obecne technologie miały zastosowanie na wszystkich polach. Kompetencje obejmujące znajomość technologii informatycznych i telekomunikacyjnych wymagane są w każdym module.

Metody szkoleniowe
 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe
 • zajęcia praktyczne – organizacja procesu inwentaryzacji
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Liczba uczestników ograniczona do 16 osób, dla każdego terminu.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania