Przejdź do treści
Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT. Rodzaje formularzy INTRASTAT
16 marca 2023

Deklaracje INTRASTAT składa się oddzielnie dla przywozu i oddzielnie dla wywozu.

Muszą być składane z wykorzystaniem elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT – obligatoryjnie od 01.02.2011 r. lub w formie pisemnej (po uprzedniej zgodzie organu celnego).

Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- PRZYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijne nabycie towarów

Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- WYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijną dostawę towarów.

 

Zgłoszenie — jaki formularz?

Aby, dokonać zgłoszenia INTRASTAT w przywozie musimy posłużyć się formularzem INTRASTAT- PRZYWÓZ.

Przy sporządzaniu zgłoszenia INTRASTAT w wywozie musimy posłużyć się formularzem INTRASTAT-WYWÓZ.

Niedopuszczalne jest wykorzystanie deklaracji INTRASTAT- PRZYWÓZ do dokonanie zgłoszenia INTRASTAT w WYWOZIE i odwrotnie!

 

Jakie informacje są zawarte w deklaracji INTRASTAT?

 

  1. Dane identyfikacyjne: okres sprawozdawczy (miesiąc — rok), kod izby celnej, dane dotyczące nadawcy (wywóz)/odbiorcy (przywóz) (w tym NIP, REGON), dane zgłaszającego /przedstawiciela (w tym: NIP, REGON),

 

  1. Dane merytoryczne: kod towaru, opis towaru, kraj przeznaczenia (wywóz)/ wysyłki (przywóz), kraj pochodzenia (w przywozie), warunki dostawy*, rodzaj transakcji, rodzaj transportu*, masa netto (w kg), ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość fakturowa w PLN, wartość statystyczna w PLN*.

 * Podmiot, którego wartość obrotów zawierać się będzie między wartością progu podstawowego, a wartością progu szczegółowego nie jest zobowiązany do wypełnienia w deklaracji tych pól.

 

Jeżeli w zgłoszeniu znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa powyżej należy dodatkowo podać dla tej pozycji towarowej następujące dane:

POLE 7 – Łączna wartość statystyczna w PL

POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN;

 

Podmiot, którego wartość wywozu lub przywozu zawiera się między wartością progu podstawowego a wartością progu szczegółowego i nie stosuje transakcji uszlachetniania, nie jest zobowiązany do wypełnienia:

pola nr 7 – Łączna wartość statystyczna w PLN (z wyjątkiem uszlachetniania)

pola nr 12 – Kod warunków dostawy

pola nr 15 – Kod rodzaju transportu

pola nr 20 – Wartość statystyczna w PLN (z wyjątkiem uszlachetniania)

Podmiot, którego wartość wywozu lub przywozu przekroczyła próg szczegółowy, zobowiązany jest do wypełniania wszystkich pól na deklaracji INTRASTAT.

  1. Czy wypełniam kilkakrotnie deklaracje, jeżeli przywożę ten sam towar?

Jeżeli w danym okresie sprawozdawczym wystąpi kilka przywozów/wywozów towarów sklasyfikowanych pod jednym kodem CN (Pole-14), realizowanych tylko w obrębie Unii Europejskiej, pozycje dotyczące tych towarów powinny być komasowane (sumowane) w jednej pozycji, o ile pozostałe dane mają to samo oznaczenie kodu – kod kraju wysyłki [w przywozie], kod kraju przeznaczenia [w wywozie] – (Pole 11), kod warunków dostawy (Pole 12), kod rodzaju transakcji (Pole 13), kod rodzaju transportu (Pole 15), kod kraju pochodzenia – w przywozie (Pole 16) – obowiązek agregacji danych.