Przejdź do treści
Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
16 marca 2023

Części pojazdów:

W wypadku przywozu różnych części do pojazdów mechanicznych i statków powietrznych można ująć różnorakie części pod jedną pozycją towarową i podać kod towaru, który odnosi się do towarów obejmujących ponad 50 % wartości przywożonych części, z takiego uproszczonego sposobu deklarowania wyłączone są nadwozia, podwozia i silniki do w/w pojazdów i statków.

Jak wypełnić deklaracje, jeżeli niska jest wartość towaru?

W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest równa lub  mniejsza niż równowartość 200 euro, można je ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia  (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • zostały one dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego
  • dotyczą obrotu towarowego realizowanego z lub do jednego państwa członkowskich  U.E.

Wówczas należy podać następujące dane: pole 9 (Nr pozycji), 11 (Kod kraju wysyłki/Kod kraju przeznaczenia), 19 (Wartość fakturowa) oraz pole 14 (Kod towaru), podając w nim następujący kod towarowy: 99 50 00 00.

Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jednokrotnie w zgłoszeniu w przywozie oraz jednokrotnie w zgłoszeniu w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.

 

Uproszczenie przy wypełnianiu Pola – 20 – wartość statystyczna

 1) Po przekroczeniu statystycznego progu szczegółowego, możliwe jest uzyskanie pisemnej zgody organu celnego, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach wartości statystycznych towarów były obliczane na podstawie kryteriów szczególnych. Zgoda jest udzielana w formie pisemnej, na czas oznaczony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym została udzielona.

Warunkiem udzielenia zgody jest uprawdopodobnienie, że deklarowana w zgłoszeniu wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej deklarowanej bez zastosowania tych kryteriów.

 

Co zrobić, jeżeli jeden towar mam na kilku rodzajach transportu?

Jeżeli mówimy o przywozie towarów rozmontowanych lub nie zmontowanych dla celów transportu, a objętych jedną fakturą, jednak załadowanych na kilka środków transportu, w deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ należy zadeklarować to pod jedną pozycją towarową (łączna wartość towarów), natomiast jeżeli przesyłki te zostały dokonane w ciągu kilku okresów sprawozdawczych, deklarację wypełniamy w momencie otrzymania kompletu przesyłki, czyli najprawdopodobniej za ostatnim transportem.

Jeżeli w ww. przypadku mamy do czynienia z kilkoma rodzajami transportu, np. morskim, kolejowym, samochodowym, to w pozycji 15 (kod rodzaju transportu) podajemy najcięższy środek transportu lub transport o najwyższej wartości.

 

Jak zgłosić prenumeratę?

Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism, objętych jedną fakturą, należy ująć w zgłoszeniu zbiorczo za cały okres prenumeraty. Jeżeli przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia należy dokonać tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano odbioru lub wysyłki ostatniej partii czasopism.