Przejdź do treści
Upoważniony przedsiębiorca AEO
24 stycznia 2022

Przedsiębiorca, który swoją działalność opiera na transporcie oraz sprzedaży towarów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej może uzyskać status AEO.
Wiąże się to z wieloma korzyściami, ale żeby zostać upoważnionym przedsiębiorcą należy najpierw spełnić kilka wymogów.

Czym jest status AEO?

 Rozwinięcie skrótu AEO to Authorised Economic Operator, co z języka angielskiego można przetłumaczyć jako przedsiębiorca upoważniony. Nie jest to przekład dosłowny, jednakże oddający sens tego, z czym wiąże się uzyskanie niniejszego statusu. Jak już sama nazwa wskazuje jest to pewien stan prawny należny właścicielowi firmy, a o nadaniu tego statusu decyduje organ celno-skarbowy. Aby tak się stało przedsiębiorca musi najpierw złożyć odpowiedni elektroniczny wniosek do tego organu.

Status AEO jest regulowany przez prawo celne poszczególnych państw UE, jak i przez unijne prawo celne. Co ważne, żaden przedsiębiorca nie ma obowiązku, a jedynie prawo uzyskania statusu AEO. Jeżeli przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy nastąpiło w jednym kraju członkowskim, to pozostałe kraje członkowskie będą uznawały ten status. Mówiąc inaczej: przedsiębiorca upoważniony to przedsiębiorca wiarygodny. A przedsiębiorcy wiarygodnemu przysługuje cały szereg przywilejów, wymienionych w ramach prawa celnego. Inni przedsiębiorcy z całą pewnością spojrzą na posiadacza statusu AEO jako partnera biznesowego, któremu można zaufać.

Jakie korzyści daje status AEO?

Fakt posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim taki przedsiębiorca jest wiarygodny, więc jego dokumentacja będzie kontrolowana mniejszą liczbę razy. To samo tyczy się kontroli osób fizycznych. W przypadku wytypowania przesyłki do kontroli, przedsiębiorca może liczyć na priorytetowe traktowanie. Status AEO daje również to, że przedsiębiorcę może czekać przeprowadzenie kontroli w sposób priorytetowy, poza kolejnością. Przedsiębiorca będzie miał także prawo wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli.

Jeżeli posiadamy status AEO to z wyprzedzeniem otrzymamy powiadomienie, że nasza przesyłka została wytypowana do kontroli. Dzięki temu, że będziemy wiarygodni otrzymamy także łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, oraz otrzymamy wyłączność w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych. Możliwy będzie także do uzyskania status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy. Otrzymamy także rękojmię solidnego przedsiębiorcy.

Kiedy dany przedsiębiorca posiada już status AEO może on się ubiegać o dodatkowe, korzystne statusy. Będą to: status AEOC, który daje możliwość skorzystania z niektórych uproszczeń celnych, oraz status AEOS, który daj możliwość korzystania z ułatwień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

 Zastrzeżenia w zakresie przyznawania statusów AEOC i AEOS

Z przyznaniem wyżej wymienionych statusów wiążą się pewne bardzo istotne zastrzeżenia. Przedsiębiorca posiadający status AEO może się ubiegać o status AEOC jeżeli nie popełnił przestępstwa wymienionego w kodeksie karnym skarbowym, ani nie posiada naruszeń przepisów prawa celnego lub prawa podatkowego. Musi on także kontrolować swoje operacje oraz przepływ towarów, co ma zapewnić system zarządzania ewidencją handlową. Ubiegający się musi być także wypłacalny oraz wykazać, iż spełnia praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku ubiegania się o status AEOS jest bardzo podobnie, z tą tylko różnicą, że musimy wykazać, iż spełniamy odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze odnoszącym się głównie do kontroli dostępu, procesów logistycznych i procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Jak uzyskać status AEO krok po kroku?

Aby uzyskać status AEO, który oznacza upoważnionego przedsiębiorcę należy wykonać następujące kroki:

  1. Uzyskanie numeru EORI (Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) w celu identyfikacji przy operacjach celnych, mających miejsce na terenie państw członkowskich UE. Jeden numer EORI przypada na jednego przedsiębiorcę i obowiązuje w całej Unii. Jeżeli jakiś przedsiębiorca nie posiada nr EORI to nie może dokonywać operacji eksportu i importu towarów z krajami pozaunijnymi.
  2. Rejestracja reprezentacji. Krok konieczny, jeśli wcześniej nie rejestrowaliśmy reprezentacji. Umożliwi nam to określenie uprawnień dostępu do usługi e-AEO.
  3. Aktualizacja reprezentacji. Krok konieczny, jeśli wcześniej zarejestrowaliśmy reprezentację w systemie SISC, a chcemy dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji. Zarówno krok 2 jak i 3 można wykonać drogą internetową.
  4. Uzyskanie dostępu do Portalu Przedsiębiorcy e-AEO. Aby uzyskać taki dostęp, wystarczy się zalogować do tego portalu. Wówczas będzie można złożyć wniosek o nadanie statusu AEO.
  5. Złożenie wniosku. Najpierw należy uzupełnić dane we wniosku, czyli: nazwa wnioskodawcy, jego numery KRS i NIP oraz adres, dane kontaktowe, określenie sektora działalności gospodarczej, miejsce, w którym przechowujemy dokumentację celną oraz miejsce, w którym prowadzimy księgowość, określenie rodzaju pozwolenia, o które się staramy.
  6. Oczekiwanie na weryfikację. Po złożeniu wniosku izba administracji celno-skarbowej zajmie się weryfikacją wniosku pod kątem formalnym. Po dokonanym audycie nastąpi weryfikacja wnioskodawcy – czy spełnia wymagania niezbędne do otrzymania statusu AEO.
  7. Wydanie decyzji. Po zakończeniu kroku 6 otrzymamy decyzję czy nadano nam status AEO bądź też decyzję odmowną.

Przedsiębiorca nie zapłaci nic przy wnioskowaniu o nadanie statusu AEO. Czas oczekiwania wynosi do 4 miesięcy, czyli do 120 dni kalendarzowych. Czas ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące. Jeżeli jako przedsiębiorca potrzebujemy czasu do dostosowania się do wymogów, niezbędnych do nadania statusu AEO, możemy sami wnioskować o wydłużenie czasu do wydania decyzji.

Gdyby zdarzyło się tak, że otrzymamy decyzję negatywną, wówczas mamy prawo się od niej odwołać. Mamy na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składamy do dyrektora właściwej izby celno-skarbowej.

Zapraszamy na szkolenie upoważniony przedsiębiorca AEO. 

Szkolenie upoważniony przedsiębiorca AEO – czy warto?

Skorzystaj z naszego szkolenia: upoważniony przedsiębiorca AEO i uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy. Nasz kurs jest na zamówienie, a termin – dogodny dla Ciebie – zostanie indywidualnie ustalony. Dzięki szkoleniu będziesz wiedzieć jak w praktyce korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy wpłynie pozytywnie na Twoją działalność. Pamiętaj, że zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują na lata. Jest to bardzo istotne w kontekście zezwoleń celnych oraz uproszczeń w procesie transportowania produktów.