Przejdź do treści
TESTY UDT: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem w języku polskim
30 grudnia 2023

Prestiżowi Uczestnicy kursu na:

Obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,

miło zapraszamy na efektywną powtórkę z tylko bardzo dobrymi odpowiedziami:)

TESTY DOSTĘPNE W JĘZYKACH: POLSKIM,  UKRAIŃSKIM, ROSYJSKIM ORAZ  ANGIELSKIM.


Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
–  ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
–  wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
–  są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

Dozorem technicznym nazywamy:
–  określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

 

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

–  Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

 

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

–  modernizacja urządzenia technicznego

 

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

–  naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

–  pełna, ograniczona, uproszczona

 

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

–  wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

 

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

–  podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

–  wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

 

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

–  niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

–  zawiesia transportowe

 

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

–  nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

 

Nieszczęśliwy wypadek to:

–  nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

 

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

–  uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

–  eksploatujący urządzenie techniczne

 

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

–  konserwator urządzenia technicznego

 

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

–  przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

 

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

–  pełnym

 

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

–  wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

–  mieć ukończone 18 lat

 

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

–  w instrukcji eksploatacji urządzenia, w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

 

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

–  w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

 

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

–  przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

 

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

–  ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

–  decyzję i protokół z wykonanych czynności

 

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

–  zakład uprawniony

 

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

–  obsługujący urządzenie

 

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

–  instrukcji eksploatacji urządzenia

 

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

–  sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny, wykonuje próby ruchowe urządzenia

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

–  jest zabronione

 

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

–  po wymianie cięgien nośnych

 

Obowiązki obsługującego określone są:

–  w instrukcji eksploatacji urządzenia

 

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

–  inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Jednostką dozoru technicznego jest:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

–  Rzeczypospolitej Polskiej

 

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

–  terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

 

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

–  zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

 

Decyzja wydana przez UDT:

–  podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

 

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

–  sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

–  są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

 

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

 

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

 

Instrukcja eksploatacji to:

–  zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

 

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

–  jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny

 

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

–  tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

 

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

–  odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia, stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

–  ważne z dowodem tożsamości

 

Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Obsługującemu nie wolno:

–  podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

 

Formami dozoru technicznego są:

–  dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

 

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

–  jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

 

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

–  jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

 

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

–  zawsze niedozwolone

 

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

–  UDT, TDT, WDT

 

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

–  bezpośrednio po egzaminie

 

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

–  w formie elektronicznej lub papierowej

 

Instrukcja stanowiskowa:

–  jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy

 

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

–  może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

–  na pisemny wniosek obsługującego

 

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

–  maksymalną masą podnoszonego ładunku

 

Masa netto 1000 l wody wynosi od:

–  1000 kg

 

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

–  1000 kg

 

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

–  1200 kg

 

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

–  kg

 

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

–  rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny

 

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

–  skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

 

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

–  siłownik hydrauliczny

 

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

–  pompa hydrauliczna

 

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

–  utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym

 

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

– z włączonym silnikiem bez ładunku, wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia

 

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

–  skierowania przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów

 

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

–  zawór bezpieczeństwa

 

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

– spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

 

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

–  jest elementem ograniczającym udźwig

 

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

–  z powrotem do zbiornika oleju

 

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

–  wytwórca urządzenia

 

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

–  są źródłem zasilania układów, zapewniają stateczność wózka

 

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

–  umieszczony blisko operatora, koloru czerwonego

 

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

–  wyłącza działanie mechanizmów jazdy, wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

 

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku:

–  producent wózka

 

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

–  zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

 

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

–  wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne, zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie,

 

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

–  niskim poziomie oleju, zbyt niskim ciśnieniu oleju

 

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

–  mechanizmu podnoszenia

 

Widząc świecącą się kontrolkę operator:

–  powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte

 

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

–  ruch wideł w dół

 

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

–  ruch mechanizmu przechyłu masztu

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

–  zwolnienie nacisku na dźwignie sterującą jazdę wózka, wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie

 

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

–  kabina wózka, pas bezpieczeństwa

 

Jakie elementy mają wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

–  stan zużycia opon

 

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

–  z kołnierzem

 

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

–  cięgnem nośnym

 

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

–  lampkę kontrolną świec żarowych

 

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

–  lampkę kontrolną ładowania akumulatora

 

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

–  lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej

 

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

–  lampkę kontrolną – włączenia hamulca postojowego

 

Zapalona lub migająca lampka kontrolna:

–  oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia

 

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

–  zmniejsza udźwig wózka

 

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

–  urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badań w UDT

 

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:

–  uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

 

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

–  łącznik brzuszny

 

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

–  stacyjka, klawiatura kodów dostępu

 

 

Cecha 1500 x 500 znajdująca sie na widle nośnej oznacza:

–  maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły

 

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

–  5,0 t

 

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Skokowy ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

–  zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

 

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

–  wyciekiem zewnętrznym, niekontrolowanym opadaniem ładunku

 

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

–  wzrasta

 

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

–  zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji

 

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

–  5° w czasie 10 min

 

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

–  100 mm w ciągu pierwszych 10 min

 

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

–  200 mm w ciągu pierwszych 10 min

 

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

–  100% obciążenia nominalnego

 

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi:

–  2500 mm

 

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

–  bez obciążenia

 

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:

–  całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym

 

Akumulatory kwasowe można ładować:

–  w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym

 

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

–  musi posiadać wentylację

 

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

–  przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji

 

Wyłącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:

–  awaryjnego zatrzymania pracy wózka

 

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

–  zawsze przed rozpoczęciem pracy

 

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

–  instrukcja eksploatacji wózka

 

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

–  zaleceń instrukcji eksploatacji wózka

 

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

–  zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków

 

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących sie na wspólnej osi:

–  może spowodować utratę stateczności wózka

 

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka:

–  wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności

 

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej sie lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

–  zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

 

Po zakończeniu pracy operator powinien:

–  upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia, uruchomić hamulec postojowy

 

Sprawne dźwignie sterujące:

–  po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych, powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

 

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

–  instrukcja obsługi wózka

 

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

–  instrukcji obsługi wózka

 

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

–  przechylony „na siebie”

 

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

–  bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

 

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

–  wstrzymać eksploatację urządzenia, poinformować przełożonego

 

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

–  wstrzymać eksploatację urządzenia

 

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

–  wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego

 

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

–  wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego

 

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

–  w obu kierunkach

 

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

–  zawsze przed rozpoczęciem pracy

 

Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

–  zawsze załączyć hamulec postojowy

 

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

–  poruszać sie z masztem przechylonym „na siebie”

 

Ładunek należy transportować:

–  na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża

 

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

–  porusza się tyłem, zachowuje szczególną ostrożność

 

Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

–  korzysta z pomocy drugiej osoby, porusza się przodem

 

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

–  zabronione

 

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

–  w dół

 

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10˚C:

–  jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

 

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30˚C:

–  jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

 

W oparciu o tabelę, określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:

–  2200 kg

 

W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

–  gniazdo 3

 

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

–  masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału, wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku

 

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

–  jechać tyłem, jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby

 

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

–  na masę i wymiary baterii, na pojemność baterii

 

Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

–  zapoznać sie z właściwym diagramem udźwigu

 

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Gdzie znajduje sie informacja dotyczącą udźwigu wózka:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

–  jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT

 

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

–  pozostaje w kabinie, utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy

 

W chwili wywracania się wózka należy:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

Wózek może stracić stateczność na skutek:

–  wszystkie powyżej są prawidłowe

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

–  3%

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) – wynosi:

–  0

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:

–  36 mm przy grubości nominalnej 40 mm

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:

–  27 mm przy grubości nominalnej 30 mm

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:

–  55 mm przy grubości nominalnej 60 mm

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:

–  45 mm przy grubości nominalnej 50 mm

 

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

–  3 stopnie

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

–  4836 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

–  4030 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

–  3510 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

–  4056 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

–  2600 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

–  2800 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

–  3300 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

–  4500 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

–  Regał 1

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

–  Regał 1, Regał 2

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

–  5940 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

–  3600 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

–  7070 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

–  5660 mm

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

–  1500 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:

–  1000 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

–  4,0 t

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

–  3,5 t

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

–  1400 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

–  2300 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

–  1450 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

–  1800 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

–  3500 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

–  3185 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

–  3600 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

–  3400 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:

–  2900 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

–  3400 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

–  1500 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

–  2300 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

–  2000 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

–  1500 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

–  1400 kg

 

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

–  1040 kg

 

Świecąca sie kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

–  zbyt niskim ciśnieniu oleju