Przejdź do treści
TESTY UDT: Podesty ruchome przejezdne w języku polskim
30 grudnia 2023

Drodzy Zdający, powtarzajcie i zdawajcie! Zawsze 15/15 🙂
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z pytaniami egzaminacyjnymi z zakresu obsługi urządzeń technicznych:

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

TESTY DOSTĘPNE W JĘZYKACH: POLSKIM,  UKRAIŃSKIM, ROSYJSKIM ORAZ  ANGIELSKIM.


Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

–  ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

–  wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

 

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

–  są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

 

Dozorem technicznym nazywamy:

–  określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

 

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

–  Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

 

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

–  modernizacja urządzenia technicznego

 

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

–  naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

–  pełna, ograniczona, uproszczona

 

Decyzje zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

–  podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

–  wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

 

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

–  niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

–  zawiesia transportowe

 

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

–  nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

 

Nieszczęśliwy wypadek to:

–  nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

 

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

–  eksploatujący urządzenie techniczne

 

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

–  konserwator urządzenia technicznego

 

Badania odbiorcze przeprowadza sie dla urządzeń technicznych:

–  przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

 

Badania okresowe przeprowadza sie dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

–  pełnym

 

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

–  wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

–  miec ukonczone 18 lat

 

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

–  w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

 

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

–  w rozporzadzeniu okreslajacym warunki techniczne dozoru technicznego

 

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

–  przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

 

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

–  waznej decyzji zezwalajacej na eksploatacje wydanej przez organ własciwej jednostki dozoru technicznego

 

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

–  decyzje i protokół z wykonanych czynności

 

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

–  zakład uprawniony

 

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

–  obsługąjacy urządzenie

 

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

–  instrukcji eksploatacji urządzenia

 

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

–  jest zabronione

 

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

–  po wymianie cięgien nośnych

 

Obowiązki obsługującego określone są:

–  w instrukcji eksploatacji urzadzenia

 

Badania okresowe urządzenia technicznego sa wykonywane przez:

–  inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Jednostka dozoru technicznego jest:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

–  Rzeczypospolitej Polskiej

 

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

–  wszystkie odpowiedzi sa poprawne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Instrukcja eksploatacji może nieМій посібник з експлуатації не включає: zawierać:

–  terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna

 

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

–  zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna

 

Decyzja wydana przez UDT:

–  podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

 

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

–  sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

–  są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

 

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

 

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

 

Instrukcja eksploatacji to:

–  zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

 

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

–  jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

 

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

–  tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

 

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

–  ważne z dowodem tożsamości

 

Obsługujacy, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Obsługującemu nie wolno:

–  podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

 

Formami dozoru technicznego są:

–  dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

–  UDT, TDT, WDT

 

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

–  bezpośrednio po egzaminie

 

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

–  w formie elektronicznej lub papierowej

 

Instrukcja stanowiskowa:

–  stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

 

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

–  może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

–  na pisemny wniosek obsługującego

 

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

–  maksymalna masa podnoszonego ładunku

 

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

–  kg

 

Wysięg podestu to:

–  odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza

 

Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:

–  prędkość ruchów roboczych

 

O ile wytwórca nie ohresli inaczej przeglady honserwacyjne podestów przejezdnych powinny byc wyhonywane nie rzadziej niz:

–  кожні 30 днів

 

Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:

–  co 1 rok

 

Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:

–  odpowiedź b i c jest prawidłowa

 

W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadac:

–  minimum 1 osoba

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:

–  565 kg

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:

–  6 osób ale tylko na platformie z niewysunietymi pomostami roboczymi

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:

–  odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

Przedstawiony rysunek określa:

–  miejsce zaczepu szelek bezpieczenstwa

 

Przedstawiony rysunek określa:

–  maksymalna dopuszczalna siłę pozioma z jaka operator może oddziaływać na powierzchnie zewnętrzną podczas wykonywanych prac

 

Przedstawiona tu ilustracja definiuje:

–  maksymalny dopuszczalny poziom, przy którym operator może być wystawiony na działanie powierzchni zewnętrznej podczas pracy

 

Lampka ostrzegawcza obok przedstawionego symbolu graficznego, która pojawia się na niektórych platformach, wskazuje:

–  przekroczenie dopuszczalnej nośności platformy

 

Platforma oznaczona na przedstawionej ilustracji to:

–  przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego

 

Przedstawiona tu ilustracja definiuje:

–  maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru

 

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:

–  załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej

 

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego litera:

–  D

 

Mechanizm podnoszenia platformy nożycowej uruchamiany jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po naciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

–  A

 

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu:

–  C

 

Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się:

–  250 kg w tym 2 osoby

 

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:

–  załączenie mechanizmu obrotu podestu

 

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:

–  Załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

 

Wciśnięcie przycisków oznaczonych litera C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:

–  Załączenie mechanizmu teleskopowania

 

Przedstawiony rysunek określa:

–  aktualne wskazanie wypoziomowania podestu

 

Przedstawiony symbol określa:

–  przycisk załączający mechanizm podnoszenia

 

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to oznaczony na rysunku element:

–  B

 

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to:

–  płozy podestu

 

Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:

–  odpowiedź, a i b jest prawidłowa

 

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

–  jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony

 

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

–  odpowiedzi b i c są poprawne

 

Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest:

–  jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych

 

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

–  odpowiedzi a i b są poprawne

 

Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:

–  wysokość, na jakiej znajduje się platforma robocza

 

Prędkość jazdy wózka wolnego na platformie mobilnej:

–  jest zmienna, a jej prędkość jest wybierana przez operatora

 

Kolumna obrotowa podestu:

–  umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

 

Wsporniki platform mobilnych mają na celu:

–  odpowiedzi a i b są poprawne

 

Zmiana wysięgu może być realizowane przez:

–  odpowiedzi a i c są prawidłowe

 

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:

–  skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

 

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

–  wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji

 

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:

–  zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

 

Teleskopowe przedłużenie platformy:

–  odpowiedzi a i b są poprawne

 

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:

–  układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia

 

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

–  kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów

 

Co to jest zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym podpory?

–  sterowany zawór zwrotny (blokada hydrauliczn-

 

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

–  zawór przelewowy

 

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:

–  do zbiornika oleju

 

Elementem generującym ciśnienie w układzie hydraulicznym platformy jest:

–  pompa hydrauliczna

 

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:

–  wytwórca urządzenia

 

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

–  zawór przelewowy, zawór zwrotny i zwrotny

 

Co to jest „krawędź wywrotu”?

–  linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

 

Podesty ruchome są przeznaczone do:

–  wykonywania prac na wysokości

 

Zamki hydrauliczne montowane w układach hydraulicznych platform:

–  chronić sita przed skutkami nieszczelności w przewodzie hydraulicznym

 

Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

–  stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe

 

Elementem uruchamiającym w układzie hydraulicznym platformy jest:

–  wszystkie odpowiedzi sq poprawne

 

Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:

–  bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą cięgna

 

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:

–  uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona

 

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

–  na siłownikach

 

Na platformie roboczej mogą znajdować się:

–  tylko te narzedzia, które sa niezbędne do wykonania pracy

 

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

–  wzrasta

 

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

–  wiercenie otworów w suficie

 

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:

–  tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi

 

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

–  głebokości wykopu

 

Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

–  barierki, krawężniki, osłony

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:

–  B

 

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 hV wynosi:

–  5m

 

Korekty rozstawienia podpór można dokonać:

–  tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone

 

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 hV wynosi:

–  10m

 

Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed:

–  ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej

 

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

–  dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii

 

Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:

–  muszą być równomiernie rozłożone

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

–  podest przeznaczony do pracy na zewnątrz

 

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

–  odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku:

–  operatora

 

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wytopu zależy od:

–  głębokości wykopu

 

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

–  zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik

 

Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:

–  jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

 

Sprawne dźwignie sterujące:

–  odpowiedź a i c jest prawidłowa

 

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej:

–  zależy od napięcia linii

 

W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 hV wynosi:

–  15m

 

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:

–  z załączoną pompa, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignie jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu

 

Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:

–  gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym

 

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:

–  jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu

 

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.:

–  poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

–  dopuszczalna ilość osób – 2

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

–  C

 

Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:

–  przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy

 

W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Świecąca się lub migająca lampa serwisowa oznacza ze:

–  dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta

 

W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:

–  odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

–  wyłączyć mechanizm jazdy podestu

 

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi:

–  10 cm w czasie 1 godziny

 

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:

–  teleskopowanie – wysuwanie wysięgnika

 

„Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:

–  zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

 

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

–  4 mm

 

Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:

–  Będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego

 

Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:

–  jest zabronione

 

Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:

–  przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  praca w pełnym zakresie obrotu

 

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator:

–  odpowiedz, a i c jest prawidłowa

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m :

–  80 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :

–  200 kg

 

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

–  zawsze przed rozpoczęciem pracy

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg:

–  10 m

 

Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy:

–  opuścić platformę w oparciu o instrukcje awaryjnego opuszczania dołączona do podestu

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalna wysokość robocza 27 m

 

Układanie podkładów pod podpory podestu:

–  odpowiedz, a i c jest prawidłowa

 

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:

–  przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m :

–  100 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m :

–  230 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m:

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m:

–  6,7 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m:

–  13 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :

–  praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu :

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalny udźwig podestu 215 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m :

–  215 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m :

–  80 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalny udźwig podestu 230 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m:

–  8,2 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m:

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m:

–  11,8 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m :

–  100 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m:

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 hg uniesionej na wysokość 17 m:

–  8 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg:

–  9,5 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 hg uniesionej na wysokość 18 m:

–  12 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  praca na podporach

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalny wysięg platformy obciążonej masa 200 kg – 6 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m:

–  praca niedozwolona ze wzgledu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m :

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg:

–  7,7 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m:

–  115 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 22 m:

–  7 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  odpowiedź b i c jest prawidłowa

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m :

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

–  2

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 hg uniesionej na wysokość 14 m:

–  10,7 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg:

–  9 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalna wysokość robocza 19,8 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu – 13,0 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysohosc 15 m i wysiegu 10 m :

–  praca niedozwolona ze wzgledu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu:

–  80 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  odpowiedz b i c jest prawidłowa

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

–  13 m z tyłu pojazdu

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalna wysokość robocza 12,0 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m:

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa:

–  wysokość robocza 12m, wysięg 5m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg:

–  6 m

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg:

–  praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  praca na podporach

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m :

–  80 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

–  1

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu:

–  200 kg

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

–  wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

–  8 m z lewej strony pojazdu

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  praca w pełnym zakresie obrotu

 

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

–  maksymalna wysokość robocza 10,5 m