Przejdź do treści
TESTY UDT: Żuraw stacjonarny ogólnego przeznaczenia w języku polskim
30 grudnia 2023

Miło zapraszamy do utrwalania dobrych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z zakresu:
Obsługa żurawia stacjonarnego ogólnego przeznaczenia

TESTY DOSTĘPNE W JĘZYKACH: POLSKIM,  UKRAIŃSKIM, ROSYJSKIM ORAZ  ANGIELSKIM.


Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

–  ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

–  wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

 

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

–  określa w protokole inspektor wykonujący badanie

 

Dozorem technicznym nazywamy:

–  określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

 

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

–  Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

 

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

–  modernizacja urządzenia technicznego

 

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

–  naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

–  pełna, ograniczona, uproszczona

 

Decyzje zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 

Obsługujacy urzadzenie techniczne moze podjac prace gdy:

–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

 

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

–  podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

–  wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego

 

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

–  niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

–  zawiesia transportowe

 

Urzadzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

–  wszystkie odpowiedzi sa poprawne

 

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

–  nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

 

Nieszczęśliwy wypadek to:

–  nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

 

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

–  uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

–  eksploatujący urządzenie techniczne

 

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

–  konserwator urządzenia technicznego

 

Badania odbiorcze przeprowadza sie dla urządzeń technicznych:

–  przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

 

Badania okresowe przeprowadza sie dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

–  pełnym

 

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

–  wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

–  mieć ukończone 18 lat

 

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

–  odpowiedź, a i c jest prawidłowa

 

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

–  w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

 

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

–  przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

 

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

–  aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

 

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

–  decyzje i protokół z wykonanych czynnosci

 

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

–  zakład uprawniony

 

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:

–  obsługujący urządzenie

 

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

–  instrukcji eksploatacji urządzenia

 

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

–  jest zabronione

 

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

–  po wymianie cięgien nośnych

 

Obowiązki obsługującego określone są:

–  w instrukcji eksploatacji urzadzenia

 

Badania okresowe urządzenia technicznego sa wykonywane przez:

–  inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

 

Jednostka dozoru technicznego jest:

–  wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

–  Rzeczypospolitej Polskiej

 

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

–  wszystkie odpowiedzi sa poprawne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

–  terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna

 

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

–  zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna

 

Decyzja wydana przez UDT:

–  podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

 

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

–  sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

–  są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

 

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

 

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

 

Instrukcja eksploatacji to:

–  zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

 

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

–  jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

 

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

–  tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

 

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

 

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

–  ważne z dowodem tożsamości

 

Obsługujacy, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Obsługującemu nie wolno:

–  podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

 

Formami dozoru technicznego są:

–  dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

 

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

–  jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

 

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

–  jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

 

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

–  zawsze niedozwolone

 

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

–  UDT, TDT, WDT

 

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

–  bezpośrednio po egzaminie

 

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

–  w formie elektronicznej lub papierowej

 

Instrukcja stanowiskowa:

–  stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy

 

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

–  może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

–  na pisemny wniosek obsługującego

 

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

–  maksymalna masa podnoszonego ładunku

 

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

–  1000 kg

 

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

–  1000 kg

 

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

–  1200 kg

 

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

–  kg

 

Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

Zderzaki to:

–  zabezpieczenie mechaniczne, amortyzujące uderzenie wciągnika lub wciągarki w odbój

 

We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:

–  na obudowie wciągnika

 

We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:

–  na obudowie wciągnika i na zbloczu hakowym

 

Odboje to:

–  zabezpieczenia mechaniczne na początku i końcu wysięgnika zapobiegające przed niekontrolowanym wypadnięciem wciągnika lub wciągarki z toru jezdnego

 

Lina zbudowana jest z:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

Rdzeń liny jest oznaczony numerem:

–  2

 

Splotka liny jest oznaczona numerem:

–  3

 

Linę sześciosplotkową przedstawia obraz:

–  B

 

Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:

–  8

 

Wciagniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch:

–  ogniwowy

 

Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

Haki dzielimy na:

–  haki jednorożne i dwurożne

 

Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

–  zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się zawiesia z gardzieli haka

 

Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest:

–  łącznik końcowy

 

Pokazana na rysunku część wciągarki żurawia stacjonarnego to:

–  bęben linowy

 

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są:

–  łączniki krańcowe

 

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są:

–  zderzaki i odboje

 

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?

–  zgodnie z dokumentacją producenta

 

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:

–  bez obciążenia

 

Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:

–  bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych

 

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

 

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

–  blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu

 

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

–  wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”

 

Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone:

–  na konstrukcji urządzenia w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego

 

Skrót GNP oznacza:

–  Grupa Natężenia Pracy

 

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

–  zapadka zabezpieczająca

 

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

–  czerwonym

 

Haki żurawi stacjonarnych:

–  powinny być wykonane jako kute lub płytowe

 

W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

–  wciągnikach łańcuchowych, w których zastosowano sprzęgło cierne

 

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi:

–  20 cm

 

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:

–  na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania

 

Kryteria zużycia haka to:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi:

–  10%

 

116 O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi:

–  5%

 

Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, że:

–  należy natychmiast zakończyć pracę

 

Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?

–  przerwany rdzeń w linie

 

W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

Obsługującemu zabrania się:

–  przenoszenia ładunków nad ludźmi

 

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

–  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

 

Próbę hamulca przeprowadza się:

–  przed rozpoczęciem pracy urządzeniem

 

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

–  należy niezwłocznie wstrzymać pracę wciągnika lub wciągarki

 

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

–  bez ciężaru

 

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

–  pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości

 

Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia?

–  nie, jest to zabronione

 

Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego?

–  jest to niedopuszczalne

 

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi?

–  na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie

 

Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?

–  przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku

 

Kiedy powinno stosować się trawersę?

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest:

–  zabronione

 

Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia:

–  jest zabronione

 

Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest:

–  dozwolone, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji

 

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

–  jest zabronione

 

Sygnał „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

–  dowolna osoba

 

Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest:

–  jest zabronione

 

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

–  tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

 

Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien:

–  wstrzymać wykonywaną operację do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

 

If the limit switch of the lifting mechanism is found to be incorrectly set in the up direction, the operator should:

–  przerwać pracę i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji

 

Po zakończeniu pracy żurawiem należy:

–  odprowadzić urządzenie w miejsce jego stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego „Góra”

 

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

–  jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków

 

Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to:

–  jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

 

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

–  wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch

 

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

–  7,5 – 7,9 t

 

Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

–  nie

 

Obsługa żurawia z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest:

–  jest zabroniona

 

Podnoszenie ładunku gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest:

–  jest zabronione

 

W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi:

–  należy wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych

 

Ładunki wolno składować:

–  tylko w miejscach do tego przeznaczonych

 

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

–  skorzystać z pomocy hakowego lub sygnalisty

 

Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:

–  blach ze stali ferromagnetycznej

 

Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

–  podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika

 

Żurawiem nie można podnosić ładunków:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

Żurawiem nie można podnosić ładunków:

–  o nieznanej masie

 

Żurawiem nie można podnosić:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 

Ocena stanu techniczny haka:

–  może być wykonywana tylko przez firmowy serwis

 

Obsługujący podejmując ładunek:

–  musi znać masę ładunku

 

Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest:

–  możliwe zarówno przy napędzie linowym i łańcuchowym

 

Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej:

–  skutkuje wyłączeniem dźwignicy z eksploatacji

 

Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:

–  załączenia sterowania kasetą

 

W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch:

–  zgodny z kierunkiem ruchu rozbujanego ładunku

 

Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy:

–  przy obu prędkościach, pod warunkiem prawidłowego działania podczas próby na biegu wolno

 

Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej?

–  pęknięcie jednego drucika

 

Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko:

–  w pozycji „0” (wyłączonej)

 

W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy:

–  trawersy specjalistycznej

 

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

–  zawiesia łańcuchowego

 

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

–  zawiesia linowego

 

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

–  zawiesia pasowego

 

Trawersa służy do:

–  podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione

 

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

–  25,2 t

 

Skrót DOR oznacza:

–  dopuszczalne obciążenie robocze

 

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

–  tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone

 

Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

–  7.0 t

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

–  10,0 t

 

Na rysunku pokazana jest:

–  odpowiedź a i c jest prawidłowa

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt –  dla zawiesia dwucięgnowego:

–  70°

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt –  dla zawiesia dwucięgnowego:

–  120°

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego:

–  70%

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego:

–  50%

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

–  2

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

–  0,8

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

–  1

 

Wskaz, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

–  Rys A

 

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

–  Rys A

 

Poniższy rysunek przedstawia:

–  element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych

 

Poniższy rysunek przedstawia:

–  zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych

 

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

–  podnoszenia arkuszy blach stalowych

 

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

–  podnoszenia arkuszy blach stalowych

 

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

 

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

–  zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

 

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

–  odpowiedź a i c jest prawidłowa

 

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

Zawiesie to:

–  wszystkie odpowiedzi sa poprawne

 

Zawiesia możemy podzielić:

–  ze względu na rodzaj cięgien

 

DOR zawiesia pasowego można określić:

–  sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie

 

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

–  jest zabroniona

 

Zawiesia łańcuchowe:

–  mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle

 

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

–  120°

 

Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść:

–  60°

 

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

–  Rys B

 

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

–  Rys A

 

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

–  Rys A, B, C

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

–  90%

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

–  70%

 

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

–  rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%

 

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

–  5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic

 

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a:

–  dopuszczalne obciążenie robocze maleje

 

Kąty, a i þ w odniesieniu do zawiesi:

–  kat þ stanowi połowę kata a

 

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

–  stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami

 

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

–  wartością zmienna i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia

 

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest:

–  jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia

 

Poniższy rysunek przedstawia:

–  cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego

 

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

–  8,4 t

 

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi:

–  6,0 t

 

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi:

–  8,4 t

 

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

–  C

 

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać:

–  6000 kg

 

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać:

–  9000 kg

 

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać:

–  6000 kg

 

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać:

–  wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

–  6 t

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

–  8,4 t

 

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

 

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

–  RYS. 2

 

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

–  RYS. 2

 

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia mozna wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długosci:

–  RYS. 3

 

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

–  RYS. 3

 

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

–  RYS. 1 i RYS. 2

 

Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza:

–  kąt rozwarcia cięgien zawiesia

 

Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza:

–  kąt odchylenia cięgien od pionu

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe