Przejdź do treści
Rodzaje i formy inwentaryzacji
29 listopada 2022

Przedstawiamy drugą część artykułu w ramach obszernego tematu, jakim jest inwentaryzacja  w magazynach. Pierwszą część dotyczącą zasad jej przeprowadzania znajdziecie tutaj:

https://prestige-eck.pl/wp/blog/zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-w-magazynach/

W dzisiejszym opracowaniu omówimy:

–  rodzaje i formy inwentaryzacji,

– metodę spisu z natury,

– zakres tematyczny instrukcji Komisji Inwentaryzacyjnej.

Po kompletną wiedzę na temat inwentaryzacji i gospodarki magazynowej zapraszamy na kursy w Europejskim Centrum Szkolenia Prestige.

https://prestige-eck.pl/wp/ekonomia-finanse/inwentaryzacja-w-magazynach-odpowiedzialnosc-materialna-pracownikow-magazynowych-2/

https://prestige-eck.pl/wp/logistyka-transport/organizacja-efektywnej-gospodarki-magazynowej-w-przedsiebiorstwie-3-dni/

Formy inwentaryzacji

 1. Inwentaryzacja pełna, obejmująca swym zasięgiem wszystkie składniki aktywów i pasywów danej firmy oraz składniki obce na dany dzień.
 2. Inwentaryzacja ciągła (cykliczna), stosowana i powtarzana okresowo w systemie ciągłym(np. co dwa lata). Może być stosowana na podstawie decyzji dyrektora.
 3. Inwentaryzacja częściowa, obejmująca tylko niektóre składniki majątkowe.
 4. Inwentaryzacja uproszczona (szacunkowa), mająca na celu ustalenie w przybliżeniu i w możliwie krótkim czasie stanu składników; stosowana także gdy składniki są trudnodostępne lub trudno mierzalne.
 5. Inwentaryzacja doraźna, wykonywana bez zapowiedzi, ale celowa.
 6. Inwentaryzacja okazjonalna, wykonywana nieoczekiwanie, ale spowodowana określoną przyczyną, np. włamaniem lub zmianą cen, względnie zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej.
 7. Inwentaryzacja kontrolna, zarządzona doraźnie – zwykle przez organy zewnętrzne, np. urząd skarbowy, lub organy wewnętrzne, np. komisję rewizyjną firmy – w celach kontrolnych.
 8. Inwentaryzacja przeglądowa, mająca na celu oprócz spisu z natury również przegląd składników pod kątem np. ich przeceny.

Metody inwentaryzacji

Wyróżnić można 3 zasadnicze metody inwentaryzacji:

 1. metoda spisu z natury,
 2. metoda potwierdzania sald,
 3. metoda weryfikacji.

Metoda spisu z natury

Metoda ta polega na dokładnym liczeniu, mierzeniu, ważeniu i spisywaniu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych danej jednostki, a mianowicie:1.

1. środków trwałych
– własnych, znajdujących się w eksploatacji,
– własnych, znajdujących się na stanie (wyposażenie),
– własnych, pozostawionych w stan likwidacji, ale fizycznie nie zlikwidowanych,

– obcych, objętych inwestycją rozpoczętą

2. środków pieniężnych
– gotówki w kasie w złotych polskich i w walutach obcych,
– czeków, weksli, obligacji, bonów skarbowych, akcji własnych,

– innych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

3. zapasów
– materiałów, półfabrykatów obcych,
– towarów,
– wyrobów gotowych,

– składników majątkowych ujętych wyłącznie w ewidencji ilościowej

4. produkcji niezakończonej
– produkcji w toku,
– półfabrykatów własnej produkcji,

– usług w toku

5. depozytów obcych
6. składników znajdujących się poza firmą
7. inwentarza żywego

Zakres tematyczny zarządzenia wewnętrznego o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej.

W zarządzeniu wewnętrznym powinny być zamieszczone następujące zagadnienia:

 1. Podstawa prawna inwentaryzacji i jej zakres.
 2. Skład komisji inwentaryzacyjnej.
 3. Skład zespołów spisowych i kontrolerów spisowych.
 4. Wykaz rejonów i pól spisowych.
 5. Szczegółowe obowiązki komisji w zakresie przygotowania, przebiegu, kontroli i opracowania wniosków.
 6. Obowiązki innych komórek organizacyjnych w zakresie prac niezbędnych do wykonania dla potrzeb spisu z natury.
 7. Zakres przedmiotowy składników majątkowych przewidzianych do spisu.
 8. Harmonogram inwentaryzacji, a w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia spisu poszczególnych składników majątkowych.
 9. Sposób przeprowadzenia, rozliczenia i weryfikacji różnic spisowych.
 10. Zakres sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji.

Zakres tematyczny Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Instrukcja inwentaryzacyjna powinna obejmować następujące zagadnienia:

 1. Podstawa prawna przeprowadzenia inwentaryzacji.
 2. Określenie przyjętych w jednostce metod i techniki inwentaryzacji.
 3. Używane w instrukcji określenia pojęć dotyczących inwentaryzacji.
 4. Organizacja i kompetencje osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji.
 5. Opis prac przygotowawczych, zawierających m.in.: zarządzenia wewnętrzne, zespoły komisji inwentaryzacyjnej i kontrolerów spisowych, powołanie komisji inwentaryzacyjnej, określenie harmonogramu prac inwentaryzacyjnych itp.
 6. Terminy i metody inwentaryzacji.
 7. Opis przeprowadzenia inwentaryzacji:

– materiałów, surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych,
– towarów,
– środków pieniężnych,
– środków trwałych.

 1. Opis sposobu kontroli przebiegu czynności inwentaryzacyjnych.
 2. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników nietypowych (np. artykułów sypkich, produkcji budowlano-montażowej, artykułów płynnych itp.).
 3. Sposoby przyjmowania i wydawania składników majątkowych w czasie trwania inwentaryzacji.
 4. Sposoby postępowania przy ujawnianiu składników uszkodzonych, zbędnych, niemodnych itp.
 5. Inwentaryzacja drogą potwierdzania sald.
 6. Inwentaryzacja drogą weryfikacji.
 7. Ustalanie, wyjaśnianie i weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych.
 8. Warunki i przypadki dopuszczalnych kompensat niedoborów i nadwyżek.
 9. Rozliczanie inwentaryzacji (rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych).

Instrukcja inwentaryzacyjna powinna być wprowadzona w życie zarządzeniem wewnętrznym kierownika jednostki organizacyjnej.

Po kompletną wiedzę z zakresu inwentaryzacji magazynowej zapraszamy na nasze kursy, a o tym czy warto przekonują Ci, którzy dzięki nim wspinają się wyżej na szczeblach kariery:

https://www.opineo.pl/opinie/prestige-eck

W kolejnym artykule nadal będziemy zajmować się tematem inwentaryzacji, tym razem w magazynach z jednostkami ładunkowymi i wysokiego składowania.