Przejdź do treści
Praca magazynu – akty prawne
7 października 2022

Akty prawne regulujące pracę magazynu

Rozpoczynamy ważny cykl artykułów dotyczących aktów prawnych, które regulują pracę magazynu. W części pierwszej przybliżymy:

Zapisy kodeksu pracy i prawa pracy dotyczące pracowników magazynowych i nadzoru służbowego.

Przeczytacie o:

– obowiązkach pracownika na podstawie kodeksu pracy i prawa pracy,

– Kodeksie Pracy w odniesieniu do pracowników magazynu.

Więcej o aktach prawnych, obowiązkach i uprawnieniach można dowiedzieć się podczas naszego kursu:

https://prestige-eck.pl/wp/logistyka-transport/prawo-w-magazynie-uwarunkowania-prawne-funkcjonowania-gospodarki-magazynowej/

Nie ma znaczenia na jakie stanowisko pracownik zostaje zatrudniony. Każde wymaga zapoznania się z podstawowymi obowiązkami i uprawnieniami. Ich zakres stanowi integralną część umowy o pracę i powinien być wręczony pracownikowi w momencie podpisywania umowy o pracę.

Obowiązki pracownika magazynu[1]

 Kodeks Pracy jednoznacznie określa obowiązki i uprawnienia pracowników magazynowych:

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Obowiązki pracodawcy[2]

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

– organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

– przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

6) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

7) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

8) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

– prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);

– przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;

9) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Art. 941

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 942

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.

Art. 212. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Jeśli chcecie dowiedzieć się czy warto uczestniczyć w kursach Europejskiego Centrum Szkolenia Prestiż – zapraszamy do przeczytania rekomendacji zostawionych przez naszych klientów:

https://prestige-eck.pl/wp/o-nas/referencje-2/

W kolejnym artykule przybliżymy:

Ustawę o rachunkowości  w zakresie regulacji obiegu dokumentów magazynowych oraz organizacji i przebiegu inwentaryzacji.

 

[1] Kodeks Pracy. Wyd. I/2022 Styczeń 2022r. s. 127

[2] Kodeks Pracy. Wyd. I/2022 Styczeń 2022r. s. 120