Przejdź do treści
Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT
16 marca 2023

Które podmioty są objęte obowiązkiem statystycznym w systemie INTRASTAT, a które mogą być z tego obowiązku zwolnione?Obowiązek dostarczania danych do systemu INTRASTAT obejmuje osoby fizyczne lub prawne, które realizują wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej i które są podatnikami VAT.

Zobowiązane są one do deklarowania wartości wewnątrzunijnych dostaw bądź wewnątrzunijnych nabyć.

Osoby prywatne nie są zobowiązane do wypełnienia deklaracji statystycznej dla systemu INTRASTAT. Jednakże obowiązek ten spoczywa na partnerach handlowych takich osób, jeśli są płatnikami podatku VAT.

Przykład: Polska firma, która zaopatruje prywatną osobę w innym Państwie Członkowskim (sprzedaż wysyłkowa) musi zgłosić do systemu INTRASTAT wysyłane towary. Jednakże, jeśli prywatny klient uda się do siedziby polskiej firmy, aby osobiście odebrać zakupiony towar, firma nie musi zgłaszać takiej transakcji do systemu.

Osoby fizyczne, które nie są podatnikami VAT, nie są zobowiązane do wypełniania deklaracji statystycznych dla systemu INTRASTAT.

Rolnicy płacący podatek VAT wg wspólnego systemu ryczałtowego są zwolnieni z obowiązku dostarczania danych do systemu INTRASTAT.


Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?
Nie. Osobami zobowiązanymi do składania deklaracji INTRASTAT są jedynie przedsiębiorcy, których wartość rocznych przywozów towarów z krajów UE lub wywozów towarów do tych krajów przekroczy wartość odpowiedniego progu statystycznego.

Podmioty realizujące obroty towarowe z państwami UE powinny we własnym zakresie monitorować ich wartość w celu upewnienia się, czy ich wartość nie przekracza progu podstawowego w przywozie bądź w wywozie.

Administracja celna ma dostęp do danych z deklaracji VAT składanych przez podmioty realizujące obroty z krajami UE, dzięki czemu jest w stanie zidentyfikować podmioty, które przekroczyły próg podstawowy, ale nie nadsyłają wymaganych deklaracji.

Dodatkowe zwolnienia podmiotów z obowiązku w systemie INTRASTAT wynikają z określonych wartości progów statystycznych, które całkowicie lub częściowo zwalniają małe i średnie przedsiębiorstwa z tego obowiązku.

UWAGA!  Istnienie obowiązku sprawozdawczego ustala się odrębnie dla przywozu i wywozu!