Przejdź do treści
Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT. Progi statystyczne. Obowiązek sprawozdawczy.
16 marca 2023

Art. 98 Ustawy prawo celne: Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT

Art. 99 – Osoba zobowiązana może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawiciela.

Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, o której mowa w art. 5 pkt 4 unijnego kodeksu celnego, w szczególności przedstawiciel celny.

Artykuł 5 – Unijnego Kodeksu Celnego (UKC)

Definicje

Do celów niniejszego kodeksu stosuje się następujące definicje:

4) „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych;


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013

z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny

Rozdz. 2 Sekcja 2

Przedstawicielstwo celne

Artykuł 18

Przedstawiciel celny

 1. Każda osoba może ustanowić przedstawiciela celnego.

Przedstawicielstwo może być bezpośrednie — w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub pośrednie — w tym przypadku przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby.

 1. Przedstawiciel celny musi mieć siedzibę na obszarze celnym Unii.

Jeżeli nie przewidziano inaczej, obowiązek ten zostaje uchylony, jeżeli przedstawiciel celny występuje na rzecz osoby, która nie musi mieć siedziby na obszarze celnym Unii.

 1. Państwa członkowskie mogą określić zgodnie z prawem unijnym warunki, na których przedstawiciel celny może świadczyć usługi w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę. Bez uszczerbku dla stosowania mniej rygorystycznych kryteriów przez dane państwo członkowskie, przedstawiciel celny, spełniający kryteria określone w art. 39 lit. a)–d) jest jednak uprawniony do świadczenia takich usług w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma on siedzibę.
 2. Państwa członkowskie mogą stosować warunki określone zgodnie z ust. 3 zdanie pierwsze wobec przedstawicieli celnych, którzy nie mają siedziby na obszarze celnym Unii.

Artykuł 19

Pełnomocnictwo

 1. Podczas kontaktu z organami celnymi przedstawiciel celny zgłasza fakt wykonywania czynności na rzecz osoby reprezentowanej i określa, czy jest to przedstawicielstwo pośrednie, czy bezpośrednie.

Osoba, która nie deklaruje faktu wykonywania działalności w charakterze przedstawiciela celnego lub osoba, która deklaruje, że działa w charakterze przedstawiciela, nie będąc, do tego umocowana jest traktowana jako działająca we własnym imieniu i na własną rzecz.

 1. Organy celne mogą zażądać od osoby deklarującej, że działa w charakterze przedstawiciela celnego dostarczenia dowodu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa przez osobę reprezentowaną.

W szczególnych przypadkach organy celne nie żądają dostarczenia takiego dowodu.

 1. Organy celne nie żądają od osoby działającej jako przedstawiciel celny regularnie wykonującej czynności i załatwiającej formalności, aby każdorazowo przedstawiała dowód potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli jest ona w stanie przedstawić taki dowód na wniosek organów celnych.

Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie danych do systemu INTRASTAT może realizować ten obowiązek osobiście lub przez przedstawiciela, określonego w ustawodawstwie związanym z systemem INTRASTAT.

PYTANIE:

Czy osoba zatrudniona w firmie na etat, do której należy m. in. sporządzanie zgłoszeń INTRASTAT, która odbyła szkolenia oraz ukończyła stosowne kursy (certyfikaty firm szkoleniowych), może dodatkowo świadczyć podobne usługi (dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT) innym podmiotom w ramach swojej działalności gospodarczej, umowy zlecenia. Osoba ta nie posiada wpisu na listę agentów celnych, jednak tematyka celna/statystyka jest jej bardzo dobrze znana. Czy może być przedstawicielem osób zobowiązanych jako np. „doradca podatkowy”?

Odpowiedź:

Kto może być przedstawicielami osób zobowiązanych, określa Unijny kodeks celny. Natomiast osoba samookreślająca się jako „doradca podatkowy”, nieposiadająca wymaganych uprawnień do wykonywania czynności doradcy podatkowego – nie może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT na rzecz osób trzecich, poza swoim pracodawcą. Podobnie osoba, która mimo znajomości tematyki celnej, nie została wpisana na listę agentów celnych, nie może być przedstawicielem osoby zobowiązanej, poza swoim pracodawcą, który jest osobą zobowiązaną.

PROGI STATYSTYCZNE: próg podstawowy, próg szczegółowy

Do wypełniania deklaracji INTRASTAT nie są zobowiązane wszystkie podmioty gospodarcze, dokonujące obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE. Wymóg przesyłania deklaracji będzie zależał przede wszystkim od wartości towarów nabytych lub dostarczonych przez daną firmę w poprzednim okresie rocznym lub w bieżącym roku. Przepisy sta­tystyczne określają tzw. progowe wartości obrotu, po przekroczeniu, których na firmę nałożony zostanie wymóg składania deklaracji statystycznych.

Wpro­wadzono następujące progi statystyczne: próg podstawowy (w wywozie; w przywozie), próg szczegółowy (w wywozie; w przywozie).

Każde państwo UE stosuje własny tzw. próg statystyczny. Są to limity wartościowe, według których przekazywanie informacji może być zawieszone lub ograniczone. Przewidziano następujące ich rodzaje:

Próg podstawowy, jeśli obroty danego podmiotu przekroczą tę wartość, będzie on zobowiązany do składania deklaracji INTRASTAT;

Próg szczegółowy — wartość obrotu, powyżej której podmiot przekazuje więcej szczegółowo określonych informacji;

Każde państwo członkowski UE ustala własne progi statystyczne, które obowiązują przez cały rok sprawozdawczy. Istnieje ponadto zasada, że wartość progów statystycznych jest określona oddzielnie dla przywozu i wywozu.

W roku 2021 obowiązują progi statystyczne dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej w następującej wysokości (*:

 • próg podstawowy
 • dla przywozu: 4 000 000 zł
 • dla wywozu: 2 000 000 zł
 • próg szczegółowy
 • dla przywozu :   65 000 000 zł
 • dla wywozu : 108 000 000 zł

(*Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 – Dz.U. z 2020 r. poz. 2062)

Moment powstania obowiązku sprawozdawczego

Obowiązek sprawozdawczy powstaje, gdy:

1) Wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu  podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok (wartość obliczana w m-cu  styczeń-luty następnego roku)

– w takim przypadku zgłoszeń dokonuje się poczynając od zgłoszenia za pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego (za styczeń);

 

2) Wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy – w takim przypadku zgłoszeń dokonuje się poczynając od zgłoszenia za okres sprawozdawczy (miesiąc), w którym został przekroczony statystyczny próg podstawowy.

Obowiązek statystyczny powstaje od miesiąca, w którym przekroczony został próg podstawowy!

WAŻNE!
przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów, w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w aktualnym roku sprawozdawczym (w miesiącu), przekroczyła wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie, ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy – w takim przypadku zgłoszeń dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych progów.

Praktyczne funkcjonowanie progów statystycznych polega na tym, że podmiot sam jest w stanie określić charakter swojego obowiązku sprawozdawczego poprzez porównanie wartości swojego wywozu/przywozu w handlu z UE z wartością progów statystycznych.

Konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego

(wezwania, upomnienia, kary finansowe – Prawo celne, Ustawa o statystyce publicznej)

– obowiązki osób zobowiązanych wynikające z ustawy z dn. 19 marca 2004r. – Prawo celne, zmiana dnia 22 czerwca 2016 r.

obowiązki osób zobowiązanych wynikające z ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. – szczególnie art.: 56 i 58 (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439, z późn. zmianami)