Przejdź do treści
Okres sprawozdawczy, termin i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposób ich przekazywania
16 marca 2023
  1. Co oznacza termin „okres sprawozdawczy”?

Okresem sprawozdawczym dla towarów, które objęte są systemem INTRASTAT, jest miesiąc kalendarzowy, podczas którego podlega opłacie podatek od wartości dodanej od

wewnątrzunijnych nabyć i dostaw towarów (VAT).W praktyce jest to miesiąc, w trakcie którego dokonano wywozu albo przywozu towarów, oraz rok sprawozdawczy.

 

Co ma decydujące znaczenie przy sporządzaniu w DEKLARACJI INTRASTAT – WYWÓZ za dany okres sprawozdawczy: data wysyłki czy data potwierdzenia przez kupującego, że towar został faktycznie wwieziony do kraju przeznaczenia w Unii Europejskiej?

Rozwiązania prawne dotyczące systemu INTRASTAT nie przewidują konieczności potwierdzania przez kupującego faktu, że towar został wwieziony na terytorium kraju przeznaczenia.

Zatem decydujące znaczenie będzie miała data wysyłki towaru przez sprzedającego.

 

W jakich terminach powinny być składane deklaracje INTRASTAT?

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy powinno być dokonane nie później niż 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego dokonano wywozu albo przywozu towarów.

Wymieniony wyżej termin dostarczenia deklaracji statystycznych musi być ściśle przestrzegany.

Przekroczenie terminu może narazić podmiot odpowiedzialny za dostarczenie informacji na sankcje karne.

  1. Czy można złożyć kilka deklaracji w ciągu miesiąca?

Ustawodawca, mając na uwadze, iż może być bardzo różnorodny obrót towarowy z krajami Unii Europejskiej, dał możliwość częściowego składania deklaracji INTRASTAT, które składane będą przez podmiot lub jego przedstawiciela w trakcie trwania okresu sprawozdawczego.

 

Bardzo ważne jest, aby suma deklaracji częściowych była odzwierciedleniem całego obrotu towarowego zrealizowanego w danym okresie sprawozdawczym.

 

Co oznacza pojęcie częściowych zgłoszeń INTRASTAT?

Poprzez pojęcie częściowych zgłoszeń INTRASTAT rozumie się zgłoszenia obejmujące informacje o części dokonanych przez osobę zobowiązaną przywozów lub wywozów towarów w danym miesiącu

sprawozdawczym, (czyli np. zgłoszenia odnoszące się do tego samego miesiąca a dokonywane w różnym czasie – tydzień, dwa tygodnie i np. przez różnych przedstawicieli).

 

Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

 

Deklaracje INTRASTAT tzw. „zerowe”

Czy wypełniam deklarację, jeżeli nie mam obrotu w okresie sprawozdawczym?

Jeżeli w okresie sprawozdawczym firma zobowiązana do dokonania zgłoszenia INTRASTAT nie dokonała żadnego przywozu / wywozu, to zobowiązana jest do złożenia tzw. „zerowej” deklaracji INTRASTAT – PRZYWÓZ / WYWÓZ, tzn. zgłoszenia, w którym po wypełnieniu pól identyfikacji podmiotu (od 1 do 4 oraz 5 – w przypadku dokonywania zgłoszenia przez przedstawiciela) należy wstawić cyfrę „0” w polu 6, w polu 8 oraz w polu 7 – w przypadku, gdy wartość przywozów lub wywozów przekroczyła próg szczegółowy.

Pozostałe pola, oprócz pola 21, należy pozostawić niewypełnione.

 

PYTANIE:

Czy osoba zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT musi dokonywać zgłoszeń za miesiące sprawozdawcze, w których nie dokonuje przywozu towaru?

Odpowiedź:

W miesiącach, w których nie ma żadnego obrotu, a obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT już powstał, należy dokonywać zgłoszeń „zerowych”, o których mowa w pkt 2.6.3 Instrukcji wypełniania zgłoszenia INTRASTAT.

 

 

Elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT

Bezpłatny program do generowania zgłoszeń: ist@t

Elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się poprzez przesłanie do systemu plików zawierających wytworzone deklaracje w programie ist@t lub na formularzu PUESC.

  1. Aby korzystać z aplikacji należy rozpakować ją do dowolnego katalogu, a następnie uruchomić „istat.exe”.
  2. Przed pierwszym użyciem należy ustawić próg statystyczny (Plik – dane źródłowe -> „Ustaw próg statystyczny firmy”).
  3. Elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się po otrzymaniu loginu i hasła startowego poprzez PUESC!

 

ZMIANY W ZASADACH REJESTRACJI DO SYSTEMÓW CELNYCH

 

       WŁAŚCIWYM  URZĘDEM CELNYM DS. INTRASTAT OD 01.03.2017 r. jest :

  KAS – IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

 

Strona internetowa : http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/

                              zachodniopomorski-urzad-celno-skarbowy-w-szczecinie

 

Obecnie wszelkich rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji danych podmiotów, osób reprezentujących i zakresów reprezentacji należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji: „e-Klient Służby Celnej – Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej”

 w KAS – IZBA CELNO – SKARBOWA W POZNANIU – CENTRALNA  REJESTRACJA

 

Podstawową formą dla tych czynności staje się forma elektroniczna z wykorzystaniem usługi e-Klient SC dostępnej pod adresem:

https://www-2.puesc.gov.pl

 

* Posiadanie aktywnego konta na PUESC jest warunkiem koniecznym do prowadzenia przez Użytkowników bezpośredniej komunikacji elektronicznej z systemami informatycznymi działającymi w ramach SISC, świadczącymi swoje usługi na PUESC.

 

* W celu utworzenia konta na PUESC należy wpisać w przeglądarce internetowej adres : 

                                           https://www-2.puesc.gov.pl.

Po wybraniu na stronie startowej portalu opcji „Załóż konto”, należy wypełnić formularz rejestracyjny podając wszystkie wymagane dane.