Przejdź do treści
TESTY UDT: Suwnice, wciągniki i wciągarki w języku polskim
21 grudnia 2023

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pytaniami egzaminacyjnymi UDT, z zakresu:
Obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, kurs zawodowy na operatora suwnicy
TESTY DOSTĘPNE W JĘZYKACH: POLSKIM,  UKRAIŃSKIM, ROSYJSKIM ORAZ  ANGIELSKIM.


Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
–  ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:
–  wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
– są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia

Dozorem technicznym nazywamy:
–  określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
–  Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
–  modernizacja urządzenia technicznego

Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:
–  naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
–  pełna, ograniczona, uproszczona

Decyzje zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
–  wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
–  podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
–  wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
–  niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
–  zawiesia transportowe

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
–  nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

Nieszczęśliwy wypadek to:
–  nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
–  uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
–  eksploatujący urządzenie techniczne

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
–  konserwator urządzenia technicznego

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
–  przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
–  pełnym

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
–  wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
–  mieć ukończone 18 lat

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:
–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
–  odpowiedź, a i c jest prawidłowa

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
–  w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
–  przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
–  ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:
–  decyzje i protokół z wykonanych czynności

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:
–  zakład uprawniony

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:
–  obsługujący urządzenie

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
–  instrukcji eksploatacji urządzenia

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
–  organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
–  jest zabronione

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
–  po wymianie cięgien nośnych

Obowiązki obsługującego określone są:
–  w instrukcji eksploatacji urządzenia

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
–  inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

Jednostka dozoru technicznego jest:
–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:
–  Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
–  terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
–  zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna

Decyzja wydana przez UDT:
–  podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
–  sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje

Zaświadczenia kwalifikacyjne:
–  są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
–  podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

Instrukcja eksploatacji to:
–  zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
–  jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
–  tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
–  odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
–  ważne z dowodem tożsamości

Obsługujący, który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Obsługującemu nie wolno:
–  podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

Formami dozoru technicznego są:
–  dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
–  jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
–  jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
–  zawsze niedozwolone

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
–  UDT, TDT, WDT

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
–  bezpośrednio po egzaminie

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
–  w formie elektronicznej lub papierowej

Instrukcja stanowiskowa:
–  jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące BHP na stanowisku pracy

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
–  może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
–  na pisemny wniosek obsługującego

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
–  maksymalna masa podnoszonego ładunku

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:
–  1000 kg

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
–  1000 kg

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
–  1200 kg

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
–  kg

Łącznik suwnicy:
–  powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym

Łapy oporowe to:
–  elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi

Zgarniacze to:
–  elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów

Kleszcze szynowe to:
–  elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem

Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarka?
–  wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
–  łączniki krańcowe

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
–  łapy oporowe

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
–  dźwigar

Gdzie montowane są łapy oporowe?
–  do pasa dolnego czołownicy

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
–  zgodnie z dokumentacją producenta

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:
–  oświetlenia suwnicy

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:
–  czołownice i dźwigary

Do czego służy blokada zerowa?
–  uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:
–  automatyczne

Łącznik STOP:
–  jest łącznikiem bezpieczeństwa

„Łącznik suwnicy” powinien znajdować się:
–  w miejscu ogólnie dostępnym, na poziomie roboczym

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:
–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
–  zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
–  10%

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
–  5%

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?
–  zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?
–  do 7%

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?
–  nie

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?
–  tak

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?
–  zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych

Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do:
–  bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych

Zderzaki suwnicy to:
–  mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:
–  podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu

Zadaniem łapy oporowej jest:
–  zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:
–  samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
–  chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy

Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:

–  półbramowa

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”:

–  służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

–  suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

–  blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu

Nastawniki to elementy suwnicy służące do

–  sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

–  odbój

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

–  10 t

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

–  wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”

Czołownica to element:

–  suwnicy

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie:

–  uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

–  natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

–  układ antykolizyjny

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

–  na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego

Skrót GNP oznacza:

–  Grupa Natężenia Pracy

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

–  zapadka zabezpieczająca

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

–  czerwonym

Dźwigar suwnicy to:

–  belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

–  haki powinny byc wykonane jako kute lub płytowe

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

–  w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej połozonych elementów suwnicy wynosi:

–  20 cm

Zderzaki suwnicy montowane są:

–  na czołownicach

Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

– 0
Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

–  wszystkie odpowiedzi sa poprawne

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:

–  suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, że wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Sprawdzenie blokady zerowej:

–  wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

–  łącznik główny suwnicy musi być załączony

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

–  nie, jest to zabronione

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)

–  nie, nigdy

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

–  jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

–  poza strefa pracy suwnicy

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

–  wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem

Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy:

–  7,5 – 7,9 t

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

–  podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niz 4 tony

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności  przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi suwnicy należy:

–  wykonywać polecenia jednego, wyznaczonego wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych

Ładunki wolno składować:

–  tylko w miejscach do tego przeznaczonych

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

–  blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

–  ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na żądanej wysokości

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku „dół” powinien być tak ustawiony aby:

–  na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra” wykonuje się:

–  bez obciążenia

Pchnięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

–  należy natychmiast zakończyć prace

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

–  zawiesia łańcuchowego

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

–  zawiesia linowego

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

–  zawiesia pasowego

Trawersa służy do:

–  podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

–  25,2 t

Skrót DOR oznacza:

–  dopuszczalne obciążenie robocze

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

–  tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone

Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

–  7.0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

–  10,0 t

Na rysunku pokazana jest:

a.tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego

c. tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg

–  odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt – Alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

–  90°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt Alfa)-  dla zawiesia dwucięgnowego:

 120°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt Alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego:

–  70%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt Alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego:

 50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

–  2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

–  0,8

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

–  1

Wskaz, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

–  Rys A

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

–  Rys A

Poniższy rysunek przedstawia:

–  zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych

Poniższy rysunek przedstawia:

–  zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

–  podnoszenia arkuszy blach stalowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

–  podnoszenia arkuszy blach stalowych

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

–  odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

–  zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

–  odpowiedź a i c jest prawidłowa

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zawiesie to:

–  wszystkie odpowiedzi sa poprawne

Zawiesia możemy podzielić:

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

DOR zawiesia pasowego można określić:

–  sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

–  jest zabroniona

Zawiesia łańcuchowe:

–  mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

–  120°

Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść:

–  60°

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

–  Rys C

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 

–  Rys A

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

–  Rys A, B, C

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

–  70%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

  50%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

–  rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

-d wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

niepoprawne a. 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
niepoprawne b. 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
niepoprawne c. 10 % splotek

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

–  wszystkie odpowiedzi są poprawne

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a:

–  dopuszczalne obciążenie robocze maleje

Kąty, a i þ w odniesieniu do zawiesi:

–  kat þ stanowi połowę kata a

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

–  stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

–  wartością zmienna i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest:

–  jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

–  8,4 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi:

 

–  8,4 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi:

 

–  6,0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

–  C

Poniższy rysunek przedstawia:

–  cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać:

–  6000 kg

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać:

–  9000 kg

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać:

–  6000 kg

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać:

–  nie wolno podnosić

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

–  6 t

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

–  8,4 t

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

–  wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

–  RYS. 3

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

–  RYS. 2

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

–  RYS. 2

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia mozna wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długosci:

–  RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

–  RYS. 3

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

 

–  RYS. 1 i RYS. 2

Na zdjęciu poniżej symbol Alfa oznacza:

–  kąt rozwarcia cięgien zawiesia

Na zdjęciu poniżej symbol Beta oznacza:

–  kąt odchylenia cięgien od pionu

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

–  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnicy powinien:

–  sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem, jaki będzie transportował

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

–  wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Obsługującemu zabrania się:
– przenoszenia ładunków nad ludźmi

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

–  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

Próbę hamulca przeprowadza się:

–  przed rozpoczęciem pracy suwnica

W przypadku, gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

–  należy niezwłocznie wstrzymać pracę suwnica

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

–  należy przerwać pracę

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

–  bez ciężaru

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest

–  łącznik krańcowy

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

–  pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

–  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

–  suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

–  jest to niedopuszczalne

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

–  na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie

W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

–  zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

–  przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku

Kiedy powinno stosować się trawers?

– jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
– jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
– jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

–  nie wolno

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

–  nie wolno

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

–  można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

–  jest zabronione

Sygnał „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

–  dowolna osoba

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym

–  tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

–  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa (nie można użyć żadnego mechanizmu jazdy)

Obsługującemu zabrania się:

–  przenoszenia ładunków nad ludźmi

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

–  wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

–  przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji

Po zakończeniu pracy suwnicą należy:

–  ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość niekolidująca z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

–  oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

–  jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

–  oszacować masę ładunku

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

–  przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

–  2x, (1x wolno i 1 x szybko)

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

–  nie

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

–  nie, nie może

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek, gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

–  nie może podnosić ładunku

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

–  zawsze po zakończeniu pracy lub opuszczeniu miejsca sterowania

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

–  nie wolno przewozić ładunków

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

–  skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

–  ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa

Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

–  wysokości i prędkości, z jaka transportowany jest ładunek

Przykładowe odpowiedzi na pytania podczas egzaminu państwowego UDT na operatora suwnic, wciągników i wciagarek ogólnego przeznaczenia:

Wyłączniki krańcowe, ograniczniki ruchów roboczych (łączniki krańcowe) służą do samoczynnego wyłączania kierunku ruchu odpowiedniego mechanizmu, gdy zawiesie hakowe (zblocze hakowe, chwytaki, chwytniki), wózek lub most znajdą się w strefie krańcowej określonej w dokumentacji technicznej.

Wyłączniki krańcowe stosowane są do zabezpieczenia mechanizmu jazdy wózka, oraz jazdy suwnicy.
Zgodnie z przepisami UDT wyłącznik krańcowy od mechanizmu jazdy suwnicy i wózka powinien być tak ustawiony, aby po jego zadziałaniu prędkość suwnicy lub wózka w momencie zetknięcia z odbojami nie była większa niż 0.5 m/s.

 Wyłączniki krańcowe stosowane do zabezpieczenia mechanizmu podnoszenia:

– urządzenia linowe – zgodnie z przepisami UDT wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien tak działać, aby po najechaniu zblocza w górne krańcowe położenie  zachowana została odległość O,2m, pomiędzy zbloczem hakowym a bębnem wciągnika lub wciągarki

– urządzenia łańcuchowe. Przy urządzeniach gdzie cięgnami nośnymi są łańcuchy podczas podnoszenia zblocze hakowe opiera się o obudowę wciągnika. Aby nie doszło do  przeciążenia silnika stosuje się wyłącznik krańcowy najazdowy lub sprzęgło przeciążeniowe, które przy wykryciu nadmiernego obciążenia ślizga się i rozłącza napęd z silnika na koło łańcuchowe


Wyłączniki krańcowe stosowane do zabezpieczenia mechanizmu opuszczania:

– urządzenia linowe -muszą być ustawione w ten sposób, aby po zadziałaniu na bębnie linowym pozostało co najmniej 1,5 zwoja liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania

– urządzenia łańcuchowe. Przy urządzeniach gdzie cięgnami nośnymi są łańcuchy na końcu łańcucha znajduje się odbój który przy zetknięciu z kołem łańcuchowym powoduje opór i załączenie sprzęgła przeciążeniowego, które ślizgając się rozłącza napęd z silnika na koło  łańcuchowe

DOR po angielsku to: WLL        Working  Load  Limit     (międzynarodowe oznaczenie określające dopuszczalne obciążenie robocze)

DOR zawiesi dwu- i wielozawiesi dwu- i wielocięgnowych jest uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosi:

 • przy kącie (45º) – 90%
 • przy kącie (90º) – 70%
 • przy kącie (120°) – 50% dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem kąta rozwarcia cięgien zawiesia wielocięgnowego zwiększa się zagrożenie zsunięcia się cięgien zawiesia w kierunku środka ciężkości ładunku.

Maksymalny dopuszczalny kąt rozwarcia między cięgnami zawiesia to 120°

Kryteria zużycia lin nośnych mechanizmu podnoszenia:

 • utrata średnicy liny większa, niż 7% średnicy liny
 • zmniejszenie średnicy liny, nie większe, niż 10% drutów zewnętrznych -pęknięty rdzeń liny
 • na długości 30 średnic liny nie może być pękniętych 10 drutów
 • na długości 6 średnic nie może być pękniętych 5 drutów
 • w 1 punktowym miejscu nie mogą być pęknięte 3 druty
 • miejscowe zgrupowanie pękniętych drutów
 • rozerwanie splotek, łamanie, mechaniczne uszkodzenie, rozplecenie
 • korozja, pęknięcia drutów
 • wyciśnięcie rdzenia, zmniejszenie lub zwiększenie średnicyCIEKAWOSTKA: Co to znaczy, że świeci się lina? Zły dobór średnicy krążka lub bębna do średnicy liny.Numer ewidencyjny nadawany jest urządzeniu w trakcie procesu rejestracji.
  Zawiera informację o grupie urządzeń, do jakiej należy dane urządzenie oraz o oddziale UDT, w którym zostało ono zarejestrowane.
  Litera „N” na początku numeru ewidencyjnego urządzenia występuje w większości przypadków – brak jej najczęściej w urządzeniach starszych.Grupy urządzeń w ewidencji UDT  to pierwsza i druga cyfra numeru ewidencyjnego:Urządzenia ciśnieniowe (UC) dozór pełny lub ograniczony:

  • 20 lub 70 – rurociąg przesyłowy
  • 21 lub 71 – kocioł parowy
  • 22 lub 72 – kocioł wodny
  • 23 lub 73 – stały zbiornik ciśnieniowy
  • 24 lub 74 – przenośny zbiornik ciśnieniowy
  • 25 lub 75 – wytwornica acetylenowa
  • 26 lub 76 – rurociąg acetylenu
  • 27 lub 77 – zbiornik bezciśnieniowy
  • 28 lub 78 – rurociąg parowy
  • 29 lub 79 – rurociąg technologiczny

   

  Urządzenia dźwignicowe (UTB urządzenia transportu bliskiego) dozór pełny lub ograniczony:

  • 30 lub 80 – urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
  • 31 lub 81 – dźwig
  • 32 lub 82 – żuraw
  • 33 lub 83 – suwnica
  • 34 lub 84 – cięgnik
  • 35 lub 85 – dźwignice lino – torowe
  • 36 lub 86 – układnica magazynowa
  • 37 lub 87 – podest ruchomy
  • 38 lub 88 – wyciąg towarowy
  • 39 lub 89 – przenośnik osobowy
  • 45 lub 95 – dźwignik przemysłowy
  • 46 lub 96 – przenośnik w wesołym miasteczku
  • 47 lub 97 – wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia

   

  Oddziały UDT to trzecia i czwarta cyfra numeru ewidencyjnego:

  01 – Białystok

  02 – Bielsko – Biała

  03 – Bydgoszcz

  04 – Częstochowa

  05 – Dąbrowa Górnicza

  06 – Gdańsk

  07 – Gliwice

  08 – Gorzów Wielkopolski

  09 – Katowice

  10 – Kielce

  11 – Koszalin

  12 – Kraków

  13 – Lublin

  14 – Łódź

  15 – Olsztyn

  16 – Opole

  17 – Ostrów Wielkopolski

  18 – Płock

  19 – Poznań

  20 – Piotrków Trybunalski

  21 – Radom

  22 – Rzeszów

  23 – Siedlce

  24 – Szczecin

  25 – Tarnów

  26 – Wałbrzych

  27 – Warszawa

  28 – Wrocław

  29 – Zielona Góra

  Kolejne 6 cyfr to numer rejestracyjny danego urządzenia. Razem każde urządzenie posiada 10 cyfr dla potrzeb identyfikacji.