Przejdź do treści
Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT
16 marca 2023
 1. Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlegają wywozy i przywozy towarów:

a) Wywozy obejmują następujące towary opuszczające państwo członkowskie wysyłki i mające

przeznaczenie w innym Państwie Członkowskim:

 1. a) towary unijne i o statusie unijnym z wyjątkiem towarów, które pozostają wzwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi;
 2. b) towary objęte w Państwie Członkowskim wysyłki procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną.

b) Przywozy towarów obejmują następujące towary wwożone do Państwa Członkowskiego

przywozu, które zostały pierwotnie wysłane z innego Państwa Członkowskiego:

 1. a) towary unijne, z wyjątkiem towarów, które pozostają w zwykłym obrocie pomiędzy Państwami Członkowskimi;
 2. b) towary uprzednio umieszczone w danym Państwie Członkowskim wysyłki, zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną, które zostały otrzymane zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną lub dopuszczone do swobodnego obrotu w Państwie Członkowskim przywozu.

 „Towary w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi”– towary wspólnotowe, które są wysyłane z jednego Państwa Członkowskiego do innego, przy czym w drodze do Państwa Członkowskiego przeznaczenia są przewożone bezpośrednio przez terytorium innego Państwa Członkowskiego, lub następuje postój dla celów związanych wyłącznie z transportem towarów;

Do systemu INTRASTAT zgłaszamy wymienione niżej towary i przepływy towarów:

 • zakupione i sprzedane,
 • transferowane w ramach tej samej osoby prawnej,
 • które będą przetwarzane, uszlachetniane,
 • które mają być dostarczone w ramach umowy,
 • które mają być zainstalowane lub użyte w konstrukcjach,
 • które mają być dostarczone bezpłatnie,
 • realizowane na podstawie leasingu finansowego.
 • realizowane na podstawie leasingu operacyjnego.

Każdy przepływ towarów w UE jest rejestrowany dwukrotnie jako:

WYWÓZ – DOSTAWA; towary wychodzące – rejestracji dokonuje Państwo Członkowskie wysyłające towary.

PRZYWÓZ – NABYCIE; towary wchodzące – rejestracji dokonuje Państwo Członkowskie otrzymujące towary.

 

Każdy fizyczny przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi jest przedmiotem analiz

statystycznych dotyczących handlu towarami pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Przepływ towarów pozostaje przedmiotem zainteresowania dla systemu INTRASTAT także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne UE.

 

Przykłady:

Towary, które są wysyłane z Belgii bezpośrednio do Francji musza być zgłoszone do systemu INTRASTAT w obu tych krajach.

Towary, które są wysłane z Niemiec do Włoch i przekraczają bez przepakowania i rozładunku granice Szwajcarii, muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT w Niemczech i we Włoszech

Przepływ towarów podlegający obowiązkowi zgłoszenia nie musi być przedmiotem transakcji handlowej, dane systemu INTRASTAT maja być dostarczone bez względu na fakt, czy dostawa jest związana z transakcją finansową czy nie.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

Dopuszczenie do obrotu

Artykuł 201 (UKC)

 1. Dopuszczenie do obrotu nadaje towarom nieunijnym unijny status celny.

 

TOWARY O STATUSIE UNIJNYM

Są to towary nieunijne (pochodzące z krajów spoza unii) dopuszczone do swobodnego obrotu, (poprzez dokonanie odprawy celnej) na obszarze jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej takie towary otrzymują: status towarów unijnych, nie tracąc swojego pochodzenia. Przemieszczanie takich towarów pomiędzy państwami członkowskimi podlega zgłoszeniu ich do systemu INTRASTAT!

 

Status celny towarów

Artykuł 153 (UKC)

Domniemanie unijnego statusu celnego towarów

 1. Domniemywa się, że wszystkie towary znajdujące się na obszarze celnym Unii posiadają unijny status celny, chyba że zostanie stwierdzone, że nie są towarami unijnymi.

 

Artykuł 154 (UKC)

Utrata unijnego statusu celnego towarów

Towary unijne stają się towarami nieunijnymi, jeżeli:

a)  zostaną wyprowadzone poza obszar celny Unii, o ile nie mają zastosowania zasady dotyczące tranzytu wewnętrznego;

 

b)  zostały objęte procedurą tranzytu zewnętrznego, składowania lub uszlachetniania czynnego, o ile zezwalają na to przepisy prawa celnego;

 

c)  zostały objęte procedurą końcowego przeznaczenia, a następnie stały się przedmiotem zrzeczenia na rzecz skarbu państwa lub zostały zniszczone i pozostały po nich odpady;

 

 1. d) zgłoszenie o dopuszczenie do obrotu zostaje unieważnione po zwolnieniu towarów.

PYTANIE:

Czy przywóz towarów z kraju nieunijnego dla firmy z siedzibą w Polsce, towar został dopuszczony do swobodnego obrotu przez niemieckie organy celne w porcie w Hamburgu, podlega ujęciu w zgłoszeniu INTRASTAT?

Odpowiedź:

Taką dostawę należy uwzględnić w zgłoszeniu INTRASTAT jako przywóz z Niemiec.    Towar ten nabywa status towaru unijnego (art. 201 UKC) po dopuszczeniu go do swobodnego obrotu w Hamburgu, a przemieszczenie towaru pomiędzy krajami członkowskimi UE podlega zgłoszeniu do systemu INTRASTAT

 1. W systemie INTRASTAT gromadzone są towary spełniające dwa warunki:
 • rejestrowane towary są towarami unijnymi, tj. zostały uzyskane lub wyprodukowane w

UE albo pochodzą z kraju nieunijnego, ale zostały dopuszczone do wolnego obrotu na terytorium  UE.

 • przepływ towarów następuje pomiędzy terytoriami państw członkowskich, wchodzących

także w skład obszaru podatkowego UE (VAT).

 

 1. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT

Wykaz towarów, których przywóz lub wywóz nie jest objęty obowiązkiem sprawozdawczościramach systemu INTRASTAT zawiera: Rozp. Komisji (UE) Nr 91/2010 z dnia 2 lutego 2010 r.

oraz: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT

Załącznik nr 1 do Instrukcji….

CZĘŚCI ZAMIENNE SŁUŻĄCE DO NAPRAWY

 

PYTANIE:

Co należy rozumieć pod pojęciem części zamiennych używanych do naprawy, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku sprawozdawczości w systemie INTRASTAT?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 8 załącznika nr 1 do Instrukcji INTRASTAT towary przeznaczone do naprawy i po naprawie oraz części zamienne ujęte w planie napraw (przywożone lub wywożone zarówno z towarem do naprawy, jak też przywożone lub wywożone oddzielnie), a także wymienione części wadliwe, nie podlegają zgłoszeniu w systemie INTRASTAT.

Naprawa towaru stanowi przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie; może to oznaczać pewną przebudowę, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru.

Mając, powyższe na uwadze można stwierdzić, że ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT mogą korzystać tylko te z części zamiennych, które zostały ujęte w planie napraw.

W praktyce oznacza to, iż przywożone czy wywożone części zamienne są dostarczane w celu natychmiastowej wymiany.

Zgodnie z przywołanym przepisem, przywożonych części zamiennych w celu bezzwłocznego ich wykorzystania nie należy wykazywać w deklaracji INTRASTAT.

OTRZYMANIE / DOSTAWA TOWARÓW ZAMIENNYCH WSKUTEK REKLAMACJI

 

PYTANIE:

Otrzymujemy bezpłatnie w ramach reklamacji towar zamienny (towar wadliwy nie został zwrócony do nadawcy – będzie utylizowany na terenie Polski). Towar zamienny wyszczególniony jest na fakturze handlowej dotyczącej bieżącej dostawy, z określeniem ilości sztuk, ceny jednostkowej = 0 lub właściwej dla danego towaru, wartości do zapłaty = 0 lub bezpłatnie oraz zapisem, że jest dostarczony w ramach reklamacji. Jak należy zgłosić powyższy przywóz w systemie INTRASTAT?

Odpowiedź:

W przedstawionym przykładzie, zgodnie z zapisem w punkcie 2 kolumny A załącznika nr 4 do Instrukcji INTRASTAT, przywóz towaru zamiennego należy traktować, jako rekompensatę za towary, które nie podlegają zwrotowi (pole 13: kod „23”). Wartość fakturową towaru zamiennego należy w tym wypadku oszacować na podstawie dokumentów (np. faktury), jakie pierwotnie towarzyszyły przywozowi towarów, uznanych później za wadliwe i zutylizowanych na terenie Polski. Taki tryb postępowania wynika z faktu, że towar zamienny pomimo, że towarzyszy mu np. faktura „zerowa”, w rzeczywistości dostarczany jest w zamian za płatność, która pierwotnie dotyczyła nabycia towaru uznanego następnie za wadliwy (bezwartościowy).

 

 1. Magazyn CALL – OFF – STOCK – WYWÓZ

Towar wywożony do magazynu powinien być zgłoszony za okres sprawozdawczy, w którym nastąpił wywóz (Pole – 13 kod rodzaju transakcji: 12).

MAGAZYN CALL – OFF – STOCK – PRZYWÓZ

Towar przywożony do magazynu powinien być zgłoszony za okres sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz (Pole – 13 kod rodzaju transakcji: 12).

(W ustawie o VAT znajdują się przepisy dot. magazynu call-off-stock)

– z tym, że zasady opodatkowania różnią się od przepisów INTRASTAT)

 

Dokumentowanie wywozu towarów dla potrzeb podatku VAT:

 • unijny numer identyfikacji podatkowej VAT,
 • dokumenty potwierdzające wywóz towarów,
 • dokumenty potwierdzające odbiór towarów,
 • inne dowody przemieszczenia wskazujące, że nastąpił wywóz towarów.

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów do krajów członkowskich U.E. określa art. 42 – Ustawy o podatku od towarów i usług – ustawa z dn. 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.