Przejdź do treści
Koszty transportu a wartość statystyczna
16 marca 2023

PYTANIE:

W jaki sposób oszacować wartość statystyczną towaru, jeżeli na chwilę składania zgłoszenia INTRASTAT jest do dyspozycji jedynie faktura handlowa za towar i nie są znane koszty transportu? Dostawa jest realizowana na warunkach EXW (miejscowość w Niemczech). Transport realizuje spedytor lotniczy i wystawia fakturę za swoją usługę np. 3 tygodnie po zrealizowanym transporcie.

Odpowiedź:

Towar należy zgłosić w zgłoszeniu za miesiąc, w którym nastąpiła dostawa towaru. Przy obliczaniu wartości statystycznej należy oszacować koszty transportu. Natomiast po otrzymaniu faktury za transport należy dokonać korekty, biorąc pod uwagę przepis § 9 ust. 3 i § 10 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT.

 

W przypadku WYWOZU (pole 20 – wartość statystyczna w PLN)

Wartością statystyczną w wywozie jest wartość towarów w miejscu i czasie, w którym towary opuszczają polski obszar statystyczny.

Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym. Należy, więc włączyć poniesione na polskim obszarze statystycznym:

– koszty opakowania,

– opłaty transportowe,

– opłaty za dokowanie,

– opłaty za załadunek i magazynowanie,

– wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na pokład statku lub samolotu).

 

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej.

 

PYTANIE:

Firma dokonująca dostaw wewnątrzunijnych jest zobowiązana do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w wywozie, łącznie z polem nr 20 (wartość statystyczna).

Jak w praktyce wykazaćżnicę pomiędzy wartością fakturową a wartością statystyczną?

Przykład: Firma dokonała wywozu towaru (określonego jednym kodem), wartość tego towaru wykazana na fakturze sprzedaży wynosi po przeliczeniu na PLN 100.000, łącznie z kosztami opakowania (wynoszącymi 7.000) oraz kosztami transportu tego towaru na terenie kraju (wynoszącymi 5.000).

Jaka wartość powinna być wpisana w polu 19 (wartość fakturowa), a jaka w polu 20 (wartość statystyczna)?

Odpowiedź:

Odnosząc się konkretnie do powyższego przykładu, należy przyjąć, iż wartością fakturową, która jest podstawą do opodatkowania podatkiem VAT – jest kwota 100.000 PLN. Biorąc pod uwagę fakt, iż koszty transportu do granicy państwa oraz koszty opakowania są już wliczone do wartości fakturowej towaru (są na tej samej fakturze i stanowią ogólną wartość faktury)-wartość statystyczna będzie równa wartości fakturowej, czyli będzie wynosić również 100.000 PLN.

 

KOSZTY TRANSPORTU

PYTANIE:

Czy w zgłoszeniu INTRASTAT należy wykazywać koszty transportu w przypadku, gdy transport towaru odbył się własnym samochodem, a firma nie przekroczyła progu szczegółowego?

Odpowiedź:

Rodzaj transportu nie ma tutaj znaczenia. W przedstawionej jednak sytuacji wartość transportu nie jest wyliczana i wykazywana w zgłoszeniu INTRASTAT poprzez uwzględnienie jej w wartości statystycznej, ponieważ firma nie przekroczyła progu szczegółowego i nie ma obowiązku wypełniania pola 20 (Wartość statystyczna w PLN) w zgłoszeniu.

 

POLE 21 – Wypełniający – należy wpisać imię, nazwisko, numer telefonu i faksu oraz e-mail osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia oraz miejscowość i datę sporządzenia dokumentu.

POLE 22 – Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku zgłoszenia

INTRASTAT  w wywozie.

(Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT)  – wyjaśnienia do pola 22.