Przejdź do treści
Jakie są zasady dokonywania zgłoszeń INRASTAT w przypadku zwrotu towarów?
16 marca 2023

Towary zwrócone oraz dostarczone towary zamienne podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym miały miejsce wspomniane przepływy towarów.

Reklamacja dostarczonych towarów może dotyczyć ich uszkodzenia, złej jakości itp. Skutkiem reklamacji może być zwrot towarów i wystawienie noty kredytowej.

Po zwrocie reklamowanych towarów, do systemu INTRASTAT muszą być zgłoszone: wywóz lub

przywóz towarów. Wartość towarów odpowiada wartości określonej w nocie kredytowej.

Należy postępować zgodnie z: INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT.

 

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych przy ich przywozie lub wywozie pod kodem 1 kolumny A załącznika nr 4 do Instrukcji, należy je zgłosić z podaniem w polu 13 (kod rodzaju transakcji) kodu „21” natomiast w polu 19 (Wartość fakturowa w PLN) oraz – jeżeli jest ono wypełniane – w polu 20 (Wartość statystyczna w PLN), należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

Wymiana towaru w trakcie jednego miesiąca sprawozdawczego

PYTANIE:

Towar wraz z fakturą został przywieziony do Polski. W tym samym miesiącu sprawozdawczym odbiorca polski zgłasza reklamację dostawcy zagranicznemu i zwraca mu reklamowany towar. Dostawca po uznaniu reklamacji, wysyła ponownie do odbiorcy polskiego towar wolny od wad. Czy w zgłoszeniu INTRASTAT należy zadeklarować dwa przywozy i jeden wywóz, czy wystarczy zgłosić jedno nabycie?

Odpowiedź:

W powyższej sytuacji należy zgłosić dwukrotnie przywóz towaru do Polski i jeden wywóz towaru (zwrot) do kontrahenta zagranicznego. Jeżeli przywóz towarów do Polski został zgłoszony w systemie INTRASTAT z podaniem kodu transakcji „11”, „12’, „13”, to zwracając ten towar, o ile istnieje obowiązek sprawozdawczy w wywozie, należy w zgłoszeniu INTRASTAT – wywóz zadeklarować kod transakcji „21”oraz podać wartość towaru, jaka była zadeklarowana przy przywozie. Przywożąc w miejsce towarów zwróconych towary wolne od wad należy zadeklarować je z podaniem ich wartości oraz z zastosowaniem kodu transakcji „22”.

 

Zniszczenie towaru

W przypadku zgłoszonych towarów, które następnie utraciły wartość handlową wskutek zniszczenia, należy dokonać korekty zgłoszenia polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, podając w polach 17 (Masa netto w kg) i – jeżeli jest ono wypełniane – 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) oraz 19 (Wartość fakturowa w PLN) i – jeżeli jest ono wypełniane – 20 (Wartość statystyczna w PLN), dane odnoszące się tylko do towaru, który nie uległ zniszczeniu.

 

Jeżeli zniszczeniu uległ cały towar, w polach tych należy zadeklarować „0” zaś w polu 13 (Kod rodzaju transakcji) należy wpisać kod „99”.

W przypadku towarów przywożonych lub wywożonych w miejsce towarów zniszczonych, przywóz lub wywóz należy zgłosić wraz z podaniem w polu 13 (Kod rodzaju transakcji)  kod  „23’.