Przejdź do treści
Co to jest uszlachetnianie i czy takie transakcje wchodzą w zakres systemu INTRASTAT? Wyszukiwanie tekstowe. Obca waluta, faktura.
16 marca 2023

Uszlachetnianie towarów oznacza działania, których celem jest stworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Do działań będących uszlachetnianiem towaru zalicza się w szczególności: przetworzenie, budowę montaż, udoskonalenie i.t.p., działania te prowadzone są na materiałach powierzonych przez kontrahenta zagranicznego.

 

Towary przywożone do Polski z innego państwa członkowskiego w celu uszlachetnienia muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT z podaniem ich faktycznej wartości (kod transkacji – pole 13 – 41 lub 42).

 

Przerobiony, uszlachetniony towar cały czas pozostaje własnością kontrahenta zagranicznego i podlega zwrotowi do niego (kod: 51) lub wysłaniu pod wskazany przez właściciela towaru adres – do innego państwa członkowskiego, niż przywóz materiałów powierzonych – kod 52.

 

Towary wysyłane po uszlachetnianiu muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT z podaniem ich faktycznej wartości (wartość powierzonego materiału) powiększonej o koszt usługi (uszlachetniania).

W systemie VAT operacje związane z uszlachetnianiem rejestrowane są jako usługa.

 

POLE 14 – Kod towaru;

Otwieranie taryfy celnej: WYSZUKIWARKA ONET – GOOGLE

WPISUJEMY: ISZTAR

 

Potwierdzamy aktualną datę!

 

Następnie klikamy: PRZEGLĄDARKA TARYFOWA

Przeglądanie drzewa nomenklatury

 

Przeglądanie taryfy

Kod nomenklatury: Przeglądaj  drzewo

nomenklatury

Kraj pochodzenia/przeznaczenia (tylko dla środków): Wyświetl środki
Informacje dodatkowe: Uwagi prawne Wyświetl informacje dodatkowe

Po kliknięciu przycisku Przeglądanie drzewa nomenklatury Przeglądarka Taryfowa wyświetla ekran Drzewo nomenklatury, z listą sekcji. Z tej listy, klikając numer wybranej sekcji, można przejść do listy działów (kod dwucyfrowy), następnie odpowiednio do listy pozycji (kod czterocyfrowy), podpozycji (kod sześciocyfrowy), nomenklatury scalonej – CN (kod ośmiocyfrowy) oraz nomenklatury TARIC (kod dziesięciocyfrowy), która znajduje się na najniższym poziomie drzewa.

Zamiast rozwijać Drzewo nomenklatury krok po kroku można od razu przejść do wyszukiwanego kodu wpisując go do pola Kod nomenklatury i klikając przycisk „Przeglądaj drzewo nomenklatury”. Przeglądarka wyświetla wyszukiwany kod pokazując go w kontekście sąsiednich kodów.

Uwaga: Wprowadzenie kryterium w polu informacji dodatkowej przy przeglądaniu drzewa nomenklatury nie ma wpływu na przebieg operacji.

Wyszukiwanie tekstowe

Wyszukiwanie tekstowe jest wyszukiwaniem informacji dodatkowych, uzupełnionych przez Opisy kodów nomenklatury, według wyrażenia tekstowego. Gdy, na przykład, wprowadzono wyrażenie „saletra „oraz wybrano obszar informacji dodatkowych: „Uwagi prawne”, Przeglądarka Taryfowa wyświetla wszystkie uwagi prawne, w których występuje słowo „saletra”. Przeszukiwane są tylko te informacje dodatkowe, które są ważne na wprowadzoną datę ważności danych.

Niezależnie od tego, czy w wybranym obszarze wyszukiwania znaleziono jedno czy więcej wystąpień wprowadzonego wyrażenia, wyszukane informacje wyświetlane są na początku jako lista identyfikatorów. Po kliknięciu odpowiedniego identyfikatora, w przeglądarce wyświetla się cała informacja dodatkowa z podświetlonymi wystąpieniami wyrażenia tekstowego.

 

Wyszukiwanie tekstowe

Wyszukaj
Wyrażenie tekstowe:
Informacje dodatkowe: Opisy kodów nomenklatury

Wskazówki do wyszukiwania tekstowego
– przykłady wyszukiwania

 

Wskazówki do wyszukiwania tekstowego

Na ekranie Wyrażenie tekstowe należy wprowadzić poszukiwane słowo lub inny wzorzec wyszukiwania (część słowa lub zdania, ewentualnie ze znakami specjalnymi lub operatorami).

Dla wyszukania informacji w oparciu o część słowa, używamy symbolu gwiazdki „*”. Na przykład wyszukując „opak*” wszystkie informacje zawierające „opak_” takie jak „opakowaniach”, „opakowań”, „opakowania” zostaną wyświetlone.

Można wprowadzać także kilka wyrażeń tekstowych. Aby otrzymać informacje, w których występują wszystkie wyrażenia, należy połączyć wyrażenia operatorem AND. Aby otrzymać informacje, w których występuje przynajmniej jedno wyrażenie, należy połączyć wyrażenia operatorem OR.

Wyszukiwarka nie rozróżnia wielkości liter. Takie same rezultaty otrzyma się wyszukując: „Mięso”, „MIĘSO” oraz „mięso”.

Jeżeli użytkownik chce wyszukać wyrażenie tekstowe we wszystkich dostępnych obszarach wprowadza wyrażenie do wyszukania do pola „Wyrażenie tekstowe” a w polu „Informacje dodatkowe” wybiera opcję „Wszystkie obszary”.

Wynikiem wyszukiwania jest w takim wypadku ekran z listą wszystkich dostępnych obszarów z pola „Informacje dodatkowe” wraz ze statystykami wyszukiwania danych. Statystyki dotyczą wyszukiwania danych na daną datę ważności danych i w wybranym języku danych (dla BDTC). Elementy listy są linkami, po wejściu w link dla konkretnego obszaru otrzymuje się listę identyfikatorów jak w wypadku wyszukiwania dla tego obszaru.

Dokładniejsze zasady wyszukiwania opisane są w przykładach poniżej.

 

Przykłady wyszukiwania tekstowego

Przy wyszukiwaniu tekstowym można posługiwać się specjalnymi operatorami, które definiują zakres wyszukiwanych wyrażeń. Poniższa lista przedstawia przykłady możliwych do wykorzystania operatorów. Podane przykłady dotyczą opisów kodów nomenklatury w języku polskim. Głównym celem listy jest przedstawienie logiki wyszukiwania, może zatem się zdarzyć, że w wyniku zmian Taryfy Celnej konkretne rezultaty wyszukiwania będą wyglądały nieco inaczej.

AND (&)

Operator AND jest używany do wyszukiwania tekstów zawierających przynajmniej jedno wystąpienie każdego     z wyszukiwanych wyrażeń. Operator AND może występować razem z każdym innym operatorem.

Przykład: wyszukując „opakowania AND detalicznej” otrzymuje się: „opakowania do sprzedaży detalicznej”.

OR (|)

Operator OR jest używany do wyszukiwania tekstów zawierających przynajmniej jedno wystąpienie któregokolwiek z wyszukiwanych wyrażeń. Operator OR może występować razem z każdym innym operatorem.

Przykład: wyszukując „ziemniaki OR mięso” otrzymuje się wyrażenia, w których występują albo „ziemniaki” albo „mięso”, albo oba te słowa.

Uwaga: kombinacja operatora AND z operatorem OR:

Operator AND wyprzedza operator OR. Można jednak zmienić tę regułę poprzez użycie nawiasów. Wyszukując „mięso OR owoce AND świeże” otrzymuje się wszystkie wyrażenia, które zawierają „mięso” oraz wszystkie te, które zawierają zarówno „owoce” jak i „świeżę”. Wyszukując „(mięso OR owoce) AND świeże” otrzymuje się wszystkie opisy, które zawierają „świeże” oraz przynajmniej jedno z wyrażeń „mięso” lub „owoce”.

 

Operator znaku (*)
Operator * oznacza, że w pozycji reprezentowanej przez * może pojawić się jakikolwiek znak lub znaki. Operator * może być używany w dowolnym miejscu słowa

Przykład: Wyszukując “pak*”, rezultaty zawierają “pakowany”, “pakowania”, „Pakistan”, “pakowane” itd.

Kryteria wyszukiwania dla wyszukiwania tekstowego

 

Wyrażenie tekstowe
Wyrażenie będące tekstem lub jego fragmentem. Po wprowadzeniu wyrażenia, Przeglądarka Taryfowa wyszukuje tekst w wybranej kategorii informacji dodatkowych. Domyślnym obszarem wyszukiwania są Opisy kodów nomenklatury.

 

Informacje dodatkowe

Informacje, w których wyszukuje się wprowadzone wyrażenie tekstowe. Informacje dodatkowe obejmują: Opisy kodów nomenklatury, Regulacje Klasyfikacyjne, Uwagi prawne, Noty wyjaśniające, Listy towarów, Regulacje Klasyfikacyjne, Noty wyjaśniające do CN, Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej, Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Oświadczenia Komitetu Kodeksu Celnego, Kompendium opinii klasyfikacyjnych oraz Decyzje Komitetu Kodeksu Zharmonizowanego.

Po wprowadzeniu wyrażenia i wybranego obszaru, przeglądarka wyświetla informacje dodatkowe, w których występuje wprowadzone wyrażenie. Jeśli w wybranym obszarze nie występuje wyrażenie wprowadzone jako kryterium, przeglądarka wyświetla odpowiedni komunikat.

Tablica korelacyjna

W nomenklaturze towarowej TARIC mogą zostać wprowadzone zmiany (zmiany w kodach 10-cyfrowych).

Tablica korelacyjna jest narzędziem pozwalającym użytkownikom na łatwe ustalenie, które kody nomenklatury uległy zmianie.

Kierunek
Dotyczy określenia Eksportu/Importu.

 

Typ korelacji

Typ korelacjo określa typ wyświetlonych rezultatów (Nowe kody/Kody wygasłe). Po wprowadzeniu kodu,           w pierwszym przypadku System wyświetla nowe kody z kodami wygasłymi oraz datę początkową zastąpienia.       W drugim przypadku, kody wygasłe z kodami, które je zastąpiły oraz datę początkową zastąpienia.

 

Kod nomenklatury towarowej

Po wprowadzeniu kodu nomenklatury towarowej wyszukiwarka wyświetla informację o kodzie, czy jest on wygasły i zastąpiony przez inny kod.

Np.: Chcemy wyszukać kod ROZRUSZNIKA – WPISUJEMY: rozruszniki

Dział 85

MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW

8511 40 – Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic
 – – 8511 40 00 10 – – Do stosowania w cywilnych statkach powietrznych
 – – 8511 40 00 90 – – Pozostałe

Np. Chcemy wyszukać kod ALTERNATORA – WPISUJEMY: alternatory

8501 Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)

– 8501 10 – Silniki o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 37,5 W

– 8501 20 – Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej

– Pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego

– – 8501 31 – – O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W

– – 8501 32 – – O mocy wyjściowej przekraczającej 750 W, ale nieprzekraczającej 75 kW

– – 8501 33 – – O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 375 kW

– – 8501 34 – – O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW

– 8501 40 – Pozostałe silniki prądu przemiennego, jednofazowe

8502 Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe

 • Części nadające się wyłącznie lub głównie do maszyn objętych pozycją 8501 lub 8502

8504 Transformatory elektryczne, przekształtniki (na przykład prostowniki) oraz wzbudniki.

 

Zmiany w taryfie celnej w 2020 r. – patrz załączniki do materiałów.

POLE 15 – Kod rodzaju transportu; – wypełniamy powyżej progu szczegółowego!

 

POLE 16 – Kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia w PRZYWOZIE;

(W WYWOZIE: fakultatywnie od 01.07.2021 – obligatoryjnie od 01.01.2022 r.)

 

Artykuł 60 (UKC) Nabywanie pochodzenia

 

Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został całkowicie wyprodukowany lub uzyskany.

Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. W przypadku mieszanek towarów, np. kawy, krajem pochodzenia jest to państwo, którego udział jest jak największy.

Jeśli podmiot zobowiązany nie może ustalić kraju pochodzenia sprowadzonego towaru, wyjątkowo, w polu tym należy wpisać kod kraju wysyłki.

 

POLE 17 – Masa netto (w kg); (waga towaru do 0,5 kg – należy w tym polu wpisać „0”)

POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary;

POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN;

POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN – Instrukcja INTRASTAT”

 

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego). Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jeżeli na fakturze, oprócz wartości towaru, wyszczególnione są pozostałe koszty (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne) i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu „Wartość fakturowa w PLN” należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością pozostałych kosztów.

W odniesieniu do towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, należy podać wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe,

filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych/wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość fakturowa powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji.

 

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie.

 

Zasady przeliczania waluty obcej

Zgodnie z opisem do pola 19 w Instrukcji INTRASTAT:

„Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. (…) Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem”.

Trzeba zaznaczyć, iż wyżej zacytowany przepis daje osobom zobowiązanym prawo wyboru jednego z dwóch podanych sposobów przeliczenia na złote polskie wartości wyrażonych w walutach obcych.

 

Mając na uwadze powyższe należy jednak stwierdzić, że jeżeli określona transakcja, objęta obowiązkiem sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT, jest deklarowana jako wewnątrzunijna dostawa/nabycie dla celów podatkowych, to przy przeliczeniu wartości faktury (wyrażonej w walucie obcej) pierwszeństwo powinny mieć w tym zakresie zasady określone dla celów podatku od towarów i usług.

 

Zatem w takim wypadku powinno się stosować kurs identyczny z kursem średnim NBP waluty obcej, zastosowanym przy rozliczeniu danej transakcji (faktury) dla celów podatku od towarów i usług, czyli wartość fakturowa w zgłoszeniu INTRASTAT będzie odpowiadać podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danej transakcji.

Natomiast jeżeli określona transakcja, objęta obowiązkiem sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT, nie jest deklarowana jako wewnątrzunijna dostawa/nabycie dla celów podatkowych albo z innych przyczyn nie można zastosować, przy przeliczaniu wartości (wyrażonej w walucie obcej), zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług, to w takim wypadku można zastosować zasady określone dla celów związanych z cłem, czyli kurs średni NBP waluty obcej, obowiązujący z reguły przez dany miesiąc kalendarzowy.

 

W deklaracji INTRASTAT należy stosować się do ww. przepisu, czyli w przypadku, gdy wartość fakturowa podana jest w innej walucie, kwotę faktury należy przeliczyć na walutę polską, zaś przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług, a w przypadku ich braku, według zasad określonych dla celów celnych (objaśnienia dla pól 19 i 20 deklaracji INTRASTAT).

 „Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 1. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.

Zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach dla celów podatku od

towarów i usług określone zostały w art. 31 a ust. 1 – 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; z późń. zmianami.

 

Faktura wystawiona po powstaniu obowiązku podatkowego.

Jak wynika z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego

Gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy.

Zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach dla celów związanych z cłem określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 87, poz. 827).

Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (w przypadku waluty innej niż euro przelicza się ją z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro).

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

W przypadku PRZYWOZU (pole 19 – wartość fakturowa w PLN)

W przypadku towarów przywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów przywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

W przypadku towarów, które po ich przywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować wyłącznie wartość przywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji.

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich wywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy wywozie tych towarów.

W przypadku WYWOZU (pole 19 – wartość fakturowa w PLN)

W przypadku towarów wywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów wywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

W przypadku towarów, które po ich wywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego

ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować wyłącznie wartość

wywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji.

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich przywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie tych towarów.

 

Jaki kurs waluty powinien być stosowany przy przeliczaniu wartości fakturowej na PLN w przywozie?

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie, kwotę faktury należy przeliczyć na walutę polską na podstawie kursu ustalonego według zasad określonych dla celów podatku VAT , w przypadku braku faktury, według zasad określonych dla celów celnych.

PYTANIE:

Jaki kurs waluty należy zastosować do wyliczenia wartości, jeśli towar został przyjęty/ wydany na podstawie dokumentów typu wz/pz i w dniu wypełniania zgłoszenia INTRASTAT nie ma jeszcze faktury? Dostawcy często wysyłają towar wyłącznie ze specyfikacją i fakturują go okresowo z dużym opóźnieniem.

Odpowiedź:

W tym przypadku należy oszacować wartość towaru na podstawie dostępnych danych. Można przy tym zastosować kurs określony dla celów celnych. Po otrzymaniu faktury, jeśli istnieje taka konieczność, należy dokonać korekty pierwotnego zgłoszenia, mając na uwadze przepis § 9 i § 10 rozporządzenia w/s zgłoszeń INTRASTAT.

PYTANIE:

Jaki kurs waluty należy zastosować dla kwot określonych w fakturach korygujących – czy należy zastosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej, czy też z dnia wystawienia faktury korygującej.

Odpowiedź:

Do kwot określonych w fakturze korygującej należy zastosować kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Rabat

PYTANIE:

Umowy z dostawcami przewidują rabaty przy zakupie określonej ilości towarów w określonym czasie. Dostawy na początku okresu odbywają się po cenach bez rabatu. Po przekroczeniu umownej ilości dostawca wystawia fakturę korygującą wartość towarów. Faktura korygująca może dotyczyć kilku faktur pierwotnych z różnych okresów sprawozdawczych. Jak w takim przypadku dokonać korekty zgłoszeń INTRASTAT?

Odpowiedź:

Jeżeli faktura korygująca powołuje się na pierwotne faktury z podaniem ich numerów i korygowanych pozycji, to należy dokonać korekty zgłoszeń INTRASTAT, w których uwzględnione zostały faktury pierwotne, (przy czym zgodnie z rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT nie podlega korekcie zmiana wartości do 1000 EUR).

Jeżeli rabat za cały okres jest ujęty na fakturze opiewającej na aktualną dostawę towaru, bez powoływania się na poprzednie faktury, należy dostawę z tej faktury uwzględnić w aktualnym zgłoszeniu INTRASTAT z obniżoną wartością.

W przypadku, gdy faktura korygująca dotyczy rabatu ogólnego (np. na koniec roku, kwartału) i nie powołuje się na pierwotne faktury, to nie należy dokonywać korekty zgłoszeń INTRASTAT.

 

WARTOŚĆ USŁUG DOLICZANA DO WARTOŚCI FAKTUROWEJ (Pole 19):

 

Sytuacja nr 1:

RODZAJ TRANSAKCJI (POLE 13: kod 51 lub 52) – USZLACHETNIANIE – WYWÓZ

41 (42) – przywóz materiałów powierzonych ( M/P) = 40 000,- PLN

Wywóz po uszlachetnianiu – 51 (52)

– Faktura za usługę – 8 000,- PLN

 

POLE: 19 = (M/P 40 000,- + 8 000,-) = 48 000,-

 

Sytuacja nr 2:

DODATKOWE KOSZTY – PODNOSZĄCE WARTOŚĆ TOWARU W POLU 19

 1. a) dodatkowe koszty związane z towarem ujęte w fakturze wraz towarem:

 np.: transport, ubezpieczenie, koszty pakowania, opakowań, inne;

 1. b) koszty transportu, ubezpieczenie, pakowania, opakowań, inne koszty ujęte w oddzielnej fakturze wystawionej przez sprzedającego towar!

(a nie przez firmę transportową, lub obcą firmę wykonującą usługi!)

 

DODATKOWE KOSZTY – PODNOSZĄCE WARTOŚĆ TOWARU → (POLE 19)

PRZYKŁAD 1:

FAKTURA 125/ H

 1. TOWAR =              20 000 pln
 2. Koszty transportu = 2 000 pln
 3. Koszty pakowania =  500 pln

                      Razem:   22 500 pln

———————————————————————————————

PRZYKŁAD 2: ( ODDZIELNE FAKTURY )

FAKTURA 126/ H

 TOWAR = 20 000 pln

 

FAKTURA 128/ H

 1. Koszty transportu = 2 000 pln
 2. Koszty pakowania = 500 pln

                            Razem: 2 500 pln

 

Po przekroczeniu progu szczegółowego, lub przy uszlachetnianiu!

– transport wykonany przez obcą firmę należy dodać do wartości towaru

(P-19) i wykazać w Polu – 20 – wartość statystyczna,

 

POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN – wypełniamy powyżej progu szczegółowego!

 

Pole należy wypełnić w przypadku:

 • dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie

lub w wywozie,

 • pozycji towarowej, dotyczącej towaru przywiezionego lub wywiezionego w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu.

Wartość statystyczną oblicza się:

 • w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) oraz 61-63 (nabycie wewnątrzunijne biokomponentów, biomas i biopaliw) – na podstawie wartości towarów z faktury,
 • w pozostałych przypadkach – na podstawie kwoty/wartości, która byłaby zafakturowana  w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż).

W przypadku towarów będących przedmiotem uszlachetniania wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia, tj. należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w przywozie/wywozie, takich jak: VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze.

W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych/wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji.

W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy przywozie/wywozie towaru.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.

 

PROPOPRCJONALNE ROZBICIE TRANSPORTU – DO WAGI

 

                WAGA POZYCJI                                  CAŁKOWITY

      CAŁKOWITA WAGA TOWARU      X   KOSZT TRANSPORTU

 PRZYKŁAD:

     1 200 kg

     6 000 kg  x  3000 PLN =  600 PLN

 

W przypadku PRZYWOZU (pole 20 – wartość statystyczna w PLN)

Wartością statystyczną w przywozie jest wartość towarów w miejscu i czasie wprowadzenia na polski obszar statystyczny.

Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym. Należy więc włączyć poniesione poza polskim obszarem statystycznym:

 • koszty opakowania,
 • opłaty transportowe,
 • opłaty za dokowanie,
 • opłaty za załadunek i magazynowanie,
 • wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej.