logotyp-prestige-eck

Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcejKarl Kraus

Menu

Publikacje

Okres sprawozdawczy, termin i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposób ich przekazywania

Co oznacza termin „okres sprawozdawczy”? Okresem sprawozdawczym dla towarów, które objęte są systemem INTRASTAT, jest miesiąc kalendarzowy, podczas którego podlega opłacie podatek od wartości dodanej od wewnątrzunijnych nabyć i dostaw towarów (VAT).W praktyce jest to miesiąc, w trakcie którego dokonano wywozu albo przywozu towarów, oraz rok sprawozdawczy.   Co ma decydujące znaczenie przy sporządzaniu w DEKLARACJI INTRASTAT – […]

Czytaj więcej

Generalne zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT

TYLKO W OBROCIE TOWAROWYM W U.E.   PODMIOT MUSI UZYSKAĆ PODSTAWOWY PRÓG STATYSTYCZNY   KONIECZNA REJESTRACJA W SISC   TOWAR MUSI BYĆ BEZPOŚREDNIO OTRZYMANY/WYSŁANY – OD/DO KONTRAHENTA Z INNEGO KRAJU CZŁONKOWSKIEGO (lub dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim U.E. I PRZYWIEZIONY DO POLSKI)   TOWAR MUSI PRZEKROCZYĆ GRANICĘ STATYSTYCZNĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO   TOWAR BYŁ LUB JEST FIZYCZNIE NA […]

Czytaj więcej

Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

Części pojazdów: W wypadku przywozu różnych części do pojazdów mechanicznych i statków powietrznych można ująć różnorakie części pod jedną pozycją towarową i podać kod towaru, który odnosi się do towarów obejmujących ponad 50 % wartości przywożonych części, z takiego uproszczonego sposobu deklarowania wyłączone są nadwozia, podwozia i silniki do w/w pojazdów i statków. Jak wypełnić deklaracje, jeżeli niska jest wartość […]

Czytaj więcej

Jakie są zasady dokonywania zgłoszeń INRASTAT w przypadku zwrotu towarów?

Towary zwrócone oraz dostarczone towary zamienne podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym miały miejsce wspomniane przepływy towarów. Reklamacja dostarczonych towarów może dotyczyć ich uszkodzenia, złej jakości itp. Skutkiem reklamacji może być zwrot towarów i wystawienie noty kredytowej. Po zwrocie reklamowanych towarów, do systemu INTRASTAT muszą być zgłoszone: wywóz lub przywóz towarów. Wartość […]

Czytaj więcej

Czy do deklaracji INTRASTAT dołączam inne dokumenty?

Do zgłoszenia INTRASTAT-PRZYWÓZ nie dołączamy żadnych dokumentów, na podstawie których deklarowane są dane (kopii faktur, listów przewozowych, dokumentów wysyłkowych, rachunków ubezpieczeniowych i.t.p.) Dokumenty takie powinny być przechowywane w siedzibie firmy bądź w siedzibie przedstawiciela przez okres 3 lat.                                                     Artykuł 51-UKC       Przechowywanie dokumentów i innych informacji; Dla potrzeb kontroli celnych osoba, której to dotyczy przechowuje przez okres, […]

Czytaj więcej

Koszty transportu a wartość statystyczna

Kto odpowiada za zniszczenie tego konkretnego ładunku?

PYTANIE: W jaki sposób oszacować wartość statystyczną towaru, jeżeli na chwilę składania zgłoszenia INTRASTAT jest do dyspozycji jedynie faktura handlowa za towar i nie są znane koszty transportu? Dostawa jest realizowana na warunkach EXW (miejscowość w Niemczech). Transport realizuje spedytor lotniczy i wystawia fakturę za swoją usługę np. 3 tygodnie po zrealizowanym transporcie. Odpowiedź: Towar należy zgłosić w zgłoszeniu […]

Czytaj więcej

Co to jest uszlachetnianie i czy takie transakcje wchodzą w zakres systemu INTRASTAT? Wyszukiwanie tekstowe. Obca waluta, faktura.

KASA ZAPOMOGOWA-POŻYCZKOWA

Uszlachetnianie towarów oznacza działania, których celem jest stworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru. Do działań będących uszlachetnianiem towaru zalicza się w szczególności: przetworzenie, budowę montaż, udoskonalenie i.t.p., działania te prowadzone są na materiałach powierzonych przez kontrahenta zagranicznego.   Towary przywożone do Polski z innego państwa członkowskiego w celu uszlachetnienia muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT z podaniem ich […]

Czytaj więcej

Zasady dokonywania korekt deklaracji INTRASTAT

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT – określone są zasady dokonywania korekt zgłoszeń INTRASTAT.   Korekta zgłoszenia INTRASTAT może polegać na: ► zamianie zgłoszenia INTRASTAT, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT; – wówczas dokument zgłoszenia należy wypełnić w sposób, w jaki wypełnia się zgłoszenie;   ► zmianie poszczególnych danych […]

Czytaj więcej

Zasady sporządzania deklaracji i pytania dotyczące zgłaszania i wypełniania INTRASTAT

SPOSÓB WYPEŁNIANIA PÓL od 1 do 22 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE SPORZĄDZANIE DEKLARACJI UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT”    POLE 1 – Okres sprawozdawczy: I część – miesiąc, II część – rok, III część – numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym – należy podać […]

Czytaj więcej

Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlegają wywozy i przywozy towarów: a) Wywozy obejmują następujące towary opuszczające państwo członkowskie wysyłki i mające przeznaczenie w innym Państwie Członkowskim: a) towary unijne i o statusie unijnym z wyjątkiem towarów, które pozostają wzwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi; b) towary objęte w Państwie Członkowskim wysyłki procedurą celną uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną. b) Przywozy towarów […]

Czytaj więcej

Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT. Rodzaje formularzy INTRASTAT

Deklaracje INTRASTAT składa się oddzielnie dla przywozu i oddzielnie dla wywozu. Muszą być składane z wykorzystaniem elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT – obligatoryjnie od 01.02.2011 r. lub w formie pisemnej (po uprzedniej zgodzie organu celnego). Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- PRZYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijne nabycie towarów Ilekroć będzie mowa o INTRASTAT- WYWÓZ, mamy na myśli – wewnątrzunijną dostawę towarów. […]

Czytaj więcej

Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT. Progi statystyczne. Obowiązek sprawozdawczy.

Art. 98 Ustawy prawo celne: Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT Art. 99 – Osoba zobowiązana może dokonywać zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawiciela. Przedstawicielem, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, o której mowa w art. 5 pkt 4 unijnego kodeksu celnego, w szczególności przedstawiciel celny. Artykuł 5 – Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) Definicje Do celów niniejszego kodeksu stosuje się […]

Czytaj więcej

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT

Które podmioty są objęte obowiązkiem statystycznym w systemie INTRASTAT, a które mogą być z tego obowiązku zwolnione?Obowiązek dostarczania danych do systemu INTRASTAT obejmuje osoby fizyczne lub prawne, które realizują wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej i które są podatnikami VAT. Zobowiązane są one do deklarowania wartości wewnątrzunijnych dostaw bądź wewnątrzunijnych nabyć. Osoby prywatne nie są zobowiązane do […]

Czytaj więcej

Podstawowe zasady przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT

  Najważniejszy jest towar, nie ma znaczenia, kto zamawia i kto płaci za towar! Podmiot zobowiązany musi ująć w deklaracji każdy towar wysyłany do innego kraju  członkowskiego lub przywożony z innego kraju członkowskiego U.E., również wtedy, gdy towar przewożony jest przez kraj poza unijny, np.: POLSKA → WŁOCHY przez   SZWAJCARIĘ Towar musi być zgłoszony […]

Czytaj więcej

Krótka geneza Unii Europejskiej

Traktatem z Maastricht została powołana Unia Europejska w 1992 r., który wszedł w życie w listopadzie 1993 roku. Do 01.12.2009 r. równoległe funkcjonowały: Wspólnota Europejska i Unia Europejska nie posiadająca osobowości prawnej ani budżetu. Sytuacja ta utrzymywała się do momentu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, tj. do 01.12.2009 r. Na mocy Traktatu Lizbońskiego – Unia Europejska uzyskała osobowość prawną i budżet. Traktat […]

Czytaj więcej

Wymiana handlowa po BREXICIE

Od 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią został objęty formalnościami celnymi   a przedsiębiorcy, którzy będą kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia. Powoduje to konieczność spełnienia przez przedsiębiorców standardowych formalności celnych: składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (cło, VAT  i ewentualna akcyza). W przywozie istnieje konieczność […]

Czytaj więcej

Szkolenie pochodzenie towaru

W biznesie transportowym trzeba liczyć się ze spełnieniem wielu formalności. Dotyczy to zwłaszcza działalności w handlu międzynarodowym. W Polsce przedsiębiorcy, którzy przewożą towar za granicę muszą się liczyć z prawem celnym Unii Europejskiej. Jedną z formalności, jaką należy spełnić jest ustalenie pochodzenia towaru. Jak to zrobić i jakie umiejętności się potrzebne aby takie ustalenie było […]

Czytaj więcej

Obrót towarowy z Wielką Brytanią na nowych zasadach

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – bo taka jest formalna pełna nazwa Wielkiej Brytanii – przestało być członkiem Unii Europejskiej 1 lutego 2020 roku. Brexit stał się wówczas faktem przy zachowaniu tzw. okresu przejściowego, który trwał 11 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2020 roku. W tymże okresie przejściowym Wielka Brytania była traktowana tak […]

Czytaj więcej

Zgłoszenia i procedury celne w obrocie międzynarodowym 2022

Handel międzynarodowy to działalność, która wymaga od przedsiębiorców rozeznania w przepisach celnych zarówno krajowych, jak i obowiązujących w prawie międzynarodowym. Zgłoszenia celne oraz wszelakie procedury mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od zmian w prawie celnym. A jak to wygląda w 2022 roku? Z czym aktualnie wiążą się zgłoszenia i procedury celne w obrocie międzynarodowym? […]

Czytaj więcej

Nie wiesz – wypadasz z gry… z Jarosławem Hermanowskim – jedynym w Polsce akredydowanym ekspertem Incoterms, wykładowcą PRESTIGE ECK – rozmawia Jacek Broszkiewicz

POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej

Jeśli zawierasz umowy sprzedaży i zakupu z podmiotami zagranicznymi, to szkolenie INCOTERMS jest dla Ciebie! Bądź przygotowany a unikniesz ryzyka w kontraktach międzynarodowych! Nasz Ekspert, jedyny w Polsce trener Incoterms akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, autor oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2020 przekaże Państwu informacje o najnowszej wersji Incoterms 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, […]

Czytaj więcej

Zmiany w systemie Intrastat 2022

Przywóz i wywóz towarów pomiędzy poszczególnymi krajami należącymi do Unii Europejskiej jest fundamentem handlu międzynarodowego na Starym Kontynencie. Operacje te wiążą się z całym szeregiem aspektów logistycznych i transportowych, a także – co bardzo ważne – prawnych. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń Intrastat-systemu, który jest podstawą przekazywania informacji o […]

Czytaj więcej

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Przedsiębiorca, który swoją działalność opiera na transporcie oraz sprzedaży towarów w różnych krajach członkowskich Unii Europejskiej może uzyskać status AEO. Wiąże się to z wieloma korzyściami, ale żeby zostać upoważnionym przedsiębiorcą należy najpierw spełnić kilka wymogów.

Czytaj więcej

Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

Zobacz więcej opinii