PLANER

Według obecnego stanu wiedzy tylko przedstawiciele homo sapiens potrafią rozmawiać o hipotetycznych i kontrfaktycznych możliwościach oraz opowiadać wyssane z palca historieYuval Noah Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów

Menu

ZDOBYWANIE RYNKÓW ZAGRANICZNYCH w warunkach globalizacji

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Marketing

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym i postępujący proces globalizacji gospodarki światowej wymaga rozszerzenia obszaru działalności polskich firm poza granice kraju.

Pierwszym etapem tego procesu jest analiza możliwości eksportowych firmy, zbadanie potencjalnych rynków zagranicznych i ustalenie ogólnej strategii eksportowej. Dopiero potem możliwe jest podjęcie konkretnych działań operacyjnych, mających za zadanie realizacje zdefiniowanych celów strategicznych, poprzez badanie konkretnych rynków eksportowych, znalezienie i weryfikację potencjalnych odbiorców oraz podjęcie działań handlowych.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przekazanie wiedzy na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności eksportowej na rynkach zagranicznych
 • Przedstawienie metod zdobywania wiedzy o poszczególnych rynkach i potencjalnych partnerach oraz narzędzi jej weryfikacji
 • Dostarczenie wiedzy na temat zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym oraz najważniejszych aspektów związanych z finansowaniem i rozliczaniem transakcji
 • Przekazanie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie kalkulowania kosztów transakcji eksportowej
 • Przestawienie struktury i wielu aspektów negocjacji eksportowych oraz praktyczne przećwiczenie konkretnej sytuacji negocjacyjnej
 • Przedstawienie zasad prawidłowej realizacji i rozliczenia transakcji eksportowych


Korzyści z udziału w szkoleniu

 • Poznanie specyficznych warunków, funkcjonujących na poszczególnych rynkach eksportowych
 • Nabycie umiejętności wyboru i planowania optymalnych działań marketingowych na rynkach zagranicznych
 • Poznanie metod kształtowania ofert eksportowych, uwzględniających wszystkie elementy kosztowe
 • Poznanie ryzyk przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, metod ich badania oraz ich ograniczania
 • Nabycie umiejętności znalezienia i wyboru optymalnych partnerów handlowych
 • Poznanie narzędzi weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych
 • Nabycie umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji eksportowych
 • Poznanie struktury kontraktu eksportowego z partnerem zagranicznym, szczególnie w zakresie zabezpieczenia interesów handlowych i finansowych
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia operacji eksportowych w zakresie: transportu, ubezpieczeń, rozliczeń finansowych
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz specjalistów i pracowników działów: eksportu, marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw eksportujących lub posiadających potencjał eksportowy.

Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Łańcuch działań operacyjnych przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
 • Metody badania i analizy konkretnych rynków eksportowych
 • Trafny wybór partnera biznesowego za granicą
 • Narzędzia ograniczenia ryzyka i zabezpieczenia interesów handlowych w eksporcie

Ta część służy do zdefiniowania pojęcia „łańcuch działań eksportowych” oraz przeanalizowania wszelkich jego elementów składowych z punkty widzenia optymalnego wyboru rynków i partnerów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w działalności eksportowej.

2. Narzędzia poznania specyfiki wybranych rynków eksportowych

 • Uwarunkowania społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne
 • Organizacja importu wybranych grup asortymentowych produktów
 • Metody: desk research i field research wybranych badania rynków zagranicznych
 • Źródła informacji o rynku

Ta część jest przeznaczone na praktyczne przećwiczenia różnych metod badania i analiz, jak np.11 Cs, konkretnych rynków na wybrane produkty czy grupy produktowe. Pozwoli na przedstawienie różnych podejść metodologicznych i będzie to podstawą do dyskusji odnośnie wyboru optymalnej metody badania rynków zagranicznych.

3. Optymalny wybór i planowania działań marketingowych na rynkach zagranicznych

 • Strategia eksportowa na wybranych rynkach
 • Polityka produktowa, cenowa, dystrybucyjna
 • Narzędzia dotarcia z informacją do potencjalnych klientów
 • Charakterystyka wybranych form działalności handlowej na rynkach zagranicznych

W tym module uczestnicy wypracują konkretny plan/plany działań marketingowych na wybrany produkt/grupę asortymentową na wybrany rynek, wraz z harmonogramem i wstępną kalkulacją ich kosztów.

4. Metody kształtowania ofert eksportowych

 • Zwyczaje i uzanse w handlu międzynarodowym
 • Formuły handlowe zawarte w INCOTERMS 2000
 • Sposoby finansowania rozliczeń między eksporterem a importerem
 • Kalkulacje ceny w eksporcie – charakterystyka kosztów
 • Metody kalkulacji cenowej

W tej części uczestnicy poznają zwyczajowe formuły handlowe, szczegółową strukturę kosztów oraz przećwiczą w praktyce przygotowanie różnymi metodami ofert cenowych, uwzględniających wszystkie elementy składowe.

5. Ograniczenia i ryzyka przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, metod ich badania i zasady ich ograniczania

 • Ramy prawne
 • Polityka celna i podatkowa
 • Licencje w imporcie, eksporcie i reeksporcie
 • Certyfikacja
 • Ochrona sanitarna i fitosanitarna
 • Świadectwa pochodzenia towarów
 • Kontyngenty i inne pozataryfowe instrumenty polityki handlowej
 • Ochrona produkcji krajowej i wspieranie eksportu

W tym module zostaną przedstawione wszelkie ograniczenia i ryzyka związane z wprowadzaniem towarów na poszczególne rynki. Omówione zostaną źródła wiedzy o poszczególnych ograniczeniach, ryzykach i koszty związane ze spełnieniem tych wymogów na rynkach zagranicznych.

6. Metody znalezienia i wyboru optymalnych partnerów w eksporcie oraz narzędzia weryfikacji ich standingu

 • Źródła wiedzy o potencjalnym partnerze
 • Kryteria wyboru optymalnego partnera
 • Zakres i metody badania wiarygodności kontrahenta

W tym segmencie zostaną podane kryteria, które powinien spełniać optymalny partner biznesowy za granicą oraz omówione dwa podstawowe obszary badania potencjalnego partnera handlowego: formalno-prawnego oraz finansowego. Przy omawianiu konkretnych metod zostanie zwrócona uwaga na: koszty, ryzyka towarzyszące badaniom oraz problemy i bariery w prowadzeniu badań na rynkach poza Unią Europejską.

7. Skuteczne prowadzenie negocjacji eksportowych

 • Struktura negocjacji
 • Zasady negocjacji kontraktowych
 • Techniki negocjowania i umiejętność ich doboru w różnych wyjściowych sytuacjach negocjacyjnych
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas negocjacji
 • Zasady negocjacji w partnerami z różnych kręgów kulturowych

W tym module uczestnicy poznają strukturę oraz zasady prowadzenia negocjacji eksportowych. Praktyczne ćwiczenie oparte o specjalnie przygotowany scenariusz pozwoli na analizę przebiegu negocjacji, zastosowanych technik negocjacyjnych oraz komunikacji między partnerami reprezentującymi odmienne kręgi kulturowe.

8. Kontrakt eksportowy z partnerem zagranicznym, jego struktura i zabezpieczenie interesów handlowych i finansowych

 • Struktura bazowej umowy handlowej
 • Umowy pomocnicze do kontraktu eksportowego
 • Zabezpieczenia: prawne i finansowe wykonania kontraktu
 • Metody rozstrzygania spraw spornych w eksporcie

W tej części zostaną omówione elementy składowe bazowego kontaktu eksportowego wraz z towarzyszącymi mu umowami: transportowymi, ubezpieczeniowymi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zabezpieczaniu interesów eksportera w zakresie: płatności i kar z tytułu nie zrealizowania warunków kontraktu po stronie importera.

9. Zasady prowadzenia operacji eksportowych w zakresie: transportu, ubezpieczeń, rozliczeń finansowych

 • Etapy realizacji transakcji eksportowej
 • Dokumenty w realizacji transakcji eksportowych
 • Procedury celno-podatkowe w eksporcie na rynki Unii Europejskie i inne
 • Podatkowe i finansowe aspekty rozliczeń transakcji

W tym module zostanie omówiony szczegółowo proces prowadzenia transakcji eksportowych oraz ich rozliczania pod względem: dokumentowym i finansowym. Dużo uwagi zostanie poświęcone najczęściej występującym błędom w ich rozliczaniu.

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem. Zostaną wykorzystane następujące metody przeprowadzenia szkolenia:

 • Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień
 • Dyskusje moderowane przez trenera, mające na celu znalezienia optymalnych rozwiązań konkretnych zagadnień merytorycznych
 • Aktywne ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych obejmują  40% czasu,
zaś ćwiczenia warsztatowe i rozwiązywania case study mające na celu interaktywne przyswojenie zagadnień przez uczestników to około 60% czasu szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania