PLANER

Myśl ludzka nie zna granic poza tymi, które sama wyznacza.Napoleon Hill

Menu

NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE w nowoczesnej organizacji

Termin: Do ustalenia

Kategoria: HR, kadry, sekretariat, Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Przed kliku laty magazyn Forbes zapytał 1000 największych amerykańskich firm o największe bariery w prowadzeniu biznesu na światowym rynku.

Za jedną z najpoważniejszych uznano  różnice międzykulturowe.

Jak zarządzać organizacją, w której pracują przedstawiciele różnych kultur?

Jak się sprawnie komunikować, rozwiązywać konflikty czy motywować pracowników z innych regionów świata?

W jaki sposób wykorzystać potencjał wielokulturowy, by odnieść sukces?

Cele i korzyści szkolenia
 • Wyjaśnić istotę międzynarodowego zarządzania i zarządzania międzykulturowego
 • Wyjaśnić czym jest komunikacja międzykulturowa i jakie ma znaczenie w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Zapoznać z wymiarami i typami kultur świata
 • Wskazać największe bariery w komunikacji międzykulturowej oraz sposoby ich przezwyciężania. Wskazać szanse i zagrożenia
 • Omówić kulturę organizacyjną w środowisku wielokulturowym
 • Wyjaśnić w jaki sposób komunikują się przedstawiciele innych kultur, jak wygląda e-komunikacja
 • Wyjaśnić do motywuje pracowników, wywodzących się z różnych rejonów świata
 • Wyjaśnić jak należy rozwiązywać konflikty między przedstawicielami innych kultur
 • Wyjaśnić jak tworzą się struktury formalne i nieformalne z uwzględnienie różnic międzykulturowych
 • Planowanie, wdrażanie strategii i wykorzystywanie wiedzy z uwzględnieniem różnic międzykulturowych
 • Omówić relacje między oddziałem/ami a centralą, znajdującymi się w różnych państwach
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzykulturowym
 • Etyka i odpowiedzialność biznesu z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Efekty rozwojowe – Po ukończeniu uczestnik:

 • Wie czym jest międzynarodowe zarządzanie a zarządzanie międzykulturowe, a także komunikacja międzykulturowa, i rozumie jej znaczenie
 • Potrafi identyfikować i przezwyciężać bariery w komunikacji międzykulturowej. Wie czym jest szok kulturowy i jak go przezwyciężyć
 • Dysponuje podstawową wiedzą na temat komunikacji międzykulturowej z danego państwa/państw, rozumie  najważniejsze wartości i zasady rządzące daną kulturą/kulturami. Potrafi minimalizować ryzyko nieporozumienia, wie w jaki sposób budować i utrzymywać relacje z partnerami danego państwa/państw
 • Wie jak powinna wyglądać kultura organizacyjna, uwzględniająca różnice międzykulturowe
 • Wie jak motywować pracowników pochodzących z różnych kultur i tworzyć odpowiednie systemy motywacyjne
 • Wie, jak rozwiązywać konflikty między przedstawicielami różnych kultur
 • Rozumie, jak tworzą się struktury formalne i nieformalne
 • Wie, jak zarządzać wielokulturowym personelem
 • Wie, jak tworzyć i wdrażać strategie oraz wykorzystywać wiedzę w środowisku międzykulturowym
 • Wie, jak przygotować się i prowadzić spotkania biznesowe na poziomie międzykulturowym
 • Rozumie czym dla przedstawicieli różnych kultur jest etyka i odpowiedzialność biznesu
Adresaci szkolenia

Warsztaty szkoleniowe są adresowane przede wszystkim do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, prowadzących biznesy na rynkach zagranicznych
 • specjalistów ds. marketingu
 • specjalistów ds. sprzedaży
 • managerów i specjalistów ds. eksportu/importu, finansistów, prawników i innych osób odpowiedzialnych na kontakty międzynarodowe
 • przedstawicieli sektora samorządowego, instytucji publicznych oraz izb i organizacji gospodarczych, współpracujący z partnerami zagranicznymi
Program szczegółowy szkolenia
1. Wprowadzenie – Istota zarządzania międzynarodowego a międzykulturowego
 • Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji
 • Wykorzystywanie czynników kulturowych
 • Zmiany w kulturze
 • Wnioski dla menedżera

2. Komunikacja międzykulturowa

 • Istota kultury oraz komunikacji międzykulturowej. Unaocznienie na czym polegają różnice w myśleniu i postrzeganiu świata pomiędzy ludźmi wynikające z różnic kulturowych.
 • Typy kultur:
  • Kultura wysokiego i niskiego kontekstu
  • Kolektywizm a indywidualizm
  • Kultura ceremonialna a nieceremonialna
  • Kultur propartnerska a protransakcyjna
  • Kultura polichroniczna a monochroniczna
  • Kultura wschodnia a zachodnia

3. Bariery komunikacyjne:

 • Bariery semantyczne (w tym m.in. : sposób komunikacji, tematy „drażliwe”, symbole, błędne odczytywanie komunikacji niewerbalnej)
 • Bariery psychologiczne (w tym.m.in. stereotypy, uprzedzenia, etnocentryzm, wybiórcze postrzeganie, filtrowanie, tzw.”niebezpieczeństwo pojedynczej historii”)
 • Bariery fizyczne i środowiskowe

4. Szok kulturowy:

 • Istota
 • Etapy
 • Sposoby przezwyciężania

5. Kultura organizacyjna  i komunikacja w środowisku międzykulturowym

 • Definicja i analiza kultur organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany kulturowe
 • Kultura organizacyjna z kultura narodowa
 • Właściwa komunikacja międzykulturowa (Komunikacja werbalna – ustna i pisemna, w tym: styl komunikacji, „drażliwe tematy”, wartości, symbolika, jak: obrazy, kolory, liczby; komunikacja niewerbalna (w tym: ekspresja i mimika twarzy, mowa ciała i gesty zakazane, proksemika, parajęzyk, haptyka, strój w biznesie)
 • Struktury formalne i nieformalne

6. Motywacja

 • Potrzeby pracowników w różnych kulturach
 • Jak kultura wpływa na potrzeby
 • Tworzenie systemów motywacyjnych

7. Rozwiązywanie konfliktów

 • Kultura a konflikt
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Menedżer a konflikt

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Koncepcja HRM
 • Rekrutacja
 • Ocena wyników pracy
 • Szkolenia
 • Retencja pracowników

9. Planowanie, wdrażanie strategii oraz wykorzystywanie wiedzy w środowisku międzynarodowym

 • Planowanie strategii
 • Równoważenie zasobów i pozycji
 • Wpływ czynników kulturowych
 • Wdrażanie strategii
 • Identyfikacja i wykorzystywanie zasobów wiedzy
 • Potencjał organizacyjny i przewaga konkurencyjna

10. Etyka i odpowiedzialność biznesu

 • Etyka na przestrzeni czasu i kultur
 • Etyka marki
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
Metody szkoleniowe
 • Krótki wykład
 • Gry interaktywne
 • Dyskusja
 • Symulacje
 • Quizy
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Trenerka międzykulturowa, coach, specjalistka ds. PR i Public Affairs. Ekspertka PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia w obszarze Azji Południowo - Wschodniej, praw człowieka i komunikacji społecznej.  Laureatka prestiżowych konkursów krajowych i międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce oraz między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii,  Tajlandii, Kambodży, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Estonii, Danii, Irlandii,  na Słowacji, Łotwie i we Włoszech.

Z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych w specjalizacji nauk o polityce; absolwentka politologii w specjalizacji dziennikarskiej,  absolwentka kulturoznawstwa w specjalizacji filmoznawczej  oraz absolwentka prawa. Ukończyła również PWSFTViT w Łodzi kierunek organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej oraz Szkołę Praw Człowieka, studiów nad pokojem  i rozwiązywania konfliktów międzynarodowych w Chulalongkorn University  w Bangkoku oraz  studia coachingu.

Studiowała PR na Uniwersytecie Londyńskim w Londynie. Była dziennikarką prasową i telewizyjną. Obecnie jako wykładowca akademicki specjalizuje się w następujących zagadnieniach: międzynarodowe stosunki polityczne, wybrane zagadnienia prawne,  szeroko pojęta komunikacja społeczna, międzynarodowe stosunki polityczne, w szczególności jej zainteresowania obejmują kraje Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej, prawa człowieka, organizacje międzynarodowe, konflikty międzynarodowe, protokół dyplomatyczny i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Certyfikaty:

 • Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej – studia podyplomowe
 • Bezpieczeństwo i rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych,  studia podyplomowe, Chulalongkorn University, Bangkok, Tajlandia
 • Coaching, studia podyplomowe
 • Public Relations Introduction, kurs, Birbeck College and London School of Economics, London University
Dodatkowe informacje
Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim i dostosowane do potrzeb organizacji.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania