PLANER

Istnieje coś rzadszego od talentu – talent do tego, by dostrzec talent. ….Elbert Hubbart

Menu

TRENING MENEDŻERSKI wraz z egzaminem (8 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Odbiorcy:

Trening menedżerski skierowany jest dla kadry menedżerskiej wszystkich szczebli, specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi a także potencjalnych kandydatów na stanowiska menedżerskie.

Ambitnych, pragnących śmiało konkurować z kolegami po fachu z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych zapraszamy na Trening Menedżerski, który umożliwi nabycie kompleksowej wiedzy na temat kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania funkcji menedżerskich. Podczas szkolenia poznacie Państwo tajniki zarządzania, marketingu, logistyki, zagadnień prawnych i komunikacji, które niezbędne są do budowania zespołów zdolnych do realizacji celów firmy oraz do optymalnego wykorzystania swoich możliwości i potencjału podwładnych.

Dzisiejszy naprawdę dobry menedżer musi widzieć i rozumieć, to co dzieje się w każdym z działów przedsiębiorstwa. Dopiero wtedy jest w stanie przeprowadzić wnikliwą analizę, na podstawie której zarząd może podejmować trafne decyzje.
Życzymy Państwu, aby nabyte podczas treningu kompetencje otworzyły drogę do osobistego rozwoju i sukcesów firmy.

Program szczegółowy szkolenia

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – I spotkanie

Uczestnicy poznają ogólny pogląd na proces gospodarowania zasobami ludzkimi, poznają podstawowe narzędzia wykorzystywane w ZZL oraz zdobędą wiedzę na temat związku gospodarki zasobami ludzkimi i strategii organizacji.

Cel:

• prezentacja najważniejszych koncepcji ZZL
• autodiagnoza własnego stylu liderskiego
• przedstawienie zasad i narzędzi budowania efektywnych zespołów pracowniczych
• prezentacja czynników motywacyjnych i narzędzi zmiany zachowania
• zapoznanie uczestników z mechanizmami rządzącymi zachowaniem człowieka w grupie i ich znaczeniem dla procesu zarządzania

PROGRAM

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wymagań współczesności
– ZZL a zarządzanie personelem
– Zmiany w metodach zarządzania ludźmi
– Najważniejsze zadania ZZL
– Cele ZZL

2. Rozwój potencjału pracownika
– ocena możliwości / potencjału pracownika
• znaczenie oceny pracowniczej
• co należy mierzyć w ocenie pracowniczej?
• Oceny pracowników a decyzje kadrowe

3. Korzyści z rozwoju potencjału pracownika
• planowanie karier
• planowanie sukcesji
• zatrzymanie pracownika w firmie

4.Skuteczne motywowanie do pracy
– podstawowe zasady dotyczące motywacji do pracy
– kijem czy marchewką ?
– poradnik skutecznego motywowania
– feedback czyli motywowanie na gorąco

5. Przywództwo w zespole
– Menedżer a lider
– Psychospołeczne kompetencje dobrego lidera
– Przywództwo sytuacyjne
– Diagnoza własnego stylu liderskiego
– Efektywne kierowanie zespołem

6. Kierowanie konfliktami
– Skąd biorą się konflikty czyli powstawanie konfliktu
– Dynamika konfliktu
– Style reakcji na konflikt (autodiagnoza)
– Rozstrzyganie a rozwiązywanie konfliktów
– Asertywny styl komunikacji czyli zachowania stanowcze,
partnerskie, nastawione na rozwiązanie problemu

ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM – II spotkanie

Cel:

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawa publicznego i prywatnego regulujących problematykę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególną uwagę w tym kontekście należy zwrócić na przepisy kodeksu cywilnego (szczególnie w kontekście licznych nowelizacji. W trakcie spotkania zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie reformy prawa handlowego. Wykład ma na celu prezentację podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem reformy prawa cywilnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom bezpośrednio odnoszącym się do regulacji prowadzenia działalności gospodarczej. Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami jak i podkreślenie znaczenia minimalizacji ryzyka gospodarczego poprzez jego ubezpieczenie. Istotnym elementem programu seminarium będzie praktyczna analiza poszczególnych umów gospodarczych.

1. Wprowadzenie-założenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa obligacyjnego. Praktyka obrotu gospodarczego a zagadnienie źródeł prawa ( krajowego oraz wspólnotowego)

2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Odniesienie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Konsument i jego ochrona w prawie polskim – przykłady.

3. Zarządzanie spółką prawa handlowego – specyfika regulacji kodeksu spółek handlowych

4. Oferta jako podstawowy tryb zawarcia umowy w działalności gospodarczej

5. Przetarg i aukcja. Negocjacje – culpa in contrahendo ( wina w negocjacjach)

6. Zagadnienie formy oświadczenia woli

7. Znaczenie praktyczne ustawy o sprzedaży konsumenckiej dla kontrahentów konsumenta – zakres możliwych negocjacji. Odniesienie do analogicznych regulacji w zakresie kredytu konsumenckiego oraz zawierania umów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

8. Dodatkowe zastrzeżenia umowne: np.: kary umowne, umowne prawo odstąpienia a ustawowe przykłady tej instytucji. Umowa na rzecz osoby trzeciej

9. Umowa przedwstępna – zastosowanie w umowach gospodarczych. Zadatek a zaliczka

10. Analiza wybranych klauzul umowy sprzedaży z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywanie umów ramowych.

11. Zagadnienie wymagalności roszczeń pieniężnych w kontekście przedawnienia roszczeń majątkowych. Zagadnienie opóźnienia oraz zwłoki w przepisach KC.

12. Specyfika zawierania i wykonywania umów gospodarczych z kontrahentami z UE – kontekst prawa wspólnotowego.

13. Analiza wybranych umów gospodarczych: sprzedaży, komisu, przechowania, zlecenia, umów transportowych, składu, agencji, bankowych oraz ubezpieczenia

14. Podsumowanie

NEGOCJACJE W PRACY MENEDŻERA – III spotkanie

Cel:
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z wdrożeniem metod i narzędzi wykorzystywanych w umiejętnych działaniach negocjacyjnych.

Popularnie mówi się „ ile mogę stracić, aby zarobić?”. To powiedzenie co prawda nadal pozostaje aktualne, ale już mniej prawdziwe, gdyż w przypadku negocjacji celem staje się rozwiązanie, w którym wygrywają obie strony. Negocjacje są sposobem osiągania korzyści własnych przy jednoczesnej akceptacji ustępstw i zmian, dzięki czemu możliwa staje się obustronna satysfakcja. Pokażemy Państwu, jak ważne w procesie negocjacji jest określenie jej warunków. Poznają Państwo etapy i fazy prowadzenia negocjacji, począwszy od przygotowania się do nich, ustalenia celów, stanowisk i miejsca aż do fazy realizacji i kontroli.

Dowiedzą się Państwo, jak panować nad negocjacją i nie zostać jej ofiarą, jak budować konstruktywne relacje z uczestnikami negocjacji. Naświetlimy kompleksowość problematyki negocjacji w kontekście wielokulturowym i powiemy, jak zredukować konflikty oraz zwiększyć pewność siebie.

Każda z negocjacji zaspakaja jakieś potrzeby drugiej strony, a w akcie kupna i sprzedaży doprowadza do przekazania określonej wartości, satysfakcji, rezultatu. Negocjujmy więc mając na uwadze, że w dzisiejszym systemie rynkowym i na jego aktualnym poziomie dojrzałości nie kupujemy produktów czy usług, ale określone wartości, których szukamy, określone satysfakcje, rezultaty, konkretną współpracę, rozwiązania.

PROGRAM

WPROWADZENIE
– Sens negocjacji w firmie
– Konflikt jako wstęp do negocjacji (konflikty negocjowalne, konflikty nienegocjowalne)
– Komunikacja w procesie negocjacji (zachowanie asertywne)

NEGOCJACJA – RÓŻNE ASPEKTY NEGOCJACJI
Interesy, Polityka, Dyplomacja, Przedsiębiorstwo , Partnerzy firmowi

TECHNIKI, METODY, STRATEGIE, TAKTYKI
Cele: osiągnięcie porozumienia w dyskusji, rozwiązanie problemu, łagodzenie konfliktu między
Stronami
– Istnieje potrzeba, produkt lub usługa, na jakich zasadach dokonać nabycia
– W jakich warunkach wybierać partnera
– Dystrybucja, trwałe relacje, partnerstwo, długoterminowe inwestycje

KLIMAT
Negocjacja zaczyna się od niezgody lub różnych interesów obu stron. Każdy broni swojej pozycji i usiłuje, w zależności od własnych celów zdominować drugiego.
– proces ZWYCIĘZCA/ZWYCIĘZCA
– trwałe relacje : ZWYCIĘZCA – ZWYCIĘZCA
– czynniki potrzebne aby osiągnąć sukces w negocjacji
– dziewięć najczęstszych błędów w negocjacjach

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA

– zdefiniowanie punktów negocjacyjnych
– kalkulacja kosztów i wartości
– przygotowanie systemu punktacji
– ustalenie wyjściowego scenariusza
– przewidywanie wzajemnych ustępstw
– punkty uzupełniające do przygotowania

ANKIETA NA TEMAT PRZYGOTOWANIA NEGOCJACJI

STRATEGIE
– alteranatywny strategiczne – strategie i ich konsekwencje (strategie,sytuacje,konsekwencje)

DROGA DO KONSTRUKTYWNEJ NEGOCJACJI -PRZEBIEG NEGOCJACJI

I. Wprowadzenie
II. Opis
– umiejętność stawiania pytań i słuchania, pozytywny styl odbiorczy
– cel: określić, zrozumieć, ale nie rozwiązywać
III. Dyskusja
– styl aktywny, ofensywny, respektowanie drugiego obozu
– cel: poznać, określić możliwe ustępstwa, przybliżyć się w dostrzegalny sposób do
rozmówcy, unikać konfliktów związanych z wyrażaniem nadmiernego sprzeciwu
IV. Ostateczna negocjacja
– aktywny styl odbiorczy, potwierdzanie, spokój
– cel : porozumienie

V. Konkluzja
– styl pozytywny, dyspozycyjność
– cel : zredagować umowę, uniknąć zakwestionowania

ZASADY RACJONALNEJ NEGOCJACJI wg Fisher`a i Ury
I. Traktować oddzielnie zapytania osób i kwestie sporne
II. Koncentrować się na osiągnięciu celu o jaki toczy się gra, a nie na obronie swoich racji
III. Poszukiwać rozwiązania w celu uzyskania obopólnej korzyści
IV. Wymagać, aby rezultat był uzasadniony obiektywnymi kryteriami

UMIEJĘTNOŚĆ ROZSĄDNEGO USTĘPOWANIA
– Spisanie możliwych ustępstw
– Oszacowanie ustępstw
– Rozsądnie ustępować
– Uzyskanie ustępstw w zamian

TAKTYKI NEGOCJACYJNE
1. karta w rękawie
2. « marynat »
3. zwiadowca
4. fałszywy trop
5. małe kroczki
6. kompromis
7. targowanie się
8. dobry i zły
9. coś za coś
10. judo
11. buldog
12. presja
13. przeniesienie
14. unikanie
15. pierzyna
16. zdarta płyta
17. sfinks

STYLE ZACHOWAŃ
– umiejętność odkrywania zachowań drugiego negocjatora
– język kolorów : niebieski, czerwony, zielony, żółty
– zachowanie dostosowane do negocjacji, typologia, sposób działania, czego należy unikać
– atuty dobrego negocjatora
– negocjatorzy z problemami – jak go rozpoznać, co go stresuje, co go uspokaja, jak go « podejść «
– szkic bilansu personalnego negocjatora

ZASADY NEGOCJACJI HANDLOWEJ
Negocjacja na ścieżce sprzedaży

• Psychologia i techniki sprzedaży
• Etapy rozmowy handlowej
• Identyfikacja potrzeb i zdobywanie informacji
• Prezentacja oferty i pokonywanie zastrzeżeń

NEGOCJACJE W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWYM
– Atuty negocjatora międzynarodowego
– Podstawowe ryzyko i problemy

ĆWICZENIA I GRY SYMULACYJNE
– Wygrany wygrany
– NASA
– Przypadek ” pracownik – pracodawca”
+ inne

ZASADY NOWOCZESNEGO MARKETINGU

Cel:

• Zdobycie wiedzy z podstaw i zasad postępowania marketingowego (marketing mix, marketing skoncentrowany, marketing wartości)
• Zrozumienie zarządzania marketingowego jako postępowania całej firmy, problematyka marketingu a problematyka konkurencyjności firm
• Zrozumienie i wiedza na temat różnych aspektów dotarcia z produktem bądź usługą do segmentu docelowego przy optymalnych zyskach (określenie rynku, segmentacja, typologia, wybór segmentu docelowego, pozycjonowanie, proces zakupu)
• Wiedza na temat segmentacji, typologii, segmentów docelowych, pozycjonowania oferty, metod opracowania prawidłowej polityki cenowej
• Zrozumienie aspektów i nośników nowoczesnego, efektywnego komunikowania firmy
z rynkiem klienta

PROGRAM

• Podstawowe pojęcia i zasady marketingu
• Rynek konsumenta, rynek przedsiębiorstw B2B, rynek uslug
• Strategie marketingowe, konkurencyjność a narzędzia marketingowe + ewentualnie case Diament Portera, marketing wartości
• Case study Portalux 1,2,3(określenie rynku, segmentacja, typologia, wybór segmentu docelowego, pozycjonowanie, proces zakupu)
• Marketing mix, prezentacja konceptu + case VTT
• Informacja marketingowa, sposoby dotarcia + ewentualnie case Nielsen
• Polityka cenowa, zasady, ryzyko + case Tracer
• Czym jest komunikacja firmy (aspekty i nośniki nowoczesnego, efektywnego komunikowania firmy z rynkiem klienta)

REPETYTORIUM Z RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW – IV spotkanie

Cel:

Przekazanie uczestnikom (lub usystematyzowanie) wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej oraz zarządzania finansami w zakresie niezbędnym dla osób sprawujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach. Po szkoleniu uczestnik powinien wykazać się następującymi umiejętnościami (w podstawowym zakresie):
• czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych
• analiza kosztów
• analiza c-v-p (koszt-wolumen-zysk)
• sporządzanie planów finansowych (budżetów) i controling ich wykonania
• analiza projektów inwestycyjnych (opłacalność inwestycji i źródła finansowania)
• wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu finansami firmy (opcjonalnie)

PROGRAM

1) Wprowadzenie do rachunkowości
• rachunkowość jako system informacji o jednostkach gospodarczych
• podstawowe modele prezentacji informacji rachunkowości: bilans, rachunek zysków i strat, cashflow
• wpływy operacji gospodarczych na bilans
• problem pomiaru zysku (podejście wynikowe i kapitałowe)
• system ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstwa
• ogólnie przyjęte zasady rachunkowości finansowej (wg Ustawy o Rachunkowości i wg standardów zachodnich)

2) Sprawozdania finansowe i ich interpretacja
• zasady wyceny aktywów i pasywów
• bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informacja dodatkowa
• analiza finansowa sprawozdań

3) Elementy zarządzania finansami
• analiza decyzji inwestycyjnych
zmienna wartość pieniądza w czasie
podstawowe kryteria oceny inwestycji kapitałowych
• analiza decyzji finansowych
• zarządzanie gotówką – cykl konwersji gotówki

4) Zagadnienia rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa przemysłowego

• rachunek kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej
modele ewidencji kosztów (układ rodzajowy i kalkulacyjny)
rachunek kosztów zlecenia i rachunek kosztów procesu

• rachunek kosztów dla potrzeb wspierania procesów decyzyjnych
behawioryzm kosztów i analiza „c-v-p” (koszt-wolumen-zysk)
rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnej absorbcji
model rachunku kosztów działań (activity-based costing) i rachunku kosztów docelowych (target costing)

• Rachunkowość odpowiedzialności – budżetowanie i kontroling
zadania i proces budżetowania
konstrukcja „budżetu głównego” (ang. master budget)
budżety elastyczne i controlling (analiza wariancji budżetowych)

Dodatkowe informacje

Trening menedżerski kończy się egzaminem.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania