Kiedy lodówka nie jest lodówką? … gdy znajduje się w Pittsburgu, podczas gdy potrzebna jest w HoustonHeskett, Glaskowsky, Ivie

Menu

PARTYCYPACYJNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY ZESPOŁEM HANDLOWCÓW w branży FMCG

Termin: 18-11-2019 - 19-11-2019

Do rozpoczęcia: 91 dni

FIRST MINUTE

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2)

Miasto: Ustroń

Cena: CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę

Hotel: śląskie, Belweder Hotel * * * * *, USTROŃ

Partycypacyjny styl zarządzania buduje zespół-drużynę poprzez kreowanie poczucia własności organizacji wśród pracowników wyzwalając poczucie dumy i motywację pracowników do zwiększenia produktywności w celu osiągnięcia założonych celów.

Menadżerowie aplikujący styl partycypacyjny odkrywają, że pracownicy są o wiele bardziej gotowi na wprowadzanie zmian, niż w sytuacji, gdy nie mają oni prawa głosu. Zmiany są implementowane w bardziej efektywny sposób, gdy pracownicy mają w nich swój wkład I mogą wpływać na podejmowane decyzje. Partycypacja, uczestnictwo w zarządzaniu, sprawia, że pracownicy są odpowiednio poinformowani o pojawiających się sytuacjach, zatem są także świadomi potencjalnych zmian. Dzięki temu organizacja może zachowywać się pro-aktywnie w budowaniu strategii a menadżerowie mogą szybko identyfikować potencjalne zagrożenia i zachęcać pracowników do sugerowania i implementowania rozwiązań.

Partycypacja pomaga pracownikom w budowaniu szeroko zakrojonego obrazu organizacji. Poprzez treningi, możliwości rozwoju, dzielenie się wiedzą pracownicy mogą zdobyć kompetencje potrzebne na kierowniczych stanowiskach. Ponadto partycypacja zwiększa zaangażowanie pracowników w działanie organizacji.

Kreatywność i innowacja są dwiema istotnymi pochodnymi zarządzania partycypacyjnego. W momencie gdy różne zespoły pracowników są zachęcane do udziału w podejmowaniu decyzji, organizacja czerpie korzyści z efektu synergii będącej skutkiem szerszego zakresu opcji do wyboru. Gdy wszyscy pracownicy, nie tylko menadżerowie, mają możliwość uczestnictwa w zarządzaniu, zwiększa się szansa na powstanie jedynego w swoim rodzaju, wartościowego pomysłu.

źródło: https://pl.wikipedia.org/

Cele i korzyści szkolenia
 • Podniesienie kompetencji w zakresie kierowania pracą zespołu Przedstawicieli Handlowych w branży FMCG
 • Zapoznanie z praktycznymi narzędziami, które od zaraz można wdrożyć i wykorzystać we własnej pracy z podległym zespołem Handlowców
 • Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu motywowania, inspirowania ale także egzekwowania i oceny realizacji wytyczonych zadań sprzedażowych i merchandisingowych
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania partycypacyjnego, czyli coś nowego zamiast kija i marchewki

Uczestnicy szkolenia rozwiną i pogłębią swoje umiejętności w pięciu obszarach:


 • Zarządzanie zespołem o rozproszonej strukturze

Umiejętności szczególnie przydatne gdy menedżera nie ma biura by raz w tygodniu zorganizować spotkanie robocze. Podlegający mu handlowcy pracują zdalnie, zarządzają rozległym terenem, nie spotykają się ze sobą częściej niż 2-3 razy w roku i raportują z rynku lub bezpośrednio z domu. Zdalne delegowanie i motywowanie to kluczowe kompetencje w dzisiejszym konkurencyjnym rynku, w którym nie ma już miejsca na odwlekanie decyzji lub uleganie manipulacyjnym postawom podwładnych, którzy również pracują pod presją wyniku i czasu. Dobre zrozumienie nadrzędnej zasady: „na czas nie ma podaży, jest tylko popyt” – daje najlepsze efekty.

 • Zarządzanie przez cele

Wzmocnienie umiejętności planowania, stawiania, monitorowania i rozliczania z realizacji celów i zadań. Kompetencje szczególnie przydatne, gdy menedżer rozliczany jest bezpośrednio przez swojego zwierzchnika ze skuteczności realizacji celów i zadań w okresie czasu miesiąc/kwartał. Czasami menedżer zarządzający sprzedażą posiada pełne uprawnienia do planowania celów sprzedażowych i zadań a czasami posiada je w okrojonej formie np. może ingerować tylko w podział odgórnego targetu na poszczególne osoby. Sposób w jaki komunikuje i monitoruje realizację celów często decyduje o jego osobistej skuteczności.

 • Budowanie skutecznego zespołu

Wzmocnienie umiejętności dobierania, wdrażania, motywowania i oceny efektywności pracowników. Aktualnie menedżer musi łączyć w sobie kompetencje nie tylko stricte zarządcze ale również z zakresu selekcji i rekrutacji pracowników do swojego zespołu. Często w trafnych decyzjach personalnych pomaga intuicja i doświadczenie, warto jednak wytrenować lub wzmocnić w sobie najlepsze nawyki, które można wykorzystać w tym procesie. O motywowaniu powiedziano już chyba wszystko, zatem na tym szkoleniu omówione zostaną naprawdę najtrudniejsze przypadki z czystej praktyki. Trener zaprezentuje materiał video z praktycznych działań z prawdziwymi zespołami, omówi ich efektywność a także poda kilka „złotych rad” jak skutecznie motywować, gdy już wszystkie metody zawiodły. Jeśli chodzi o kompetencje Podczas oceniania efektywności zespołu ważna jest informacja zwrotna do całego zespołu a nie poszczególnych jego członków. Tę umiejętność można i należy trenować.

 • Wspieranie i rozwój członków zespołu

W wielu firmach stawia się przed menedżerami oczekiwanie, że swoją postawą i zaangażowaniem spowodują iż ich zespoły zaczną myśleć i działać podobnie jak oni. Mówi się, że miarą skuteczności tej synergii w myśleniu jest autorytet szefa. Najczęściej sformułowanie to kojarzone jest z silną i autokratyczną osobowością. Tymczasem autorytet menedżera ma wiele źródeł, co najmniej kilkanaście. Znaczna część szefów korzysta maksymalnie z dwóch lub trzech, które oscylują wokół przysłowiowej marchewki i kija. Podczas szkolenia menedżerowie otrzymają praktyczna wiedzę i instrumenty w jaki sposób zbudować autorytet na nowo a następnie właściwie nim zarządzać w czasie. Wygrywają tylko Ci, którzy nie boją się transformacji siebie „od zaraz”.

 • Praca z Przedstawicielem w terenie

Trener, który pracował w terenie ze swoimi podległymi przedstawicielami w trzech koncernach i jako zewnętrzny coach przepracował ponad 1600 godzin w terenie podzieli się praktyczną wiedzą z zakresu:

 • Planowania indywidualnych treningów z Przedstawicielami
 • Tworzenia raportingu i kryteriów skorelowanych z kompetencjami funkcyjnymi i miękkimi oraz systemem motywacyjnym
 • Najlepszych standardów prowadzenia treningu i pracy 1:1 z podległym Przedstawicielem w terenie
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej według autorskiej metody fundamentów, która rozwija i inspiruje Przedstawiciela do wytężonej pracy i osobistego rozwoju w Firmie
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do:

 • Menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności kierownicze oraz dowiedzieć się jak jeszcze lepiej zarządzać potencjałem swoich Ludzi, którzy chcą rozwinąć postawę nowoczesnego lidera zespołu
 • Menedżerów, których zespoły narażone są na wysoką rotację
 • Menedżerów, którzy zarządzają zespołami projektowymi, które realizują złożone i długofalowe zadania sprzedażowe
 • Menedżerów, którzy chcą motywować konkretnych handlowców do konkretnych zadań, chcą wprowadzić system partycypacyjny wykorzystujący efekt synergii w zespole
 • Menedżerów, którzy zarządzają swoimi handlowcami zdalnie i sporadycznie mają okazję do spotkań grupowych w biurze
Program szkolenia

MODUŁ 1: Efektywne zarządzanie

 • Podejmowanie decyzji
 • Praca w permanentnej zmianie
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Zbieranie, weryfikacja i przekazywanie informacji na linii Dyrektor – Oddział
 • Promowanie wartości kooperacji wśród podległych Pracowników

MODUŁ 2: Zarządzanie przez cele

 • Zorientowanie na cele i wyniki
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Organizowanie Ludzi wokół realizacji zadań i celów
 • Planowanie i monitorowanie pracy poszczególnych osób
 • Umiejętność badania przyczyn niewywiązywania się z zadań i obowiązków

MODUŁ 3: Delegowanie

 • Osobista organizacja pracy
 • Delegowanie świadome
 • Planowanie i porządkowanie priorytetów
 • Wyznaczanie punktów kontrolnych i raportowanie
 • Przekazywanie zadań i rozliczanie z ich wykonania

MODUŁ 4: Wspieranie i rozwój pracowników

 • Motywowanie i stymulowanie podległych Przedstawicieli
 • Wspieranie i współpraca w terenie z Przedstawicielami
 • Wykazywanie inicjatywy w zakresie rozwijania rynku (pozyskiwanie Klientów)
 • Spotkania z zespołem nakierowane na szkolenie i instruktarz
 • Rozwijanie kompetencji miękkich u podległych Przedstawicieli w podziale na: umiejętności osobiste/techniki i taktyki sprzedaży/wiedzę merytoryczną/własne nastawienie

MODUŁ 5: Budowanie zespołu

 • Przywództwo i zarządzanie własnym autorytetem
 • Wpływanie na opinie i postawy innych
 • Umiejętność zdobywania akceptacji dla swoich propozycji
 • Integrowanie i motywowanie Przedstawicieli do wspólnego działania
 • Promowanie i rozwijanie norm grupowych zgodnych celami firmy

MODUŁ 6: Skuteczne motywowanie

 • Zorientowanie na cele i wyniki (model zachowań i wyników; motywowanie od końca)
 • Skuteczne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Dyscyplinowanie i ocena realizowanych zadań przez Przedstawicieli
 • Oddziaływanie na zespół Przedstawicieli, wywieranie wpływu i perswazja
 • Podejście partycypacyjne zamiast kija i marchewki jako opcja w motywowaniu opornych
Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej: 30% czasu – teoria, 70% czasu ćwiczenia, zadania indywidualne i grupowe, rozwiązywanie problemów, dzielenie się doświadczeniem z Trenerem – Praktykiem, który odpowiadał za budowanie zespołów i motywowanie ich do wytężonego wysiłku w branżach FMCG. 11 lat doświadczenia szkoleniowego i 7 lat doświadczenia w branży FMCG na stanowiskach handlowych i menedżerskich.

Po szkoleniu Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z Trenerem on-line w celu indywidualnego omówienia i przedyskutowania zgłoszonych problemów. Każdy Uczestnik szkolenia ma także możliwość zakontraktowania z Trenerem indywidualnych treningów tzw. training on the job ze swoimi Przedstawicielami.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

Hotel BELWEDER Conference & SPA * * * * * w Ustroniu
ul. Zdrojowa 15
43-450 Ustroń
tel.:+48 33 854 85 00
http://www.hotelbelweder.pl


Zapraszamy na szkolenie do ekskluzywnego Hotelu Belweder * * * * *  wśród gór i lasów w uzdrowiskowej części Ustronia, usytuowanego na zboczu Góry Równicy.

W  klimatyzowanych pokojach i apartamentach  znajduje się m.in. sejf i minibar oraz dostęp do internetu.  Z okien hotelowych pokoi roztacza się zapierający dech w piersiach widok na Ustroń z majestatycznie królującym nad nim szczytem Czantorii. Hotelowa restauracja Bourbon serwuje różnorodne kompozycje smakowe.

Relaks zapewnia Centrum Rekreacji z basenem z hydromasażem i przeciwpradem,  nowoczesnymi biczami wodnymi, sauną suchą i parową, jacuzzi i siłownią oraz profesjonalne ART SPA w dużym wyborem zabiegów, Klub Muzyczny, gustownie zaprojektowany ogród z licznymi alejkami i oczkami wodnymi.

W ogrodzie czeka na Państwa miejsce grillowe i wyjątkowa Pieczara, gdzie przy muzyce regionalnej, kominku i wyśmienitym grzanym winie smakować mogą Państwo specjałów Śląska Cieszyńskiego.


Specjalnie dla uczestników szkoleń PRESTIGE ECK  przyjazne ceny z dużym rabatem za dodatkowy (nie wliczony w cenę szkolenia) nocleg, wraz ze śniadaniem:
 • pokój 1-osobowy: 350 zł brutto
 • pokój 2-osobowy: 400 zł brutto
 • dopłata do pokoju 1-osobowego: 150 zł brutto (zapewniamy podczas szkolenia nocleg w pokoju 2-osobowym)

Dojazd:

 • Z centrum miasta spacerem 20-minut do hotelu
 • Taxi kom. +48 692 328 698
 • Stacja kolejowa Polana  spacerem 7-minut od hotelu
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.

Cena i zapisy

1590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • pełne wyżywienie
 • koszt noclegu w pokoju 2-osobowym
 • atrakcyjną niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania