PLANER

Wielkie umysły mają cele, inni mają życzeniaWashington Irving

Menu

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW – rozwój umiejętności menedżerskich

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania wiedzy i umiejętności psychologicznych w kierowaniu zespołami ludzi.

Każdy uczestnik będzie miał szansę nie tylko zapoznać się ze skutecznymi metodami kierowania personelem, ale także poznać własne preferencje i ograniczenia w rozwoju własnej umiejętności zarządzania.

Przede wszystkim jednak szkolenie ma być szansą doskonalenia własnych umiejętności oraz poznania metod dalszego indywidualnego rozwoju.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z zasadami skutecznego motywowania
 • Wypracowanie efektywnych metod motywowania zespołu pracowników
 • Poznanie metod i technik skutecznej oceny pracowników oraz pracy zespołu
 • Rozwój umiejętności budowania ścieżki kariery pracowników
 • Rozwój umiejętności budowania skutecznego zespołu
 • Umiejętność kierowania konfliktem i minimalizowania negatywnych konsekwencji konfliktu w zespole
 • Wypracowanie technik kierowania pracą zespołową
 • Kreowanie konstruktywnych i pozytywnych postaw pracowników
Program szczegółowy szkolenia

1. Zarządzanie zespołem pracowników przez skuteczne motywowanie

 • Psychologiczne podstawy motywowania pracowników
 • Indywidualne podejście do motywowania pracownika
 • Potrzeby pracownika, a sposoby ich zaspokojenia
 • Motywowanie zadaniowe
 • Czynniki motywacyjne i demotywacyjne
 • Materialne i niematerialne motywatory
 • Społeczne uwarunkowania motywowania
 • Indywidualne i społeczne demotywatory
 • Atmosfera w pracy a skuteczność motywowania
 • Nowe metody i techniki motywowania
 • Zmiany nawyków pracowników
 • Komunikowanie jako metoda skutecznego motywowania
 • Motywacyjne DNA, czyli jak sprawić, żeby pracownikom „chciało się pracować”
 • Wpływ systemu motywacyjnego na efektywność pracy w przedsiębiorstwie wynagrodzenie
 • Uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów)
 • Klimat organizacyjny
 • Zadania jako motywatory
 • Nagrody niematerialne a efektywność wykonania zadań
 • Samorealizacja w pracy zawodowej

2. Zarządzanie zespołem przez właściwą ocenę pracowników i efektów ich pracy

 • Cel oceny i kryteria oceny pracy
  • Funkcje oceny: informacyjne, motywacyjne, decyzyjne
  • Kryteria oceny: kompetencje, osiągane wyniki, motywacja, zaangażowanie pracownika, praca zespołowa
 • Metody oceny pracy
 • Karty oceny
 • Wywiady oceniające
 • Ośrodki oceny i rozwoju
 • Umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii
 • Asertywność menedżera i asertywność pracownika
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej w kierowaniu personelem
 • Rozwój inteligencji społecznej w kierowaniu personelem
 • Prognozowanie przyszłego potencjału pracowników
 • Ścieżki kariery
 • Korzyści z tworzenia planów rozwoju pracowników
 • Zasady projektowania ścieżki kariery pracowników

3. Zarządzanie pracą zespołową

 • Zespół pracowników jako grupa społeczna
 • Proces budowania zespołu pracowników
 • Wartości i normy zespołu środkiem budowania skutecznego zespołu (kultura organizacyjna)
 • Wywieranie wpływu w zespole
 • Spójność zespołu (polaryzacja a konformizm w zespole)
 • Rodzaje zespołów
 • Struktura zespołu
 • Rodzaje struktur grupowych
 • Wpływ struktury zespołu na efektywność pracy zespołowej
 • Jednostka w zespole
 • Role członków zespołu pracowników
 • Role zawodowe
 • Role grupowe w zespole
 • Role społeczne, a miejsce pracownika w zespole
 • Identyfikacja i dynamika konfliktu
 • Przyczyny konfliktów w zespole pracowników
 • Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Zasady współpracy członków zespołu
 • Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów w zespole
 • Kierowanie pracą zespołową
 • Zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
 • Kompetencje osoby kierującej zespołem
 • Delegowanie uprawnień
 • Stres w pracy zespołowej

4. Organizacja pracy zespołu

 • Opracowanie strategii realizacji zadań zespołowych
 • Techniki planowania i organizowania pracy zespołowej
 • Zasady efektywnego wykorzystanie czasu pracy zespołu
 • Techniki rejestracji czasu pracy
 • Źródła podstawowych zakłóceń wydajności pracy personelu
 • Krzywa rozwoju firmy a krzywa rozwoju zespołu pracowników
 • Umiejętność przystosowania się do zmian w firmie i otoczeniu

5. Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera

 • Czym różni się inteligencja emocjonalna (EI) od inteligencji (IQ)?
 • Rola emocji w pracy zawodowej
 • Elementy inteligencji emocjonalnej
 • Metody i techniki rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej

6. Inteligencja społeczna

 • Ocena własnej inteligencji społecznej (kompetencje społeczne)
 • Przywódca inteligentny społecznie – cechy, typowe zachowania
 • Umiejętność budowania właściwych relacji z pracownikami
 • Metody i techniki rozwoju własnej inteligencji społecznej

7. Umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole

 • Źródła konfliktów zawodowych
 • Metody i techniki rozwiązywania konfliktów
 • Menedżer jako negocjator
 • Menedżer jako mediator
 • Menedżer jako arbiter

8. Stres w pracy, zjawisko wyczerpania, wypalenia zawodowego

 • Analiza objawów oraz konsekwencji stresu.
 • Zasady radzenia sobie ze stresem – przegląd metod, narzędzi oraz technik radzenia sobie ze stresem.
 • Wypalenie zawodowe – dlaczego występuje i jak sobie z tym radzić?
 • Jak zarządzać stresem w pracy zawodowej?
 • Jak niwelować przyczyny i konsekwencje stresu zawodowego?
Metody szkoleniowe

Metody treningu:

 • wprowadzenie do zagadnienia – krótki wykład
 • testy autodiagnozy
 • odgrywanie ról – symulacje
 • grupowe rozwiązywanie problemów
 • analiza przypadków

Podczas zajęć prowadzący odwołuje się do metody ABL  

ACTIVITY  BASED  LEARNING

– uczenie w  oparciu  o  aktywność, metody  powszechnie  uznawanej  za najbardziej  odpowiednią  dla  szkoleń w zakresie biznesu i umiejętności praktycznych.

Nowoczesne techniki metody mają na celu wspomóc : „zakotwiczenie się” nowo poznanych umiejętności i kompetencji, przekształcając je w nawyki.
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania