PLANER

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.Winston Churchill

Menu

BUDOWA SYSTEMU WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI SYMBIOTYCZNEJ, czyli uświadomionej i interaktywnej w przedsiębiorstwie. Innowacyjny program szkolenia zamkniętego dla firm

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Rozwój interpersonalny

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczną umiejętność budowy systemu, poznają strukturę problemów komunikacyjnych występujących w firmie oraz sposoby ich rozwiązania
 • dzięki zdobytym na szkoleniu umiejętnościom stają się świadomymi uczestnikami łańcucha komunikacyjnego w firmie

Po tym szkoleniu pracownicy:

 • będą świadomi potrzeby indywidualnego uczestniczenia w łańcuchu komunikacyjnym
 • dowiedzą się jaka jest rola pracownika w tym systemie
 • oraz na czym polega sprawny system komunikacji symbiotycznej w firmie
 • jakie wiążą się z tym korzyści zarówno dla samych pracowników jak i efektów ich pracy
 • sami wypracują wstępny model komunikacji wewnętrznej
 • samodzielnie wskażą źródła komunikacji, ich hierarchię ważności i wiarygodność
 • wypracują mechanizm kontroli przepływu informacji
 • stworzą kody oraz usprawniający komunikacje w przedsiębiorstwie system klasyfikacji informacji
Program szczegółowy szkolenia

I Blok 4 godzinny – WPROWADZENIE
1.Diagnostyka stanu komunikacyjnego w organizacji:
– poznanie narzędzi analizy struktury problemów komunikacyjnych – praktyczne ćwiczenia metodologiczne.

Ćwiczenie: analiza problemów komunikacyjnych w zespole pracowniczym

2. Co to jest symbiotyczna komunikacja wewnętrzna:
– triada: kompetencje, struktura organizacyjna przepływu informacji, struktura zespołu

Ćwiczenie: porządkowanie znaczeń – komunikacja, informacja, porozumienie

3. Przygotowanie pracowników do wprowadzenia wewnętrznego systemu komunikacyjnego.
– kampania informacyjna
– cele komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie,
– wyjaśnienie istoty komunikacji symbiotycznej

4. Pakiety działań wprowadzających do Systemu Wewnętrznej Komunikacji Symbiotycznej:
– kampania celów
– kampania na rzecz podniesienia kapitału społecznego firmy (zaufanie, kompetencje, itp.)

II Blok 4 godzinny – BUDOWA ZESPOŁU, INTEGRACJA I WYŁANIANIE LIDERÓW

Ten blok składa się głównie z zajęć o charakterze warsztatowym. Jego celem jest integracja grupy, uzmysłowienie uczestnikom warsztatu zachodzących procesów grupowych, wyłonienie liderów oraz budowę zespołu zadaniowego. Zajęcia w 80% składają się z ćwiczeń, zabaw i gier, a w 20% z teorii integracji i procesów grupowych. Prowadzący dobiera ćwiczenia i zabawy kierując się dynamiką grupy i obserwowanymi przez siebie procesami psychospołecznymi zachodzącymi w moderowanej grupie.

„Przełamanie lodów”
– zestaw gier mających na celu oswojenie uczestników z sytuacją warsztatu, poznanie się uczestników oraz ich oczekiwań względem warsztatu i biorącej w nim udział grupy.

1. Procesy grupowe – podstawy teoretyczne
zbiorowość – grupa – zespół
– interakcja w grupie zadaniowej
– przywództwo w grupie
– grupowe rozwiązywanie problemów
– konflikt grupowy i problemy integracji
– problemy komunikacji w grupie, plotka i zakłócenia komunikacyjne

2. Integracja
– zestaw gier i zabaw ukierunkowanych na integrację grupy, budowę zaufania i pozytywnych relacji między uczestnikami, ułatwiających poprawną komunikację między nimi i kształcącą zdolność współpracy i polegania na sobie; m.in.:

Ślepiec
– zabawa mająca na celu budowę zaufania miedzy uczestnikami

Gorące krzesło
– zabawa integrująca grupę, otwierająca uczestników na siebie, budująca zaufanie i poczucie wspólnoty

Mandat zaufania
–zabawa identyfikująca więzi między uczestnikami, gwiazdy socjometryczne i ewentualnych „outsiderów”, analiza relacji interpersonalnych i związanych z nimi procesów psychologicznych, dyskusja grupowa;

Budowa zespołu
– zestaw ćwiczeń, testów i gier ukierunkowanych na budowę zespołu; kształtowanie umiejętności pracy grupowej i grupowego rozwiązywania problemów; podział zadań w grupie; wyłanianie lidera; identyfikacja ról;

Bezludna wyspa
– zabawa ćwicząca umiejętności pracy grupowej, grupowego rozwiązywania problemów, naturalna identyfikacja liderów, podział ról w grupie; prowadzący moderuje zabawę w ten sposób, by uchwycić wszystkie możliwe procesy grupowe; po zakończeniu zabawy uczestnicy wspólnie analizują procesy grupowe, jakie miały miejsce w czasie zabawy; prowadzący identyfikuje role uczestników, jakie pełnili w grupie;

Test: Jak zachowują się w grupie
– identyfikuje role poszczególnych uczestników, jakie potencjalnie mogliby pełnić w grupie zadaniowej, wyłania liderów;

Ćwiczenie: Podaj dalej
– zabawa ilustrująca mechanizm powstawania plotki; uczestnicy warsztatu sami dochodzą do tego, jak i kiedy powstaje plotka oraz co robić, by jej uniknąć; zabawa pozwala poznać również najczęściej popełniane błędy w łańcuchu komunikacyjnym;

Ćwiczenie: grupa terapeutyczna
– zabawa polegająca na wspólnym dzieleniu się problemami organizacyjnymi i psychospołecznymi danej organizacji i wspólnym ich rozwiązywaniu
– udzielaniu sobie wskazówek, porad, dzielenie się doświadczeniami i rozwiązaniami wyniesionymi z innych środowisk, próba identyfikacji źródeł problemów.

III Blok 4 godzinny – ĆWICZENIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH, czyli „Ja w komunikacji ”

Ćwiczenia, gry i zabawy, których celem będzie poszerzenie kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia, poznanie siebie i swoich możliwości oraz zdolności w komunikowaniu się z innymi osobami w pracy.

1. Kapitał społeczny organizacji a zdolności komunikacyjne

– zaufanie:

Ćwiczenie : ocena poziomu zaufania w grupie

Ćwiczenie: ocena poziomu zaufania w organizacji

Ćwiczenie: mierzenie poziomu zaufania do partnerów – skala strachu

2.Prawo siły pragnienia grupowego sukcesu
– otwarcie się na innych
– kształtowanie pozytywnych emocji
– słuchanie
– asertywność
Test: mapa asertywności

-życzliwość
-obiektywizm w ocenach
-wspólnotowość pracownicza
-zdolność pracy zespołowej
-ocena wartości pracy; test: syndrom krótkiego celu

3.Praca zespołowa:
Ćwiczenie: lista umiejętności
Ćwiczenie: co umie Jaś
Test: mordercy motywacji

4.Umiejętności komunikacyjne
– efektywna komunikacja interpersonalna i grupowa
– efektywny przekaz
– konstrukcja komunikatu

5.Emocje w komunikacji
-zespół negatywnej emocjonalności – jak mu zaradzić?
Test toksyczny partner

6.Przekazywanie informacji w zespole
-werbalny przekaz komunikacyjny: komunikacja i antykomunikacja:
Ćwiczenie: „faktura do podpisu”

7.Etapy skutecznego przepływu informacji
Ćwiczenie: po śladzie

8.Znaczenie informacji zwrotnej i zasady przekazywania informacji zwrotnej
Ćwiczenie: „domino”
– analiza komunikacji z liderem
– budowa struktury informacji zwrotnej

9.Przekaz efektywny – podnoszenie efektywności przekazu
– cechy nadawcy

 • wiarygodność
 • atrakcyjność
 • słuchanie
  Ćwiczenie – głuchy telefon

10.Kultura komunikacji
Test – style komunikowania się
-symulacja sytuacyjna: umiejętność doboru stylu komunikowania się do sytuacji
-uprzedzenia negatywne w komunikacji
-wizerunek nadawcy

11.Konstrukcja komunikatu
-ustalanie priorytetów w budowaniu komunikatu
-hierarchiczna konstrukcja wypowiedzi
Ćwiczenia: „Korekta tekstu”, przesuwanie ciężaru

12.Kody komunikacyjne
Ćwiczenie: „korba”
Ćwiczenie: „kartka z wakacji”

13.Komunikowanie perswazyjne
-pozawerbalne elementy kształtujące odbiór komunikatu
-automatyczne posługiwanie się nawykami językowymi
-presupozycje
-znaczenie spójników
Ćwiczenie: zmiana znaczeń wypowiedzi w zależności od kolejności wyrazów i zdań

14.Emocje w komunikacji
-intencje, przekaz niewerbalny
-empatia jako podstawowa cecha w komunikacji
-konstruowanie komunikatu w sytuacjach stresogennych i kryzysowych
-panowanie nad emocjami rozmówcy
-stres jako generator konfliktu
-asertywność jak obrona własnych praw przy zachowaniu szacunku dla rozmówcy
Ćwiczenie: „zagadka psychiatry”
Ćwiczenie: krzywa stresu
-system reagowania asertywnego
-zasady reagowania w sytuacjach konfliktowych
Test: Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych

IV Blok 5 godzinny – PRACA NAD STRUKTURĄ ZESPOŁU

1.Co to jest struktura zespołu

2.Analiza struktury zespołu
Ćwiczenie: socjogram tematyczny
-umiejętności,
-predyspozycje
-wspólne wartości
-atmosfera
-rywalizacja
-normy
-status
-władza
-przywództwo
-hierarchia źródeł informacji
Ćwiczenie: gwiazdy socjometryczne

3.Wzorzec stosunków w organizacji
-model realny, model idealny
Ćwiczenie: burza mózgów
-tworzenie wizji i modelu harmonijnie działającego zespołu
Ćwiczenie: cechy zespołu

4.Ustalenie obszarów działania zespołu
-komunikacja: współpraca, identyfikacja z zespołem
-budowa relacji, najważniejsze aspekty funkcjonowania zespołu
-budowa modelu heurystycznego zespołu
Ćwiczenie: idealny zespół

5.Budowanie modeli funkcjonalnych– ćwiczenia praktyczne:
-Model – cele
-Model –współpraca
-Model – kanały informacyjne
-Model – komunikacja zainteresowanych stron
-Model – poziomy współpracy i porozumienia
-Model – monitorowanie sygnałów
-Model – pary i związki interakcyjne
-Model – koordynacja i aktywna organizacja

6.Schemat kompetencyjny przepływu informacji
Ćwiczenie: ogniwa łańcucha

V Blok 5 godzinny – PRACA NAD STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ WEWNĘTRZNEJ KOMUNIKACJI SYMBIOTYCZNEJ

1.Zakłócenia relacji, interakcji i spójności grupy
-chaos dobrych i złych intencji
-egoistyczne wybory
-subiektywne oceny
Ćwiczenie: gonitwa elektronów

2.Znaczenie struktury komunikacyjnej
Ćwiczenie: piłka
Ćwiczenie: rysowanie modelu struktury organizacyjnej na podstawie ćwiczenia: piłka

3.Ocena funkcjonalna struktury komunikacyjnej w organizacji
Burza mózgów
Ćwiczenie: karuzela informacji

4.Ustalanie struktury systemu komunikacji dla organizacji
-budowa schematu komunikacyjnego organizacji w oparciu o wiedzę i doświadczenia zdobyte na szkoleniu
Ćwiczenie: rysowanie struktury

5.Opracowanie zasady przekazywania informacji zwrotnej:
Ćwiczenie: „domino”
Ćwiczenie: analiza komunikacji z liderem
Ćwiczenie: budowa struktury informacji zwrotnej

6.Ustalenie mechanizmu informacji zwrotnej w łańcuchu komunikacyjnym
-rozwiązania formalne
-stratyfikacja komunikatów i sposoby ich oznaczania
-wypracowanie kodów i klasyfikacji informacji, przykłady rozwiązań komunikacyjnych

7. Zagrożenia dla systemu wewnętrznej komunikacji symbiotycznej
-kultura organizacji
Ćwiczenie: zwierciadło zespołu

UWAGA KOŃCOWA

Wypracowany przez uczestników szkolenia zarys sytemu komunikacji wewnętrznej, symbiotycznej może zostać szczegółowo opracowany i wdrożony z pomocą konsultantów.

Dopracowany zarys systemu należy następnie poddać pod dyskusje załogi.

Po upływie roku funkcjonalność systemu poddawana jest badaniu sprawdzającemu.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania