PLANER

Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!Robert C. Schank

Menu

ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Procesy produkcji funkcjonują w konkretnym środowisku logistycznym. Oznacza to, iż nie można zrozumieć zasad planowania i harmonogramowania produkcji bez poznania reguł zarządzania procesami przechodzącymi przez wiele działów, jak i wydawałoby się odrębne wąskie specjalizacje.

Globalizacja przysparza kolejnych wyzwań stąd tak istotne stają się zawarte w programie tematy dot. LEAN lub TOC, zawierające w sobie narzędzia mające przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.

Szkolenie przekazuje wiedzę techniczną, jak realizować typowe prace planistyczne zgodnie z standardem APICS®, ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju „zderzając” ze sobą koncepcję Lean i TOC (teorii ograniczeń).

W trakcie szkolenia realizowane są trzy główne warsztaty mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość planowania, symulację środowisko produkcyjnego i realizacji typowych zadań związanych z harmonogramowaniem produkcji, jak i przećwiczenie wykorzystywania kart KANBAN w sterowaniu procesem produkcyjnym.

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania
 • Nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też „wyjście” po za swój dział)
  – Zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją
 • Poznanie narzędzi Lean (np. 5S, SMED, poka-yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie)), jak i przejść od Push do Pull
 • Poznanie metod TOC (np. Drum Buffer Rope)
 • Poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych, jak RFID
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • Kierownicy produkcji, planiści
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu
 • Liderzy zmian
Program szczegółowy szkolenia

Blok I – 8 godzin

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego, zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami oraz  wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji

a. wskaźnik OTP (Order to Payment Process)

b. „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów

– warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy

c. zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych, wraz z przykładami

2. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów – prosty przykład ABC (Activity Based Costing) w tym przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu

a. rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych

b. prezentacja różnych „kluczy” ABC i „nośników” dla rozliczenia kosztów

3. Warsztat – zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game

Przeprowadzenie symulacji Beer Game -dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

a. prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji

b. zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego

c. pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha

d. agregacja wyników i ich obróbka statystyczna
(wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów -prezentacja w kolejnym dniu szkolenia)

Blok II – 8 godzin

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja

a. zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym

b. identyfikacja czynników podnoszących koszty

c. zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych

d. wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®

Zaprezentowanie różnych metod planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

a. klasyfikacja procesów wytwórczych

b. przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych

c. planowanie popytu

– popyt utracony
– rozwiązanie DRP
– horyzont planistyczny
– plan operacji i sprzedaży
– SOP
– unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów
– zasady definiowania rodzin produktów
– plan produkcji
– PP dla głównych rodzin produktów

d. główny harmonogram produkcji

– MPS
– zadania MPS w zależności od profilu produkcji
– finalny harmonogram montażu – FAS
– MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta
– weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu
– dwupoziomowy MPS – planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów
– przedstawienie relacji MPS – FAS

e. planowanie potrzeb materiałowych – MRP

– zarządzanie wielkością partii
– dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania
– produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów

f. planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP

– gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane
– marszruty, scenariusze realizacji

g. harmonogramowanie i realizacja (zarządzanie procesem produkcyjnym)

– harmonogramowanie, a jedna z trzech głównych strategii produkcyjnych
– metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS
– przykładowe algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
– ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych.
– monitorowanie zaawansowania produkcji (karty pracy).

3. Zarządzanie zapasami
Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.

a. podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

b. zapasy w procesie produkcyjnym

c. popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału

d. zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia

e. poziom obsługi klienta

f. wskaźniki – dostępne do obiecania – ATP i PAB (dostępność magazynowa)

g. klasyfikacja ABC stanów magazynowych

h. zapas bezpieczeństwa – SS i zapas czasu

i. czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami

j. metody składowania zapasów i kompletacji

k. zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID

4. Warsztat – symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod optymalizacji zdolności produkcyjnych

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”. Grupa uzyskująca wynik lepszy od prowadzącego zajęcia otrzymuje nagrodę.

Blok III – 8 godzin

1. Prezentacja wyników symulacji – dyskusja
Podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.

2. Teoria ograniczeń – TOC i technika optymalnej produkcji , OPT, Goldratt oraz praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” produkcyjnych oraz metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”

a. wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń

b. przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom

c. metoda Drum Buffer Rope

3. Wprowadzenie do Lean Manufacturing, historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System

a. twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS

b. przyczyny powstania TPS

c. siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean

d. identyfikacja strat

4. Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean, Pull czyli „zasysanie produkcji” jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu

a. Wymagania dla Pull i taktyka JIT i TQM

b. Redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego

c. Redukcja czasu przezbrojenia – SMED

d. Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie). Kontrola cyklu i taktu produkcji – synchronizacja i równoważenie przepływów. Równoważenie mix-u produkcyjnego

e. Total productive maintenance

f. Supermarket produkcyjny – „one piece flow”

g. 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) – uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, na poprawę jakich wskaźników 5S wpływa.

h. Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze

5. Warsztat – kanban produkcyjny i transportowy

Szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie „zasysać” proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban. Poznaje również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań.

a. zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania

b. obliczanie ilości kart Kanban

6. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning)
Przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS. Zasady postępowania przy wdrożeniu. Czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?

a. wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych

b. miejsca usprawnienia procesów decyzyjnych w zadaniach produkcyjnych przez ERP

Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty- Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania- Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania