Bardziej niż cokolwiek innego – przygotowywanie się jest sekretem do sukcesuHenry Ford

Menu

ZARZĄDZANIE, PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI– Lean, TOC”- szkolenie menedżerskie, program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod logistycznych jest zgodny ze standardem MRPII i APICS® (3 dni)

Termin: 12-11-2019 - 14-11-2019

Do rozpoczęcia: 85 dni

FIRST MINUTE

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin dydaktycznych: 24 (3)

Miasto: Żywiec (Przyłęków)

Cena: PROMOCYJNA: 2490,00 zł brutto

Hotel: śląskie, Hotel Żywiecki**** Medical SPA & Sport  

Procesy produkcji funkcjonują w konkretnym środowisku logistycznym. Oznacza to, iż nie można zrozumieć zasad planowania i harmonogramowania produkcji bez poznania reguł zarządzania procesami przechodzącymi przez wiele działów, jak i wydawałoby się odrębne wąskie specjalizacje.

Globalizacja przysparza kolejnych wyzwań stąd tak istotne stają się zawarte w programie tematy dot. LEAN lub TOC, zawierające w sobie narzędzia mające przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.

Szkolenie przekazuje wiedzę techniczną, jak realizować typowe prace planistyczne zgodnie z standardem APICS®, ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju „zderzając” ze sobą koncepcję Lean i TOC (teorii ograniczeń).

W trakcie szkolenia realizowane są trzy główne warsztaty mające na celu odpowiednio wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość planowania, symulację środowisko produkcyjnego i realizacji typowych zadań związanych z harmonogramowaniem produkcji, jak i przećwiczenie wykorzystywania kart KANBAN w sterowaniu procesem produkcyjnym.

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie koncepcji, zasad i narzędzi zarządzania produkcją, metod planistycznych i zasad harmonogramowania
 • Nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych (też „wyjście” po za swój dział)
  – Zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzia zarządzania produkcją
 • Poznanie narzędzi Lean (np. 5S, SMED, poka-yoke, Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie)), jak i przejść od Push do Pull
 • Poznanie metod TOC (np. Drum Buffer Rope)
 • Poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych, jak RFID
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • Kierownicy produkcji, planiści
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu
 • Liderzy zmian
Program szkolenia

Blok I – 8 godzin

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa produkcyjnego, zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami oraz  wpływ jakości tych relacji na planowanie produkcji

a. wskaźnik OTP (Order to Payment Process)

b. „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów

– warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy

c. zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych, wraz z przykładami

2. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów – prosty przykład ABC (Activity Based Costing) w tym przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu

a. rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych

b. prezentacja różnych „kluczy” ABC i „nośników” dla rozliczenia kosztów

3. Warsztat – zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o Beer Game

Przeprowadzenie symulacji Beer Game -dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

a. prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji

b. zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego

c. pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha

d. agregacja wyników i ich obróbka statystyczna
(wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów -prezentacja w kolejnym dniu szkolenia)

Blok II – 8 godzin

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja

a. zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym

b. identyfikacja czynników podnoszących koszty

c. zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych

d. wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego

2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA®

Zaprezentowanie różnych metod planowania produkcji w zależności od relacji wolumenu produkcji i różnorodności produkowanych indeksów materiałowych, jak i założonej dostępności zdolności produkcyjnych. Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady.

a. klasyfikacja procesów wytwórczych

b. przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju procesu/ów produkcyjnego/ych

c. planowanie popytu

– popyt utracony
– rozwiązanie DRP
– horyzont planistyczny
– plan operacji i sprzedaży
– SOP
– unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go jako narzędzia łączącego procesy planowania różnych działów
– zasady definiowania rodzin produktów
– plan produkcji
– PP dla głównych rodzin produktów

d. główny harmonogram produkcji

– MPS
– zadania MPS w zależności od profilu produkcji
– finalny harmonogram montażu – FAS
– MPS jako narzędzie zarządzania poziomem obsługi klienta
– weryfikacja odchylenia między MPS, a prognozą popytu
– dwupoziomowy MPS – planowania produkcji wyrobów gotowych i półwyrobów
– przedstawienie relacji MPS – FAS

e. planowanie potrzeb materiałowych – MRP

– zarządzanie wielkością partii
– dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania
– produkty kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów

f. planowanie zdolności produkcyjnych – CRP. Zaprezentowanie pełnego modelu kalkulacji CRP

– gniazdo produkcyjne/ linia produkcyjna i charakteryzujące je dane
– marszruty, scenariusze realizacji

g. harmonogramowanie i realizacja (zarządzanie procesem produkcyjnym)

– harmonogramowanie, a jedna z trzech głównych strategii produkcyjnych
– metody harmonogramowania wprzód/ wstecz/ na punkt centralny – CPS
– przykładowe algorytmy harmonogramowania przy ograniczonych zdolnościach.
– ewidencjonowanie zleceń produkcyjnych.
– monitorowanie zaawansowania produkcji (karty pracy).

3. Zarządzanie zapasami
Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.

a. podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

b. zapasy w procesie produkcyjnym

c. popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału

d. zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia

e. poziom obsługi klienta

f. wskaźniki – dostępne do obiecania – ATP i PAB (dostępność magazynowa)

g. klasyfikacja ABC stanów magazynowych

h. zapas bezpieczeństwa – SS i zapas czasu

i. czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami

j. metody składowania zapasów i kompletacji

k. zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID

4. Warsztat – symulacja harmonogramowania i przećwiczenie metod optymalizacji zdolności produkcyjnych

Uczestnicy realizują w grupach symulację dotyczącą planowania produkcji w warunkach posiadania ograniczonych zdolności produkcyjnych. Zespoły rywalizują ze sobą w pozyskiwaniu zleceń i ofert, jak i minimalizowaniu kosztów celem uzyskania korzystnego dla siebie wyniku ekonomicznego. Gra pozwala zrozumieć zależność między budową struktur materiałowych, marszrutami, szybkością narastania wartości dodanej w procesie produkcji, czasami realizacji poszczególnych etapów produkcji, a decyzjami dotyczącymi określania właściwych poziomów stanów magazynowych. Gra umożliwia również poznanie zasad podejmowania decyzji „make or buy”. Grupa uzyskująca wynik lepszy od prowadzącego zajęcia otrzymuje nagrodę.

Blok III – 8 godzin

1. Prezentacja wyników symulacji – dyskusja
Podsumowanie wyników symulacji i zaprezentowanie najlepszych praktyk w harmonogramowaniu.

2. Teoria ograniczeń – TOC i technika optymalnej produkcji , OPT, Goldratt oraz praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” produkcyjnych oraz metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”

a. wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania zleceń

b. przykład wykorzystanie TOC i OPT w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności produkcyjnych klientom

c. metoda Drum Buffer Rope

3. Wprowadzenie do Lean Manufacturing, historia rozwoju koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System

a. twórcy i charakterystyka koncepcji produkcyjnych: Eli Whitney, Frederick W. Taylor, Henry Ford, Alfred P. Sloan aż do TPS

b. przyczyny powstania TPS

c. siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean

d. identyfikacja strat

4. Zasady przechodzenia od systemów Push do Pull w ujęciu Lean, Pull czyli „zasysanie produkcji” jako metoda synchronizacji celów produkcji z rzeczywistym przebiegiem wartości popytu

a. Wymagania dla Pull i taktyka JIT i TQM

b. Redukcja Lead Time i wpływ na czas taktu produkcyjnego

c. Redukcja czasu przezbrojenia – SMED

d. Yamazumi (równoważenie obciążeń), Heijunka (zrównoważone planowanie). Kontrola cyklu i taktu produkcji – synchronizacja i równoważenie przepływów. Równoważenie mix-u produkcyjnego

e. Total productive maintenance

f. Supermarket produkcyjny – „one piece flow”

g. 5S (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain) – uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, na poprawę jakich wskaźników 5S wpływa.

h. Poka-Yoke i metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze

5. Warsztat – kanban produkcyjny i transportowy

Szkolona grupa dowiaduje się jak technicznie „zasysać” proces produkcyjny poprzez wykorzystanie kart Kanban. Poznaje również, kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań.

a. zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania

b. obliczanie ilości kart Kanban

6. Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning)
Przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS. Zasady postępowania przy wdrożeniu. Czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?

a. wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych

b. miejsca usprawnienia procesów decyzyjnych w zadaniach produkcyjnych przez ERP

Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty- Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania- Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

Hotel Żywiecki**** Medical Spa & Sport
ul. Kępka 3
34-331 Przyłęków (dojazd od miejscowości Świnna)
tel. 33 506 50 80
www.hotel-zywiecki.pl


Zapraszamy do luksusowego Hotelu Żywieckiego**** Medical Spa & Sport położonego w malowniczej okolicy w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Przyłęków, która rozciąga się wzdłuż potoku o nazwie Przyłękówka (niedaleko Wisły, Szczyrku, Korbielowa i Żywca).
Wnętrza hotelu utrzymane są w stylu rustykalnym. Komfortowe pokoje i apartamenty wyposażone są w meble z drewna dębu chilijskiego, antyalergiczną pościel, telewizję satelitarną, wentylację, telefon, internet bezprzewodowy i inne udogodnienia gwarantujące pobyt na najwyższym poziomie.
Szef kuchni zadbał o to, by w menu nie zabrakło tradycyjnych smaków, z których słynie Żywiec. Warto dodać, że posiłki w restauracji Delicja przygotowywane są z produktów pochodzących z ekologicznych upraw, a charakteru dodają świeże zioła z przyhotelowego ogrodu.

Dla uczestników szkolenia PRESTIGE ECK nielimitowany dostęp do strefy Wellness oraz kompleks saun (basen o powierzchni 95 m2 z przeciwprądem, hydromasażem, bicze wodne, jacuzzi, saunę fińską, aromaterapeutyczną łaźnię parową, prysznice wrażeń, prysznic lodowy,strefę relaksu) jest bezpłatny. Dla uczestników zapewniamy także nielimitowany dostęp do sali fitness Cardio.

Hotel posiada swój stok Jastrzębica SKI na 758 metrów wysokości, 3 trasy zjazdowe o zróżnicowanej trudności w prawdziwie górskich warunkach na tle malowniczej panoramy Beskidów i Tatr.

W cenie monitorowany parking.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

2590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 2490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • zakwaterowanie  2 noclegi w komfortowych pokojach 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet)
 • pełne wyżywienie
 • zorganizowanie czasu wolnego
 • i …. sympatyczną  niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania