PLANER
logotyp-prestige-eck

Doświadczenie to drogi nauczyciel… …i głupcy uczą się tylko z niegoBenjamin Franklin

Menu

Wybierz termin szkolenia

Metodyka prowadzenia zajęć instruktażu stanowiskowego

Termin: 22-11-2022

Do rozpoczęcia: 102 dni

Kategoria: Produkcja, I pomoc , BHP

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (1 dzień)

Miasto: Mikołów

Cena: 590,00 zł brutto

Hotel: śląskie, siedziba PRESTIGE ECK Mikołów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 §11 pkt. 5), „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są prze-szkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu na stanowisku lub stanowiskach, na których będzie zatrudniony

pracownik, na podstawie szczegółowego programu.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 • Rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
 • Samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
 • Sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

 

Jeżeli pracownik wykonuje prace o różnym charakterze, takie jak ładowanie baterii, wymiana  baterii,  transport ręczny i zmechanizowany itd, to szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do jego zakresu obowiązków.

Najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy

Podczas wykonywania czynności na stanowisku pracy mogą występować niżej wymienione zagrożenia:

 • Upadek na tym samym poziomie (np. potknięcie, pośliźnięcie się pracownika)
 • Upadek na niższy poziom (upadek z wysokości)
 • Przeciążenie układu ruchu – dynamiczne obciążenie fizyczne
 • Wymuszona pozycja w pracy – statyczne obciążenie fizyczne
 • Narażenie na szkodliwe oddziaływanie substancji chemicznych podczas niezamierzonego uwolnienia
 • Skaleczenie
 • Uderzenie lub przygniecenie przez spadający czynnik materialny
 • Obciążenie psycho-nerwowe – praca w warunkach presji czasowej i sytuacyjnej
 • Praca ze środkami niebezpiecznymi ( substancje chemiczne)
 • Pożar
 • Wybuch
 • Narażenie na uderzenie lub przygniecenie ze strony pojazdów mechanicznych (wózek widłowy, pojazdy )

 

Cele i korzyści szkolenia

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego
 • Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracy w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych
 • Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu czynności w ramach swojego zakresu obowiązków
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, podstaw warunkujących akceptację bezpiecznych metod pracy oraz nawyków profesjonalnego wykonywania pracy
 • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym
Adresaci szkolenia

Szkolenie wstępne stanowiskowe jest przeznaczone dla:

 • Nowo zatrudnionych pracowników
 • Pracowników przenoszonych na stanowisko z innych działów
 • Studentów odbywających praktyki oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na tych stanowiskach

 

Program szczegółowy szkolenia

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Ramowy program instruktażu stanowiskowego zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

 • Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
 • Elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy: oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, rozmieszczenie maszyn i urządzeń, rozmieszczenie mebli i wyposażenia, drogi transportu, przejścia, dojścia itp.
 • Elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy: pozycja przy pracy, wentylacja, urządzenia zabezpieczające, urządzenia ostrzegawcze i alarmowe, składowanie – magazynowanie, regały i ich zabezpieczenie, ostre krawędzie maszyn i urządzeń, zagrożenia występujące w sytuacji użytkowania uszkodzonych narzędzi pracy
 • Przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do działalności całej komórki organizacyjnej i zakładu pracy
 • Omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii zasilania w energię elektryczną, centralnego ogrzewania itp. Omawiane zagadnienie powinno uwzględniać warunki konkretnego stanowiska pracy  i stosowanego wyposażenia. I tak dla pracownika największym zagrożeniem będzie:
 • Potrącenie przez ruchome obiekty (wózki widłowe z napędem silnikowym) – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności)
 • Skaleczenia – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie rękawic ochronnych)
 • Upadek na niższy poziom
 • Poparzenie oraz uszkodzenia gałki ocznej oraz narządów dróg oddechowych przez stosowanie substancji niebezpiecznych – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do opisu z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych)
 • Wysokie składowanie towarów przy wykorzystaniu wózków widłowych, elektrycznych (stosowanie przepisów bhp wysokiego składowania)
 • Przeciążenie układu ruchu (wymuszona pozycja w pracy, dynamiczne obciążenie fizyczne, wykonywanie ręcznych prac transportowych) – ochrona przed zagrożeniem (stosowanie na stanowisku pracy odpowiednio dobranych narzędzi pracy )
 • I inne zagrożenia w zależności od zakresu obowiązków


Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 2 godz.

 1. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne, uciążliwe, niebezpieczne

Prawidłowo prowadzony pokaz przez instruktora realizowany jest w kilku kolejnych stadiach:

 • Instruktor (prowadzący) pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie
 • Jeśli poszczególne czynności są skomplikowane to dzieli je na fazy i kolejno omawia
 • Prowadzący szkolenie stosuje pokaz częściowy – elementowy który wynika z analizy układu czynności
 • Pokazuje i określa wszystkie elementy potrzebne do wykonania danej operacji
 • Zwraca uwagę na najistotniejsze i najtrudniejsze czynności, pokazuje i objaśnia w zwolnionym tempie
 • Ponownie pokazuje cały układ wykonania danej czynności na początku w zwolnionym tempie a następnie w tempie rzeczywistym
 • Poleca wykonanie zademonstrowanych czynności przez szkolonego pracownika
 • Omawia popełniane błędy i wprowadza działania korygujące

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  0,5 godz.

 

 1. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

W czasie próbnego wykonywania pracy należy skupić się głównie na zadaniach trudniejszych,  z którymi szkolony zetknął się po raz pierwszy, w tym na usuwaniu podstawowych usterek                                                                                                                                                                    

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  0,5 godz.

 

 1. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

Instruktor obserwuje pracę szkolonego i udziela odpowiedzi na zdawane przez niego pytania dotyczące poszczególnych, problematycznych dla niego zagadnień lub sam zwraca uwagę na zaobserwowane nieprawidłowości.

 

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  4 godz.

 

 1. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

Zwrócenie uwagi na te zadania, które pracownik wykonał dobrze, ale również na miejsca,  w których popełnił błędy i jakie mogą być ich skutki. Wypełnienie Karty szkolenia wstępnego   w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego (podpisanie). Przekazanie pracownikowi Karty oceny ryzyka zawodowego oraz wymaganych na jego stanowisku instrukcji (za potwierdzeniem pisemnym, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami).

 

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  1 godz.

 

Czas przeznaczony na przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego wynosi  –  8 godz.

Egzamin kończący szkolenie

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiadomości objętych szkoleniem, tzn. wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Sprawdzian ten stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na tym stanowisku. Egzamin ten jest w zasadzie sprawdzeniem umiejętności zastosowania w praktyce zdobytych wiadomości. Egzaminowany pracownik powinien umieć wymienić zagrożenia i nieprawidłowości, które wstępują lub mogą wystąpić, ich skutki i sposoby wyeliminowania lub ograniczenia.

Wyłącznie pozytywna ocena wystawiona przez instruktora stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika utrzymania czystości do samodzielnej pracy.

 

Dokumentacja szkolenia wstępnego

Dokumentację szkolenia stanowią:

 • Program szkolenia zatwierdzony przez pracodawcę (uzgodniony z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników)
 • Karta szkolenia wstępnego

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika (rozdz. 2 § 6.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; Dz. U. nr 62 poz. 286). Wypełniając kartę szkolenia wstępnego należy w miarę potrzeby (np. szkolenie pracownika na następnym stanowisku pracy lub szkolenie związane ze zmianami techniczno – organizacyjnymi na stanowisku) każdorazowo dokumentować następne szkolenie dopisując kolejne punkty w karcie.

 

 

Metodyka instruktażu  stanowiskowego

 

Instruktaż stanowiskowy, zapewniający nauczanie metod bezpiecznej pracy powinien składać się z 5 etapów.

 

Etap I – wstępny

Mów i pokazuj;   Mów i dawaj przykłady;   Przede wszystkim pytaj.

Udzielający instruktażu powinien uzyskać wiedzę o pracowniku w zakresie:

 • Dotychczasowej pracy, osiągnięciach, stosunku do pracy i wykonywanego zawodu,
 • Zinteresowań pracownika,
 • Kwalifikacji zawodowych.

Następnie powinien przekazać pracownikowi informacje o zakładzie pracy, w tym o charakterze działalności, warunkach pracy, zagrożeniach w środowisku pracy, urządzeniach będących na wyposażeniu firmy.

 

Etap II – Pokaz i objaśnienie całego procesu pracy (na wybranych fragmentach)

Prowadzący pokazuje układ czynności w normalnym tempie, a przy jego dużym stopniu skomplikowania może podzielić na poszczególne fazy i dokładnie objaśnia. prowadzący zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, które demonstruje w zwolnionym tempie. Po pokazie fragmentarycznym, prowadzący ponownie pokazuje cały układ czynności w tempie zwolnionym lub rzeczywistym. Następnie prowadzący sprawdza efekt pokazu poprzez polecenie powtórzenia demonstrowanych czynności do osiągnięcia prawidłowego powtórzenia.

 

Etap III – Próbne wykonanie zadania przez szkolonego pod kontrolą instruktora

W zależności od stopnia skomplikowania prac instruktor może polecić wykonanie poszczególnych czynności w tempie zwolnionym z jednoczesnym objaśnieniem lub nawet  z uzasadnieniem, a następnie wykonanie czynności w tempie rzeczywistym.

 

Etap IV – Samodzielna praca pod nadzorem instruktora

Jeżeli pracownik potrafi zadowalająco wykonywać czynności można powierzyć mu samodzielną pracę. Instruktor powinien ograniczyć interwencje do najbardziej niezbędnych.

 

Etap V – omówienie i ocena przebiegu nauki

W tym etapie następuje omówienie (podsumowanie) wykonywanych czynności (przebiegu instruktażu) oraz zwrócenie uwagi na występujące nieprawidłowości. Dla sprawdzenia wiedzy prowadzący zadaje pracownikowi kilka pytań lub poleca wykonanie dodatkowej czynności.

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć (metodologia Action Learning 80% ćwiczeń, 20% teorii):

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Mini wykłady
 • Dyskusja moderowana
 • Praktyczne case study służące wypracowaniu praktycznych rozwiazań dla firmy
 • Bank rozwiązań
 • Katalog dobrych praktyk
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Mikołowie w siedzibie PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia przy ulicy Wyzwolenia 27, gdzie dla Państwa komfortu mieści się przestronny parking oraz nowoczesny „Smart Parking”, czyli wielopoziomowy, automatyczny parking - winda.

BEZPŁATNY PARKING
Zapewniamy podczas zajęć bezpłatne  miejsca parkingowe.

WSPARCIE PRZY WYBORZE MIEJSCA NOCLEGOWEGO
Serdecznie zapraszamy również do skorzystania z naszej pomocy przy rezerwacji noclegów w pobliżu usytuowanych hotelach, których atrakcyjne ceny wynegocjowaliśmy specjalnie dla Państwa.

Cena i zapisy

590,00 zł brutto

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • certyfikat, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • poczęstunki kawowe, obiad
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania