PLANER

Nie myśl, że wykonasz mniej pracy, śpiąc w ciągu dnia. To głupi pogląd ludzi bez wyobraźni. Piętnastominutowy sen w ciągu dnia zwiększa naszą produktywność o 35%, kreatywność o 40%, a umiejętność podejmowania decyzji aż o 50%. Będziesz mógł dokonać więcej. Masz dwa dni w jednym.Winston Churchill

Menu

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, I pomoc , BHP

Liczba godzin: 8 h

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 §11 pkt. 5), „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są prze-szkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

Szkolenie prowadzone jest w formie instruktażu na stanowisku lub stanowiskach, na których będzie zatrudniony

pracownik, na podstawie szczegółowego programu.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

 • Rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem,
 • Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
 • Samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
 • Sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

 

Jeżeli pracownik wykonuje prace o różnym charakterze, takie jak ładowanie baterii, wymiana  baterii,  transport ręczny i zmechanizowany itd, to szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do jego zakresu obowiązków.

Najczęściej występujące zagrożenia na stanowisku pracy

Podczas wykonywania czynności na stanowisku pracy mogą występować niżej wymienione zagrożenia:

 • Upadek na tym samym poziomie (np. potknięcie, pośliźnięcie się pracownika)
 • Upadek na niższy poziom (upadek z wysokości)
 • Przeciążenie układu ruchu – dynamiczne obciążenie fizyczne
 • Wymuszona pozycja w pracy – statyczne obciążenie fizyczne
 • Narażenie na szkodliwe oddziaływanie substancji chemicznych podczas niezamierzonego uwolnienia
 • Skaleczenie
 • Uderzenie lub przygniecenie przez spadający czynnik materialny
 • Obciążenie psycho-nerwowe – praca w warunkach presji czasowej i sytuacyjnej
 • Praca ze środkami niebezpiecznymi ( substancje chemiczne)
 • Pożar
 • Wybuch
 • Narażenie na uderzenie lub przygniecenie ze strony pojazdów mechanicznych (wózek widłowy, pojazdy )

 

Cele i korzyści szkolenia

Celem instruktażu stanowiskowego jest uzyskanie przez pracownika informacji, wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Czynników środowiska pracy występujących przy wykonywaniu czynności zleconych przez przełożonego
 • Zapobiegania urazom, oparzeniom oraz oddziaływaniu czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracy w warunkach normalnych i w sytuacjach awaryjnych
 • Bezpiecznej eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu czynności w ramach swojego zakresu obowiązków
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy, podstaw warunkujących akceptację bezpiecznych metod pracy oraz nawyków profesjonalnego wykonywania pracy
 • Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym
Adresaci szkolenia

Szkolenie wstępne stanowiskowe jest przeznaczone dla:

 • Nowo zatrudnionych pracowników
 • Pracowników przenoszonych na stanowisko z innych działów
 • Studentów odbywających praktyki oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu na tych stanowiskach

 

Program szczegółowy szkolenia

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Ramowy program instruktażu stanowiskowego zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

 • Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
 • Elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy: oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, rozmieszczenie maszyn i urządzeń, rozmieszczenie mebli i wyposażenia, drogi transportu, przejścia, dojścia itp.
 • Elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy: pozycja przy pracy, wentylacja, urządzenia zabezpieczające, urządzenia ostrzegawcze i alarmowe, składowanie – magazynowanie, regały i ich zabezpieczenie, ostre krawędzie maszyn i urządzeń, zagrożenia występujące w sytuacji użytkowania uszkodzonych narzędzi pracy
 • Przebiegu procesu pracy na stanowisku w nawiązaniu do działalności całej komórki organizacyjnej i zakładu pracy
 • Omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku, pożaru, awarii zasilania w energię elektryczną, centralnego ogrzewania itp. Omawiane zagadnienie powinno uwzględniać warunki konkretnego stanowiska pracy  i stosowanego wyposażenia. I tak dla pracownika największym zagrożeniem będzie:
 • Potrącenie przez ruchome obiekty (wózki widłowe z napędem silnikowym) – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności)
 • Skaleczenia – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie rękawic ochronnych)
 • Upadek na niższy poziom
 • Poparzenie oraz uszkodzenia gałki ocznej oraz narządów dróg oddechowych przez stosowanie substancji niebezpiecznych – ochrona przed zagrożeniem (zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do opisu z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych)
 • Wysokie składowanie towarów przy wykorzystaniu wózków widłowych, elektrycznych (stosowanie przepisów bhp wysokiego składowania)
 • Przeciążenie układu ruchu (wymuszona pozycja w pracy, dynamiczne obciążenie fizyczne, wykonywanie ręcznych prac transportowych) – ochrona przed zagrożeniem (stosowanie na stanowisku pracy odpowiednio dobranych narzędzi pracy )
 • I inne zagrożenia w zależności od zakresu obowiązków


Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi – 2 godz.

 1. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne, uciążliwe, niebezpieczne

Prawidłowo prowadzony pokaz przez instruktora realizowany jest w kilku kolejnych stadiach:

 • Instruktor (prowadzący) pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie
 • Jeśli poszczególne czynności są skomplikowane to dzieli je na fazy i kolejno omawia
 • Prowadzący szkolenie stosuje pokaz częściowy – elementowy który wynika z analizy układu czynności
 • Pokazuje i określa wszystkie elementy potrzebne do wykonania danej operacji
 • Zwraca uwagę na najistotniejsze i najtrudniejsze czynności, pokazuje i objaśnia w zwolnionym tempie
 • Ponownie pokazuje cały układ wykonania danej czynności na początku w zwolnionym tempie a następnie w tempie rzeczywistym
 • Poleca wykonanie zademonstrowanych czynności przez szkolonego pracownika
 • Omawia popełniane błędy i wprowadza działania korygujące

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  0,5 godz.

 

 1. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora

W czasie próbnego wykonywania pracy należy skupić się głównie na zadaniach trudniejszych,  z którymi szkolony zetknął się po raz pierwszy, w tym na usuwaniu podstawowych usterek                                                                                                                                                                    

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  0,5 godz.

 

 1. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

Instruktor obserwuje pracę szkolonego i udziela odpowiedzi na zdawane przez niego pytania dotyczące poszczególnych, problematycznych dla niego zagadnień lub sam zwraca uwagę na zaobserwowane nieprawidłowości.

 

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  4 godz.

 

 1. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika

Zwrócenie uwagi na te zadania, które pracownik wykonał dobrze, ale również na miejsca,  w których popełnił błędy i jakie mogą być ich skutki. Wypełnienie Karty szkolenia wstępnego   w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego (podpisanie). Przekazanie pracownikowi Karty oceny ryzyka zawodowego oraz wymaganych na jego stanowisku instrukcji (za potwierdzeniem pisemnym, zgodnie z obowiązującymi w zakładzie procedurami).

 

Czas przeznaczony na omówienie tego zagadnienia wynosi  –  1 godz.

 

Czas przeznaczony na przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego wynosi  –  8 godz.

Egzamin kończący szkolenie

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiadomości objętych szkoleniem, tzn. wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp. Sprawdzian ten stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na tym stanowisku. Egzamin ten jest w zasadzie sprawdzeniem umiejętności zastosowania w praktyce zdobytych wiadomości. Egzaminowany pracownik powinien umieć wymienić zagrożenia i nieprawidłowości, które wstępują lub mogą wystąpić, ich skutki i sposoby wyeliminowania lub ograniczenia.

Wyłącznie pozytywna ocena wystawiona przez instruktora stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika utrzymania czystości do samodzielnej pracy.

 

Dokumentacja szkolenia wstępnego

Dokumentację szkolenia stanowią:

 • Program szkolenia zatwierdzony przez pracodawcę (uzgodniony z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników)
 • Karta szkolenia wstępnego

Odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika (rozdz. 2 § 6.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; Dz. U. nr 62 poz. 286). Wypełniając kartę szkolenia wstępnego należy w miarę potrzeby (np. szkolenie pracownika na następnym stanowisku pracy lub szkolenie związane ze zmianami techniczno – organizacyjnymi na stanowisku) każdorazowo dokumentować następne szkolenie dopisując kolejne punkty w karcie.

 

 

Metodyka instruktażu  stanowiskowego

 

Instruktaż stanowiskowy, zapewniający nauczanie metod bezpiecznej pracy powinien składać się z 5 etapów.

 

Etap I – wstępny

Mów i pokazuj;   Mów i dawaj przykłady;   Przede wszystkim pytaj.

Udzielający instruktażu powinien uzyskać wiedzę o pracowniku w zakresie:

 • Dotychczasowej pracy, osiągnięciach, stosunku do pracy i wykonywanego zawodu,
 • Zinteresowań pracownika,
 • Kwalifikacji zawodowych.

Następnie powinien przekazać pracownikowi informacje o zakładzie pracy, w tym o charakterze działalności, warunkach pracy, zagrożeniach w środowisku pracy, urządzeniach będących na wyposażeniu firmy.

 

Etap II – Pokaz i objaśnienie całego procesu pracy (na wybranych fragmentach)

Prowadzący pokazuje układ czynności w normalnym tempie, a przy jego dużym stopniu skomplikowania może podzielić na poszczególne fazy i dokładnie objaśnia. prowadzący zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, które demonstruje w zwolnionym tempie. Po pokazie fragmentarycznym, prowadzący ponownie pokazuje cały układ czynności w tempie zwolnionym lub rzeczywistym. Następnie prowadzący sprawdza efekt pokazu poprzez polecenie powtórzenia demonstrowanych czynności do osiągnięcia prawidłowego powtórzenia.

 

Etap III – Próbne wykonanie zadania przez szkolonego pod kontrolą instruktora

W zależności od stopnia skomplikowania prac instruktor może polecić wykonanie poszczególnych czynności w tempie zwolnionym z jednoczesnym objaśnieniem lub nawet  z uzasadnieniem, a następnie wykonanie czynności w tempie rzeczywistym.

 

Etap IV – Samodzielna praca pod nadzorem instruktora

Jeżeli pracownik potrafi zadowalająco wykonywać czynności można powierzyć mu samodzielną pracę. Instruktor powinien ograniczyć interwencje do najbardziej niezbędnych.

 

Etap V – omówienie i ocena przebiegu nauki

W tym etapie następuje omówienie (podsumowanie) wykonywanych czynności (przebiegu instruktażu) oraz zwrócenie uwagi na występujące nieprawidłowości. Dla sprawdzenia wiedzy prowadzący zadaje pracownikowi kilka pytań lub poleca wykonanie dodatkowej czynności.

Metody szkoleniowe

Warsztatowy charakter zajęć (metodologia Action Learning 80% ćwiczeń, 20% teorii):

 • Ćwiczenia indywidualne
 • Mini wykłady
 • Dyskusja moderowana
 • Praktyczne case study służące wypracowaniu praktycznych rozwiazań dla firmy
 • Bank rozwiązań
 • Katalog dobrych praktyk
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania