PLANER

Kreatywność to pozwolenie sobie na popełnianie błędów, sztuką zaś to wiedzieć, przy których błędach warto pozostaćScott Adams

Menu

LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach

Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną. Jedną z najważniejszych spraw w edukacji szczupłego wytwarzania jest ukształtowanie myślenia w kategoriach Lean.

Myślenie w kategoriach Lean to ciągłe dążenie do doskonalenia procesów przez poszukiwanie źródeł marnotrawstwa i wykorzystywanie określonych narzędzi.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Po każdej fazie uczestnicy analizują wyniki (organizacyjne i finansowe) zakładu produkcyjnego. Na podstawie zidentyfikowanych problemów uczestnicy wraz z prowadzącym podejmują decyzje dotyczące wymaganych zmian w organizacji procesu realizacji produkcji.

Zaletą symulacji jest możliwość stosowania różnych rozwiązań bez ponoszenia kosztów błędnych decyzji.

Każdemu z uczestników gry zostają przypisane role: kierownik, pracownik produkcji, pracownik transportu, pracownik administracji, księgowy, magazynier materiału, magazynier wyrobów gotowych, planista.

Celem symulacji  jest nauczenie stosowania filozofii Lean, zasad Lean i narzędzi Lean.

Pracownicy na poszczególnych stanowiskach posiadają instrukcje pracy – instrukcje wykonywania poszczególnych operacji. Wykorzystują również odpowiednie dokumenty, formularze, jak np. zlecenie produkcyjne, przewodnik produkcyjny, kartę niezgodności, rejestr wyrobów niezgodnych itp.

 

Podczas gry symulacyjnej realizowane są kolejne zlecenia produkcyjne, a po określonym czasie oceniana jest wydajność, koszty i zyski wypracowane w symulacji.

 

Pierwszym zaskoczeniem dla uczestników gry jest uzyskanie małej wydajności pracy, mimo zaangażowania wszystkich pracowników.
Drugim zaskoczeniem jest duża liczba wyrobów niezgodnych przy tak prostym procesie.

W poszczególnych etapach gry następuje analiza oparta o następujące narzędzia i metody Lean:

 • praca zespołowa

 • chronometraż dla ustalenia czasów wykonywania operacji oraz operacji realizowanych w trakcie przezbrojenia

 • mapowanie strumienia wartości dla zobrazowania przepływu materiałów i informacji

 • SMED dla skrócenia czasu przezbrajania

 • 5S dla poprawy organizacji stanowisk pracy oraz funkcjonowania magazynu części (elementów do montażu)

 • bilansowanie stanowisk pracy poprzez wyrównywanie czasów wykonywania operacji montażowych na poszczególnych stanowiskach

 • karty KANBAN i system ssący (typu supermarket) dla ograniczenia wielkości zapasów produkcji w toku

 • przepływ ciągły, tam gdzie jest to możliwe, dla wyeliminowania zapasów pomiędzy stanowiskami pracy

 • kolejka FIFO dla ustalenia kolejności realizacji zleceń produkcyjnych

 • wizualizacja dla zapewnienia szybkiej oceny sytuacji występującej na stanowiskach pracy

 • rozwiązania typu Poka Yoke dla zapobiegania błędom popełnianym w trakcie realizacji procesu montażowego

Po analizie i dyskusji w grupie okazuje się, że staje się MOŻLIWE to, co na pierwszy rzut oka wydawało się być niemożliwym.

Cele i korzyści szkolenia
 •  zwiększenie efektywności pracy
 •  zaznajomienie ze strategią wdrażania metod redukcji kosztów 
 • maksymalizacja zysków w zakresie realizowanych procesów produkcji
 •  nabycie umiejętności eliminacji wszystkich strat w procesie zarządzania i wytwarzania
 • nabycie wiedzy o wdrażaniu systemów poprawy efektywności: TPM, 5S, logistyki wewnętrznej, SMED oraz Problem Solving

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego:


• Zrozumienie struktury kosztów w firmie i ich wpływu na zysk
Poszukiwanie strat w procesach wytwarzania i magazynowania
• Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S
Efektywnego planowania produkcji metodą Kanban
Zrozumienie zasad prawidłowego przepływu materiału i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
• Poznanie sposobów zarządzania wizualnego i efektywnego sterowania procesem według prostych sygnałów


Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • 90% redukcji braków
 • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy
 • do 70% redukcji czasów przezbrojeń
 • 30% wzrost wydajności produkcji
 • do 60% redukcji zapasów i robót w toku
 • 15% redukcji powierzchni przedsiębiorstwa
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Managerów wyższego szczebla zarządzania produkcją
 • Dyrektorów działów produkcji i utrzymania ruchu
 • Szefów działów technologicznych i jakości
 • Pracowników działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
 • Pracowników działów produkcyjno-technologicznych
Program szkolenia

1. Strategie i założenia Lean Manufacturing

 • „Lean Manufacturing” / „Szczupłe wytwarzanie” – przykłady zastosowania u liderów różnych branż
 • Muda to jest straty i marnotrawstwo w przedsiębiorstwie – systemy identyfikacji i redukcji
 • Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing (LM) – wprowadzanie zmian w firmie
 • Ciągłe doskonalenie KAIZEN
 • Identyfikacja strat – 7 strat

Gra symulacyjna – część I


2. Wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy – 5S

 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
 • Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
 • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków”

3. Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die)

 • Ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
 • Etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
 • Fundamentalne zasady SMED’u
 • Druki i formularze w procesie SMED’u
 • Analiza czynności w procesie SMED’u
 • Praktyki z różnych organizacji

4. VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej

Gra symulacyjna – część II


5. Problem Solving

 • Praca w małych grupach – TPS – Team Problem Solving (twórcze rozwiązywanie problemów, diagram Ischikawy, zasada Pareto, burza mózgów – metoda Philips 632)
 • Wizualizacja osiągnięć pracy zespołu
 • Koło poprawy Deminga – PDCA
 • Narzędzie Jest/Nie jest

II dzień 6.  VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy

Ćwiczenie „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej Gra symulacyjna – część III


7. Total Productive Maitenance (TPM)

 • Czym jest TPM
 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Rola Działu Utrzymania Ruchu

8. Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing

 • Przepływ jednej sztuki
 • System push a system pull
 • Czas taktu, czas cyklu
 • Balansowanie obciążenia
 • System Kanban

9. System poprawy produktywności TPM oraz inne narzędzia usprawniania

 • Sześć głównych strat
 • Wskaźnik efektywności TPM – efektywność wykorzystania maszyn – wskaźnik OEE
 • Obliczanie wskaźnika OEE
 • Samodzielne przeglądy – anomalia
 • Standardy czyszczenie i konserwacji
 • Metoda 5”W” – 5 x dlaczego? i „5W2H”
 • Burza mózgu
 • Diagram Ishikavy

Gra symulacyjna – część IV


11. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe
 • wykład
 • praca grupowa
 • gra symulacyjna
 • studia przypadków
 • dyskusja
 • zadania problemowe
 • burza mózgów

Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Dodatkowe informacje

Ze względu na intensywny warsztatowy charakter szkolenia maksymalna grupa uczestników wynosi 12 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania