PLANER

Co robisz dzisiaj, aby stać się mistrzem?Drayton McLane

Menu

LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a:
• Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
• Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
• Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
• Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
• Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach

Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną. Jedną z najważniejszych spraw w edukacji szczupłego wytwarzania jest ukształtowanie myślenia w kategoriach Lean.

Myślenie w kategoriach Lean to ciągłe dążenie do doskonalenia procesów przez poszukiwanie źródeł marnotrawstwa i wykorzystywanie określonych narzędzi.

Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry.

Po każdej fazie uczestnicy analizują wyniki (organizacyjne i finansowe) zakładu produkcyjnego. Na podstawie zidentyfikowanych problemów uczestnicy wraz z prowadzącym podejmują decyzje dotyczące wymaganych zmian w organizacji procesu realizacji produkcji.

Zaletą symulacji jest możliwość stosowania różnych rozwiązań bez ponoszenia kosztów błędnych decyzji.

Każdemu z uczestników gry zostają przypisane role: kierownik, pracownik produkcji, pracownik transportu, pracownik administracji, księgowy, magazynier materiału, magazynier wyrobów gotowych, planista.

Celem symulacji  jest nauczenie stosowania filozofii Lean, zasad Lean i narzędzi Lean.

Pracownicy na poszczególnych stanowiskach posiadają instrukcje pracy – instrukcje wykonywania poszczególnych operacji. Wykorzystują również odpowiednie dokumenty, formularze, jak np. zlecenie produkcyjne, przewodnik produkcyjny, kartę niezgodności, rejestr wyrobów niezgodnych itp.

 

Podczas gry symulacyjnej realizowane są kolejne zlecenia produkcyjne, a po określonym czasie oceniana jest wydajność, koszty i zyski wypracowane w symulacji.

 

Pierwszym zaskoczeniem dla uczestników gry jest uzyskanie małej wydajności pracy, mimo zaangażowania wszystkich pracowników.
Drugim zaskoczeniem jest duża liczba wyrobów niezgodnych przy tak prostym procesie.

W poszczególnych etapach gry następuje analiza oparta o następujące narzędzia i metody Lean:

 • praca zespołowa

 • chronometraż dla ustalenia czasów wykonywania operacji oraz operacji realizowanych w trakcie przezbrojenia

 • mapowanie strumienia wartości dla zobrazowania przepływu materiałów i informacji

 • SMED dla skrócenia czasu przezbrajania

 • 5S dla poprawy organizacji stanowisk pracy oraz funkcjonowania magazynu części (elementów do montażu)

 • bilansowanie stanowisk pracy poprzez wyrównywanie czasów wykonywania operacji montażowych na poszczególnych stanowiskach

 • karty KANBAN i system ssący (typu supermarket) dla ograniczenia wielkości zapasów produkcji w toku

 • przepływ ciągły, tam gdzie jest to możliwe, dla wyeliminowania zapasów pomiędzy stanowiskami pracy

 • kolejka FIFO dla ustalenia kolejności realizacji zleceń produkcyjnych

 • wizualizacja dla zapewnienia szybkiej oceny sytuacji występującej na stanowiskach pracy

 • rozwiązania typu Poka Yoke dla zapobiegania błędom popełnianym w trakcie realizacji procesu montażowego

Po analizie i dyskusji w grupie okazuje się, że staje się MOŻLIWE to, co na pierwszy rzut oka wydawało się być niemożliwym.

Cele i korzyści szkolenia
 •  zwiększenie efektywności pracy
 •  zaznajomienie ze strategią wdrażania metod redukcji kosztów 
 • maksymalizacja zysków w zakresie realizowanych procesów produkcji
 •  nabycie umiejętności eliminacji wszystkich strat w procesie zarządzania i wytwarzania
 • nabycie wiedzy o wdrażaniu systemów poprawy efektywności: TPM, 5S, logistyki wewnętrznej, SMED oraz Problem Solving

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego:


• Zrozumienie struktury kosztów w firmie i ich wpływu na zysk
Poszukiwanie strat w procesach wytwarzania i magazynowania
• Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S
Efektywnego planowania produkcji metodą Kanban
Zrozumienie zasad prawidłowego przepływu materiału i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
• Poznanie sposobów zarządzania wizualnego i efektywnego sterowania procesem według prostych sygnałów


Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • 90% redukcji braków
 • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy
 • do 70% redukcji czasów przezbrojeń
 • 30% wzrost wydajności produkcji
 • do 60% redukcji zapasów i robót w toku
 • 15% redukcji powierzchni przedsiębiorstwa
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Managerów wyższego szczebla zarządzania produkcją
 • Dyrektorów działów produkcji i utrzymania ruchu
 • Szefów działów technologicznych i jakości
 • Pracowników działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
 • Pracowników działów produkcyjno-technologicznych
Program szczegółowy szkolenia

1. Strategie i założenia Lean Manufacturing

 • „Lean Manufacturing” / „Szczupłe wytwarzanie” – przykłady zastosowania u liderów różnych branż
 • Muda to jest straty i marnotrawstwo w przedsiębiorstwie – systemy identyfikacji i redukcji
 • Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing (LM) – wprowadzanie zmian w firmie
 • Ciągłe doskonalenie KAIZEN
 • Identyfikacja strat – 7 strat

Gra symulacyjna – część I


2. Wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy – 5S

 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
 • Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
 • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków”

3. Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die)

 • Ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
 • Etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
 • Fundamentalne zasady SMED’u
 • Druki i formularze w procesie SMED’u
 • Analiza czynności w procesie SMED’u
 • Praktyki z różnych organizacji

4. VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej

Gra symulacyjna – część II


5. Problem Solving

 • Praca w małych grupach – TPS – Team Problem Solving (twórcze rozwiązywanie problemów, diagram Ischikawy, zasada Pareto, burza mózgów – metoda Philips 632)
 • Wizualizacja osiągnięć pracy zespołu
 • Koło poprawy Deminga – PDCA
 • Narzędzie Jest/Nie jest

II dzień 6.  VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy

Ćwiczenie „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej Gra symulacyjna – część III


7. Total Productive Maitenance (TPM)

 • Czym jest TPM
 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Rola Działu Utrzymania Ruchu

8. Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing

 • Przepływ jednej sztuki
 • System push a system pull
 • Czas taktu, czas cyklu
 • Balansowanie obciążenia
 • System Kanban

9. System poprawy produktywności TPM oraz inne narzędzia usprawniania

 • Sześć głównych strat
 • Wskaźnik efektywności TPM – efektywność wykorzystania maszyn – wskaźnik OEE
 • Obliczanie wskaźnika OEE
 • Samodzielne przeglądy – anomalia
 • Standardy czyszczenie i konserwacji
 • Metoda 5”W” – 5 x dlaczego? i „5W2H”
 • Burza mózgu
 • Diagram Ishikavy

Gra symulacyjna – część IV


11. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe
 • wykład
 • praca grupowa
 • gra symulacyjna
 • studia przypadków
 • dyskusja
 • zadania problemowe
 • burza mózgów

Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Dodatkowe informacje

Ze względu na intensywny warsztatowy charakter szkolenia maksymalna grupa uczestników wynosi 12 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania