PLANER

Pracowitością i biegłością można osiągnąć prawie wszystko… Wielkie dzieła rodzą się nie z siły, ale z wytrwałościSamuel Johnson, pisarz angielski

Menu

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM oraz przy składowaniu i magazynowaniu

W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi blisko 1000 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie wewnątrzzakładowym oraz gospodarce magazynowej. Kontrole prowadzone będą w tych branżach, w których wykorzystuje się środki transportu do przemieszczania ładunków w obrębie danego zakładu.

Pomimo wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych w zakresie środków transportu oraz procesów i systemów transportowych, nie zmniejsza się liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia oraz uciążliwości związanych z nadmiernym obciążeniem fizycznym. Mając na uwadze wypadki przy pracy podczas wykonywania czynności transportowo – magazynowych oraz choroby i dolegliwości mięśniowo – szkieletowe osób wykonujących ręczne prace transportowe, inspektorzy pracy ocenią sposób używania urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe z napędem silnikowym, suwnice, podesty ruchome, przenośniki i inne), w tym kwalifikacje osób je obsługujących, a także stosowanie rozwiązań eliminujących potrzebę ręcznego przemieszczania ciężarów.

Kontrole ukierunkowane będą na placówki handlowe i markety (zaplecze magazynowe), centra logistyczne, dystrybucyjne i przeładunkowe, usługi pocztowe (sortownie), firmy kurierskie, hurtownie, zakłady produkcyjne (część magazynowa), miejsca w zakładach, gdzie eksploatowane są urządzenia transportu bliskiego.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia w zakresie transportu wewnątrzzakładowego oraz magazynowania i składowania jest zapoznanie uczestników ze zagrożeniami i ryzykiem wypadkowym związanym z ich prowadzeniem. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem transportu wewnętrznego, składowania i magazynowania spowodować mogą zakłócenia w realizacji procesu produkcyjnego i dystrybucji wyrobów.
Prowadzący zapozna uczestników z podstawowymi przepisami i zadami bhp oraz normami obowiązującymi w omawianym temacie, dokona analizy typowych wypadków związanych z transportem i magazynowaniem wskazując na popełnione nieprawidłowości i uchybienia.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowościami obowiązującymi w przepisach a także planowanymi zmianami.

Program szczegółowy szkolenia

 1. Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów

 • Definicje i wymagania wynikające z PN-68/M-78010
 • Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm
 • Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające z Prawa o ruchu drogowym
 • Dodatkowe wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki

2. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych

 • Uprawnienie operatorów wózków jezdniowych
 • Obowiązki operatora w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych, przeglądy wózków
 • Kryterium zużycia ogumienia w wózkach jezdniowych, osprzęt do podnoszenia – wymagania
 • Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu
 • Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo operatora
 • Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu – kierowcy samochodów ciężarowych

3. Urządzenia transportu bliskiego – suwnice, żurawie, dźwigi, dźwignice, itp.

 • Wymagania kwalifikacyjne dla „hakowego”, „podsuwnicowego” i „ciężarowego” wynikające z przepisów bhp i przepisów o dozorze technicznym
 • Obowiązki eksploatującego suwnice w świetle uchylonego rozporządzenia w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy
 • Uprawnienia UDT do eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

4. Bezpieczeństwo eksploatacji osprzętu do podnoszenia, w tym zawiesi (pasowych, linowych i łańcuchowych), podział zawiesi

 • Dokumentacja dostarczana przez producenta – instrukcja użytkowania, świadectwo, znakowanie (CE, DOR, WLL)
 • Przeglądy, badania okresowe i doraźne, karty zawiesi
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji i kryteria wycofania z użytkowania, składowanie i magazynowanie zawiesi
 • Uchwyty transportowe, haki i trawersy – bezpieczeństwo eksploatacji
 • Nieprawidłowości i wypadki przy pracy związane z eksploatacją zawiesi

5. Ręczne prace transportowe

 • Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów oraz przepisy krajowe
 • Dopuszczalne normy ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiety i młodociani)
 • Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego)
 • Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy – metody MAC i KIN

6. Urządzenia pomocnicze drabiny i przenośniki – bezpieczeństwo eksploatacji

 • Znakowanie drabin, wytyczne PN-EN 131:201,1
 • Bezpieczeństwo użytkowania drabin – przepisy krajowe
 • Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników – podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa
 • Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników

7. Składowanie i magazynowanie

 • Instrukcja składowania i magazynowania – wymagania i zawartość
 • Miejsca składowania materiałów w stosach i pryzmach.
 • Urządzenia do składowania towarów; stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania PN
 • PN-EN 15635:2010 – wytyczne do przeglądu regałów magazynowych paletowych
 • Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania

8. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników transportu wewnętrznego i składowania

 • Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu
 • Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego
 • Środki ochrony indywidualnej wymagana przy pracach transportowych; hełmy ochronne (przemysłowe i lekkie), obuwie ochronne, rękawice – wymagania i znakowanie
 • Obowiązki pracodawcy, pracownika i osób kierujących pracownikami
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa z ustawy kodeks pracy
 • Odpowiedzialność karna wynikającą z ustawy Kodeks karny i ustawy o dozorze technicznym
Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania