PLANER
logotyp-prestige-eck

Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzjiTony Robbins

Menu

DYREKTYWA ATEX – URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE oraz wymagania BHP dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Uprawnienia G1, G2, G3

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

 • aktualnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi urządzania stanowisk pracy i prowadzenia prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • zagrożeniami wybuchem mieszanin gazów palnych par cieczy palnych i pyłów z powietrzem w pomieszczeniach przemysłowych, magazynowych i dystrybucyjnych
 • zasadami zapobiegania powstawaniu mieszanin wybuchowych – prewencji przeciwwybuchowej
 • zasadami klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem do stref zagrożenia – mieszanin gazowych i mieszanin pyłowych
 • przepisami, postanowieniami dyrektywy ATEX 100A oraz normami zharmonizowanymi
 • konstrukcją elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, ich przeznaczenia i doboru do poszczególnych stref zagrożenia wybuchem oraz zasad ich instalowania i użytkowania
 • zasadami eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • obowiązkami z zakresu bhp nałożonymi na pracodawców, u których występują mieszaniny wybuchowe substancji palnych z powietrzem

Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie rozpoznania elementów środowiska pracy wpływających na pojawienie się zagrożenia wybuchem, jak również nabędą wiedzę niezbędną do zdania egzaminu kwalifikacyjnego – E i D w zakresie eksploatacji urządzeń przeciwwybuchowych.

Zostaną wskazane praktyczne przykłady pozytywnych rozwiązań w zakresie ochrony przed wybuchem oraz omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas przejmowania do eksploatacji i użytkowania stanowisk, na których możliwe jest pojawienie się atmosfery wybuchowej.
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do:

 • pracowników służb bhp i p-poż.
 • osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, które odpowiedzialne są za organizowanie prac w strefach zagrożenia wybuchem (bezpośrednio prowadzą prace w strefach zagrożonych wybuchem, decydują o przebiegu procesu technologicznego, sprawują nadzór nad urządzeniami eksploatowanymi w strefach zagrożenia wybuchem)
 • pracowników służb elektroenergetycznych (główny energetyk, główny mechanik)
 • projektantów instalacji elektrycznych i automatyki
 • technologów w zakładach przemysłu chemicznego, petrochemicznego i pokrewnych
 • pracowników sieci dystrybucyjnych paliw płynnych i gazowych
 • pracodawców z małych zakładów, w których wykorzystuje się substancje tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe bądź też substancje te wydzielają się w procesach technologicznych
Program szczegółowy szkolenia

Część I

Urządzenia i instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem

1. Wprowadzenie do tematu

2. Analiza ryzyka

3. Podstawowe wielkości fizykochemiczne czynników palnych

4. Podstawy klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazów palnych, par cieczy palnych i pyłów z powietrzem

5. Dyrektywa ATEX 100 A i normy zharmonizowane

6. Zasady budowy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • Zasadnicze wymagania dotyczące projektowania i wykonania urządzeń przeciwwybuchowych
 • Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Rodzaje konstrukcji
  • Podział urządzeń na podgrupy
  • Klasy temperaturowe
  • Oznaczenia elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych
  • Urządzenia nieelektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Przedmiotowe normy zharmonizowane

7. Dobór urządzeń przeciwwybuchowych do stref zagrożenia wybuchem

8. Podstawowe wymagania w stosunku do wykonania instalacji elektrycznych

9. Ogólne wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń przeciwwybuchowych

Część II

Wymagania bhp dla stanowisk i prac w strefach zagrożonych wybuchem

1. Regulacje prawne związane z występowaniem atmosfer wybuchowych

2. Pojęcia podstawowe dotyczące „zjawiska wybuchu” (w tym: atmosfera wybuchowa, granice zakresu wybuchowości, strefa zagrożenia wybuchem, pomieszczenie zagrożone wybuchem, minimalna energia zapłonu)

3. Ogólne zasady identyfikowania zagrożenia wybuchem

4. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

5. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących prace na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

 • Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem
 • Wymagania dla obiektów i stanowisk
 • Wymagania w stosunku do obsługi

6. Rozwiązania techniczne i organizacyjne służące ograniczaniu zagrożenia wybuchem, w tym:

 • Zasady eksploatowania urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Rodzaje budowy przeciwwybuchowej
  • Instrukcje eksploatacji
 • Elektryczność statyczna
  • Omówienie zjawiska
  • Sposoby eliminowania zagrożenia ze strony

7. Zakończenie prelekcji – czas na pytania, wyjaśnienia i uzupełnienia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: [email protected]

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  Aleksandra Pomazanka
  – specjalista ds. projektów szkoleniowych
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania