ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ (3 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

Kurs dostępny tylko na zamówienie

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, zapraszamy do kontaktu:

PRESTIGE
Europejskie Centrum Kształcenia

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
tel. (48) 32 738 51 90
Biuro czynne od 8:00 do 16:00

 

Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania gospodarką magazynową oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej

• Przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki magazynowej oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki magazynowej i gospodarki zapasami w sieci dystrybucji

Program szkolenia

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
• Istota magazynu i gospodarki magazynowej
• Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
• Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
• Koszty magazynowe

2. Operacje magazynowe w procesie logistycznym
• Przyjmowanie dóbr (przyjęcie ilościowo – jakościowe dostawy)
• Składowanie materiałów (organizacja składowania, rozmieszczenie dóbr w magazynie, obsługa i konserwacja zapasów)
• Kompletacja dostaw – metody i sposoby kompletowania wydań z magazynu
• Wydawanie towarów z magazynu
• Transport wewnątrz magazynowy
• Kontrola i przegląd zapasów

3. Dokumentowanie obrotów magazynowych
• Dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
• Dokumentowanie przesunięć wewnętrznych
• Dokumentowanie wydań z magazynu
• Obieg dokumentacji magazynowej
• Zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie

4. Technologia przechowywania dóbr w magazynie
• Wymagania w zakresie przechowalnictwa wybranych grup materiałowych
• Sposoby postępowania w przypadku ubytków naturalnych i szkód
• Wyposażenie niezbędne do kontrolowania i nadzorowania warunków składowania
• Odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników magazynowych

5. Optymalizacja pracy magazynu
• Automatyczna identyfikacja towarów – systemy kodowania dokumentów (EDI)
• Możliwość zastosowania sposobów oceny poziomu i struktury zapasów (analiza ABC, wskaźniki rotacji, wskaźniki pokrycia, ocena poziomu zapasów rotujących i zapasów bezpieczeństwa)
• Sposoby kalkulacji kosztów magazynowych i ich optymalizacja (koszty utrzymania przestrzeni magazynowej, koszty transportu, koszty zapasów)

6. Ćwiczenia praktyczne
• Sposoby postępowania z dokumentacją obrotu magazynowego
• Przeprowadzenie analizy wielkości i struktury zapasów metodą ABC w celu zaplanowania rozmieszczenia towarów w magazynie zgodnie z zasadą minimalnych kosztów i nakładu pracy
• Organizacja gospodarki magazynowej oraz przestrzeni magazynu dla potrzeb utrzymywania zapasów w sieci dystrybucji

Korzyści ze szkolenia:

• Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji

• Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do działalności dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy

• Udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem tych uwarunkowań na poziom kosztów i efektów przedsiębiorstwa

Cena i zapisy