ORGANIZACJA EFEKTYWNEJ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE (3 dni)

Kurs dostępny tylko na zamówienie

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, zapraszamy do kontaktu:

PRESTIGE
Europejskie Centrum Kształcenia

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
tel. (48) 32 738 51 90
Biuro czynne od 8:00 do 16:00

 

Cele i korzyści

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza i ocena funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie rozwiązań prowadzących do optymalizacji poszczególnych procesów magazynowych oraz magazynów jako elementu logistyki przedsiębiorstw (firm).

Program szkolenia

1. Miejsce, rola i zadania gospodarki magazynowej w logistyce przedsiębiorstw (firm)

 • znaczenie i zadania magazynów w logistyce firm i zintegrowanych łańcuchach dostaw
 • relacje w ramach gospodarki magazynowej
 • zakresy obowiązków
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych
 • obieg informacji
 • uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach

2. Technologia operacji magazynowych

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i branż działalności

3. Dokumentacja magazynowa

 • podział i przeznaczenie dokumentów wykorzystanych w gospodarce magazynowej
 • zasady opracowania dokumentów
 • zasady obiegu dokumentów
 • dokumentacja elektroniczna
 • archiwizacja dokumentów

4. Organizacja inwentaryzacji w gospodarce magazynowej

 • rodzaje inwentaryzacji
 • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za realizację inwentaryzacji
 • tryb przeprowadzenia inwentaryzacji
 • weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
 • kompensaty nadwyżek i braków
 • rozliczanie ubytków i braków

5. Odpowiedzialność materialna w gospodarce magazynowej

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną
 • zasady przydzielania odpowiedzialności materialnej
 • praktyczne rozwiązania z zakresu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

6. Metody składowania i kompletacji zapasów

 • sposoby rozmieszczenia zapasów w magazynach
 • metody kompletacji towarów
 • lokalizacja miejsc składowych
 • organizacja tradycyjnych metod składowania
 • nowoczesne rozwiązania dot. składowania zapasów

7. Sprzęt wykorzystywany w realizacji operacji magazynowych

 • sprzęt wykorzystywany w procesach magazynach
 • certyfikaty wyposażenia technicznego magazynów
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń technicznych

8. Bhp w organizacji prac magazynowych

 • unormowania prawne w zakresie BHP
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień BHP
 • obowiązki pracodawcy i pracowników
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania zagrożeniom

9. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

 • możliwości i potrzeby zastosowania automatycznej identyfikacji
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN (GS1)
 • zasady znakowania ładunków i miejsc składowania w magazynach
 • system identyfikacji towarów metodą RFID

10. Przeprojektowanie (projektowanie) zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych

 • potrzeby przestrzeni składowej
 • algorytm projektowania
 • elementy projektowania
 • rozmieszczenie i zagospodarowanie stref magazynowych
 • zasady projektowania
 • optymalizacja wielkości magazynów w odniesieniu do potrzeb i posiadanego terenu
 • analiza zwiększenia możliwości składowych przy zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń technicznych

11. Koszty oraz wskaźniki (mierniki) funkcjonowania gospodarki magazynowej

 • struktura i poziom kosztów magazynowania w logistyce przedsiębiorstw
 • identyfikacja kosztów gospodarki magazynowej
 • wyodrębnienie kosztów magazynowania
 • narzędzia stosowane w opisie i ocenie gospodarki magazynowej
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych
 • wskaźniki kosztowe
 • wskaźniki przepływu
 • wskaźniki operacyjne

12. Kierunki (trendy) usprawnień gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.

Cena i zapisy