KOMPLEKSOWA KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH – zagadnienia objęte kontrolą PIP. Praktyczne warsztaty dla służb BHP i Dozoru Technicznego

Kurs dostępny tylko na zamówienie

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, zapraszamy do kontaktu:

PRESTIGE
Europejskie Centrum Kształcenia

ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów
tel. (48) 32 738 51 90
Biuro czynne od 8:00 do 16:00

 

Cele i korzyści

Zdobycie umiejętności niezbędnych do przeprowadzania kompleksowej kontroli stanu BHP w firmie oraz do sporządzenia analizy rocznej.

Szkolenie adresowane do:

 • Inspektorów BHP
 • Specjalistów ds. BHP w firmach
 • Pracodawców
Program szkolenia

1. Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne

 • Przeglądy instalacji eksploatowanych w obiektach
 • Wymagania przepisów dot. pomieszczeń pracy – powierzchnia, kubatura, oświetlenie, wentylacja

2. Procesy pracy

 • Organizacja procesów pracy
 • Oznakowanie stref niebezpiecznych
 • Transport wewnętrzny
  • Transport ręczny i zmechanizowany
  • Obciążenia fizyczne związane z pracą
  • Kwalifikacje osób do eksploatacji środków transportu
 • Składowanie i magazynowanie materiałów
  • Składowanie na regałach, w stosach
  • Składowanie materiałów niebezpiecznych
 • Prace szczególnie niebezpieczne
  • Prace na wysokości
  • Prace z materiałami niebezpiecznymi
 • Instrukcje bhp

3. Maszyny i urządzenia

 • Wymagania zasadnicze
 • Wymagania minimalne
 • Znaki i barwy bezpieczeństwa

4. Badania czynników środowiska pracy

 • Zakres i częstotliwość badań
 • Rejestry czynników szkodliwych
 • Informowanie pracowników

5. Odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, środki ochrony indywidualnej

 • Dobór odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej
 • Tabela przydziału
 • Stosowanie przez pracowników

6. Profilaktyczna ochrona zdrowia

 • Badania profilaktyczne
 • Realizacja zaleceń lekarskich
 • Organizacja I pomocy w razie wypadku

7. Szkolenia z zakresu bhp

 • Obowiązujące dla wszystkich pracowników
 • Specjalistyczne – kwalifikacyjne

8. Ryzyko zawodowe

 • Identyfikacja zagrożeń
 • Szacowanie prawdopodobieństwa strat
 • Działania profilaktyczne

9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

 • Dokumentacja powypadkowa
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Wypadki osób nie będących pracownikami
Cena i zapisy